Αναστολές Φεβρουαρίου: Τι πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις από σήμερα

INTIME

Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ενώ έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν και τους εργαζόμενους που θα μπουν σε αναστολή όλο το Φεβρουάριο.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να δηλώνουν την αναστολή σύμβασης εργαζομένου μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την ημέρα αναστολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αυτό γίνεται σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να ελέγχονται. Έτσι η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Ειδικά όμως για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021, προς διευκόλυνση των λογιστών, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων υποβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.

Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Φεβρουαρίου είτε ολόκληρο τον μήνα.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η προσωρινή ανάκληση επίσης προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 € που αντιστοιχεί σε 28 ημέρες.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα Φεβρουάριο υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Κλειστές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Φεβρουάριο. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, οι οποίες συμβάσεις λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥ-ΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α' 55/11.03.20)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 28η Φεβρουάριο 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Πληττόμενες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών δύνανται κατά τον μήνα Φεβρουάριο και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2021 να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.


Read full article on: dikaiologitika.gr
Η γαλλική Sanofi ανακοίνωσε ότι θα παράγει έως 200 εκατ. δόσεις του εμβολίου της αμερικανικής Moderna
Η μεγάλη γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi ανακοίνωσε ότι θα παράγει έως 200 εκατ/ δόσεις του εμβολίου Covid-19 της αμερικανικής Moderna. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η παραγωγή θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο στο εργοστάσιο της Sanofi στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Είναι η τρίτη συμφωνία της Sanofi, καθώς είχαν προηγηθεί ανάλογες συμφωνίες με την Pfizer/BioNTech για την παραγωγή 125 εκατ. δόσεων του εμβολίου τους προοριζόμενες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με την αμερικανική Johnson & Johnson για την παραγωγή 12 εκατ. δόσεων το μήνα σε γαλλικό εργοστάσιο. Η Sanofi είναι η μοναδική εταιρεία που έχει διαθέσει την παραγωγική δυναμικότητα της και τεχνογνωσία της για την υποστήριξη της παραγωγής τριών εμβολίων Covid-19 άλλων εταιρειών. «Από την αρχή της πανδημίας δραστηριοποιούμαστε σε πολλαπλά μέτωπα και έχουμε δείξει αλληλεγγύη σε άλλες φαρμακευτικές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Sanofi Πολ Χάντσον. Η Sanofi αναπτύσσει και δικά της εμβόλια Παράλληλα, η Sanofi -που έμεινε πίσω στην «κούρσα» των εμβολίων κατά του κορωνοϊού- έκανε γνωστό ότι συνεχίζει την ανάπτυξη δύο δικών της εμβολίων Covid-19, ένα σε συνεργασία με τη GlaxoSmithKline (GSK) και ένα με την αμερικανική Translate Bio. Το υποψήφιο εμβόλιο Sanofi-GSK βρίσκεται στη φάση 2 των κλινικών δοκιμών του σε 720 εθελοντές και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται στο δεύτερο τρίμηνο του 2021. Αν το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό και πάρει τις εγκρίσεις των ρυθμιστικών-εποπτικών αρχών, τότε αναμένεται να αρχίσει να διατίθεται έως το τέλος του έτους φέτος. Το δεύτερο υποψήφιο εμβόλιο Sanofi-Translate Biο είναι τεχνολογίας mRNA (όπως των Pfizer/BioNTech και Moderna) και οι κλινικές δοκιμές του φάσης 1/2 ξεκίνησαν φέτος τον Μάρτιο.  
1m
www.pronews.gr
Σήμερα 15/06/21: Ευκαιρία να πεις αυτά που νιώθεις!
