30 προσλήψεις στον δήμο Θάσου

30 προσλήψεις στον δήμο Θάσου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ατόμων (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Θάσου, ΤΚ 64004, Θάσος Ν. Καβάλας, υπόψιν κ. Δρακόντου Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας 25933 50133).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θάσου και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.thassos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 18 τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.thassos.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε εδώ περισσότερα


Load more
Read full article on: dikaiologitika.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
Ρωσία: «Αναμενόμενη η αρχική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου» λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ
Και αυτό γιατί αρκετά από τα μέλη της νέας κυβέρνησης έχουν εμπλοκές με τις ρωσικές υποθέσεις
www.protothema.gr
Βρετανία: Καταγράφηκαν 86 κρούσματα των μεταλλαγμένων στελεχών
Η Βρετανία έχει καταγράψει 77 κρούσματα του παραλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού που ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Νότια Αφρική. Τα κρούσματα αυτά συνδέονται όλα με ταξίδια ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Βρετανία: Καταγράφηκαν 86 κρούσματα των μεταλλαγμένων στελεχών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα και συλλήψεις για κορωνοπάρτι
Δύο άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία, με την κατηγορία ότι διοργάνωσαν κορωνοπάρτι σε διαμέρισμα που νοίκιασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Η Bella Hadid επέστρεψε στα social media μετά από τρεις εβδομάδες
Αφιέρωσε αυτό τον χρόνο στην ψυχική της υγεία και την πνευματικότητα
www.protothema.gr
Αντώνης Σαμαράς: «Η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας-ΑΟΖ»
«Η επόμενη αιχμή της τουρκικής απειλής θα είναι η Θράκη! Όπου ζητούν ήδη αναθεώρηση της συνθήκης της Λωζάνης. Αυτή είναι η "διευρυμένη ατζέντα" που θέτει η Τουρκία...
www.zougla.gr
ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΔΕΧΘΗΚΑΜΕ! ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ! ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ο SLEPPY JOE! ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ “ΦΩΤΙΑ” ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΜΜΕ: «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΕΘΕΣΕ ΤΟΝ ΑΣΑΝΤ ΩΣ ΤΟΝ ΝΟ 1 ΚΙΝΔΥΝΟ»(ΦΩΤΟ)
Μετά την επιλογή του νέου Υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης Τ.Μπάιντεν πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Συρία καθώς όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ στην Ουάσιγκτον ο Μ.Άσαντ γίνεται ξανά ο νούμερο ένα στόχος της εξωτερικής πολιτικής. ”Ο Assad έγινε γρήγορα ο No 1 ξένος στόχος της διοίκησης του Biden. “Αυτοί οι τύποι θέλουν να τον […]
www.makeleio.gr
Ινδία - Κορονοϊός: 14.849 κρούσματα - 155 θάνατοι σε 24 ώρες
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 14.849…
www.newsbomb.gr
Κουτσούμπας: Θα έχουμε νέα ένταση με την Τουρκία – «Μαγειρεύεται» συνεκμετάλλευση
Την άποψη ότι θα υπάρξει νέα ένταση και όξυνση με την Τουρκία, μαζί με την προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Κουτσούμπας: Θα έχουμε νέα ένταση με την Τουρκία – «Μαγειρεύεται» συνεκμετάλλευση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηλεκτρική μοτοσικλέτα με 4.200€ από την Sondors
Η Sondors παρουσίασε την καινούρια της ηλεκτρική μοτοσικλέτα την οποία ονομάζει Metacycle. Πρόκειται για ένα έργο τέχνης από αλουμίνιο με φανταστικές γραμμές...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Λαρεντζάκης, εκτός ο Παπανικολάου
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να επιστρέφει στις προπονήσεις ενόψει διαβολοβδομάδας, ενώ εκτός παραμένει ο Κώστας Παπανικολάου.
gazzetta.gr
Ανακυκλώνοντας ένα αεροσκάφος -Πού πάνε τα κομμάτια του μόλις αποσυρθεί;
Το να αποφασίζεται πότε και πώς θα αποσυρθεί ένα αεροσκάφος είναι μια περίπλοκη δουλειά για τις αεροπορικές εταιρείες, ακόμη και σε κανονικές περιόδους.
