Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Να απελευθερωθεί άμεσα ο πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είναι ενήμερο για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο...
www.zougla.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Προσοχή! Από σήμερα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το μοντέλο του Playboy που μας έχει κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας!
Η Daniella Chavez ανέβασε ακόμα μια φορά τις θερμοκρασίες στο Instagram και έστειλε τους 15,1 εκατομμύρια οπαδούς της για κρύο ντους, καθώς ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες, αλλά και βίντεο, στα οποία αποκαλύπτει τις πλούσιες καμπύλες της. Η ξανθιά καλλονή με καταγωγή από την Χιλή, είναι ένα από τα αγαπημένα κορίτσια του Playboy, καθώς έχει […]
www.makeleio.gr
Ο Μπάιντεν έβρισε δημοσιογράφο του Fox News
Γκάφα ή ηθελημένο ξέσπασμα; Ο Τζο Μπάιντεν έβρισε χθες Δευτέρα δημοσιογράφο καθώς αποχωρούσε πλήθος εκπροσώπων του Τύπου...
www.zougla.gr
Κλειστά σχολεία σήμερα Τρίτη (25/1): Χωρίς τηλεκπαίδευση - Ποια δεν θα λειτουργήσουν
Δείτε αναλυτικά, τη λίστα με τα κλειστά σχολεία για σήμερα Τρίτη, 25 Ιανουαρίου σε όλη την Ελλάδα Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Πάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες συνελήφθησαν στα νότια σύνορα το 2021
Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κατηγόρησε αμέσως τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις πως έχουν δημιουργήσει «ιστορική ανθρωπιστική κρίση»
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ανοιχτή η Εθνική Αθηνών-Κορίνθου -Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έχει φέρει ουκ ολίγα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να ανακοινώνει τη διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικούς κόμβους της Αττικής.
iefimerida.gr
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον συμμετείχε σε πάρτι για τα γενέθλιά του εν μέσω lockdown
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον γιόρτασε τα γενέθλιά του συντροφιά με κοντινά του πρόσωπα, εν μέσω καραντίνας, παρά τους κανονισμούς...
1 h
www.zougla.gr
Νότια Σινική Θάλασσα: Επτά τραυματίες σε αποτυχημένη προσνήωση F-35
Επτά μέλη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ τραυματίστηκαν χθες κατά την αποτυχημένη προσνήωση καταδιωκτικού F-35 σε αεροπλανοφόρο στη Νότια Σινική Θάλασσα...
1 h
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστές οι τράπεζες για το κοινό την Τρίτη
Δείτε την απόφαση.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ο Τσιτσιπάς γίνεται viral... σώζοντας ένα ball girl από ένα έντομο - Δείτε βίντεο
Και στους «8» του Australian Open και σωτήρας και με οικολογική συνείδηση...
2 h
www.protothema.gr
Πάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες συνελήφθησαν στα νότια σύνορα των ΗΠΑ το 2021 -Αριθμός ρεκόρ
Πάνω από δύο εκατομμύρια μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ συνελήφθησαν στα σύνορα με το Μεξικό μέσα στο 2021, σύμφωνα με τις κυβερνητικές στατιστικές, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ.
2 h
iefimerida.gr
Θυμάστε την “κόρη” του Χαϊκάλη στην «Πολυκατοικία»; Δείτε πώς είναι σήμερα και γιατί εξαφανίστηκε
Θυμάστε την… τηλεοπτική κόρη του Παύλου Χαϊκάλη στην «Πολυκατοικία»; Η ηθοποιός που την υποδύθηκε παραμένει πανέμορφη σήμερα, αν και γενικά έχει εξαφανιστεί από την τηλεόραση. Η Ναταλί Μπαλαφούτη, όπως ενδεχομένως θα θυμάστε, ήταν η ατίθαση κόρη του Παύλου Χαϊκάλη και της Νικολέττα Βλαβιανού, έχοντας μόνιμη συμμετοχή και στους τρεις κύκλους της σειράς. Η Δέσποινα Μπουγιατιώτη […]
2 h
www.makeleio.gr
ΟΠΕΚΑ: Αναβάλλονται σήμερα Τρίτη όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού
ΟΠΕΚΑ - Όλες οι ειδήσεις: Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Μεσσηνία: Απανθρακώθηκε 80χρονη μέσα στο σπίτι της στην Καρδαμύλη
Απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της, βρέθηκε μια 80χρονη γυναίκα στην Καρδαμύλη. Την άτυχη γυναίκα αντίκρισε πρώτος ο σύζυγός της...
2 h
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 19.075 κρουσμάτων: 6.220 στην Αττική - 1.818 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε, 18.869 νέα κρούσματα του νέου ιού στη…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ανεπανάληπτος Κωνσταντίνος Αργυρός -Εκανε snowboard στο κέντρο της Αθήνας!
Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία «Ελπίδα», πολλοί ήταν εκείνοι που βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν το χιόνι, μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2 h
iefimerida.gr
Η Ουάσινγκτον «έτοιμη» για «επείγουσες» απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ότι είναι "έτοιμες" για απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τη διάσωση της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα...
2 h
www.zougla.gr
Απίστευτο βίντεο στη Λιβαδειά: Έκανε σκι στο δρόμο δεμένος πίσω από αυτοκίνητο
Ο νεαρός σκιέρ έδειξε να το διασκεδάζει, όσο και οι φίλοι του που τον τραβούσαν βίντεο
2 h
www.protothema.gr
Καιρός σήμερα: Παγετός και χιόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη – 9 μποφόρ στο Αιγαίο
Σιβηρίας ο καιρός σήμερα, Τρίτη (25.01.2022) με πυκνές χιονοπτώσεις κατά τόπους. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Ολικός παγετός τοπικά. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Παγετός και χιόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη – 9 μποφόρ στο Αιγαίο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
ΑΣΕΠ 12Κ/2021: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 101 θέσεις στο υπ. Τουρισμού και στο Κτηματολόγιο
ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 12Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 65/τ.ΑΣΕΠ/22.12.2021), για τις 101 θέσεις…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Παράταση των περιοριστικών μέτρων στη Γερμανία
Η Γερμανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επεκτείνει τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας, καθώς η επιτροπή των ειδικών που έχει ορίσει η κυβέρνηση...
2 h
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Άνοιξε η Αθηνών–Κορίνθου
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε βασικούς κόμβους της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα»
2 h
www.protothema.gr
Διαιτητικό Δικαστήριο: Η κακοκαιρία οδήγησε σε αναβολές
Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου απέσυρε όλες τις υποθέσεις που ήταν να εκδικαστούν λόγω του χιονιά.
2 h
gazzetta.gr
ΝΑΤΟ: «Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα είχε υψηλό κόστος»
«Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα είχε υψηλό κόστος», ανακοίνωσε σήμερα το ΝΑΤΟ, στέλνοντας μήνυμα στη Μόσχα.
2 h
iefimerida.gr
Άνοιξε η Αθηνών – Κορίνθου: Κλειστές η Αττική Οδός, η Υμηττού και η Περιφερειακή Αιγάλεω
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς κόμβους της Αττικής ανακοίνωσε η Τροχαία.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Πεντάγωνο: Οι Ρώσοι δεν προτίθενται να αποκλιμακώσουν την κατάσταση - Σε επιφυλακή 8.500 στρατιώτες
Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε τις μονάδες, που περιλαμβάνουν κυρίως χερσαίες δυνάμεις, να είναι έτοιμες να αναπτυχθούν εντός πέντε ημερών εάν η συμμαχία ενεργοποιήσει τη Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι
2 h
www.protothema.gr
Μια ανακάλυψη του Curiosity φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο του.. ζωντανού Άρη
Σε δείγματα του εδάφους που πήρε και ανέλυσε το ρόβερ βρέθηκε άνθρακας και μια από τις εξηγήσεις είναι πως προέρχεται από το μακρινό παρελθόν του πλανήτη όταν φιλοξενούσε μορφές ζωής Το ρόβερ Curiosity της NASA βρίσκεται εδώ και περίπου μια δεκαετία στον Άρη με αποστολή να αποσαφηνίσει αν ποτέ ο πλανήτης φιλοξενούσε ζωή. Μια αποκάλυψη […]
3 h
www.makeleio.gr
NATO για Ουκρανία: Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά θα είχε υψηλό κόστος
«Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα είχε υψηλό κόστος». Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το ΝΑΤΟ, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Κεφαλλονιά: Μυστήριο με «βουτιά» αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πόρου -Υπό αντίξοες συνθήκες οι έρευνες
Ένα μυστηριώδες περιστατικό έλαβε χώρα πριν λίγες ώρες στον Πόρο της Κεφαλλονιάς, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες ένα ΙΧ, έπεσε στη θάλασσα.
3 h
iefimerida.gr
Τσίπρας: Δύσκολο να κοιμηθείς αυτό το βράδυ
Μεταμεσονύκτια παρέμβαση  του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους εγκλωβισμένους από την κακοκαιρία «Ελπίδα»
3 h
www.protothema.gr
Μάλι: Η χούντα ζήτησε από τη Δανία να αποσύρει τους στρατιώτες της
Η χούντα του Μάλι ζήτησε τη Δευτέρα από τη Δανία να αποσύρει «αμέσως» τους περίπου 100 στρατιώτες της που έφτασαν πρόσφατα στη χώρα προκειμένου...
3 h
www.zougla.gr
NATO: Με υψηλό κόστος μια επιπρόσθετη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας
Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε η συνεχιζόμενη συγκέντρωση στρατευμάτων της Ρωσίας εντός και γύρω από την Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια
3 h
www.protothema.gr
MasterChef: Έπαθαν πλάκα οι κριτές – Δεν πίστευαν την ηλικία της
Συνεχίζονται οι μαγειρικές audition στον έκτο κύκλο του MasterChef.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Κλειστά και την Τρίτη τα γραφεία της ΕΠΟ λόγω κακοκαιρίας
Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα μείνουν κλειστά και την Τρίτη λόγω κακοκαιρίας.
3 h
gazzetta.gr
Απίστευτη ταλαιπωρία για επιβάτες τρένου που ακινητοποιήθηκε στην Οινόη
Πολικό σίγουρα ναι, εξπρές όμως όχι. Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία για τους επιβάτες της ακινητοποιημένης από το απόγευμα αμαξοστοιχίας στην Οινόη...
3 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: «Καμία διαφωνία με την Ευρωπή για τις κυρώσεις στη Ρωσία σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία»
Οι ΗΠΑ δήλωσαν χθες ότι δεν έχουν «καμιά διαφορά» με τους Ευρωπαίους στο θέμα των πρωτοφανών κυρώσεων που θα επιβληθούν στη Ρωσία σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία, ούτε στο θέμα του επείγοντα χαρακτήρα της απειλής.
3 h
iefimerida.gr
Η εξέλιξη της κακοκαιρίας «Ελπίδα»: Οδηγίες και συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καιρός - Όλες οι ειδήσεις: Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ο Μπάιντεν βρίζει δημοσιογράφο γιατί δεν του άρεσε η ερώτηση - Δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκαλεί τον δημοσιογράφο του Fox News, Πίτερ Ντούσι, «ηλίθιε μπάσταρδε», αντιδρώντας σε ερώτηση για τον πληθωρισμό
3 h
www.protothema.gr
Σικάγο: Σκοτώθηκε από αδέσποτες σφαίρες κορίτσι 8 ετών
Κοριτσάκι οκτώ ετών, που είχε μεταναστεύσει πρόσφατα στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Σικάγο κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών...
3 h
www.zougla.gr
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ «επιστρατεύει» συρμό 300 θέσεων για την μεταφορά των εγκλωβισμένων της Αττικής Οδού
Η εταιρεία ανταποκρίθηκε σε αίτημα της Πολιτικής Προστασίας.Περισσότερα...
4 h
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Δύσκολες στιγμές για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι -Με σόμπες προσπαθούν να βγάλουν τη νύχτα
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» δοκιμάζει σκληρά τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι, με μεγαλύτερο πρόβλημα τη θέρμανση, μιας και τα κοντέινερ δεν έχουν μόνωση.
4 h
iefimerida.gr
Άγνοια ή συγκάλυψη;
Τεράστια ερωτηματικά δημιουργούν πλέον οι χειρισμοί των Αρχών στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με τα πιθανά ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που όφειλαν...
4 h
www.zougla.gr
Οι ΗΠΑ έθεσαν σε επιφυλακή 8.500 στρατιώτες για να αναπτυχθούν στην Ευρώπη
Το Πεντάγωνο έθεσε σε επιφυλακή 8.500 στρατιώτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ,…Περισσότερα...
4 h
www.newsbomb.gr
Επιχείρηση απεγκλωβισμού βυτιοφόρου και οχημάτων στον Ισθμό της Κορίνθου
Η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» δημιούργησε πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, αλλά και στον Ισθμό...
4 h
www.zougla.gr
Παναιτωλικός: Ο Φλόρες το καλύτερο γκολ της 15ης αγωνιστικής (vid)
Το γκολ του Ντέμπι Φλόρες του Παναιτωλικού κόντρα στον Ατρόμητο, ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 15ης αγωνιστικής της Super League Interwetten.
4 h
gazzetta.gr
Επιχείρηση απεγκλωβισμού βυτιοφόρου και οχημάτων στον Ισθμό της Κορίνθου - Δείτε βίντεο
Βυτιοφόρο, κόλλησε, με αποτελέσμα να χρειαστεί μπουλντόζα του δήμου Λουτρακίου για να το τραβήξει
4 h
www.protothema.gr