Μάθε αν επηρεάζεσαι από το πλανητικό σκηνικό της ημέραςΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
MasterChef: Ποια είναι η μοντέρνα «Σταχτοπούτα» που κέρδισε το ριάλιτι
Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη, το κορίτσι με την ποντιακή καταγωγή, που, αν και πήγε κόντρα στα στερεότυπα, κέρδισε το παιχνίδι και μαζί την αγάπη  των τηλεθεατων - Ήθος, απλότητα και αθωότητα τα στοιχεία που επέδειξε σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον
8 m
www.protothema.gr
Η συγκλονιστική μάχη της Κριστιάν Αμανπούρ με τον καρκίνο των ωοθηκών - Το μήνυμα στις γυναίκες
Έγινε γνωστή στο παγκόσμιο κοινό όταν κάλυψε τον πόλεμο του Κόλπου, το 1991 - «Τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες βίωσα πολλά σκαμπανεβάσματα επειδή, όπως χιλιάδες άλλες γυναίκες σε όλον τον κόσμο, διαγνώστηκα με καρκίνο στις ωοθήκες», αποκάλυψε η 63χρονη δημοσιογράφος
9 m
www.protothema.gr
Το μοντέλο από την Αριζόνα που “μοιράζει” εγκεφαλικά στο Instagram
Την ανακαλύψαμε πριν μερικά χρόνια και οφείλουμε να πούμε πως εντυπωσιαστήκαμε, καθώς πρόκειται για μια πανέμορφη γυναίκα που γνωρίζει πολύ καλά πως να εξάπτει την φαντασία του ανδρικού κοινού. Ο λόγος για την Hannah Palmer, την ξανθιά καλλονή από την Αριζόνα που βρέθηκε στην 34η θέση για τον διαγωνισμό του Cover-girl του Maxim, χάρη στο ... Περισσότερα To άρθρο Το μοντέλο από την Αριζόνα που “μοιράζει” εγκεφαλικά στο Instagram δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συνάντηση με Ερντογάν: Παρά τις διαφορές μας, ο διάλογος είναι σημαντικός
Με μια ανάρτησή του στο twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στις Βρυξέλλες.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός: Ο Μάκης Λιβαθηνός στο τμήμα σκάουτινγκ
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να οργανώσει το τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας και προχώρησε στην πρόσληψη του Μάκη Λιβαθηνού, γιου του παλαίμαχου άσου του συλλόγου, Σπύρου. Μετεγγραφή στο τμήμα σκάουτινγκ για τον Παναθηναϊκό, με την απόκτηση του Μάκη Λιβαθηνού. Ο γιος του παλιού μεγάλου άσου του Παναθηναϊκού, Σπύρου Λιβαθηνού, εργάστηκε επί χρόνια ως εκπρόσωπος παικτών. Ο Μάκης ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ο Μάκης Λιβαθηνός στο τμήμα σκάουτινγκ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Κοντά στην απόκτηση του Πινακά
Την φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Πινακάς.
iefimerida.gr
ΤΙ ΖΟΥΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ…!! Κομοτηνή: Εργάτες ρυθμίζουν την κυκλοφορία με σημαίες του… ΠΑΣΟΚ
“Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και…παντού!”, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τίτλος των εικόνων που συναντούσε σήμερα όποιος βρισκόταν στο χωριό του Θρυλορίου Κομοτηνής. Στην περιοχή εκτελούνται τεχνικά έργα, και οι εργάτες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, το κάνουν με…σημαίες ΠΑΣΟΚ ανά χείρας – με το έμβλημα μάλιστα του κόμματος, τον πράσινο ήλιο, σε […]
www.makeleio.gr
Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: «Οι διαφορές παραμένουν, αλλά ο διάλογος είναι σημαντικός»
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στις Βρυξέλλες
www.protothema.gr
Χωρίς Μετρό η Αθήνα την Τετάρτη 16 Ιουνίου
Χωρίς Μετρό θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη 16 Ιουνίου, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων στη Λειτουργία του Μετρό Αθήνας (ΣΕΛΜΑ), εξήγγειλε 24ωρη απεργία αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά...
