Άνοιξε η πλατφόρμα του «Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης» οφειλετών - Πώς θα λειτουργεί

Λειτουργεί από σήμερα η πλατφόρμα προειδοποίησης οφειλετών. Ο Μηχανισμός υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Βραζιλία: Υπογράφει στην Κορίνθιανς ο Ντιέγκο Κόστα
Η Ατλέτικο Μινέιρο ανακοίνωσε την πρόωρη λύση του συμβολαίου της με τον Ντιέγκο Κόστα, που είχε ισχύ μέχρι το τέλος του 2022, αλλά ο 33χρονος Ισπανός...
4 m
www.zougla.gr
Υπόθεση Folli Follie: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη, στο εδώλιο οι Κουτσολιούτσοι και οι συγκατηγορούμενοί τους
Αντιδράσεις από τους δικηγόρους για τις συνεχείς δικασίμους που ανακοινώθηκαν από έδρας - Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου με αίτημα που είχε υποβάλλει Κινέζος κατηγορούμενος στην υπόθεση
5 m
www.protothema.gr
ΕΦΚΑ: Προς παράταση οδεύει η ρύθμιση των 72 δόσεων
Οι λόγοι που επιτάσσουν την παράταση είναι αφενός η μικρή συμμετοχή και αφετέρου η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των επιχειρήσεων – εργοδοτών καθώς ο ΕΦΚΑ έχει καθυστερήσει την εκκαθάριση των εν λόγω οφειλών
5 m
www.protothema.gr
Η Τζένιφερ Λόπεζ ρωτάει αν πρέπει να βγάλει το σακάκι της
Δείχνει δύο φωτογραφίες και καλεί το κοινό να επιλέξει
8 m
www.protothema.gr
Προς παράταση τα μέτρα -Συνεδριάζουν οι ειδικοί, γιατί είναι σκεπτικοί για άρση τους
Προς παράταση των μέτρων για την αναχαίτιση του κορωνοϊού προσανατολίζεται η Επιτροπή Ειδικών, η οποία συνεδριάζει σήμερα.
9 m
iefimerida.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Καταλύτης» οι τοξικολογικές εξετάσεις
H τυχόν ανίχνευση ναρκωτικών  ή άλλων ουσιών, όπως το «χάπι του βιασμού» στο σύστημα του θύματος θα σημάνει για τις ανακριτικές Αρχές την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βιασμό
www.protothema.gr
Τραγωδία στη Βαλένθια: Πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες από φωτιά σε οίκο ευγηρίας
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γηροκομείο αργά το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόνγκα: Τουλάχιστον ένας μήνας απαιτείται για την επισκευή του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου
Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να αποκατασταθεί η λειτουργία του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου το οποίο συνδέει τα νησιά Τόνγκα...
www.zougla.gr
Βιασμός 24χρονης: Οι τοξικολογικές φέρνουν έως και ισόβια για τους δράστες – Νέα στοιχεία από το DNA
Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις για την υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη τόσο με βάση τις πληροφορίες για τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Η Σελήνη όλη μέρα στον δημιουργικό σου τομέα φέρνει μια εξωστρεφή διάθεση. Ο Ήλιος ξεκινά τη διέλευσή του από τον κοινωνικό σου τομέα σήμερα και θα συνεχίσει ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παράταση ίσως και δύο εβδομάδες για τα μέτρα - Τι ανησυχεί τους ειδικούς
Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Εμπειρογνομώνων εν μέσω αύξησης των νοσηλειών και των νεκρών από κορονοϊό, προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα που είναι σε ισχύ. Χτες για δεύτερη συνεχή ημέρα ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό ξεπέρασε τους 100, ενώ τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές τους, γι αυτό και έτσι «φρενάρεται» κάθε σκέψη ... Περισσότερα To άρθρο Παράταση ίσως και δύο εβδομάδες για τα μέτρα - Τι ανησυχεί τους ειδικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καϊλή: Τι σημαίνει η εκλογή της στην αντιπροεδρία της ευρωβουλής -Nέα θητεία, με θρίλερ για Παπαδημούλη
Πώς εξελίχθηκαν οι ψηφοφορίες στους τρεις γύρους για την ανάδειξη των 14 αντιπροέδρων -Τι μηνύματα κρύβουν οι (διαφορετικές) επιδόσεις των δύο Ελλήνων ευρωβουλευτών
www.protothema.gr
Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας σήμερα εν αναμονή του χιονιά -Πού αναμένονται βροχές, πού θα χιονίσει
Κρύος αναμένεται να είναι και σήμερα ο καιρός στη χώρα, λίγα μόνο 24ωρα από την «εισβολή» του χιονιά, αφού αναμένεται νέα πτώση του υδράργυρου.