iefimerida.gr
Κέπα: Επέστρεψε κι έκανε ξανά γκάφα για την Τσέλσι (vid)
Ο Κέπα επέστρεψε στην εστία της Τσέλσι για να πάρει ακόμα μια ευκαιρία και τα έκανε ξανά μαντάρα με το γκολ που δέχθηκε από την Λούτον στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρηση του 4ου γύρου του Κυπέλλου στο «Στάμφορντ Μπριτζ». 
gazzetta.gr
Σοβαρότατη ανακάλυψη στην Παιανία – Βρέθηκε επιτύμβιο μνημείο με δύο γυναικείες μορφές(ΦΩΤΟ)
Επιτύμβιο ναόσχημο μνημείο από λευκό μάρμαρο, το οποίο ήταν στημένο σε νεκροταφείο του αρχαίου δήμου της Παιανίας Καθύπερθεν, εντοπίστηκε κατά την πρόσφατη αρχαιολογική σωστική έρευνα στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήμου Παιανίας, επί της οδού Παλαιοπαναγιάς, όπου πρόκειται να ανεγερθεί το Νέο Δημαρχείο Παιανίας. Πρόκειται για οικόπεδο στα ΝΔ του λόφου Κατσουλέρθι.  Όπως αναφέρει το Υπουργείο […]
www.makeleio.gr
Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-0 (Live)
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 1HD) στο Περιστέρι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι αναμετρώνται...
www.zougla.gr
«Δεν κρύβομαι, ξέρω θα πάω φυλακή, αλλά να ομολογήσουν ότι με ήθελαν για γαμπρό»
Ο φερόμενος ως βιαστής της 11χρονης ιστιοπλόου, Τριαντάφυλλος Αποστόλου, αυτοαποκαλύπτεται με το όνομα και τη φωτογραφία του στο protothema.gr και διατυπώνει τη δική του εκδοχή - Ισχυρίζεται ότι η κοπέλα δεν ήταν 11 ετών, αλλά μεγαλύτερη, και ότι είχαν «σχέση» με σκοπό τον γάμο
www.protothema.gr
Ο Πούτιν θα μιλήσει στην ψηφιακή διοργάνωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα μιλήσει στην ψηφιακή διοργάνωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, την επόμενη εβδομάδα...
www.zougla.gr
Λίβερπουλ: Καμία πρόταση για Τσιμίκα, υπολογίζεται κανονικά από τον Κλοπ (pic)
Καμία πρόταση για τον δανεισμό του Κώστα Τσιμίκα δεν έχει λάβει η Λίβερπουλ, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα.
gazzetta.gr
Γερμανία η πρώτη χώρα της ΕΕ που θα χρησιμοποιήσει μονοκλωνικά αντισώματα για την θεραπεία της Covid
Για τα μονοκλωνικά αντισώματα η κυβέρνηση πλήρωσε 400 εκατομμύρια ευρώ
www.protothema.gr
Πορτογαλία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές
Άνοιξαν σήμερα το πρωί οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει ο απερχόμενος πρόεδρος…
www.newsbomb.gr
Ποιος κορωνοϊός, ποια οικονομική κρίση – Τα διαμάντια πουλάνε σαν τρελά
Ποιος κορωνοϊός, ποια οικονομική κρίση – Τα διαμάντια πουλάνε σαν τρελά
www.protothema.gr
Το μίνιμαλ και καλόγουστο σπίτι της Ανθής Σαλαγκούδη στο Ψυχικό -Γήινα χρώματα, καθαρές γραμμές [εικόνες]
Αναμφίβολα είναι ένα από τα πολυσυζητημένα πρόσωπα του φετινού Survivor: ο λόγος για την Ανθή Σαλαγκούδη που πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στο ριάλιτι επιβίωσης για να βγει από την «comfort zone» της.
