Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πτολεμαϊδα: Ο πρώτος καπνός στη νέα λινιτική μονάδα – Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη λειτουργίας
Η νέα λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαϊδα είναι σχεδόν έτοιμη και μία δοκιμή διαδέχεται τις τελευταίες μέρες την άλλη… Σημαντική μέρα για τη νέα λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαίδα V»  καθώς βγήκε o πρώτος καπνός από τον πύργο ψύξης, στο πλαίσιο των δοκιμών που γίνονται. Συγκεκριμένα ανάψαν οι καυστήρες για να στεγνώσουν τα πυρίμαχα τσιμέντα των αγωγών ανόδου ... Περισσότερα To άρθρο Πτολεμαϊδα: Ο πρώτος καπνός στη νέα λινιτική μονάδα – Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη λειτουργίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Πέθανε ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ - Θρυλικός δημοσιογράφος της Vogue και «ρυθμιστής» των τάσεων της μόδας
Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ, o θρυλικός δημοσιογράφος μόδας που βοήθησε στη διαμόρφωση της Vogue κατά τη διάρκεια της πολλών δεκαετιών συνεργασίας του με το περιοδικό. Σύμφωνα με την TMZ πέθανε ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Ο πρωτοπόρος συντάκτης μόδας, ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ - Θρυλικός δημοσιογράφος της Vogue και «ρυθμιστής» των τάσεων της μόδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απόκοσμο τοπίο στην Τόνγκα: Οι πρώτες φωτό μετά το τσουνάμι -Αφανίστηκαν χωριά, σωροί από ερείπια
Τρομακτικές φωτογραφίες καταγράφουν την καταστροφή που προκάλεσε το τσουνάμι στην Τόνγκα με ισοπεδωμένα χωριά και σπίτια που θυμίζουν σωρούς ερειπίων.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Νέα δεδομένα για Σοάρες - Στην τελική ευθεία για ενίσχυση (photos)
ΠΑΟΚ: Στον «Δικέφαλο του Βορρά» φορτσάρουν για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων που τρέχουν - Τι... παίζει με Φιλίπε Σοάρες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο – Στο 1,89% το ενδεικτικό επιτόκιο
Στην έκδοση ενός νέου δεκαετούς ομολόγου προχωρεί σήμερα η Ελλάδα, μετά τη στήριξη που έδωσε στην ελληνική οικονομία η αναβάθμιση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Τεχνόπολη γέμισε κιούπια με νερό -33 καλλιτέχνες εκθέτουν στο προαύλιο και το Μηχανουργείο [εικόνες]
Μία μεγάλη έκταση της Τεχνόπολης καλύπτεται τις τελευταίες μέρες από πήλινα κιούπια γεμάτα νερό.
iefimerida.gr
Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα επηρέασε την ατμόσφαιρα όλης της Γης
Άφωνοι οι επιστήμονες από τη διαπίστωση πως η έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα δημιούργησε πρωτόγνωρους «κυματισμούς» σε όλη την ατμόσφαιρα της Γης! Πρωτοφανές το φαινόμενο. Ακόμη και οι ίδιοι οι επιστήμονες εξεπλάγησαν από το πόσο επηρέασε τη έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χα’απάι στην Τόνγκα ολόκληρο τον πλανήτη! Η τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα ... Περισσότερα To άρθρο Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα επηρέασε την ατμόσφαιρα όλης της Γης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα δημοπρασία ΟΔΔΥ: Δίκυκλα από 100 ευρώ, αυτοκίνητα από 400 ευρώ
Μια νέα δημοπρασία ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ για τις 10 Φεβρουαρίου, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση οχημάτων σε πολύ χαμηλές τιμές.
iefimerida.gr
Βορίδης για ανεμβολίαστους υγειονομικούς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων
Στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και στο αν έχει τεθεί απολύσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτοί οι άνθρωποι λείπουν από έναν μεγάλο αγώνα που δίνει το ΕΣΥ με την πανδημία του κορονοϊού, θέτοντας τις δικές τους προτεραιότητες.  «Η συζήτηση είναι ότι μπορεί να τεθεί ο ... Περισσότερα To άρθρο Βορίδης για ανεμβολίαστους υγειονομικούς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας στον Βόλο
Για συναινετική σεξουαλική συνεύρεση της κοπέλας και με τους δύο έκαναν λόγο οι φερόμενοι ως δράστες στην απολογία τους
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Σε δύο νέες καταγγελίες για βιασμό με τον ίδιο τρόπο, αναφέρθηκε ο δικηγόρος της
www.protothema.gr
Ακης Τσοχατζόπουλος: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του -Μυστήριο με άγνωστους αριθμούς θυρίδων σε ξένες τράπεζες
Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του Ακη Τσοχατζόπουλου και σύμφωνα με τον δικηγόρο της συζύγου του, ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιοι αριθμοί θυρίδων.
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση – Νέες καταγγελίες από τον δικηγόρο της
Για το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε η 24χρονη μετά την καταγγελία για βιασμό της μίλησε ο δικηγόρος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H ελληνική jazz στα καλύτερα της: Παρασκευάς Κίτσος - «Wonderful Twos»
Η κυκλοφορία του album «Wonderful Twos» του Παρασκευά Κίτσου, είναι η πρώτη σπουδαία jazz παραγωγή στην Ελλάδα...
www.zougla.gr
Καταγγελία για βιασμό στη Θεσσαλονίκη: Σε εργαστήριο της Ελβετίας το δείγμα της 24χρονης, δεν έχει γίνει ακόμα έλεγχος
Αβάσιμα σύμφωνα με το protothema.gr τα σενάρια που κυκλοφορούμν για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων - Βάσει των αισιόδοξων σεναρίων τα αποτελεσματα θα ειναι διαθέσιμα σε περιπου 10 ημέρες
www.protothema.gr
Άντρε Λιόν Τάλεϊ: Πέθανε ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος μόδας
Ο πρωτοπόρος συντάκτης μόδας, γνωστός για τις υψηλού προφίλ φιλίες του και την έντονη προσωπικότητά του, βοήθησε στη αναμόρφωση της βιομηχανίας της μόδας
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Βιασμός 17χρονης από 16χρονο που συνελήφθη – Η κατάθεση της μαθήτριας
O βιασμός μιας 17χρονης μαθήτριας Λυκείου απασχολεί έντονα την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, που προσπαθεί να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση… Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη στη Θεσσαλονίκη από έναν 16χρονο. Η καταγγελία έγινε χθες (18-01-2022) στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, οπότε και κινήθηκαν αναζητήσεις που οδήγησαν στην άμεση σύλληψη του 16χρονου. Σύμφωνα με όσα ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βιασμός 17χρονης από 16χρονο που συνελήφθη – Η κατάθεση της μαθήτριας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Telegraph: Πάτμος και Αθήνα στις καλύτερες κρουαζιέρες του κόσμου για το 2022
H βρετανική εφημερίδα προτρέπει τους εκατομμύρια αναγνώστες της να «παντρέψουν» την αυθεντικότητα των ελληνικών νησιών με την πολυτέλεια μιας κρουαζιέρας
www.protothema.gr
Ζωή Κρονάκη: Τροχαίο ατύχημα για την παρουσιάστρια της ΕΡΤ (photo)
Ζωή Κρονάκη: Η συγκλονιστική φωτογραφία και το μήνυμα της παρουσιάστριαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
“Αυλικός” Βασιλακόπουλος: «Αν θέλω να βγω από την καραντίνα κάνω rapid όχι PCR»
Ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το πρωί της Τετάρτης, μίλησε για τους λόγους για τους οποίους δεν συνιστάται διενέργεια PCR test για την έξοδο από την καραντίνα. Όπως τόνισε ο καθηγητής το αρνητικό rapid test είναι αρκετό για να βγει κάποιος που νόσησε με κορωνοϊό από την καραντίνα καθώς το […]
www.makeleio.gr
ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑ Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΡΟΣΙ – ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΑ ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ: “ΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ”
«Οι πλήρως εμβολιασμένοι είναι καταδικασμένοι να επαναμολύνονται για πάντα. Λυπούμαστε που τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ωθηθεί… σε πολλαπλές δόσεις (η τέταρτη φτάνει), από τους αυλητές των πολιτικών κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης των φαρμακοβιομηχανιών Big Pharma. Τώρα πολλοί από αυτούς βρίσκονται με σύνδρομο επαγόμενης επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, καταδικασμένοι να μολύνονται για πάντα.» Γερουσιαστής Fernando Rossi Καταιγιστικά […]
www.makeleio.gr
Το νέο hypercar της Peugeot στις αγωνιστικές πίστες
Μηχανικοί και σχεδιαστές της Peugeot και της Peugeot Sport συνεργάστηκαν σε μια απόλυτη σχεδιαστική περιπέτεια που κατέληξε σε μια τεχνική επανάσταση...
www.zougla.gr
H Σάρλοτ του Sex and the City θα χρησιμοποιήσει τη σειρά ως «εκπαιδευτικό εργαλείο» για την κόρη της
Mίλησε για τον ρόλο της και πώς τον αντιμετώπισαν η κόρη και ο γιος της.
