ΑΑΔΕ: Ρύθμιση οφειλών έως 48 δόσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, υπάρχει η δυνατότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν σε έως και 48 δόσεις τις οφειλές που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης προσκόμισης των βιβλίων του. Αναλυτικά η εγκύκλιος που αφορά την εφαρμογή των […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ο Τζόνι Ντεπ θα είναι ο Λουδοβίκος ο 15ος - Όσα γνωρίζουμε για τη νέα του ταινία
Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια γαλλική ταινία για τον Λουδοβίκο τον 15ο ή αλλιώς «αγαπητό».Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Μεγάλη ταλαιπωρία στην Αττική Οδό - Κάνουν όπισθεν για να απεγκλωβιστούν
Μετ' εμποδίων γίνονται οι μετακινήσεις στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα»Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Προβλήματα στον Ηλεκτρικό: Εργασίες εκχιονισμού για να περάσουν οι συρμοί
Προβλήματα και στον Ηλεκτρικό από την κακοκαιρία.
9 m
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Εκπαιδευτικοί εγκλωβίστηκαν στη Μελιβοία, στη Λάρισα -Πρόλαβαν και έφυγαν οι μαθητές
Η κακοκαιρία Ελπίς πλήττει αυτές τις μέρες τη χώρα μας, με σφοδρές χιονοπτώσεις, δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε ολόκληρη την επικράτεια.
9 m
iefimerida.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε το πρόγραμμα των προημιτελικών
Το Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται το επόμενο διήμερο (25-26/1), με τη διεξαγωγή των αγώνων ρεβάνς για τα προημιτελικά. Η ΕΠΟ είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα των παιχνιδιών, μόνο που δύο αναμετρήσεις της Τετάρτης (26/1) άλλαξαν τελικά ώρα έναρξης. Οι ρεβάνς του Κυπέλλου Ολυμπιακός-Παναιτωλικός και Λαμία-Άρης θα γίνουν σε νέες ώρες. Η ΕΠΟ έκανε δεκτό το αίτημα της ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε το πρόγραμμα των προημιτελικών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Το Public Group ανακοίνωσε τη στρατηγική του συνεργασία με την iRepair
Το Public Group ανακοινώνει τη στρατηγική του συνεργασία με την iRepair, την κορυφαία εταιρεία επισκευαστικών κέντρων ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας σε ηλικία 75 ετών - Δεν άντεξε η καρδιά του
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας...
www.zougla.gr
Αποδεσμεύεται το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών στις 12:00 λόγω της κακοκαιρίας
H πρόωρη αποχώρηση επιτρέπεται για εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών
www.protothema.gr
Νάξος: Έπαθε σκωληκοειδίτιδα και εγκλωβίστηκε στα χιόνια επειδή δεν μπορούσε να τον πάρει ασθενοφόρο
Μια απίστευτη περιπέτεια πέρασε ένας άνθρωπος στη Νάξο καθώς χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια επειδή έπαθε σκωληκοειδίτιδα, όμως το ασθενοφόρο λόγω της κακοκαιρίας δεν μπόρεσε να φτάσει να τον παραλάβει και τελικά ο ίδιος εγκλωβίστηκε στα χιόνια. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο άνθρωπος είχε αφόρητους πόνους λόγω σκωληκοειδίτιδας και κάλεσε ασθενοφόρο, το οποίο όμως δεν μπόρεσε ... Περισσότερα To άρθρο Νάξος: Έπαθε σκωληκοειδίτιδα και εγκλωβίστηκε στα χιόνια επειδή δεν μπορούσε να τον πάρει ασθενοφόρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρουσάκης: «Πώς θα κινηθούν τα χιονοκύματα, μην μετακινείστε χωρίς σοβαρό λόγο» (vid)
Αναμένεται επιδείνωση του καιρού με πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες.
gazzetta.gr
Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάσαρα στον ουρανό - Νέα ιστορική βιογραφική σειρά
Πρεμιέρα για τη νέα σειρά του Mega την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου στις 22:30
www.protothema.gr
ΕΛ.ΑΣ. για κακοκαιρία στην Αττική: Όχι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στα βόρεια
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας με συστάσεις προς τους κατοίκους της Αττικής σχετικά με την κακοκαιρία
www.protothema.gr
Ρολά στις 12:00 στο Δημόσιο λόγω της κακοκαιρίας -H εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τους στις 12.00 μ.μ. το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Λευκό τοπίο στην Αττική -Εντονα προβλήματα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Ελπίς βρέθηκε σήμερα η Αττική καθώς χιονοπτώσεις άρχισαν να πλήττουν από νωρίς το πρωί ακόμα και το κέντρο της Αθήνας.
iefimerida.gr
Καιρός - Θεολόγος Μαλεσίνας: Το χιόνι έφτασε μέχρι τις βάρκες
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Δείτε το βίντεο από την παραλία του ΘεολόγουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα για καλλιέργεια κάνναβης στο πατάρι [βίντεο]
Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε δύο άτομα το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.
iefimerida.gr
«Η Βασίλισσα της Ομορφιάς»: Νέος κύκλος παραστάσεων τον Φεβρουάριο στο Σύγχρονο Θέατρο
«Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα από την Ομάδα Νάμα, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, συνεχίζει τις παραστάσεις...
www.zougla.gr
Καταγγελία από τους ντελιβεράδες της efood – Τους στέλνει ανυπεράσπιστους στο έλεος του χιονιά
“Καλημέρα σας… Στο Ιλιον-Πετρούπολη οι δρόμοι ειναι με χιονια και γλυστράνε αλλά η πλατφόρμα efood για εμας τους ντιλιβεράδες είναι ακόμα ανοιχτή για παραγγελίες και εμείς δεν έχουμε ενημέρωση ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ”
www.makeleio.gr
Βίντεο ντοκουμέντο: Πασίγνωστος Έλληνας μπασκετμπολίστας κλέβει τους συμπαίκτες του!
Η εκπομπή «Πρωινό» του ANT1 παρουσίασε ένα video όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πασίγνωστος Έλληνας μπασκετμπολίστας κλέβει χρήματα από συμπαίκτες του στα αποδυτήρια!
gazzetta.gr
Formula 1: Δεν εγκαταλείπει το όνειρο ο Αντρέτι
H Andretti Autosport πιστεύει ακόμα στο όνειρο της Formula 1 και ετοιμάζει μελλοντικές εκπλήξεις.
gazzetta.gr
Αυτοί είναι οι 4 πιο αναξιόπιστοι άντρες για να κάνεις σχέση!
Μην επενδύεις και πολλά πάνω τους...Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αστέρας Τρίπολης: Χριστόπουλος και Ατζουλάς για την Παγκόσμια Μέρα Εκπαίδευσης
Γιάννης Χριστόπουλος και Γιώργος Ατζουλάς δύο παίκτες - φοιτητές διαμάντια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δίνουν το δικό τους μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης.
gazzetta.gr
Αυτά ΝΑΙ - Δεν κολλάνε πουθενά! (+video)
Aν για τον μέσο Έλληνα οδηγό και το αυτοκίνητό του το πέρασμα της Μαλακάσας είναι η απόλυτη χειμερινή αποστολή, υπάρχουν κάποια πολύ ιδιαίτερα οχήματα τα οποία μπορούν να φθάσουν εύκολα και άνετα μέχρι το τέλος του κόσμου. Και ακόμα πιο μακριά.
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Στα «λευκά» η Σύρος - Εντυπωσιακές εικόνες
Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από τη χιονισμένη Σύρο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έρευνα: Τα μισά από τα κρούσματα κορονοϊού του 1ου κύματος μπορεί να έχουν μόνιμη βλάβη στην όσφρηση
Χρόνια προβλήματα όσφρησης σε άτομα που μολύνθηκαν στο πρώτο κύμα κορονοϊού το 2020 φανερώνουν τα πρώιμα ευρήματα σουηδικής μελέτης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Στον… αέρα το Αναγέννηση Καρδίτσας-Παναθηναϊκός λόγω κακοκαιρίας
Κύπελλο Ελλάδας: Ορατό είναι το ενδεχόμενο αναβολής της ρεβάνς της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό λόγω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στην κατάψυξη η Αργολίδα – Πολύ ισχυρός παγετός στον κάμπο
Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν τη νύχτα της Κυριακής και τις πρωινές ώρες της Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στον κάμπο της Αργολίδας. Ενδεικτικός είναι ο πίνακας των θερμοκρασιών που επικράτησαν στην Αργολίδα όλη τη νύχτα με τον υδράργυρο να πέφτει μέχρι και τους -5 βαθμούς Κελσίου για πολλές ώρες σύμφωνα με τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Βούλιαξε στο χιόνι η Αγία Παρασκευή – Ακίνητη η Μεσογείων
Η κακοκαιρία Ελπίς έχει ασπρίσει τα πάντα με το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την Αγία Παρασκευή όπου χιονίζει διαρκώς. Η λεωφόρος Μεσογείων είναι ακόμα ανοικτή αλλά η κυκλοφορίας γίνεται με μεγάλη δυσκολία και αποστάσεις που διανύονταν μέσα σε 15 με 20 λεπτά χρειάζονται τουλάχιστον 1 με 1,5 ώρα.    To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Βούλιαξε στο χιόνι η Αγία Παρασκευή – Ακίνητη η Μεσογείων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας.
iefimerida.gr
Περιφέρεια Αττικής: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οχημάτων στον Αγιο Στέφανο -Τηλεφωνική γραμμή 1110 για όσους έχουν ανάγκη
Με σφοδρή χιονόπτωση, από βορειοδυτικά, εισέβαλε στην Αττική το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Λήμνος: Πυκνό χιόνι έχει καλύψει μέχρι και τις παραλίες
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει κάνει την εμφάνισή της και στη Λήμνο και το χιόνι πέφτει πυκνό μέχρι και στις παραλιακές περιοχές όπως η Μύρινα, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με το limnosreport.gr, οι δρόμοι στη Λήμνο είναι ανοιχτοί, όμως ο παγετός από το χιόνι που φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς», καθιστά τις μετακινήσεις επικίνδυνες ... Περισσότερα To άρθρο Λήμνος: Πυκνό χιόνι έχει καλύψει μέχρι και τις παραλίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Στα λευκά και η Βουλή – Ο χιονιάς αναστέλλει τις εργασίες της
Η καρδιά της Αθήνας αναμένεται σύντομα να ντυθεί στα λευκά καθώς πέφτει πυκνό χιόνι, με το Σύνταγμα να έχει ήδη ασπρίσει. Την ίδια ώρα, στη Βουλή των Ελλήνων λόγω του χιονιά αναστέλλονται για σήμερα (24.01.2022) οι προγραμματισμένες εργασίες της εθνικής αντιπροσωπείας. Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίδα», που σαρώνει και την Αττική, δεν θα πραγματοποιηθεί η ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Στα λευκά και η Βουλή – Ο χιονιάς αναστέλλει τις εργασίες της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
To στιλάτο παλτό από τα Mango που θα σε «σώσει» στο πολύ κρύο -Ζεστό, σε κομψό πράσινο χρώμα
Ένα ζεστό παλτό ή μπουφάν κατάλληλο για τις χαμηλές θερμοκρασίες είναι απαραίτητο για κάθε γκαρνταρόμπα.
iefimerida.gr
ΧΑΜΟΣ! 50.000 χιλιάδες άτομα διαμαρτύρονται στις Βρυξέλλες
Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ενάντια στους περιορισμούς του κορωνοϊού στις Βρυξέλλες – μερικές φορές με βία. Περίπου 50.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Έξι άτομα συνελήφθησαν πριν ξεκινήσουν οι διαδηλώσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες ενάντια στις απαιτήσεις του Corona – μερικές φορές με βία. 50.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Πείτε όχι στο ντελίβερι [videos]
Το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας “Ελπίδα” χτυπάει από νωρίς το πρωί την χώρα, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και τις συνθήκες εργασίες αρκετών συνανθρώπων μας.
iefimerida.gr
Τα ζώδια που θα έχουν μια πολύ καλή εβδομάδα και εκείνα που δεν θα περάσουν όμορφα
Οι τυχεροί και άτυχοι των ημερών.  
www.protothema.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση των μετοχών στο ξεκίνημα
Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν στην αρχή της συνεδρίασης σήμερα με τις μετοχές τεχνολογίας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες.
iefimerida.gr
ΓΣΕΕ: Πως πληρώνονται οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να μεταβούν στην εργασία τους λόγω κακοκαιρίας
ΓΣΕΕ: Το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε τον Κέντρικ Πέρι
Ο Κέντρικ Πέρι αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπουντούτσνοστ ενώ οι «πράσινοι» αποχαιρέτησαν τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ.
gazzetta.gr
Ακυρώσεις δρομολογίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ακυρώνονται για τη Δευτέρα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1546,1551,1554,1559 στο τμήμα AΘHNA - XAΛKIΔA
www.zougla.gr
Live update: Η εξέλιξη της κακοκαιρίας - Πού υπάρχουν προβλήματα
Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες λεπτό προς λεπτό
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η προπόνηση, ο χιονιάς αναβάλλει τον προημιτελικό Κυπέλλου με Αναγέννηση Καρδίτσας
Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αναγέννηση Καρδίτσας την Τρίτη (25/1) για τα προημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας δεν θα πραγματοποιηθεί. Η έντονη χιονόπτωση στην Αττική οδήγησε στη ματαίωση της προγραμματισμένης για το πρωί της Δευτέρας προπόνησης του Παναθηναϊκού. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, με αρκετά μέλη της ομάδας να μην καταφέρνουν να ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η προπόνηση, ο χιονιάς αναβάλλει τον προημιτελικό Κυπέλλου με Αναγέννηση Καρδίτσας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Το χιόνι έφθασε στη θάλασσα, στα λευκά και ο Αλιμος [εικόνες & βίντεο]
Η κακοκαιρία Ελπίς έχει ντύσει στα λευκά όλη την Αθήνα!
iefimerida.gr
«Ψαλίδι» στην επιδότηση ρεύματος τον Φεβρουάριο παρά τον δύσκολο χειμώνα
Μικρότερη επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τον Ιανουάριο θα λάβουν τα νοικοκυριά τον Φεβρουάριο, με κυβερνητικά στελέχη να συσχετίζουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παπαγεωργίου (γγ Πολιτικής Προστασίας): Κύριο μέλημά μας το εθνικό οδικό δίκτυο και η ηλεκτροδότηση
Σε διασπορά και ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για όπου παρουσιαστεί ανάγκη, λόγω της κακοκαιρίας, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου.
iefimerida.gr
Επιδείνωση της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Πιο πυκνή χιονόπτωση στην Αττική
Αναμένεται επιδείνωση του καιρού με πυκνές χιονοπτώσεις και στην Αττική, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Νέα διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Αττικής
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr