17 διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν χειμώνα- Τα θυμάσαι;

Αν σκέφτεσαι να παντρευτείς με τον καλό σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυτά τα διάσημα ζευγάρια θα αποτελέσουν πηγή…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Παπαλουκάς για Ολυμπιακό: «Μπορεί να φτάσει στο Final-4 της Euroleague»
Ο Θοδωρής Παπαλουκάς μίλησε για το παιχνίδι της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό και σημείωσε ότι η ομάδα του Πειραιά μπορεί να φτάσει στο Final-4 της Euroleague 
7 m
www.protothema.gr
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, σχετικά με την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), με 655 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 8 αποχές. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας για ... Περισσότερα To άρθρο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζορτζ Μπεστ: Το φάντασμα του στοιχειώνει την πρώην σύζυγο του – Η τρομακτική καταγραφή on camera
Η πρώην σύζυγος του Τζορτζ Μπεστ, Άλεξ πιστεύει πως το πνεύμα του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στοιχειώσει το σπίτι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Ο Βυθός» - Η Μαρία Κουτσουρλή συνεχίζει να μας δίνει τραγούδια ζωντανά από το σαλόνι
Η Μαρία Κουτσουρλή, η νέα τραγουδίστρια που μας συστήθηκε αρχές του 2021 με το τραγούδι του Αίσωνα «Ανακωχή», συνεχίζει τα μουσικά homemade videos μέσα...
www.zougla.gr
Μπαρτσελόνα : «Ξέσπασμα» Ντεμπελέ – «Λένε ψέμματα 4 χρόνια, δεν υποχωρώ σε εκβιασμούς»
O Oυσμάν Ντεμπελέ τοποθετήθηκε για τα όσα αναφέρονται σχετικά με το μέλλον του στη Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως δεν θα ανεχτεί εκβιασμούς από κανέναν, δηλώνοντας πως είναι στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή του. Ανεβαίνουν κι άλλο οι… τόνοι στην Μπαρτσελόνα στην υπόθεση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ένα 24ωρο μετά την τοποθέτηση του Τσάβι Ερνάντες πως ... Περισσότερα To άρθρο Μπαρτσελόνα : «Ξέσπασμα» Ντεμπελέ – «Λένε ψέμματα 4 χρόνια, δεν υποχωρώ σε εκβιασμούς» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ: Επανέρχονται Αμραμπάτ και Αραούχο – Νέο κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα
Νόρντιν Άμραμπατ, Σέρχιο Αραούχο, Γιεβχέν Σάκχοφ και Ζίγκα Λάτσι παραμένουν εκτός στην ΑΕΚ, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα στα Σπάτα, αλλά οι δύο πρώτοι αναμένεται να επανέλθουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας από αύριο Παρασκευή. Ο Αργύρης Γιαννίκης θα έχει έτσι λιγότερα προβλήματα ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο στη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αλλά σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Επανέρχονται Αμραμπάτ και Αραούχο – Νέο κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα αποπλεύσει τον Φεβρουάριο για τη Μεσόγειο
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ θα αποπλεύσει για τη Μεσόγειο τον επόμενο μήνα για να συμμετάσχει κυρίως στη μάχη κατά του Ισλαμικού...
www.zougla.gr
Ο Ερντογάν δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ο Τούρκος πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουκρανία στις αρχές Φεβρουαρίου – Προσκάλεσε τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας να συναντηθούν στη χώρα του
www.protothema.gr
Προειδοποίηση από Εξαδάκτυλο, «προβληματικό που η Omicron δεν έχει εκτοπίσει τη Δέλτα»
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στις ΜΕΘ καταγράφεται τις τελευταίες 15 μέρες μια μικρή αύξηση κατά 10%
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: «Ουδέποτε διέπραξα βιασμό, ό,τι έγινε ήταν συναινετικό» λέει ο 27χρονος τον οποίο μήνυσε η Γ. Μπίκα
Στην πρώτη του δημόσια δήλωσή προέβη ο 27χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Πώς θα ζεσταθούμε φθηνότερα και αποτελεσματικότερα
Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και όλοι ψάχνουν οικονομικούς τρόπους για να ζεσταθούν εξαιτίας των  υψηλών θερμοκρασιών. Το «ράλι» των τιμών στο φυσικό αέριο έφερε ανατροπές βάζοντάς το στις ακριβότερες μορφές θέρμανσης όπως πλέον και τα τζάκια, ενώ φτηνότερα είναι οι αντλίες θερμότητας και το πετρέλαιο. Κάθε καταναλωτής έχει δικές τους ανάγκες και σε ένα ... Περισσότερα To άρθρο Πώς θα ζεσταθούμε φθηνότερα και αποτελεσματικότερα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μαδρίτη στέλνει πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα
Η Ισπανία έστειλε πολεμικά πλοία να ενωθούν με τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, με αφορμή...
