Ανεβαίνει ο «λογαριασμός» του προγάμματος πανδημίας

«Xώρο» στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να προτείνει την ανταλλαγή παλαιών ομολόγων που είχαν προέλθει...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Όντρεϊ Χέπμπορν: Σαν σήμερα «έφυγε» η σταρ του μεταπολεμικού αμερικανικού κινηματογράφου
Σαν σήμερα στις 20 Ιανουαρίου του 1993, έφυγε από τη ζωή η Όντρεϊ Χέπμπορν, η οποία υπήρξε μία από τις αδιαμφισβήτητες σταρ του μεταπολεμικού αμερικανικού...
www.zougla.gr
«Θεός του βουνού»: Αυτό είναι πιο άγριο Suzuki Jimny όλων των εποχών
Οι φοιτητές του ιαπωνικού πανεπιστημίου Nihon Automotive College (NATS) κατασκεύασαν το πιο ακραίο και πιο υπερυψωμένο Suzuki Jimny που έχει υπάρξει ποτέ, και το βάφτισαν «Kimun Kamy» - δηλαδή «θεό του βουνού».
iefimerida.gr
Τύμπανα πολέμου στην Ουκρανία: «Πράσινο φως» ΗΠΑ για την αποστολή πυραύλων
«Εκτιμώ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία». Η δήλωση του Τζο Μπάιντεν ήταν το πρώτο… χτύπημα. Το δεύτερο είναι η «άδεια» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων στην περιοχή. Μόλις λίγες ώρες αφού ο Τζο Μπάιντεν προανήγγειλε την εισβολή της Ρωσίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε άδεια στη Λιθουανία, τη Λετονία και ... Περισσότερα To άρθρο Τύμπανα πολέμου στην Ουκρανία: «Πράσινο φως» ΗΠΑ για την αποστολή πυραύλων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιδιοκτήτες Tesla: «Παγώνουμε, κάντε κάτι!»
Πολλοί ιδιοκτήτες μοντέλων της εταιρείας έχουν εκφράσει τα παράπονά τους μέσω των social media και ζητούν την επίλυση του προβλήματος.
www.protothema.gr
Στα 3,4 δισ. ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών με τη Γαλλία
«Άνοιξη» στις ελληνογαλλικές οικονομικές σχέσεις και η ψήφος εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό.
iefimerida.gr
Μπουλς - Καβαλίερς 117-104: Τέλος στο αρνητικό σερί με τριαντάρα ΝτεΡόζαν (vid)
Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σημείωσε 30 πόντους, ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσθεσε 24 και οι Σικάγο Μπουλς (28-15) σταμάτησαν το αρνητικό σερί των 4 ηττών, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς (27-19) με 117-104.
gazzetta.gr
Survivor 2022: Mε ποιον πασίγνωστο τραγουδιστή είναι ζευγάρι η Ασημίνα Χατζηανδρέου
Αυτό το έπαθλο επικοινωνίας το ήθελαν όλοι! Στο επεισόδιο του Survivor 2022 της ΤρίτηςΜαχητές και Διάσημοι αγωνίστηκαν προκειμένου να λάβουν φωτογραφίες και μηνύματα των δικών τους ανθρώπων.
iefimerida.gr
Χανιά: Αδέσποτη σφαίρα στο γήπεδο της πόλης – Ποιος και γιατί έδειχνε να μην εκπλήσσεται με τις εικόνες
Μια αδέσποτη σφαίρα καρφώθηκε στο ταρτάν του γηπέδου στα Χανιά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι εικόνες δεν προκαλούν σε όλους την ίδια εντύπωση… Όπως φαίνεται παρά τις κατά καιρούς τραγωδίες στην Κρήτη και την υπόλοιπη χώρα από αδέσποτες σφαίρες, κάποιοι δεν αλλάζουν. Απόδειξη οι νέες εικόνες από το Εθνικό Στάδιο Χανίων, με το ταρτάν ... Περισσότερα To άρθρο Χανιά: Αδέσποτη σφαίρα στο γήπεδο της πόλης – Ποιος και γιατί έδειχνε να μην εκπλήσσεται με τις εικόνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σίσσυ Χρηστίδου: Κορίτσια μιλήστε, μην το θάβετε μέσα σας
«Η Γεωργία έβγαλε το πρόσωπο της γιατί ψάχνει μάρτυρες από εκείνη τη βραδιά», γράφει στο tweet της η παρουσιάστρια
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την 4η δόση σε ανοσοκατασταλμένους
Ανοίγει σήμεραη πλατφόρμα για την τέταρτη δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού για τους ανοσοκατεσταλμένους πολίτες, ώστε να κλείσουν τα ραντεβού τους.
