Αλλάζει η Πανεπιστημίου: Πώς θα είναι μετά την ανάπλαση -Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες

Τα ξημερώματα της Κυριακής ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αμερικής και Σίνα. Το έργο θα εκτελείται τμηματικά και ο προγραμματισμός των επιμέρους τεχνικών εργασιών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή όχληση σε πεζούς και οχήματα. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, και οι τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας των […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μαγιορκίνης: Προσοχή στη μετάλλαξη Ομικρον, δεν είναι αθώα - Ποιο είναι το μετα-πανδημικό σενάριο
9 m
iefimerida.gr
Πώς θα απαλλαγείς από τα σπυράκια στο πρόσωπο
Για να μην είσαι συνέχεια μπροστά από τον καθρέφτη. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Αναζητούν τα ηλεκτρονικά ίχνη, αγωνία για την «καθυστέρηση» των εξετάσεων
Ανοιχτό να έχουν χαθεί σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση - Τι είπε η Γεωργία Μπίκα στην ανατρίτρια - Ενόχληση του συνηγόρου της 24χρονης για την «καθυστέρηση» των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων
www.protothema.gr
Η Πολυξένη Καράκογλου στο θέατρο «Τζένη Καρέζη»
Η Πολυξένη Καράκογλου ανεβαίνει τις Κυριακές 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου, στη σκηνή του θεάτρου «Τζένη Καρέζη», στο κέντρο της Αθήνας...
www.zougla.gr
Βανδάλισαν την εκκλησία στα Κάτω Πατήσια όπου λειτουργούσε ο σάτυρος ιερέας
Κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι έριξαν μπογιές στην είσοδο της εκκλησίας
www.protothema.gr
Πέντε Έλληνες vegan μας μυούν στo κίνημα αποτοξίνωσης –Τα οφέλη, τα μυστικά, οι συνταγές
Τα μυστικά της vegan διατροφής στην Ελλάδα από πέντε ανθρώπους που γνωρίζουν τα πάντα για τη φυτοφαγική διατροφή. Οι συμβουλές, τα tips, οι τάσεις, η φιλοσοφία και οι εύκολες και γρήγορες συνταγές που θα μας βοηθήσουν να δοκιμάσουμε τη βιγκανιστική διατροφή, στο πλαίσιο του #Veganuary, του διεθνούς κινήματος που κάθε Ιανουάριο βοηθά τους ανθρώπους να προσεγγίσουν έναν χορτοφαγικό τρόπο ζωής.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές έχουν «ντυθεί» στα λευκά
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με πυκνές και ισχυρές χιονοπτώσεις - Τι είπε για την Εύβοια ο Σάκης Αρναούτογλου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άγριες Μέλιοσες – Spoiler: Η Ελένη υποψιάζεται πως είναι έγκυος
Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό “MYtv” για τη συνέχεια της σειράς «Άγριες Μέλισσες», οι εξελίξεις θα είναι συνταρτακτικές. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Ο Λάμπρος συμμαχεί με τον Πέτρο στις Άγριες Μέλισσες και η Ελένη ανακαλύπτει παράνομες εφημερίδες μέσα στο σπίτι τους, ενώ παρατηρεί πως ο δάσκαλος έχει πολλά ξεσπάσματα και ανησυχεί. Η Ελένη συγκρούεται ... Περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλιοσες – Spoiler: Η Ελένη υποψιάζεται πως είναι έγκυος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιονίζει στην Πεντέλη - Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός
Τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Αττικής είναι γεγονόςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Δυο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη – Νεκρός και ο δράστης
Δύο αστυνομικοί της Νέας Υόρκης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών που έπεσαν σε σπίτι οπου ειχαν κληθεί μετά απο καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία το βράδυ της Παρασκευής στο Χάρλεμ, δήλωσαν αστυνομικές πηγές. Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν λίγο πριν τις 18:30 (τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδας) μέσα σε ένα διαμέρισμα στην 119 West 135th Street, καθώς η […]
www.makeleio.gr
Νέα επιτυχία για τη Νικολούλη: Βρήκε αγνοούμενη που την έψαχναν 7 μήνες (vid)
Στο δεύτερο «Φως στο Τούνελ» του 2022, η Αγγελικού Νικολούλη βρήκε και δεύτερη αγνοούμενη, την οποία αναζητούσαν οι δικοί της άνθρωποι από τον Ιούνιο.
gazzetta.gr
Πώς να χρησιμοποιήσουμε μια καφετιέρα εσπρέσο (moka pot)
Γιατί αυτή η συσκευή είναι ιδανική για τους λάτρεις του καφέ, αλλά και απλές συμβουλές για φτιάξουμε τον καλύτερο εσπρέσο στο σπίτι μας.