iefimerida.gr
Ντέιβις: Κορυφαία φετινή εμφάνιση με 37άρα (vid)
Ο Άντονι Ντέιβις μέτρησε 37 πόντους κόντρα στους Μπουλς, κάνοντας την καλύτερη εμφάνιση του μέσα στη σεζόν.
gazzetta.gr
Νέο “καρφί” του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο: “Με πειρατές δεν κάνεις διάλογο, μόνο με αποτροπή αντιμετωπίζεται ο επεκτατιστής”
Την διαφωνία του για την έναρξη διερευνητικών επαφών της Ελλάδας με την Τουρκία εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς. Μέσα από συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι πως «με πειρατές δεν κάνεις διάλογο», τασσόμενος κατά του «δόγματος κατευνασμού». «Η έναρξη των διερευνητικών επαφών ακυρώνουν κάθε συζήτηση για κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας», υποστηρίζει, διαμηνύοντας πως […]
www.makeleio.gr
Ανοιχτά μαγαζιά και κυριακάτικη βόλτα: Λαοθάλασσα στην Ερμού, κίνηση παντού
Δεν είναι μόνο η Ερμού που, για δεύτερη μέρα, είναι από τη μια πλευρά της ως την άλλη γεμάτη κόσμο καθώς τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Είναι πως ανάλογες εικόνες παρατηρούνται επίσης στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Κηφισιά κι αλλού, εντείνοντας την ανησυχία. To άρθρο Ανοιχτά μαγαζιά και κυριακάτικη βόλτα: Λαοθάλασσα στην Ερμού, κίνηση παντού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απόστολος Γκλέτσος: «Έκανα rapid test και βγήκε θετικό - Μου ‘φυγε η ψυχή»
«Σε ένα σπίτι πήγα και μου το έκαναν και καθηλώθηκα» αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός
www.protothema.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο Απόστολος Γκλέτσος! Οι πρώτες δηλώσεις
Ώρες αγωνίας για τον Απόστολο Γκλέτσο αφού με ένα πρώτο rapid test για τον κορονοϊό, βρέθηκε θετικός. 
www.newsbomb.gr
Ηλεία: «Φούσκωσε» το ποτάμι και πλημμύρισε η περιοχή στον Κακόβατο
Πυροσβέστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό ηλικιωμένου - Η επιχείρηση διήρκησε όλο το βράδυ
www.protothema.gr
Καταστήματα: «Λαϊκό προσκύνημα» και πάλι στην Ερμού - Συνωστισμός και τεράστιες ουρές (pics)
Μεγάλη κίνηση και συνωστισμός παρατηρήθηκαν και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκατοντάδες καταναλωτές σχημάτισαν ξανά μεγάλες ουρές έξω από εμπορικά καταστήματα.Εκατοντάδες Αθηναίοι επισκέφτηκαν και πάλι την οδό Ερμού για να κάνουν τα ψώνια αλλά και τη βόλτα τους, εκμεταλλευόμενοι το πρόσφατο άνοιγμα του λιανεμπορίου αλλά και τις χειμερινές εκπτώσεις, ωστόσο αν και φορούσαν μάσκες, λόγω της πολυκοσμίας ήταν σχεδόν αδύνατο να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, οι εκπτώσεις σε συνδυασμό με το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων λιανικής δημιούργησαν έντονη αγοραστική κίνηση. Όσον αφορά στις επιλογές των καταναλωτών, οι περισσότεροι προτίμησαν να αγοράσουν «επώνυμες» φίρμες ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, καλλυντικών, δερμάτινων αξεσουάρ και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Δερμιτζάκης: Κόφτης στα SMS αν χρειαστεί Από την πλευρά του, ο καθηγητής Γενετικής, Μανώλης Δερμιτζάκης, σχολιάζοντας τις εικόνες συνωστισμού στα καταστήματα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει «κόφτης SMS» για τα ψώνια, καθώς δεν μπορεί να βγαίνει ο κόσμος τρεις και τέσσερις φορές δίωρα. «Θα πρέπει να μπει κόφτης, αν γίνει κατάχρηση που βγαίνει από το σχεδιασμό της επιτροπής», σημείωσε. Μόσιαλος: Πρέπει να προσέχουμε Ο Ηλίας Μόσιαλος μιλώντας το Σάββατο στον ΣΚΑΙ είπε για τις εικόνες συνωστισμού: “Είχα πει ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, σε απόσταση. Δε μπορούμε να πάμε σε ένα συνεχές lockdown… Εμείς μπορούμε να πάρουμε μία ανάσα; Ναι. Με βάση την επιδημιολογική κατάσταση που έχει η χώρα μας. Δε σημαίνει ότι αυτό θα συνεχιστεί, γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε”. Παράλληλα εξήγησε ότι απαιτείται να είμαστε προσεκτικοί σε τρία ζητήματα προκειμένου να καθυστερήσει το επόμενο κύμα της πανδημίας: Τήρηση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας: Ο καθηγητής τόνισε πως είναι θετικό ότι η πλειοψηφία των πολιτών φορά πλέον μάσκα και πρόσθεσε πως δεν ανησυχεί για τους εξωτερικούς χώρους, αλλά για όσα συμβαίνουν εντός των καταστημάτων. «Αν τα μέτρα τηρούνται όταν οι συμπατριώτες μας μπαίνουν μέσα στα καταστήματα, τότε υπάρχει λιγότερη ανησυχία», σημείωσε. Οριζόντια εφαρμογή των μέτρων: Πρέπει τα μέτρα προστασίας να εφαρμόζονται οριζοντίως, παντού, σε όλους τους χώρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Σωστές δειγματοληψίες: Το τρίτο κρίσιμο ζήτημα σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο είναι να μετράμε σωστά τα στοιχεία της πανδημίας και άρα να γίνονται πάρα πολλά διαγνωστικά τεστ. Αυτά τα τρία δεν έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα το περασμένο Φθινόπωρο και γι’ αυτό ξέφυγε η κατάσταση, σημείωσε ο καθηγητής. Φωτογραφίες: Eurokinissi
www.dikaiologitika.gr
Γλύπτης εμπνέεται από τον Δον Κιχώτη ως σύμβολο αντίστασης στον φόβο μέσα στην κρίση
Στο εργαστήριο του γλύπτη Κώστα Καμπερίδη στην Κατερίνη Πιερίας, ανάμεσα σε σιδερένιες φιγούρες και κάθε είδους μεταλλικό αντικείμενο, από γρανάζια…
www.newsbomb.gr
Τρεις γιοι πολυγαμικού πατέρα στον Καναδά, με 150 παιδιά αποκαλύπτουν πώς μεγάλωσαν στην περίεργη αίρεση -Με 27 μητέρες, ήταν συμμαθητές με τα ανίψια τους [βίντεο]
Τρία αδέρφια από μια οικογένεια που αριθμεί 150 παιδιά αποκάλυψαν πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια πολυγαμική αίρεση, συμπεριλαμβανομένου του πώς γίνονται τα πάρτι γενεθλίων και πώς είναι να είσαι στην ίδια τάξη με τα ανίψια σου.
iefimerida.gr
Στα 35 τα κρούσματα κορωνοϊού σε οίκο ευγηρίας στον Βόλο
Τριάντα πέντε κρούσματα σε τρόφιμους και εργαζόμενους έχουν καταγραφεί στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα, σύμφωνα με τους δύο δειγματοληπτικούς ελέγχους...