iefimerida.gr
Άδεια ειδικού σκοπού: Με δύο «ταχύτητες» για γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Άδεια ειδικού σκοπού: Διαφορετική αντιμετώπιση για τους γονείς που εργάζονται στον δημόσιο και διαφορετική για τους γονείς στον ιδιωτικό τομέαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Οι καταθέσεις των τεσσάρων εμπλεκόμενων - Οι αποκαλύψεις της Γεωργίας Μπίκα
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Τι ανέφεραν οι τέσσερις άνδρες που κλήθηκαν να καταθέσουν αμέσως μετά την καταγγελία από τη Γεωργία Μπίκα.…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζόκοβιτς: Αγόρασε εταιρεία που αναπτύσσει θεραπεία κατά του κορονοϊού
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαγόρασε το 80% εταιρείας που αναπτύσσει θεραπεία κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με το Reuters.
gazzetta.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Βασικός μέτοχος σε εταιρεία που αναπτύσσει θεραπεία κατά του Covid-19
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο βασικός μέτοχος σε μια δανέζικη εταιρεία βιοτεχνολογίας που στοχεύει να αναπτύξει μια θεραπεία για τον Covid-19, η οποία, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει εμβολιασμό, όπως έγινε γνωστό. Υπενθυμίζεται ότι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο απελάθηκε από την Αυστραλία αυτήν την εβδομάδα αφού η κυβέρνηση ακύρωσε τη βίζα του καθώς ο Τζόκοβιτς δεν […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός: Πώς επηρεάζει το ανοσολογικό σύστημα των βρεφών – Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο οι έγκυες
Ο κίνδυνος για τις έγκυες γυναίκες να εκδηλώσουν σοβαρή COVID-19 είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με αυτές που δεν κυοφορούν καθώς ο κορονοϊός, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυξάνει τον κίνδυνο για πρόωρο τοκετό και προ-εκλαμψία. Επομένως, η κατανόηση της παθοφυσιολογίας της COVID-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι σημαντική ώστε να βελτιωθεί η αντιμετώπιση και η ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Πώς επηρεάζει το ανοσολογικό σύστημα των βρεφών – Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο οι έγκυες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο κρυμμένος «θησαυρός» της Βοιωτίας (video)
Οι μαγευτικοί καταρράκτες της Πέτρας Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παυλάκης: Φόβοι για κορύφωση θανάτων τον Απρίλιο
Ανησυχία για αναζωπύρωση της πανδημίας τον Απρίλιο εξέφρασε ο ερευνητής Γιώργος ΠαυλάκηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Που θα κάνετε δωρεάν rapid test σήμερα Πέμπτη (20/1)
Τα σημεία δωρεάν ελέγχου για Covid-19, σήμερα Πέμπτη 20 Ιανουαρίου από κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΥ...
www.zougla.gr
Βουλιαγμένη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζή γυναίκα
Στο ύψος της παλαιάς εισόδου του Αστέρα Βουλιαγμένης
www.protothema.gr
Γιατί η Βουλγαρία θα αποκαλεί πλέον τα Σκόπια απλά «Βόρεια Μακεδονία»
Έως πρότινος οι βουλγαρικές Αρχές χρησιμοποιούσαν την επίσημη ονομασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» - Τι αναφέρει ρηματική διακοίνωση των Σκοπίων προς τον ΟΗΕ και τα ειρωνικά σχόλια του Μπορίσοφ
www.protothema.gr
Εμβόλιο κορονοϊού: Αποτελεσματικότερη η 3η δόση έναντι της μετάλλαξης Όμικρον – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Η τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού αυξάνει με επιτυχία τα επίπεδα των αντισωμάτων, έτσι ώστε να μπορούν πλέον να εξουδετερώσουν την μετάλλαξη Όμικρον, κάτι που δεν συμβαίνει με τις δύο δόσεις επαρκώς. Αυτό επιβεβαιώνει νέα βρετανική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet».  Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Φράνσις Κρικ του Λονδίνου, μεταξύ ... Περισσότερα To άρθρο Εμβόλιο κορονοϊού: Αποτελεσματικότερη η 3η δόση έναντι της μετάλλαξης Όμικρον – Τι αναφέρει νέα έρευνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το μυστήριο λύθηκε! Να γιατί το σακουλάκι με τα πατατάκια δεν είναι ποτέ γεμάτο
Μην βαράτε τις εταιρείες, υπάρχει εξήγηση.   Και ποιος δεν αγαπάει τα πατατάκια σωστά; Και ποιος δεν ξενερώνει όταν τελειώνουν στο σακουλάκι σωστά; Και τις περισσότερες φορές σιχτιρίζεις γιατί με το που ανοίγεις το σακουλάκι, τα πατατάκια είναι μέχρι τη μέση. Και βρίζεις και σκέφτεσαι «καλά ρε τσίπηδες δεν μπορούσατε να βάλετε λίγα παραπάνω;». Τελικά […]
www.makeleio.gr
Βόλος: Εξελίξεις μετά την καταγγελία φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό – Πώς της απαντούν οι κατηγορούμενοι
Το αν υπήρξε ομαδικός βιασμός καλείται να διαπιστώσει η δικαιοσύνη με μια 20χρονη φοιτήτρια να επιμένει και να περιγράφει με ανατριχιαστικό τρόπο τις σκηνές του μαρτυρίυ της και τους δύο κατηγορούμενους να αρνούνται τα πάντα… Οι δύο νεαροί 22 και 24 ετών υποστηρίζουν ότι συνευρέθηκαν με τη συναίνεση της κοπέλας. Εκείνη από το περασμένο καλοκαίρι ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Εξελίξεις μετά την καταγγελία φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό – Πώς της απαντούν οι κατηγορούμενοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο ευρωπαϊκός παράδεισος του οικονομικού shopping και των spa -Διοικείται από δύο διαφορετικές κυβερνήσεις
Η έκτη μικρότερη χώρα στον κόσμο συνδυάζει δύο ετερόκλητες κουλτούρες τουρισμού
www.protothema.gr
Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο δυστύχημα στο Ξηρόμερο -Νεκρός 44χρονος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, το απόγευμα της Τετάρτης, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, με έναν 44χρονο να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.
iefimerida.gr
Προημιτελικοί Κυπέλλου: Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική  με το Άρης - Λαμία
Η σειρά των πρώτων αγώνων στα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται με το Άρης - Λαμία το βράδυ της Πέμπτης.
gazzetta.gr
Αυτό συμβαίνει όταν μια Ferrari είναι σε λάθος χέρια...
Δεν ξέρουμε αν η Enzo μετά από αυτό το ατύχημα επισκευάζεται αλλά ακόμα και αν αυτό μπορεί να συμβεί, το κόστος θα προσεγγίζει αυτό της αγοράς της ως καινούργια.
www.protothema.gr
Σταμάτησε η προβολή του «The Voice» εξαιτίας σκανδάλου #MeToo
Η ολλανδική έκδοση του τηλεοπτικού διαγωνισμού ταλέντων «The Voice», η οποία γνώρισε παγκόσμια απήχηση και εξαπλώθηκε σε 150 χώρες...
www.zougla.gr
Κέιν: Οπου πετύχει την Λέστερ σκοράρει, έφτασε τα 18 γκολ σε 17 ματς (vid)
Ό Χάρι Κέιν βρήκε γι' ακόμη μία φορά δίχτυα απέναντι στη Λέστερ και συνέχισε την τρομερή παράδοση που έχει χτίσει απέναντι στις «αλεπούδες».
gazzetta.gr
Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τρομάρα – Τα λόγια του γιου του συγκινούν
Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εισαγωγή του παλαιστή Γιώργου Τρομάρα με εγκεφαλικό επεισόδιο στο νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”, με τις νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στην εντατική. Τα συγκλονιστικά λόγια του γιού του, Κώστα Τρομάρα, μαρτυρούν την αγωνία του όσον αφορά στην πορεία της υγείας του αθλητή. “Έχω κλάψει κι έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ από χθες. […]
www.makeleio.gr
Βόλος: Καταδίκη 33χρονης που δεν έστελνε το παιδί της σχολείο
Σε επτά μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης, καθώς και σε συμβολικό χρηματικό πρόστιμο, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου η 33χρονη μητέρα, η οποία δεν έστελνε το παιδί της στο δημοτικό σχολείο για ένα και πλέον χρόνο. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο εισαγγελέας χαρακτήρισε το αδίκημα πρωτοφανές ενώ επισήμανε […]
www.makeleio.gr
Αχαΐα: «Λαμπάδιασε» σχολικό λεωφορείο λίγο πριν παραλάβει μαθητές -Καταστράφηκε σε λίγα λεπτά [εικόνες]
Σχολικό λεωφορείο στην Αχαΐα «λαμπάδιασε» σήμερα νωρίς το πρωί και ευτυχώς δεν είχε μέσα τους μαθητές.
iefimerida.gr
Γιώργος Παυλάκης: Κορύφωση θανάτων τον Απρίλιο – Τα δύσκολα δεν είναι πίσω μας
Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο καθηγητής – ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (20.1.2022) στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Ο καθηγητής τόνισε σχετικά με την πορεία του κορονοϊού στη χώρα πως τα «τα δύσκολα δεν είναι πίσω μας». Όπως είπε ο Γιώργος Παυλάκης, πως το «τσουνάμι» της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού θα περάσει αρκετά ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Παυλάκης: Κορύφωση θανάτων τον Απρίλιο – Τα δύσκολα δεν είναι πίσω μας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρώτες επίσημες εικόνες του CFMoto 250 CL-X
Πριν από μερικές εβδομάδες η CFMoto είχε αποκαλύψει πως ετοιμάζει ένα καινούριο, μικρότερο CL-X. Η επιτυχία που γνώρισε και γνωρίζει το 700 CL-X...
www.zougla.gr
Έδωσαν όνομα διάσημου ηθοποιού σε παράσιτο που σκοτώνει ταραντούλες κι αυτός... το απολαμβάνει
Το Tarantobelus jeffdanielsi είναι ένα ερμαφρόδιτο σκουλήκι που ζει στο στόμα των αραχνών και τις κάνει να συμπεριφέρονται παράξενα, προτού τελικά τις εξοντώσει
www.protothema.gr
Η Φάρμα: Το ανατριχιαστικό ατύχημα του Αστρινού – Χτύπησε το χέρι του με το τσεκούρι (video)
Η Φάρμα: Σοβαρός τραυματισμός για τον Αστρινό ΧαραλαμπάκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποιος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιστορία; – Όχι δεν ήταν ο Bill Gates ούτε ο J.Rockfeller
Ο Bill Gates είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος εν ζωή στον κόσμο. Αλλά αυτός δεν είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην ιστορία. Στην πραγματικότητα, μόλις και μετά βίας… φτάνει τους 10 κορυφαίους. Σύμφωνα με τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους όλων των εποχών που δημοσίευσε το περιοδικό TIME, ο Gates με περιουσία 78,9 δισ. δολ. κατετάγη ένατος, […]
www.makeleio.gr
Κυριακίδου: Να εμβολιαστούν οι έγκυες για να προστατεύσουν τα μωρά τους και τον εαυτό τους
Έκκληση για τον εμβολιασμό των εγκύων απηύθυνε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου τονίζοντας ότι με αυτό τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαριάννα Κιμούλη: Η κόρη του Γιώργου Κιμούλη μιλά για το κίνημα #metoo και την εμπλοκή του πατέρα της
Τι είπε για τα επαγγελματικά της η ηθοποιός
www.protothema.gr
Αχαΐα: Σχολικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν παραλάβει μαθητές
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα όταν «λαμπάδιασε» σχολικό λεωφορείο σήμερα νωρίς το πρωϊ, που ευτυχώς δεν είχε μέσα μαθητές...
www.zougla.gr
Η παράταση των μέτρων και το «στοίχημα» του Φεβρουαρίου - Γιατί αυξάνονται νεκροί και διασωληνωμένοι
Με στόχο την επεναφορά της κανονικότητας τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση αποφάσισε παράταση των μέτρων για μία ακόμη εβδομάδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σινεμά: Πρεμιέρα για το «Nightmare Alley» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και για ακόμη τέσσερις ταινίες
Από τις σπάνιες φορές που παρατηρείται τέτοιος συνωστισμός εξαιρετικών ταινιών, που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά μέσα σε μια εβδομάδα ενώ παράλληλα έρχεται και η επανέκδοση μιας πάντα επίκαιρης ταινίας του 1974. Το πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα, που ξεκινά απόψε, συνθέτουν οι τέσσερις νέες ταινίες «Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών», του οσκαρικού Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, το ιρανικό ... Περισσότερα To άρθρο Σινεμά: Πρεμιέρα για το «Nightmare Alley» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και για ακόμη τέσσερις ταινίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άννα Φόνσου κατά Ιωάννας Μαλέσκου: «Την είδα και λέω είναι δυνατόν; – Δεν έχουν το δικαίωμα αυτά τα κορίτσια…»
Την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Παύλο Χαλκιά και την Ιωάννα Μαλέσκου, όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της τον περασμένο Δεκέμβρη, σχολίασε η Άννα Φόνσου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Να σου μιλάει ένας άνθρωπος με την καριέρα του Χαλκιά και να σου λέει κούκλα μου και να απαντάς […]
www.makeleio.gr
ΝΒΑ: Επέστρεψαν στις νίκες οι Μπακς με νταμπλ νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Έβγαλαν αντίδραση τα ξημερώματα της Πέμπτης οι Μπακς, καταφέρνοντας μετά από δύο συνεχόμενες ήττες...
www.zougla.gr
Σίκινος: Αδιανόητη κτηνωδία με 10 νεκρές γάτες – Δηλητηρίασαν 35 ζώα με τις φόλες που έριξαν
H Σίκινος στο επίκεντρο για μια κτηνωδία δίχως προηγούμενο. Γάτες εντοπίστηκαν νεκρές στη σειρά, με άλλες να αγνοούνται και μόλις 10 να έχουν καταφέρει να επιζήσουν… Ανάστατη η Σίκινος μετά την αρρωστημένη επίθεση που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ένας φυσιολογικός ανθρώπινος νους. Οι δράστες ή ο δράστης έριξαν φόλες στα καλντερίμια του νησιού και σκόρπισαν ... Περισσότερα To άρθρο Σίκινος: Αδιανόητη κτηνωδία με 10 νεκρές γάτες – Δηλητηρίασαν 35 ζώα με τις φόλες που έριξαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στις χώρες της Βαλτικής για να στείλουν πυραύλους στην Ουκρανία
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε άδεια στη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία να στείλουν αμερικανικής κατασκευής πυραύλους...
www.zougla.gr
Λέικερς - Πέισερς 104-111: Η υπόσχεση του ΛεΜπρόν κράτησε για ένα ματς (vid)
Οι Ιντιάνα Πέισερς (16-29) πήρα τη νίκη στο Λος Άντζελες απέναντι στους Λέικερς (22-23) με 111-104 και τον Κάρις ΛεΒέρτ να σταματάει στους 30 πόντους.
gazzetta.gr