www.zougla.gr
Μητσοτάκης: «Ξερό» tweet μετά την συνάντηση με τον Ερντογάν
Με μια ανάρτηση που επισημαίνει πως οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένουν, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στο τετ α τετ που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (σ.σ. διαβάστε αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν εδώ). Αναλυτικά αναφέρει ο πρωθυπουργός: «Συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν στην σημερινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρόλο που ... Περισσότερα To άρθρο Μητσοτάκης: «Ξερό» tweet μετά την συνάντηση με τον Ερντογάν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ατύχημα για τη Χριστίνα Βραχάλη στην Αίγινα (pics)
Με ένα μικρό ατύχημα ξεκίνησαν οι διακοπές για τη γνωστή αθλητικογράφοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνεις αν βρίσκεσαι έξω σε περίπτωση κεραυνών – Πώς το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν καταφύγιο
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πλέον συχνά και στην Ελλάδα. Καταιγίδες, κεραυνοί και ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει μια ισχυρή κακοκαιρία μπορούν να σε… στείλουν αδιάβαστο. Σε κάθε περίπτωση, το πιο το ασφαλές μέρος να βρίσκεσαι σε περίπτωση κεραυνών είναι σε εσωτερικό χώρο για να μην την πατήσεις. Αλλά τι κάνεις αν κάτι τέτοιο δεν είναι […]
www.makeleio.gr
ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ!!! Ο Μακρόν έκανε αυτό που ούτε στα όνειρα του δεν μπορεί ο Κούλης: “Ο Ερντογάν συμφώνησε να αποχωρήσουν από…”
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι έλαβε τη διαβεβαίωση από τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θέλει να αποχωρήσουν οι ξένοι μισθοφόροι από το λιβυκό έδαφος το συντομότερο δυνατόν. «Συμφωνήσαμε να εργαστούμε για την απόσυρση των ξένων μισθοφόρων. Όμως αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς τους δύο. Αλλά μπορώ να […]
www.makeleio.gr
WATT+VOLT: Έφτασε τα 70 καταστήματα σε χρόνο ρεκόρ και συνεχίζει δυναμικά!
Η διαρκής διεύρυνση του δικτύου των φυσικών καταστημάτων της WATT+VOLT, ήταν και είναι από τους βασικούς της στόχους. Σήμερα, με μέσο όρο ανάπτυξης δικτύου...
www.zougla.gr
Μητσοτάκης για τη συνάντηση με Ερντογάν: Ελλάδα και Τουρκία είναι γείτονες, σημαντικός ο διάλογος
Το μήνυμα του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σημασία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στη Σαλαμίνα η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, επισκέφθηκε το πρωί τη Σαλαμίνα μαζί με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη.
iefimerida.gr
Daily Telegraph: An Ode to Naxos, the largest island of the Cyclades (video)
The place where god Dionysus met fell in love with Ariadne, offering the island the divine gift of fertility
www.protothema.gr
Η μάχη του Λάλα: Όταν οι Έλληνες έδιωξαν από τον Μοριά τους Αλβανούς
Μία από τις πρώτες νικηφόρες μάχες των επαναστατημένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο. Το Λάλα είναι χωριό της ορεινής Ηλείας στο όρος Φολόη («Λαλαίος» ο κάτοικος του και «Λαλιώτης» ο καταγόμενος από αυτό). Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας το κατοικούσαν εξισλαμισμένοι Αλβανοί, οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος ολόκληρης της Πελοποννήσου με τη μεγάλη οικονομική […]
www.makeleio.gr
Ιράν: Έφτιαξε δικό του εμβόλιο κατά του κορονοϊού και το χορηγεί στους πολίτες
Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι ενέκριναν τη χρήση ενός εμβολίου ιρανικής παρασκευής που δεν έχει λάβει ακόμη άδεια κυκλοφορίας, για περιπτώσεις που χρήζουν επειγόντως εμβολιασμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιρανικού Τύπου, το μέτρο αυτό έχει στόχο να αντισταθμίσει την έλλειψη εμβολίων επιτρέποντας τη χορήγηση μιας δεύτερης δόσης στους ανθρώπους που έχουν λάβει ήδη ... Περισσότερα To άρθρο Ιράν: Έφτιαξε δικό του εμβόλιο κατά του κορονοϊού και το χορηγεί στους πολίτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς θα βράσεις τέλεια ένα αυγό: Το μυστικό που δεν γνώριζες (video)
Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά θέλει τον τρόπο του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η MSI επεκτείνει το δίκτυο διανομής της με την OKTABIT
Η MSI, κορυφαίος κατασκευαστής τεχνολογίας business, design και gaming, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία OKTABIT για την διανομή...
www.zougla.gr
Από την Τετάρτη διαθέσιμα εμβόλια για κάθε ενήλικο πολίτη της χώρας -Ανοίγουν τα ραντεβού για τις ηλικίες 18-24
Με το άνοιγμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 18-24, η Ελλάδα προσφέρει από την Τετάρτη 16 Ιουνίου, τη δυνατότητα εμβολιασμού στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού της.
iefimerida.gr
EKTAKTO!!! Ταυτοποιήθηκε το πτώμα της «Δήμητρας» της Λέσβου
Με κάθε επισημότητα ταυτοποιήθηκε το άψυχο σώμα του Δημήτρη Καλογιάννη, γνωστού και ως “Δήμητρα” , που είχε εξαφανιστεί από τον Απρίλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του 64χρονου διεμφυλικού άνδρα που ήταν γνωστός ως η «Δήμητρα της Σκάλας Συκαμιάς» ενημερώθηκε λίγο μετά τις 20:30 απο το Τμήμα Καλλονής οτι ο δακτυλοσκοπικός έλεγχος έδειξε οτι θύμα του τροχαίου ήταν ο Δημήτρης Καλογιάννης. […]
www.makeleio.gr
Η παράξενη ιστορία του ανθρώπου που αφόδευε μία φορά τον μήνα
Σε μια από τις πλέον περιβόητες και ιστορικές περιπτώσεις χρόνιας δυσκοιλιότητας, έζησε κάποτε ένας άντρας που πέρασε όλη του τη ζωή πηγαίνοντας μία μόνο φορά τον μήνα στην τουαλέτα.   Ο άντρας έπασχε από μια πάθηση που αποκαλείται Νόσος Hirschsprung, μια κατάσταση που προκαλείται από συγγενή απουσία μερικών ή όλων των φυσιολογικών εντερικών γαγγλιοκυττάρων. Στην […]
www.makeleio.gr
Χωρίς μετρό την Τετάρτη η Αθήνα, λόγω της απεργίας -Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία
Χωρίς Μετρό θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη 16 Ιουνίου, καθώς οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν 24ωρη απεργία αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο
iefimerida.gr
«Δήμητρα της Λέσβου»: Ταυτοποιήθηκε η σορός – Τραγική εξέλιξη στο θρίλερ
Ένα θρίλερ που κατέληξε σε τραγωδία… Η εξαφάνιση της Δημήτρη Καλογιάννη, γνωστής και ως «Δήμητρα της Λέσβου», ολοκληρώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο. Από την τροχαία ανακοινώθηκε σήμερα, όπως αναφέρει το Βήμα, στη δικηγόρο της οικογένειας και το Silver Alert ότι ταυτοποιήθηκαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αρνούνται σθεναρά να δώσουν πρόσβαση στην οικογένεια ... Περισσότερα To άρθρο «Δήμητρα της Λέσβου»: Ταυτοποιήθηκε η σορός – Τραγική εξέλιξη στο θρίλερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Πινακάς (photos)
Ολυμπιακός: Ο Δημήτρης Πινακάς, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα τη νέα σεζόν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ισραήλ: Τέλος η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους
Το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι από αύριο Τρίτη σταματά η υποχρέωση όλων να φορούν μάσκα σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Το μέτρο αυτό ήταν ένα από τα τελευταίο που είχε παραμείνει σε ισχύ στο Ισραήλ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας. «Η υποχρέωση χρήσης μάσκας τερματίζεται από την Τρίτη, 15 Ιουνίου» ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Στις ... Περισσότερα To άρθρο Ισραήλ: Τέλος η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισραήλ: Τέλος στην υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους
Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν μόνο τρία κρούσματα στο Ισραήλ - Στα τέλη Δεκεμβρίου το Ισραήλ ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία ανοσοποίησης, χάρη σε μια συμφωνία που συνήψε με την εταιρεία Pfizer
www.protothema.gr
Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν το θλιβερό ορόσημο των 600.000 νεκρών από την Covid-19
Αν και το επίκεντρο της πανδημίας έχει μετατοπιστεί σε περιοχές όπως η Βραζιλία και η Ινδία τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα σε αθροιστικούς θανάτους
www.protothema.gr
Γιοβάνοβιτς: «Να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός εκεί που πρέπει να είναι»
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε τις πρώτες του τοποθετήσεις ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
iefimerida.gr
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι στα 51 της και εντυπωσιάζει
«Οι άνθρωποι της Αστυπάλαιας, σε υποδέχονται με μία μεγάλη αγκαλιά», το μήνυμα της Μαρίας Ναυπλιώτου στο Instagram. Η Μαρία Ναυπλιώτου έχει τον τρόπο να κερδίζει τις εντυπώσεις.,.. Διαθέτει το δικό της προφίλ στο Instagram, το οποίο καθημερινά τροφοδοτεί με φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή της. Τις τελευταίες ημέρες, η γνωστή ηθοποιός βρισκόταν εκτός Αθηνών, ... Περισσότερα To άρθρο Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι στα 51 της και εντυπωσιάζει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απεργία 16 Ιουνίου: 24ωρη διακοπή δρομολογίων του μετρό - Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία
Με δύο στάσεις εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στο Ιλινόι - Εκκενώθηκαν εκατοντάδες σπίτια
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο χημικών στο Ιλινόι τον ΗΠΑ τη Δευτέρα. Οι κάτοικοι...
www.zougla.gr
Ισραήλ: Τέλος στην υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε κλειστούς χώρους από το πρωί της Τρίτης
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη παύει η υποχρέωση όλων να φορούν μάσκα σε κλειστούς δημόσιους χώρους, ένα από τα τελευταία μέτρα που είχε παραμείνει σε ισχύ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας.
iefimerida.gr
Μίνα Αδαμάκη και Σαβίνα Γιαννάτου μαζί στη σκηνή για «Φαίδρα»
Ο μύθος της φλεγόμενης «Φαίδρας» ζωντανεύει στη θεατρική σκηνή σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, με τη Μίνα Αδαμάκη, τη Σαβίνα Γιαννάτου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επιστολή της ομοσπονδίας της Β. Μακεδονίας στην UEFA για τιμωρία του Αρναούτοβιτς
Με επιστολή της στην UEFA, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Β. Μακεδονίας, ζήτησε να υπάρξει «παραδειγματική τιμωρία» του Μάρκο Αρναούτοβιτς...
www.zougla.gr
ΕURO 2021: Ποδοσφαιρικές business εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
www.protothema.gr
Πρεμιέρα για το Φεστιβάλ Αθηνών: Διψασμένο το κοινό, γέμισε το Ηρώδειο -Παρούσες η ΠτΔ και η Μαρέβα Μητσοτάκη [εικόνες]
Πρεμιέρα για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου απόψε στο Ηρώδειο, όπου το κοινό, διψασμένο για τέχνη και πολιτισμό μετά την πανδημία, γέμισε τις κερκίδες του θεάτρου στην πλαγιά της Ακρόπολης.
iefimerida.gr
Πανελλήνιες 2021: Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ την Τρίτη – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021: Πρεμιέρα την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021 – ΕΠΑΛ: Την Τρίτη 15 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες 2021 θα αρχίσουν και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Οι Πανελλήνιες 2021 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ... Περισσότερα To άρθρο Πανελλήνιες 2021: Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ την Τρίτη – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πράσινο τσάι: 5 οφέλη για τα δόντια και τα ούλα (video)
Οι τροφές που καταναλώνουμε συνδέονται άμεσα με τη στοματική μας υγεία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 600.000 θανάτους - 166 εκατ. είναι οι εμβολιασμοί
Η πρώιμη επιτυχία της εμβολιαστικής εκστρατείας στις ΗΠΑ είχε τεράστιο αντίκτυπο στον ρυθμό των θανάτων από την Covid-19 στη χώραΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άφωνος ο Νίκος Μουτσινάς με την εισβολή της Κατερίνας Στανίση
Μια είσοδο που σίγουρα δεν περίμενε ο Νίκος Μουτσινάς διαχειρίστηκε την Δευτέρα! Στο “Καλό μεσημεράκι” επέλεξε η Κατερίνα Στανίση να βρεθεί το μεσημέρι της Δευτέρας με αποτέλεσμα ο Νίκος Μουτσινάς να μείνει… κυριολεκτικά χωρίς φωνή. Μετά το αρχικό σοκ του παρουσιαστή του STAR, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και τραγούδια της που ... Περισσότερα To άρθρο Άφωνος ο Νίκος Μουτσινάς με την εισβολή της Κατερίνας Στανίση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διαδήλωση κατά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο
Μια μικρή διαδήλωση εναντίον της απόφασης του Τόκιο να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19, πραγματοποιήθηκε...
www.zougla.gr
Σεισμική δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Κρήτη
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε θαλάσσιο χώρο νότια...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 600.000 οι νεκροί από κορονοϊό
Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν σήμερα το θλιβερό ορόσημο των 600.000 θανάτων από τον κορονοϊό σύμφωνα με έναν απολογισμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Την ίδια ώρα παρατηρείται επιβράδυνση στους εμβολιασμούς κάτι που απειλεί τον στόχο της κυβέρνησης Μπάιντεν να πετύχει το 70% των ενήλικων Αμερικανών να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και 160 εκατομμύρια να έχουν εμβολιαστεί ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 600.000 οι νεκροί από κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr