Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Λοταρία αποδείξεων - aade.gr: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ (5η κλήρωση)
ΑΑΔΕ - Λοταρία αποδείξεων - aade.gr: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/6) η πέμπτη κλήρωση του 2022, για τη νέα λοταρία αποδείξεων από…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: «Καμία πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Στόχος των συνομιλιών ήταν να αρθεί το αδιέξοδο των επίσημων διαπραγματεύσεων εκ του σύνεγγυς που διεξάγονται στη Βιέννη
www.protothema.gr
Αυτοκίνητα από 300 ευρώ: Πώς θα τα αποκτήσετε - Δείτε όλη τη λίστα με τα 54 οχήματα και τις τιμές
Δημοπρασίες: Στα Άνω Λιόσια θα πραγματοποιηθεί η επόμενη δημοπρασία οχημάτων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού - ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) -…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κονγκό: Αντάρτες ανάγκασαν αιχμάλωτη να μαγειρέψει και να φάει ανθρώπινες σάρκες, αποκαλύπτει ΜΚΟ στον ΟΗΕ
H γυναίκα απήχθη αρχικά από μέλη της οργάνωσης η οποία αυτοαποκαλείται Συνεταιρισμός για την Ανάπτυξη του Κονγκό όταν πήγε να πληρώσει λύτρα για μέλος της οικογένειάς της σε κατάσταση ομηρίας,  σύμφωνα με την  πρόεδρο της οργάνωσης Γυναικεία Αλληλεγγύη για την Ολοκληρωμένη Ειρήνη και την Ανάπτυξη
www.protothema.gr
Φρίκη στη ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες ανάγκασαν αιχμάλωτη να μαγειρέψει και να φάει ανθρώπινες σάρκες
Γυναίκα απήχθη δύο φορές από αντάρτες στη ΛΔ Κονγκό, υπέστη επανειλημμένους βιασμούς και ξυλοδαρμούς και εξαναγκάστηκε να μαγειρέψει και να φάει ανθρώπινες σάρκες...
www.zougla.gr
Αυτά είναι τα πιο ΤΡΑΓΙΚΑ λάθη που κάνουν οι γυναίκες στο σeξ!
Μπορεί οι περισσότερες γυναίκες να θέλουν sρicy ερωτική ζωή και να αισθάνονται sεχy στα μάτια του συντρόφου τους , αλλά τι κάνουν πραγματικά για να την αποκτήσουν; Σύμφωνα με την seχ expert και family therapist Dr. Jane Greer, αυτά είναι τα 3 πιο κοινά λάθη που κάνει το γυναικείο φύλο στο seχ. 1. Άνετα, φαρδιά […]
www.makeleio.gr
«Τιτανικός»: Το 2023 η Disney ετοιμάζει μια version έκπληξη για την επέτειο των 25 χρόνων
Το 2023 η πολυβραβευμένη με Oscar ταινία «Τιτανικός» συμπληρώνει 25 χρόνια και με αφορμή αυτό η Disney πρόκειται να διανείμει μία νέα βερσιόν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου...
www.zougla.gr
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ): Παράταση στις αιτήσεις για τη δωρεάν φιλοξενία νηπίων
Παρατείνεται η προθεσμία  για την υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΚΕΔ / ΕΠΟ: Η Ομοσπονδία της Αιγύπτου ανακοίνωσε τον Κλάτενμπεργκ!
Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής ανακοινώθηκε από την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου, κάτι που σημαίνει πως δεν θα συνεχίσει στην ΚΕΔ / ΕΠΟ.
gazzetta.gr
Ανδρουλάκης: Απαράδεκτο να οδηγείται το ΝΑΤΟ από τους εκβιασμούς του Ερντογάν
Ανοίγοντας το θεματικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Λάρισα για ένα νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τα τεκταινόμενα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ...