www.protothema.gr
Λινού: Είμαστε 2 με 3 εβδομάδες πριν από την κορυφή της Όμικρον -Πώς θα επηρεάσει η υποπαραλλαγή 2
Η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια Επιδημιολογίας, υπογράμμισε σήμερα πως όλα δείχνουν ότι περάσαμε την κορύφωση της Όμικρον, ωστόσο η ύφεση κινείται με αργούς ρυθμούς.
iefimerida.gr
Βραζιλία: Αναβάλλονται τα καρναβάλια σε Ρίο και Σάο Πάολο λόγω του νέου κύματος της πανδημίας
Στην αναβολή των παρελάσεων του καρναβαλιού τουλάχιστον ως τον Απρίλιο προχωρούν οι δύο μεγαλύτεροι δήμοι της Βραζιλίας λόγω ραγδαίας αύξησης των μολύνσεων στη χώρα.
iefimerida.gr
Βανδάλισαν την εκκλησία που λειτουργούσε ο ιερέας που κατηγορείται για το βιασμό της ανήλικης
Βανδαλισμούς υπέστη ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου των Όπλων στα Κάτω Πατήσια, όπου λειτουργούσε ο 37χρονος ιερέας ο οποίος κατηγορείται για κατ'εξακολούθηση βιασμό μιας 14χρονης και πορνογραφία ανηλίκων.
iefimerida.gr
Ουόριορς - Ροκετς: Το νικητήριο buzzer beater του φοβερού Κάρι (vid)
Δείτε πως ο τεράστιος Κάρι χάρισε τη νίκη στους Ουόριορς επί των Ρόκετς στη λήξη.
gazzetta.gr
Νέα Υόρκη: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμούς στο Χάρλεμ
Ένας 22χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διαμέρισμα στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία και ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης Έρικ Άνταμς. «Είναι η πόλη μας ενάντια στους δολοφόνους!», τόνισε ο Άνταμς, που είναι και ο ίδιος συνταξιούχος αστυνομικός, στη διάρκεια ... Περισσότερα To άρθρο Νέα Υόρκη: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμούς στο Χάρλεμ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χρώμα στο αυτοκίνητο: Τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε το πρόστιμο
Όσοι αλλάζουν χρώμα στο αυτοκίνητό τους επιμελώς… αμελούν να το δηλώσουν. Κάτι που είναι παράνομο και έχει και πρόστιμο.
www.protothema.gr
Πλάθιντο Ντομίνγκο: Δύο χρόνια μετά θυμήθηκε να διαψεύσει τα περί σεξουαλικής παρενόχλησης
Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο απέκρουσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μια εφημερίδα, τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που διατυπώθηκαν σε βάρος του πριν από δύο χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε τίποτα κακό και δηλώνοντας ότι μετάνιωσε που δεν μίλησε νωρίτερα. Μια έρευνα που έκανε το 2020 η Αμερικανική Ένωση Καλλιτεχνών Μουσικών (AGMA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι […]
www.makeleio.gr
Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας στη μέση του δρόμου; (vid)
Μία από τις πιο σπάνιες και τρομακτικές καταστάσεις που μπορεί να βιώσει ένας οδηγός σε τροπικά μέρη είναι να βρει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σουίτα 401 - Αλκοόλ, γέλια και μουσική
Βίντεο από το πάρτι την Πρωτοχρονιά σε σουίτα στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε ο βιασμός της Γεωργίας Μπίκα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
iefimerida.gr
Τρόμος στην Ημαθία: Αγέλη λύκων «πολιορκεί» χωριό
Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στο Νεοχώρι Ημαθίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Autobanh: Γερμανός δοκιμάζει το αυτοκίνητό του και φτάνει τα 270 χλμ./ώρα [βίντεο]
Ένα ακόμα ρεσιτάλ αβίαστης επιτάχυνσης προσέφερε το νέο Audi RS 3 ξεδιπλώνοντας στην βρεγμένη Autobanh τους 400 ίππους του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα των 2,5 λίτρων.
iefimerida.gr
Ποιος είναι ο παππούς Τάσος που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο με τις συνταγές του [βίντεο]
Την περίοδο της πρώτης καραντίνας, την άνοιξη του 2020, πολλοί ήταν αυτοί που καταπιάστηκαν με τη μαγειρική. Το διαδίκτυο πήρε «φωτιά», καθώς οι αναζητήσεις για συνταγές ήταν περισσότερες από κάθε άλλη φορά.
