Νέα Ελλάδα
Νέα Ελλάδα
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Φίλιππος Νικολάου: «Στα 12 μου βγήκα στο πεζοδρόμιο για να φέρνω χρήματα στο σπίτι»
Φίλιππος Νικολάου: O σπουδαίος τραγουδιστής μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Δασικοί χάρτες: Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων
Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος αντιρρήσεων
7 m
www.protothema.gr
Μας απειλεί ξανά ο Τσαβούσογλου: «Δεν μπλοφάρουμε – Αποστρατικοποιείστε τα νησιά του Αιγαίου
Κλιμακώνεται καθημερινά η ένταση – Αυξάνεται ο κίνδυνος «θερμού» επεισοδίου.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
ΣΔΟΕ: Συλλήψεις σε εταιρείες σιτηρών που έκλεβαν ΦΠΑ
H Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχει εντείνει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Ειδικότερα: Όπως αναφέρει, το ΣΔΟΕ, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες […]
9 m
www.makeleio.gr
Κέιτ Μος: Ειδικός στη γλώσσα του σώματος αναλύει την κατάθεση της πρώην συντρόφου του Τζόνι Ντεπ στην πολύκροτη δίκη
Ειδικός στη γλώσσα του σώματος αναλύει τις αντιδράσεις του μοντέλου, του Ντεπ αλλά και της Αμπερ Χερντ
9 m
www.protothema.gr
Κυρίαρχη στην Ευρώπη η Premier League - Δέκα ομάδες μεταξύ των 32 πιο πολύτιμων συλλόγων
Κυριαρχεί στην Ευρώπη η Premier League, καθώς έχει πλέον 10 ομάδες...
9 m
www.zougla.gr
Δείτε live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για τον κλιματικό νόμο
Στην Βουλή μιλά σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τον κλιματικό νόμο που εισήγαγε προς συζήτηση και ψήφιση η κυβέρνηση.  Με αφορμή το νέο νόμο ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε και πάλι την κυβέρνηση για την ενεργειακή ακρίβεια. Δείτε live την ομιλία του. To άρθρο Δείτε live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για τον κλιματικό νόμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δασικοί χάρτες: Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών στις 31 Μαΐου 2022. Οι διαδικτυακές εφαρμογές υποβολής αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/civilians) θα παραμείνουν διαθέσιμες για την αποδοχή των αιτημάτων έως την καταληκτική ημερομηνία. Η υποβολή της αντίρρησης συνοδεύεται από: ... Περισσότερα To άρθρο Δασικοί χάρτες: Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ουκρανία-Δεύτερη δίκη για εγκλήματα πολέμου: «Μετανιώσαμε, εκτελούσαμε εντολές», λένε οι Ρώσοι στρατιώτες
Δύο αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες δήλωσαν σήμερα ένοχοι για τον βομβαρδισμό μιας πόλης, στη δεύτερη δίκη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Χιτ Σέλτικ: Και ο Πέλκας στο γήπεδο μαζί με τον Πογκμπά (vid)
Ο Δημήτρης Πέλκας παρακολούθησε το ματς των Χιτ με τους Σέλτικς, με τον Πολ Πογκμπά να είναι επίσης στο γήπεδο.
gazzetta.gr
Το stand-up του Ricky Gervais έχει λήξει και προσβάλει. Μήπως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί;
Ο Ricky Gervais μόλις μπήκε στο πάνθεον των κωμικών που κοροιδεύουν τις μειονότητες και το υπερασπίζονται μέχρι τέλους
gazzetta.gr
Euroleague: Μείωσε το πρόστιμο στη Ζαλγκίρις για την Ουκρανία
Σε 3.000 ευρώ έπεσε το πρόστιμο της Euroleague στη Ζαλγκίρις για τη συμπαράσταση της στην Ουκρανία
gazzetta.gr
Pelagia noctiluca: The purple jellyfish you wouldn’t want to come across
One of the most…unpleasant species, has been observed in many areas of the Aegean
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης ψητοπωλείου χτύπησε 14χρονη που έκλεψε σάντουιτς -Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Ιδιοκτήτης ψητοπωλείου οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ύστερα από καταγγελία 14χρονης ότι την κυνήγησε και την χτύπησε στο πρόσωπο, επειδή εκείνη παρήγγειλε σάντουιτς από το μαγαζί του και τα πήρε χωρίς να πληρώσει.
iefimerida.gr
Σημαντική πρόοδος στο έργο των Σκουριών
Μετά τη νέα Επενδυτική Συμφωνία που έθεσε την επένδυση σε πιο σταθερές βάσεις, από τον προηγούμενο Δεκέμβριο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Οι εργασίες αφορούν την ανέγερση 3 μεταλλικών κτιρίων συνολικού εμβαδού 7.000τμ, που θα στεγάσουν και θα προστατεύουν το σύνθετο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου εμπλουτισμού, ο οποίος […]
www.makeleio.gr
Εξαφάνιση 41χρονου στην Κρήτη – Οι αναπάντητες κλήσεις, το τελευταίο στίγμα και η αγωνία των δικών του
Συναγερμός στην Κρήτη για εξαφάνιση ενός 41χρονου στον Πύργο Μονοφατσίου στο Ηράκλειο. Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού του άνδρα. Ο 41χρονος άνδρας από την Κρήτη μετά την εξαφάνιση δεν απαντά στις κλήσεις των γονέων του, ενώ πλέον το κινητό του τηλέφωνο εμφανίζεται κλειστό. Οι δικοί του σκέφτονται ότι ενδεχομένως ο γιος του να βρίσκεται ... Περισσότερα To άρθρο Εξαφάνιση 41χρονου στην Κρήτη – Οι αναπάντητες κλήσεις, το τελευταίο στίγμα και η αγωνία των δικών του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ: Εξελίξεις με Πινέδα στη Θέλτα
Έτοιμος να αποχωρήσει από την Θέλτα φέρεται να είναι ο Μεξικανός μέσος Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του τεχνικού της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα. Ο Ορμπελίν Πινέδα, ψάχνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενόψει και του μουντιάλ του Κατάρ και -σύμφωνα με Μέσα από την Ισπανία- είχε σχετική συζήτηση με τον προπονητή της Θέλτα, Εντουάρντο Κουδέτ. ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Εξελίξεις με Πινέδα στη Θέλτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Μία γενιά Ελλήνων δεν εκπλήρωσε τα όνειρά της με το «τριφύλλι»
Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» επένδυσαν στο ελληνικό στοιχείο το καλοκαίρι του 2018, αλλά δεν μπόρεσαν τα ελληνόπουλα να εξελιχθούν σε σταθερές…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνέδριο Athens Energy Dialogues 2022: Μέσω Ελλάδας ο εφοδιασμός της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο
Ο τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη και ο αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας θα επιτρέψουν τη διαφοροποίηση των πηγών...
www.zougla.gr
Βρετανοί περιέγραψαν σκηνές τρόμου σε ξενοδοχείο στην Τουρκία: Προσπάθησαν να απαγάγουν την 2 ετών κόρη μας
Ενα φρικτό περιστατικό όταν εύσωμοι άνδρες αποπειράθηκαν να απαγάγουν την 2 ετών κόρη τους σε ξενοδοχείο στην Αττάλεια στην Τουρκία, περιέγραψαν ένα ζευγάρι Βρετανών.
iefimerida.gr
ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε εταιρεία «φάντασμα» με πλαστά και εικονικά τιμολόγια -Τι είναι το κύκλωμα «Carousel»
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά και εικονικά τιμολόγια, έπειτα από ελέγχους του ΣΔΟΕ.
iefimerida.gr
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένοχοι για τον βομβαρδισμό πόλης στο Χάρκοβο δήλωσαν δυο αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες
Οι Ρώσοι στρατιώτες δικάζονται για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου - Οι κρατικοί εισαγγελείς ζήτησαν να τους επιβληθεί ποινή κάθειρξης 12 ετών - Ανήκαν σε μια μονάδα πυροβολικού που άνοιξε πυρ  στην πόλη Ντεργκάτσι, καταστρέφοντας ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
www.protothema.gr
Καθηγητής μουσικής καταδικάστηκε με 3 χρόνια για ασέλγεια σε 10χρονο μαθητή
Καθηγητής μουσικής σε Δημοτικό Ωδείο της Κατερίνης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και 4 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος 10χρονου μαθητή του. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ανέστειλε την ποινή για 3 έτη, υπό τους όρους της παρακολούθησής του από κοινωνικό επιμελητή, της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό […]
www.makeleio.gr
Λιζ Τρας: Ο Πούτιν κρατάει όμηρο την διεθνή κοινότητα μέσω των τροφίμων
Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας κατηγόρησε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι κρατάει όμηρο την διεθνή κοινότητα μέσω των τροφίμων,...
www.zougla.gr
Τελικά, ο Ολυμπιακός είχε τα χειρότερα εξτρέμ σε αυτή τη σεζόν; Η σύγκριση με τους άλλους «4»!
Ο Κ. Νικολακόπουλος συγκρίνει μέσα από το blog του το Gazzetta την παρουσία στη φετινή σεζόν των εξτρέμ των πέντε πιο σημαντικών ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου και βγάζει συμπεράσματα.
gazzetta.gr
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΧΙ , ΠΕΜΠΤΗ 26-5-2022. ΜΕΤΑ ΤΙΣ 23:30. Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ. “Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΩΝΩΝ…” ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑ
Απόψε στις 23:30. Υποβάλλετε τις ερωτήσεις που θέλετε να απαντηθούν στον δημοσιογράφο και το makeleio.gr αλλά και την εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ.
www.makeleio.gr
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έβγαλαν «λαβράκια» - Δεκάδες εκατ. ευρώ και «εργοστάσιο» με πλαστά τιμολόγια και σφραγίδες
«Λαβράκια» έβγαλαν έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ εστιάζονται – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα εταιρία «φάντασμα» δεν απέδωσε ΦΠΑ ... Περισσότερα To άρθρο Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έβγαλαν «λαβράκια» - Δεκάδες εκατ. ευρώ και «εργοστάσιο» με πλαστά τιμολόγια και σφραγίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αλέξης Τσίπρας: Live η ομιλία του για τον κλιματικό νόμο
Ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει στη συζήτηση στη Βουλή για τον κλιματικό νόμο  Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι θα παίξει τον τελικό Champions League ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος;
Αν και βρισκόμαστε δύο μέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού στο Παρίσι, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στις αποδόσεις του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ.
gazzetta.gr