www.zougla.gr
Καιρός σήμερα: Ζέστη με τοπικές καταιγίδες – Ηλιοφάνεια η Αττική, συννεφιά η Θεσσαλονίκη
Καλός ο καιρός σήμερα, Πέμπτη (30.06.2022) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικά όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί η θερμοκρασία. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Ζέστη με τοπικές καταιγίδες – Ηλιοφάνεια η Αττική, συννεφιά η Θεσσαλονίκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 16.115 κρουσμάτων: 9.848 στην Αττική - 1.385 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πως τις τελευταίες 24 ώρες, εντοπίστηκαν 16.115…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη: Η πανδημία, οι ευάλωτες ομάδες και πώς η κλιματική αλλαγή απελευθερώνει «παλαιο-ιούς»
Συνέδριο με θέμα «Μετά COVID-19 Εποχή. Υγιείς, Βιώσιμες Πόλεις: Προκλήσεις, Δυνατότητες & Προοπτικές» πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1 h
iefimerida.gr
Ενισχύσεις 2,3 εκατ. ευρώ σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που επλήγησαν από την πανδημία - Δείτε το ΦΕΚ
Σε 2,3 εκατ. ευρώ ορίστηκε το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε αγροτικό συνεταιρισμό που επλήγη από την πανδημία του κορονοϊού,…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Χωρίς πρόοδο οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα
Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για να αρθεί το αδιέξοδο και να αναβιώσει η συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα...
1 h
www.zougla.gr
ΠΑΕ Ολυμπιακός: Το Make a Wish Greece βράβευσε την ομάδα για τον μικρό Θανάση
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βραβεύτηκε στην ετήσια εκδήλωση του Make a Wish Greece, για την εκπλήρωση της ευχής του μικρού Θανάση.
1 h
gazzetta.gr
ΕΠΟ: Σε αναζήτηση νέου αρχιδιαιτητή - Στην Αίγυπτο ο Κλάτενμπεργκ
Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής ανακοινώθηκε από την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου, κάτι που σημαίνει πως δεν θα συνεχίσει ως επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπης Διαιτητσίας της ΕΠΟ
1 h
www.protothema.gr
Υεμένη: Επτά νεκροί σε επίθεση εναντίον υπεύθυνου των σωμάτων ασφαλείας στο Άντεν (video)
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις στρατιώτες, σκοτώθηκαν την Τετάρτη στην έκρηξη αυτοκινήτου-βόμβας με στόχο αυτοκινητοπομπή αξιωματούχου των σωμάτων ασφαλείας,…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Έτσι… δαμάζεις το νερό – 10 τρομερά κόλπα φυσικής [ΒΙΝΤΕΟ]
Πως θα σας φαινόταν να τρυπήσετε ένα σακουλάκι με νερό και να μην πέσει ούτε σταγόνα; Ή να γεμίσετε μια φιάλη με 5 διαφορετικά υγρά και αυτά να μην μπερδευτούν καθόλου; Όλα αυτά και πολλά άλλα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε να γίνονται μπροστά στα μάτια σας στο παρακάτω βίντεο:
2 h
www.makeleio.gr
Κολομβία: Διάλογο μετά την 7η Αυγούστου συμφώνησαν να κάνουν ο αριστερός Πέτρο και ο δεξιός Ουρίμπε
Όταν εξελέγη, τη 19η Ιουνίου, ο Γουστάβο Πέτρο αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει «εθνική συμφωνία» με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που υπόσχεται προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να εδραιωθεί η ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε το 2016
2 h
www.protothema.gr
Υεμένη: Επτά νεκροί από επίθεση εναντίον υπεύθυνου των σωμάτων ασφαλείας
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις στρατιώτες, σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην έκρηξη αυτοκινήτου-βόμβας με στόχο αυτοκινητοπομπή αξιωματούχου...
2 h
www.zougla.gr
myAADE: Νέα υπηρεσία για τους πολίτες με τον Μηνιαίο Φορολογικό Λογαριασμό
ΑΑΔΕ - Όλες οι ειδήσεις: Την παροχή μιας νέας υπηρεσίας προς τους φορολογουμένους ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ηλίας Ψινάκης: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Βλάσση Μπονάτσο
Ο Ηλίας Ψινάκης στο νέο επεισόδιο της εκπομπής του «Γηροκομείο» αναφέρθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και στον χωρισμό της με τον Βλάσση Μπονάτσο...
2 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Στους 53 αυξήθηκαν οι νεκροί μετανάστες στο Τέξας - Συνελήφθησαν τρεις άνδρες
Άλλοι έντεκα άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής - Μεξικό, ΗΠΑ, Ονδούρα και  Γουατεμάλα  ανακοίνωσαν τη δημιουργία «ομάδας άμεσης δράσης» για την «ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμένο έργο ώστε να εξαρθρωθούν δίκτυα διακίνησης ανθρώπων»
2 h
www.protothema.gr
Βέρχουλστ: Υπέγραψε στην Αντβέρπ
O πρώην τερματοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης, Νταβίνο Βέρχουλστ επέστρεψε στην πατρίδα του και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αντβέρπ.
2 h
gazzetta.gr
Power Pass: Διευκρινίσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα
Σχετικά με την πλατφόρμα για την οικονομική ενίσχυση οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος - Power Pass η οποία σε κάποιες περιπτώσεις εμφάνισε δυσλειτουργίες...
2 h
www.zougla.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν τρέχει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό καθώς καλπάζει ο πληθωρισμός
Εντολές στο υπουργείο Εργασίας της Τουρκίας έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι με συνδικάτα και ενώσεις εργοδοτών για να συμφωνήσουν σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού.
2 h
iefimerida.gr
Προσλήψεις: 53 θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας
Αναρτήθηκε την Τετάρτη (29/6) στη Διαύγεια (ώρα 11:46:16 π.μ.) η προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για την πλήρωση…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Για Παρασκευή η άφιξη του Βρσάλικο
Ο Κροάτης μπακ όπως όλα δείχνουν θα έρθει στη χώρα μας την Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.
2 h
gazzetta.gr
Βουλή: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο των ΑΠΕ
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...
2 h
www.zougla.gr
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 53 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σε καρότσα φορτηγού στο Σαν Αντόνιο
Ο απολογισμός των θυμάτων της τραγωδίας στο Σαν Αντόνιο, στην πολιτεία Τέξας του αμερικανικού Νότου –όπου δεκάδες μετανάστες βρέθηκαν νεκροί…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Υεμένη: 7 νεκροί σε επίθεση εναντίον υπεύθυνου των σωμάτων ασφαλείας στην Άντεν - Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί και τρεις πολίτες σκοτώθηκαν - Το  παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών αυτοκίνητο, είχε στόχο την αυτοκινητοπομπή του επικεφαλής της διεύθυνσης ασφαλείας στην επαρχία Λαχζ
3 h
www.protothema.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω έργων στη σιδηροδρομική υποδομή, από την Παρασκευή 01/07/2022 και μέχρι νεωτέρας,…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Άγριες Μέλισσες: Αυτό θα είναι το φινάλε της αγαπημένης σειράς
Αυλαία θα ρίξουν την Πέμπτη 7 Ιουλίου οι «Άγριες Μέλισσες» μετά από 3 χρόνια. Πώς θα είναι όμως το μεγάλο φινάλε της σειράς;...
3 h
www.zougla.gr
Απογραφή πληθυσμού 2021 - ΕΛΣΤΑΤ: Στις 19 Ιουλίου τα προσωρινά αποτελέσματα
 Την Τρίτη 19 Ιουλίου θα παρουσιαστούν από την ΕΛΣΤΑΤ τα προσωρινά αποτελέσματα αναφορικά με τον μόνιμο πληθυσμό, μετά την επιτυχή…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
ΜΙΑ ΒΡΩΜ-Ι-ΑΡΑ ΚΙ ΕΝΑΣ ΣΙΧΑΜΕΝ-I-ΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΩΝ- ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΡΟΜΟΥ -ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΕΣΟΥΝ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ ΠΟΥ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Στο “ΜΑΚΕΛΕΙΟ της Εθνικής Απελευθέρωσης”. Με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον, εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
3 h
www.makeleio.gr
Νότια Αφρική: Σε δηλητηρίαση από διαρροή αερίου ενδέχεται να οφείλεται ο θάνατος 21 εφήβων σε κλαμπ
Σε διαρροή αερίου ενδέχεται να οφείλεται ο θάνατος 21 νέων που βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο νεκροί μέσα σε ένα δημοφιλές νυχτερινό κέντρο, έξω από την πόλη Ιστ Λάντον...
3 h
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε οθωμανικό πηγάδι του 1900 μετά από καθίζηση του οδοστρώματος στην Καμάρα [εικόνες]
Πηγάδι τεσσάρων μέτρων χρονολογίας του 1900 εντοπίστηκε την Τετάρτη, στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη, μετά από καθίζηση του οδοστρώματος.
3 h
iefimerida.gr
Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για το Fuel Pass 2 – Τι περιλαμβάνει
Όλη η απόφαση για το επίδομα βενζίνης, με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
3 h
www.protothema.gr
Ιταλία: Κρίση στο M5S - Ο Μάριο Ντράγκι επιστρέφει εσπευσμένα από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι αποφάσισε να επιστρέψει νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
“MAΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ, ΜΙΧ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΤΙΝΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ-ΔΥΝΑΜΙΤΗ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ Ο ΣΤΕΦ. ΧΙΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΜΟΡΑ. “ΜΑΖΕΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ Γ@Μ@ΜΕΝΟ. ΕΙΝΑ
“Δυναμίτης” για το Μέγαρο Μαξίμου, οι συνομιλίες που έβγαλε στον αέρα, το διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΧΙ και ο δημοσιογράφος Στέφανος Χίος, όσον αφορά τις αμαρτωλές σχέσεις που , σύμφωνα με αυτές, διατηρούν κορυφαία πρόσωπα που στέκονται στο πλευρό του πρωθυπουργού (είναι δυνατόν να μην γνωρίζει;), με την Μαφία και το οργανωμένο έγκλημα αλλά και τα εισπραττόμενα […]
3 h
www.makeleio.gr
Μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού απειλείται από πλημμύρες
Περίπου 1,81 δισεκατομμύρια κάτοικοι (23% του παγκόσμιου πληθυσμού) βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένοι σε πλημμύρες.
3 h
gazzetta.gr
Πανελλήνιες 2022 - Ειδικά Μαθήματα: Φινάλε στις εξετάσεις με το μάθημα των Ιταλικών
Πανελλήνιες 2022: Σήμερα Πέμπτη, 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται η εξέταση των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Επιστρέφει εσπευσμένα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντράγκι εξαιτίας εντάσεων με το Κίνημα 5 Αστέρων
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι αποφάσισε να επιστρέψει νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη...
3 h
www.zougla.gr
Mικτά πρόσημα σε κλίμα αβεβαιότητας στη Wall Street
Χωρίς κατεύθυνση έκλεισε την Τετάρτη (29/6) το χρηματιστήριο της Wall Street, στη Νέα Υόρκη.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Ο Ντράγκι επιστρέφει εσπευσμένα από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαιτίας εντάσεων με το Κίνημα 5 Αστέρων
Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο για την έγκριση νέων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας
3 h
www.protothema.gr
Στον τρίτο γύρο του Wimbledon Ίσνερ και Αλκαράθ
Ο Αμερικανός Τζον Ίσνερ απέκλεισε τον δύο φορές πρωταθλητή του Γουίμπλεντον, Άντι Μάρεϊ, με 6-4, 7-6(4), 6-7(3), 6-4, εξαργυρώνοντας τα συντριπτικά σερβίς και ένα μπαράζ άσων...
4 h
www.zougla.gr