iefimerida.gr
Ουόριορς - Ρόκετς 105-103: Mέγας Κάρι, ξέρανε το Χιούστον με buzzer beater νίκης (vid)
Ο τεράστιος Στεφ Κάρι με νικητήριο buzzer beater έγραψε το 105-103 και οι Ουόριορς επικράτησαν των Ουόριορς,
gazzetta.gr
Καβάλα: Βασανιστικά ερωτήματα για τον πνιγμό - μυστήριο της 38χρονης μητέρας
Με την υπόθεση του θανάτου μίας 38χρονης από την Καβάλα ασχολήθηκε στην χθεσινοβραδινή εκπομπή το «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρώμη: Θύμα βιασμού 19χρονη Αμερικανίδα με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η καταγγελία δεκαεννιάχρονης Αμερικανίδας φοιτήτριας, η οποία αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ότι έπεσε θύμα βιασμού, στην ιστορική περιοχή Τεστάτσιο, της ιταλικής πρωτεύουσας, Ρώμης. «Ξέρω μόνον ότι ξύπνησα με έναν άγνωστο να βρίσκεται επάνω μου. Επί ώρες, με είχε καθηλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ» δήλωσε το θύμα, στην […]
www.makeleio.gr
Ανησυχία για την υποπαραλλαγή Όμικρον λίγο πριν τις αποφάσεις για τα μέτρα - Ποιοι περιορισμοί αναμένεται να χαλαρώσουν πρώτα
Με ανησυχία παρακολουθούν κυβέρνηση και επιστήμονες κάθε δεδομένο που προκύπτει για την Υποπαραλλαγή Όμικρον 2 του κορονοϊού. Οι πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων είναι ότι, όπως και με την παραλλαγή Όμικρον τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά και ότι δεν θα οδηγεί σε βαριές νοσηλείες. Ωστόσο η επαγρύπνηση είναι δεδομένη, καθώς τα στοιχεία είναι ακόμη ελλιπή, και ... Περισσότερα To άρθρο Ανησυχία για την υποπαραλλαγή Όμικρον λίγο πριν τις αποφάσεις για τα μέτρα - Ποιοι περιορισμοί αναμένεται να χαλαρώσουν πρώτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σεισμός 6.3 Ρίχτερ στα νησιά Φοξ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νησιά Φοξ στις 7:17 (ώρα Ελλάδος) το πρωί του Σαββάτου. Ο σεισμός έγινε 51 χλμ., νότια από την περιοχή....
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Εύβοια - Μισό μέτρο χιόνι μέχρι τη θάλασσα!
Κακοκαιρία Ελπίδα: Για ραγδαία επιδείνωση του καιρού με πυκνές και ισχυρές χιονοπτώσεις στην Εύβοια έκανε λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι»: Η σκηνή του βιασμού που σόκαρε -Νέα σειρά εξερευνά την κακοποίηση της Σνάιντερ
Μια μίνι σειρά -ντοκιμαντέρ για την ταινία «Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι», η οποία προκάλεσε σάλο με την επίμαχη σκηνή βιασμού της 19χρονης Μαρίας Σνάιντερ από τον Μάρλον Μπράντο, πρόκειται να προβληθεί σε λίγο καιρό.
iefimerida.gr
ΠΕΤΑΞΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΤΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΟΥ ΜΠΑΙΝΤΕΝ – ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ – ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΑΙΝΙΑ
Όλα τα είχαμε στην Ελλάδα, οι χολιγουντιανές ταινίες μας έλειπαν! Και μάλιστα, με πρωταγωνιστές ανισόρροπους ηθοποιούς, τσιράκια του Μπάιντεν, όπως είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Εκτός κι αν θέλουμε να “θαμπώσουμε” τον κόσμο και του πετάμε ένα σούπερ όνομα για να μην έχει αντιρρήσεις. Με επίκεντρο την πόλη της Δράμας λοιπόν, χολιγουντιανή παραγωγή αναμένεται να […]
www.makeleio.gr
Η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς»: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες -Ποιες περιοχές θα πλήξει -Live η πορεία της
Η κακοκαιρία Ελπίς άρχισε την επέλασή της στη χώρα.
iefimerida.gr
Καστοριά: 3 πράγματα που δεν γνωρίζετε για την Κυρά της Λίμνης
Ας πάμε λοιπόν στην Καστοριά… Ας αφεθούμε στην μαγεία μιας πόλης που ενώνει μέσα από τις αντανακλάσεις της λίμνης της τον ουρανό με την γη… Μια πόλη γεμάτη ενέργεια, με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και παράξενη, μυστηριώδη φυσιογνωμία… Όπως κάθε πόλη που φιλιέται με το υδάτινο στοιχείο η Καστοριά αποκτά μια παραμυθένια γοητεία, γίνεται ένα με το ... Περισσότερα To άρθρο Καστοριά: 3 πράγματα που δεν γνωρίζετε για την Κυρά της Λίμνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μοτοσικλετιστής σκοτώνεται σε ζωντανή μετάδοση [Σκληρές εικόνες -Βίντεο]
Τραγικό τέλος είχε η καταδίωξη ενός μοτοσικλετιστή στους δρόμους του Los Angeles από τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς ο άγνωστος άντρας έχασε τη ζωή του μετά από μια σφοδρή σύγκρουση.
iefimerida.gr
Φθιώτιδα: Τροχαίο στα τούνελ της εθνικής οδού (Εικόνες)
Από τύχη δεν τραυματίστηκαν η μητέρα οδηγός και το παιδί της που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Το τροχαίο έγινε στις 8:30′ το βράδυ της Παρασκευής στη 2η σήραγγα της εθνικής οδού στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Η οδηγός του αυτοκινήτου από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου μέσα στο τούνελ και χτύπησε στο τοιχίο. Ευτυχώς […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία -Μόνον οι απαραίτητες μετακινήσεις
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
«Ελπίζω να έχω δίκιο»: Ο ΓΓ του ΟΗΕ «πεπεισμένος» ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία
«Πεπεισμένος» ότι δεν θα παρεισφρήσουν ή θα εισβάλουν στρατεύματα της Ρωσίας στην Ουκρανία δήλωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
iefimerida.gr
Καιρός: Κρύο, χιόνια και βροχές σήμερα -Δείτε πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα
Κρυος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις, τοπικές βροχές ή χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.
iefimerida.gr
Δείτε Up’o ψηλά το νησάκι της Αττικής που “βούλιαξε” απο το ιικό φορτίο (Βίντεο)
Αλήθεια εσείς γνωρίζατε που γίνονται οι περίφημες μετρήσεις του ιικού φορτίου που ακούμε σχεδόν καθημερινά μέσα από τα ΜΜΕ; Η ομάδα Up Stories χάρη την πολύτιμη βοήθεια του φίλου G-fly όπου και μας παραχώρησε τα εναέρια πλάνα του αποκαλύπτει σε ενα πολύ μεγάλο μέρος των κατοίκων του λεκανοπεδίου που δεν γνώριζαν μέχρι σήμερα το μικροσκοπικό […]
www.makeleio.gr
ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ξεκινούν οι νέες αιτήσεις
Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ:  Η πλατφόρμα για το 2022 θα ανοίξει μέσα στον Φλεβάρη και θα είναι διαθέσιμη για αιτήσεις ως τον Ιανουάριο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκες για Τζαζ, Ράπτορς και Χοκς, άνετα οι Χόρνετς (vid)
Χόρνετς, Μπλέιζερς, Τζαζ, Ράπτορς και Χοκς συνέχισαν με νίκες στο ΝΒΑ.
1 h
gazzetta.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Αυτά είναι τα 7 συνηθέστερα συμπτώματα στα παιδιά και τα 3 πιο σπάνια
Ολοένα και περισσότερα παιδιά νοσούν με Covid-19, πολύ περισσότερα σε σύγκριση με προηγούμενες παραλλαγές του κορωνοϊού, καθώς τα κύματα της μετάλλαξης Όμικρον σαρώνουν τη μία μετά την άλλη τις χώρες του πλανήτη.
1 h
iefimerida.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν rapid test σήμερα, Σάββατο
Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 154 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022, για τη διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού. Αναλυτικά οι ώρες και τα σημεία: Δ. Σαλαμίνας, Δημαρχείο Σαλαμίνας, Αίθουσα Μπόγρη, 10:00-15:00 Δ. Σπάτων, παλιό Δημαρχείο Σπάτων, […]
1 h
www.makeleio.gr
Κώστας Λούζης: Ο αγρότης που μετέτρεψε την Καλαμάτα σε… γκαλερί
Γνωστός και ως «Skitsofrenis» αποτυπώνει στους τοίχους της πόλης της Πελοποννήσου τους πολύχρωμους και έντονους προβληματισμούς τους σχεδιάζοντας και γράφονταςΠερισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Τα 10 σημαντικότερα «Σαν Σήμερα»: O Μίκης Θεοδωράκης καταδικάζεται σε φυλάκιση 9,5 μηνών για αντίσταση και περιύβριση αρχής
Ο Μίκης Θεοδωράκης απελευθερώθηκε έξι ημέρες αργότερα, ευεργετούμενος από διάταγμα περί αμνηστίας.
1 h
gazzetta.gr