www.zougla.gr
Η Ισπανία στέλνει πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα
Ένα ναρκαλιευτικό είναι ήδη καθ’ οδόν και μια φρεγάτα θα αποπλεύσει εντός των επόμενων τριών ή τεσσάρων ημερών
www.protothema.gr
Δείτε live: Συνέντευξη Τσίπρα στο Kontra - Απαντά στην εσωκομματική αντιπολίτευση
Δείτε όσα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Μητσοτάκης στους πρέσβεις: Η εποχή της εσωστρέφειας και της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
«Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλάδα του 2012», είπε ο πρωθυπουργός - Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό - Δείτε φωτογραφίες
www.protothema.gr
Και ο στρατός στη «μάχη» με την κακοκαιρία «Ελπίς» - Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Έκτακτη σύσκεψη για την κακοκαιρία και τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
iefimerida.gr
Θέλετε να ακούσετε τη σκληρή αλήθεια για τη μητρότητα;
Λένε στις μητέρες «μειώστε τις προσδοκίες σας», αλλά κανείς δεν λέει ποτέ πώς γίνεται πραγματικά αυτό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Live η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Kontra Channel
Παρακολουθείστε live την συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra ChannelΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μητσοτάκης σε διπλωμάτες: Η εποχή της εσωστρέφειας και της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr
Turkish FM Cavusoglu direct threat to Greece and Cyprus: “They will pay a heavy price for abetting terrorists”
Cavusoglu accused Greece and Cyprus of abetting FETO and PKK terrorists
www.protothema.gr
H πρώτη δήλωση του Βασίλη Λεβέντη: «Ουδέποτε διέπραξα βιασμό, ό,τι έγινε ήταν με την απόλυτη συναίνεσή της »
«Σε ένα κράτος δικαίου, ο κάθε κατηγορούμενος (οποιοσδήποτε και αν είναι) τεκμαίρεται αθώος, μέχρι να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία η ενοχή του», επισημαίνει σε δήλωσή του - «Στη δικογραφία υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία που καταρρίπτουν όσα ανυπόστατα ισχυρίζεται η μηνύτρια», λέει
www.protothema.gr
H BMW αποχαιρετά τον V12 κινητήρα της με ένα σπέσιαλ μοντέλο
Ήρθε η ώρα για τη BMW να πει οριστικό αντίο στους V12 κινητήρες. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει με την BMW των HΠΑ να αποτίνει φόρο τιμής στα χαρισματικά αυτά μοτέρ με την παραγωγή μιας ειδικής έκδοσης της Μ760i, η οποία θα περιοριστεί σε μόλις δώδεκα κομμάτια. Αυτή θα είναι η τελευταία BMW που θα φιλοξενεί ... Περισσότερα To άρθρο H BMW αποχαιρετά τον V12 κινητήρα της με ένα σπέσιαλ μοντέλο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήλωση του εμπλεκόμενου στο βιασμό της Γεωργίας Μπίκα, Βασίλη Λεβέντη στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1
Την πρώτη δημόσια δήλωσή έκανε ο 27χρονος κατηγορούμενος Βασίλης Λεβέντης...