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για ληστεία σε σπίτι από «μαϊμού» αστυνομικούς
Τέσσερα άτομα μπήκαν σε σπίτι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, για να κάνουν, δήθεν, έρευνες - Χτύπησαν τον ιδιοκτήτη
www.protothema.gr
Ρωσίδα κρεμάστηκε με το μπουφάν της μέσα στο Αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου
Οι αστυνομικοί του ΑΤ Κερατσινίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σοκαριστική εικόνα, με τη Ρωσίδα να έχει κρεμαστεί. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Την Πέμπτη στις 6 το πρωί η «μάχη» του Τσιτσιπά κόντρα στον Μπάεζ
Περίπου στις 6 το πρωί αναμένεται να αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στο Σεμπάστιαν Μπάεζ για το δεύτερο γύρο του Australian Open...
www.zougla.gr
Ελ Σαλβαδόρ: Την βίασαν, έμεινε έγκυος και πέρασε 9 χρόνια στη φυλακή με υποψίες για άμβλωση
Εννέα χρόνια πέρασε σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ μια γυναίκα που κατηγορείται ότι έκανε έκτρωση. Η γυναίκα αποφυλακίστηκε την Τρίτη (18.1.2022) με τις φεμινιστικές οργανώσεις της χώρας να πανηγυρίζουν. Σημειώνεται πως η γυναίκα που κατηγορείται ότι έκανε έκτρωση είχε καταδικαστεί να εκτίσει τριάντα χρόνια κάθειρξη!  «Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε και να επιμένουμε οι γυναίκες που ... Περισσότερα To άρθρο Ελ Σαλβαδόρ: Την βίασαν, έμεινε έγκυος και πέρασε 9 χρόνια στη φυλακή με υποψίες για άμβλωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τι θα γίνει με την ειδική άδεια και την τηλεργασία για τους γονείς των μαθητών που νοσούν
Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λόγω νόσησης από COVID,  σε πλαίσιο που να ευθυγραμμίζεται με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022. Ειδικότερα, τροποποιείται το […]
www.makeleio.gr
Η μεγαλύτερη πατάτα στον κόσμο ζυγίζει 8 κιλά και στάλθηκε για τεστ DNA
Ένα ζευγάρι στην Νέα Ζηλανδία βρήκαν την πατάτα-γίγας στον κήπο τους.
gazzetta.gr
Η δημόσια συγγνώμη της Σταματίνας Τσιμτσιλή: «Οι λέξεις νέοι και ωραίοι ήταν άστοχες….»
Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε με αφορμή μια δήλωση της Σταματίνας Τσιμτσιλή...
www.zougla.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση – Άλλες δύο γυναίκες καταγγέλλουν βιασμό
Ο βιασμός της 24χρονης σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει όπως φαίνεται κλειστά στόματα και συντηρεί το θέμα στην κορυφή της επικαιρότητας… Ο δικηγόρος της 24χρονης σε νέες του δηλώσεις, τόνισε πως δύο κοπέλες ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του, για να καταγγείλουν τα όσα πέρασαν και οι ίδιες από άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση – Άλλες δύο γυναίκες καταγγέλλουν βιασμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: 17χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό
Σοκάρει νέα καταγγελία για βιασμό ανήλικης από ανήλικο στη Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου του Καΐρου -Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική παραγωγή
Με τιμώμενη χώρα την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί η 53η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Καΐρου από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Αιγύπτου.
iefimerida.gr
Γ’ Εθνική: Φουλ εμβόλιμη δράση - Όλο το πρόγραμμα
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στους επτά ομίλους της Γ’ Εθνικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Ξεκινάνε τα προημιτελικά – Το πρόγραμμα των αγώνων
Η ώρα για τη φάση των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας έφθασε, με τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια να διεξάγονται σήμερα (19/01) και μόνο το Άρης – Λαμία να είναι προγραμματισμένο για αύριο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα, όντας τα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση, κόντρα σε Αναγέννηση Καρδίτσας ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας: Ξεκινάνε τα προημιτελικά – Το πρόγραμμα των αγώνων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρώτοι προημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας, νοκ άουτ αγώνες σε Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για οφσάιντ, πλάγια άουτ, πέναλτι, ελεύθερα από το τέρμα, δοκάρια, κόκκινες και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
290 εργοστάσια αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ποιες χώρες έχουν τα περισσότερα; Ανύπαρκτη η Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχει κάποιο εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών ή ακόμη και κινητήρων, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν.
iefimerida.gr
NASA: H ηφαιστειακή έκρηξη στην Τόνγκα ήταν 500 φορές πιο ισχυρή από την πυρηνική βόμβα της Χιροσίμα
Οι ερευνητές της NASA εκτιμούν ότι η ισχύς της τεράστιας ηφαιστειακής έκρηξης που έλαβε χώρα το Σάββατο κοντά στο νησιωτικό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δοκιμάζουμε τη νέα XFORCE FLEX της Rowenta και ιδού τα αποτελέσματα!
Ας μιλήσουμε για γενική καθαριότητα. Σήκωσε έπιπλα, βάλε σκούπα –κουράζομαι και μόνο στην ιδέα! Ευτυχώς η τεχνολογία είναι με το μέρος μου! Η νέα επαναφορτιζόμενη σκούπα-στικ XFORCE FLEX της Rowenta είναι ο νέος μου σύμμαχος (το motto του λογοτύπου της Rowenta “Enjoy Technology” δεν είναι καθόλου τυχαίο). Με κυρίαρχα χαρακτηριστικά της την ευελιξία, τη δύναμη ... Περισσότερα To άρθρο Δοκιμάζουμε τη νέα XFORCE FLEX της Rowenta και ιδού τα αποτελέσματα! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βορίδης: Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να απολύονται οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί άφησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού
Επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ εκδηλώθηκε στις 2.50 τα ξημερώματα, στο δημαρχείο Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι πέταξαν έξι μολότοφ, από τις οποίες προκλήθηκε φωτιά σε δημοτικό αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς και σημειώθηκαν φθορές στην είσοδο του δημαρχείου. Η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς στο όχημα, ενώ από το σημείο περισυνελέγησαν υπολείμματα των μολότοφ. […]
www.makeleio.gr
Χιόνια στην Πάρνηθα - Κλειστός ο δρόμος από το ύψος του τελεφερίκ
Χιόνι πέφτει στην Πάρνηθα, με τη λεωφόρο Πάρνηθος να έχει κλείσει λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Συγκεκριμένα, η λεωφόρος Πάρνηθος είναι κλειστή από το ύψος του Τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα. Υπενθυμίζεται πως ο δρόμος προς το Μπάφι είχε κλείσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Η κακοκαιρία Ελπίδα αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με θερμοκρασίες κάτω από ... Περισσότερα To άρθρο Χιόνια στην Πάρνηθα - Κλειστός ο δρόμος από το ύψος του τελεφερίκ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο νέος διαδραστικός χάρτης των δωρεάν rapid test: Όλα τα σημεία εξέτασης με ένα «κλικ» [χάρτης]
Το νέο χάρτη με τα σημεία όπου διενεργούνται δωρεάν rapid test δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς: Τρίτο ματς στο Margaret Court με τον Μπάεζ
Γύρω στις 6 το πρωί αναμένεται να παίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Σεμπάστιαν Μπάεζ στον δεύτερο γύρο του Australian Open.
gazzetta.gr
Στα «μαχαίρια» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την μικρή της αδερφή: «Λυπάμαι που δεν είχα τη δύναμη να σε χαστουκίσω»
Μια άγρια κόντρα εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την μικρότερη αδελφή της, Τζέιμι Λιν, με την 40χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ να κάνει λόγο για αρκετές δυσάρεστες οικογενειακές στιγμές.  Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τον χωρισμό της από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ενώ ... Περισσότερα To άρθρο Στα «μαχαίρια» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την μικρή της αδερφή: «Λυπάμαι που δεν είχα τη δύναμη να σε χαστουκίσω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα καταγγελία βιασμού 17χρονης από 16χρονο στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η ανήλικη, η αποτρόπαια πράξη έγινε σε εξωτερικό χώρο, στο κέντρο της πόλης
www.protothema.gr
MasterChef: Ρωσίδα «απείλησε» τους κριτές - Μην μου πείτε όχι, εντάξει; Θα βρω που μένετε!
Έπιασαν οι... απειλές της Αναστασίας;
www.protothema.gr