www.zougla.gr
Σαμαράς: Οι διερευνητικές επαφές ακυρώνουν κάθε συζήτηση για μέτρα κατά της Τουρκίας
«Αιχμηρός» ήταν ο Αντώνης Σαμαράς σε ότι αφορά τις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η γειτονική χώρα θα ζητά όλο και ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Σαμαράς: Οι διερευνητικές επαφές ακυρώνουν κάθε συζήτηση για μέτρα κατά της Τουρκίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα Ζηλανδία - Κορονοϊός: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα έπειτα από δύο μήνες
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν το πρώτο κρούσμα τοπικής μετάδοσης του νέου…
www.newsbomb.gr
Ατρόμητος – Ολυμπιακός LIVE για την 17η αγωνιστική της Superleague
Ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Περιστέρι, με στόχο να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Ο Ατρόμητος δε θέλει να απομακρυνθεί από την εξάδα και ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ατρόμητος – Ολυμπιακός LIVE για την 17η αγωνιστική της Superleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ από την Βρετανία: «Όσοι έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού θα μπορούσαν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους»
Ο αναπληρωτής επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της Αγγλίας, καθηγητής Τζόναθαν Βαν Ταμ, προειδοποίησε ή μάλλον πέταξε «βόμβα», ότι τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού θα μπορούσαν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους και τόνισε πως θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τους κανόνες του lockdown! Σε άρθρο του στη Sunday Telegraph τόνισε ότι […]
www.makeleio.gr
Η Kate Middleton άλλαξε τα μαλλιά της και είναι «άλλος άνθρωπος»
Η Δούκισσα του Cambridge ήθελε μία ανανέωση.
www.newsbomb.gr
Τζότζο Σίουα: Η εκατομμυριούχα έφηβη youtuber ανακοίνωσε ότι είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
Δεν είναι έτοιμη ακόμα  να «βάλει ταμπέλα» στον σεξουαλικό της προσανατολισμό
www.protothema.gr
Τα φράγματα όλου του κόσμου εκπέμπουν SOS
Επιστήμονες των Ηνωμένων Εθνών, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα ολοένα και πιο γερασμένα φράγματα ανά τον κόσμο.
gazzetta.gr
Αργυρούπολη: Ξυλοκόπησαν ανήλικους για να τους πάρουν τα κινητά
Άγνωστοι δράστες ξυλοκόπησαν, χθες το βράδυ, στην Αργυρούπολη, έναν 15χρονο και έναν 17χρονο, προκειμένου να τους πάρουν τα κινητά τηλέφωνά τους.
iefimerida.gr
Εντυπωσιακή ανακάλυψη στην Παιανία: Βρέθηκε επιτύμβιο μνημείο με δυο γυναικείες μορφές
Το ανάγλυφο μεταφέρθηκε προς φύλαξη και συντήρηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραυρώνας
www.protothema.gr
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Πήγε τη μητέρα του να κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε ότι πρόκειται να πάει την 86χρονη μητέρα του να κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού......
www.zougla.gr
Κλοπ: «Δεν άλλαξαν οι παίκτες μέσα σε μια βραδιά»
Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για την κατάσταση της Λίβερπουλ, τονίζοντας πως η ομάδα του έφτασε σε ένα πολύ χαμηλό σημείο, αλλά τώρα είναι ώρα να ανακάμψουν.
gazzetta.gr
Τι εννοείς; Βγήκε κόκκινη μαγιονέζα!
Και έχει και τεράστια πέραση.
www.newsbomb.gr
Ισραήλ: Διεύρυνση της εκστρατείας εμβολιασμού και στις νεαρές ηλικίες από 16 ως 18 ετών
Το Ισραήλ διεύρυνε σήμερα την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19, συμπεριλαμβάνοντας τις νεαρές ηλικίες από 16 ως 18 ετών, σε αυτό που η κυβέρνηση...
www.zougla.gr
Τι αλλάζει στη μεταφορά επιβατών με I.X., ταξί, βαν και διπλοκάμπινα
Αυξάνεται πλέον από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, ο αριθμός των επιβατών που θα επιτρέπεται να μετακινούνται με επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ταξί, βαν και διπλοκάμπινα μοντέλα μικτής χρήσης.
gazzetta.gr
Κορονοϊός - Μαγνησία: «Συναγερμός» σε γηροκομείο - 33 επιβεβαιωμένα κρούσματα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Δύσκολα εξελίσσεται η κατάσταση στο Σουρλίγκειο  Ίδρυμα Καναλίων με τα δεκάδες κρούσματα κορονοϊού ηλικιωμένων και προσωπικού που εντοπίστηκαν χθες, μετά…
www.newsbomb.gr