iefimerida.gr
Η Ευρυδίκη τραγουδά Στέφανο Κορκολή
Ακούστε το νέο τραγούδι της ερμηνεύτριας με τον συνθέτη που συνεργάζονται για πρώτη φορά δισκογραφικά
www.protothema.gr
H Αμερικανίδα ροκ σταρ Beth Hart τον Ιούνιο στην Αθήνα
Θα δώσει μια συναυλία στο θέατρο Βράχων στο πλαίσιο της νέας, μεγάλης περιοδείας της
www.protothema.gr
Καιρός: Σε «κατάψυξη» μπαίνει από σήμερα η χώρα - Έρχονται χιόνια και στην Αθήνα
Τι προβλέπουν  οι Γιάννης Καλλιάνος, Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Κώστας Λαγουβάρδος -  Τι είναι ο πολικός αεροχείμαρρος που θα μας βάλει στην κατάψυξη για δέκα μέρες
www.protothema.gr
ΟΗΕ: O Γκουτέρες πρότεινε στην Μέρκελ να αναλάβει επικεφαλής συμβουλευτικού οργάνου
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, πρότεινε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, την Άνγκελα Μέρκελ, να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ζήτησαν από την Olivia Culpo να φορέσει «περισσότερα ρούχα» για να μπει σε αεροπλάνο
Η Olivia Culpο πρόσφατα μεσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε τους followers της για την απαράδεκτη συμπεριφορά που...
www.zougla.gr
Άρση μέτρων: Πιθανότερο σενάριο η παράτασή τους για μια εβδομάδα – Το σκεπτικό των ειδικών
Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας με πιθανότερο σενάριο την παράταση για άλλη μια εβδομάδα των περισσότερων μέτρωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στην Τανάγρα σήμερα τα πρώτα έξι Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας
Στην Τανάγρα προσγειώνονται σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας...
www.zougla.gr
Survivor Spoiler: Βαριές κουβέντες από Μυριέλλα και Κατσαούνη – Απών ο Βαλάντης από το Συμβούλιο
Survivor Spoiler: Στη σχέση της Μυριέλλας Κουρέντη με τον Γιώργο Κατσαούνη αλλά και το μέλλον του Βαλάντη στο Survivor φαίνεται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Πού γίνονται δωρεάν rapid test σήμερα Τετάρτη -Τα 157 σημεία
Σε 157 σημεία της χώρας θα βρίσκονται σήμερα οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
Τόνγκα: Για την επισκευή του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου θα χρειαστούν «τουλάχιστον» τέσσερις εβδομάδες
Η Τόνγκα έχει απομονωθεί από την έκρηξη  ηφαιστείου  του Σαββάτου που έκοψε το καλώδιο σε δύο σημεία
www.protothema.gr
Υπόθεση Παπαγγελόπουλου: Στον Άρειο Πάγο ο Κωστας Βαξεβάνης - Το κάλεσμα Πολάκη
Το κατώφλι της ανακρίτριας του ειδικού δικαστηρίου Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου αναμένεται να περάσει σήμερα ο δημοσιογράφος και εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, αλλά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το ενεργειακό παζλ στην Ανατολική Μεσόγειο και η σιωπή του Ισραήλ
Η, επί της ουσίας, απόσυρση ενδιαφέροντος των Αμερικανών από τον αγωγό φυσικού αερίου East Med άλλαξε τα σχέδια του Ισραήλ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η ασπίδα των Rafale απέναντι στο διαρκές παραλήρημα της Τουρκίας
Από σήμερα η πολεμική μας αεροπορία ενισχύεται με τα πρώτα έξι (από τα συνολικά 24) μαχητικά αεροσκάφη Rafale και είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο ΣΥΡΙΖΑ συντηρεί το θέμα της ακρίβειας όσο «καίνε» οι λογαριασμοί
Ψηλά στην πολιτική αντιπαράθεση επιδιώκει να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της ακρίβειας, καθώς στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις φτάνουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετά τους «φίλους» μας τους Αμερικανούς και οι Γάλλοι βλέπουν ασύμφορο τον East Med
Το γεωστρατηγικό πάζλ στην Μεσόγειο έχει αρχίσει να ξεδιαλύνεται και να βλέπουμε καθαρά τα… κομμάτια του, έστω κι αν δεν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Folli Follie: Συνεχίζεται η δίκη για το οικονομικό σκάνδαλο - Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου
Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων επί αιτήματος ενός Κινέζου κατηγορουμένου στην υπόθεση της Folli Follie…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ντάφης στο Newsbomb.gr: «Έρχεται ψύχος διαρκείας - Ισχυρότερο από την Μήδεια το νέο κύμα»
Ο καιρός «αγριεύει» για τα... καλά με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κάτω από το μηδέν και τα χιόνια να φτάνουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αίσιο τέλος για ηλικιωμένη που είχε χαθεί στην Ιεράπετρα
Αίσιο τέλος, είχε η αναζήτηση ηλικιωμένης γυναίκας, που χάθηκε το πρωί της Τρίτης από το σπίτι της στην Ιεράπετρα...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Τετάρτη (19/1) σε 157 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Robbie Williams: Πως σώθηκε από το συμβόλαιο θανάτου που υπήρχε για εκείνον;
O Robbie Williams αποκάλυψε πως την περίοδο που βρισκόταν στο ζενίθ της καριέρας του πληρωμένοι δολοφόνοι είχαν αναλάβει να εκτελέσουν ένα συμβόλαιο...
1 h
www.zougla.gr
Ισπανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας - Δείτε φωτογραφίες
 Σε νοσοκομείο διακομίστηκαν με δηλητηρίαση εξαιτίας εισπνοής καπνού άλλοι ένδεκα φιλοξενούμενοι στον οίκο ευγηρίας -  
1 h
www.protothema.gr
Αδειες γονιών με ανήλικα που νοσούν με κορωνοϊό: Κατατέθηκε η τροπολογία για τους δημοσίους υπαλλήλους
Κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, που τα παιδιά τους νοσούν με κορωνοϊό, η οποία προβλέπει διευκόλυνση αναφορικά με τις άδειες
1 h
iefimerida.gr
Κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου: Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική λίστα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Survivor: Όταν η Μυριέλλα Κουρεντή φωτογραφιζόταν ολόγυμνη
Η Μυριέλλα Κουρεντή είναι μία από τις παίκτριες που έχουν ξεχωρίσει στο φετινό Survivor εξαιτίας του φλερτ με τον Γιώργο Κατσαούνη. Η ηθοποιός έχει έναν εντυπωσιακό λογαριασμό στο Instagram και με την πρώτη ματιά μπορεί κανείς να διαπιστώσει την αγάπη της για τη φύση. Μερικές από τις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν είναι όταν η Μυριέλλα Κουρεντή […]
1 h
www.makeleio.gr
Λιβύη: Σχεδόν τριπλασιάστηκε ο αριθμός των μεταναστών που προσπάθησαν να περάσουν τη Μεσόγειο
Ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που αποπειράθηκαν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη αυξήθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της περασμένης...
1 h
www.zougla.gr
Εφορία: Ποιοι εξαιρούνται από την καταβολή της δόσης Ιανουαρίου για ρυθμισμένα χρέη
Δεν θα καταβάλουν τη δόση Ιανουαρίου για ρυθμισμένα χρέη στην εφορία οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, αλλά και…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Κολομβία: Νεκρός από σφαίρες 14χρονος υπερασπιστής του περιβάλλοντος
Ο έφηβος συμμετείχε την Παρασκευή σε περιπολία φρουράς των αυτοχθόνων στην αγροτική περιοχή Μπουένος Άιρες -  Τοπική ένωση των αυτοχθόνων, η ACIN, επέρριψε την ευθύνη για το αιματηρό επεισόδιο σε αποστάτες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC
2 h
www.protothema.gr
Κύπελλο Γερμανίας: «Βόμβα» από την Ζαντκ Πάουλι, απέκλεισε την κάτοχο του τροπαίου, Ντόρτμουντ
«Ποδαρικό» στο 2022 έκανε το βράδυ της Τρίτης (18/01) το Κύπελλο Γερμανίας με δύο εκπλήξεις. Συγκεκριμένα εκτός συνέχειας στην φάση των «16» έμειναν...
2 h
www.zougla.gr
Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νεκροί από φωτιά σε οίκο ευγηρίας στη Μαδρίτη
Αναφορές για νεκρούς από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στη Μαδρίτη.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Σοκ στην Ισπανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γηροκομείο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ανακοίνωσε κέντρο άμεσης βοήθειας.
2 h
iefimerida.gr
Κορονοϊός στην Τουρκία: Οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 85.000
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Τρίτη (18/1) ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 69.658…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΟΗΕ: Σχεδόν τριπλασιάστηκε ο αριθμός των μεταναστών που προσπάθησαν να περάσουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη το 2021
Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι στη Μεσόγειο την περασμένη χρονιά
2 h
www.protothema.gr
Στα ύψη τα περιστατικά κορωνοϊού στο Μεξικό
2 h
www.zougla.gr