www.zougla.gr
Τάσος Μπακασέτας προς οπαδούς της Τραμπζονσπόρ – «Πάντα θα αναλαμβάνω τις ευθύνες μου»
Τις ευθύνες του, όπως είπε στο μήνυμά του προς τους οπαδούς, αναλαμβάνει ο Τάσος Μπακασέτας μετά το ισόπαλο 1-1 της Τραμπζονσπόρ με την Γκιρενσουσπόρ, όπου και αστόχησε δύο φορές από την βούλα του πέναλτι.  Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο μοιραίος για την Τράμπζονσπόρ, αστοχώντας σε δύο πέναλτι στο ματς με την Γκιρενσουσπόρ στις καθυστερήσεις του ... Περισσότερα To άρθρο Τάσος Μπακασέτας προς οπαδούς της Τραμπζονσπόρ – «Πάντα θα αναλαμβάνω τις ευθύνες μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ντεμπελέ: «Δεν έχω συνηθίσει να ενδίδω σε εκβιασμούς»
Ανεβαίνουν κι άλλο οι... τόνοι στην Μπαρτσελόνα στην υπόθεση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ένα 24ωρο μετά την τοποθέτηση του Τσάβι Ερνάντες πως το κλαμπ...
www.zougla.gr
Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 29χρονης από τον σύζυγο της – Συνελήφθη ο δράστης
Στον Εισαγγελέα Πατρών με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, θα οδηγηθεί 40χρονος, o οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η 29χρονη σύζυγός του για ξυλοδαρμό. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν βαριά κακοποιημένη ενώ το συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού τους. Δεν ήταν η πρώτη […]
www.makeleio.gr
Κικίλιας: Το χειμώνα χτίζονται οι πρωταθλητές του καλοκαιριού για τον τουρισμό
Όπως επισήμανε ο υπουργός από τη Ρόδο, «στόχος είναι να γίνει το νησί υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος»
www.protothema.gr
ΟΑΕΔ - Κοινωφελής Εργασία: Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις
ΟΑΕΔ: Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει 25.000 προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Δημοσιογράφος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ ήταν στον αέρα
Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε μια δημοσιογράφος κατά την διάρκεια ζωντανού ρεπορτάζ στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η κάμερα απαθανάτισε το περιστατικό στη διάρκεια του οποίου ρεπόρτερ που δίνει το ρεπορτάζ χτυπιέται από αμάξι και καταλήγει στο έδαφος. Η οδηγός του αυτοκινήτου δεν είδε όπως φαίνεται τη δημοσιογράφο, παρασέρνοντάς την. «Θεέ μου, μόλις με χτύπησε ένα ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Δημοσιογράφος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ ήταν στον αέρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Aνησυχίες για τον ανταγωνισμό σε σχέση με το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα πορίσματα της τομεακής έρευνάς της για τον ανταγωνισμό σχετικά με το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Αυτά είναι τα «πιεστικά» μηνύματα που έστελνε ο διοργανωτής του πάρτι στην 24χρονη
Θεσσαλονίκη: Αφόρητη πίεση δείχνουν τα μηνύματα που έστελνε ο ο διοργανωτής του πάρτι στην 24χρονη, το βράδυ της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Η πρώτη δήλωση του 27χρονου κατηγορούμενου - «Ουδέποτε διέπραξα βιασμό»
Την πρώτη δημόσια δήλωση έκανε ο 27χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σεισμόπληκτοι Κρήτης: Πιστώθηκαν 1,4 εκατ. ευρώ σε 109 δικαιούχους
Στην πίστωση ποσού συνολικού ύψους 1.401.623,68 ευρώ σε 109 δικαιούχους της Κρατικής Αρωγής στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς: 107 δικαιούχων, ποσό 1.119.642,48 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής. 73 δικαιούχων, ποσό 281.981,20 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής. Έτσι, το συνολικό ποσό το οποίο […]
www.makeleio.gr
To Enterprise Greece φέρνει σε επαφή 18 ελληνικές εταιρείες, με υποψήφιους επενδυτές από τη Silicon Valley
Το φετινό Πρόγραμμα του Οργανισμού θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟργανισμόUS Market Access Centre και με εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley
www.protothema.gr
«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσιοποίηση της επωνυμίας καταστημάτων σε αναστολή λόγω κορωνοϊού
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει «όχι» στη δημοσιοποίηση της επωνυμίας των καταστημάτων που τίθενται σε αναστολή λόγω κορωνοϊού.
iefimerida.gr
«Αγάπη παράνομη» - Όσα συγκλονιστικά θα δείτε στα δύο νέα επεισόδια της μίνι σειράς εποχής
Δύο συγκλονιστικά επεισόδια της νέας μίνι δραματικής σειράς εποχής «Αγάπη παράνομη», με απροσδόκητες ανατροπές και καταιγιστικές εξελίξεις...
www.zougla.gr
Κώστας Δόξας: «Υπάρχει δικαστική απόφαση και δεν πληρώνει στην ώρα του», λέει η πρώην σύζυγός του
Για τη σύλληψη του Κώστα Δόξα χθες (19/01) στη Θεσσαλονίκη, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του, αλλά και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τανζανία: Δύο νεκροί σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με τρένο
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο...
www.zougla.gr
Σοκάρει η Ευλαμπία Ρέβη – «Δέχθηκα πρόταση 5000 ευρώ για πριβέ πάρτι»
“Ψάχνοντας λίγο το προφίλ του, είδα ότι έχει και άλλες κοπέλες τις οποίες τις γνωρίζω είτε από τον χώρο είτε εκτός χώρου” αποκάλυψε η δημοσιογράφος του OPEN, Ευλαμπία Ρέβη. Με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, η Ευλαμπία Ρέβη προχώρησε σε μια αποκάλυψη στον αέρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής που συμπαρουσιάζει μαζί με […]
www.makeleio.gr
Μαγιορκίνης: Ελπίδα ήταν και πάει η «ανοσία της αγέλης» – Όσοι νόσησαν μπορεί να ξανακολλήσουν [βίντεο]
«Δεν μπορεί να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης». Αυτό ξεκαθάρισε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.
iefimerida.gr
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Υποχωρεί ο αριθμός κρουσμάτων στην Αφρική
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Αφρική έχει πέσει κατά 20% μέσα σε μία εβδομάδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΓΕΕΘΑ: Βίντεο με Δραστηριότητες, Ασκήσεις, Συνεκπαιδεύσεις Δεκεμβρίου 2021
ΓΕΕΘΑ: Εντυπωσιακές εικόνες από τη συνεχή δράση των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε γωνιά της χώρας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Για τη Μεσόγειο θα αποπλεύσει το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» τον Φεβρουάριο
Το αεροπλανοφόρο θα συμμετάσχει στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους σε Συρία και Ιράκ – Παράλληλα, θα πάρει μέρος σε γυμνάσια του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας με εταίρους
www.protothema.gr
ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΑΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ! ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ! ΑΝΟΙΞΕ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ! ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή επέβαλε σε μια 33χρονη μητέρα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, γιατί δεν έστελνε εδώ και 1,5 χρόνο την 11χρονη κόρη της σχολείο. «Πέρσι δεν το πήγα. Το πήγα κάποιες ημέρες αλλά άκουσα ότι τα κρούσματα αυξάνονται και το σταμάτησα. Και φέτος το πήγα σχολείο και πάλι σταμάτησα γιατί είχε […]
www.makeleio.gr
Κοζάνη: Άντρας ακρωτηριάστηκε σε εργατικό ατύχημα
Κοζάνη: Κόπηκε το πόδι του - Σταθερή η κατάσταση της υγείας τουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο ρόλος που έχει ετοιμάσει για την Τζούλια Φοξ η Μαντόνα στην αυτοβιογραφική της ταινία
Η βασίλισσα της ποπ έκανε μία αινιγματική ανάρτηση που γέμισε ερωτηματικά τους θαυμαστές της
www.protothema.gr
Μίνο Ραϊόλα: Σε ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση ο διάσημος ατζέντης
Στην εντατική νοσοκομείου στο Μιλάνο νοσηλεύεται ο γνωστός ατζέντης ποδοσφαιριστών, Μίνο Ραϊόλα, με σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες. Άσχημα είναι τα νέα για την κατάσταση του Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος στις 12 Ιανουαρίου εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σαν Ραφαέλ» του Μιλάνου όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση, χωρίς να γίνει γνωστό το ακριβές πρόβλημά υγείας που είχε.  ... Περισσότερα To άρθρο Μίνο Ραϊόλα: Σε ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση ο διάσημος ατζέντης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr