Βελτίωση των όρων προμήθειας φυσικού αερίου για το 2022 ζητά η Ελλάδα από την Gazprom

Με χαμηλές προσδοκίες και χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση των όρων της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Mεταβιβάσεις ακινήτων: Δίμηνη παράταση της διαδικασίας μέσω βεβαίωσης μηχανικού
Σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δοθεί δίμηνη παράταση, έως τις 31 Μαρτίου 2022, για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Αντίστοιχα και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνεται δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου 2022 στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω ... Περισσότερα To άρθρο Mεταβιβάσεις ακινήτων: Δίμηνη παράταση της διαδικασίας μέσω βεβαίωσης μηχανικού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Στο «Σπίτι με το MEGA» ο Θανάσης Πολυκανδριώτης για μία υπέροχη μουσική αναδρομή στην πολύχρονη πορεία του
Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου, στις 21:40, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
5 m
www.protothema.gr
Γερμανία: Προμηθεύει με 5.000 στρατιωτικά κράνη την Ουκρανία
Ωστόσο, επιμένουν στην άρνησή τους να πουλήσουν όπλα
6 m
www.protothema.gr
Αττική Οδός: Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας – Ποια τμήματα είναι σε λειτουργία
Ανακοίνωση σχετικά με μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Αττική ΟδόΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Schools closed in Attica on Thursday and Friday - E-learning to implemented
Students physically attending will have to provide Covid self tests
7 m
www.protothema.gr
Τηλεκπαίδευση Πέμπτη και Παρασκευή σε Αττική και Κρήτη - Πως θα λειτουργήσουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
Επιστροφή σε μια σχετική κανονικότητα από αύριο Πέμπτη μετά την κακοκαιρία Ελπίδα. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την Περιφέρεια Αττικής και την Κρήτη ισχύουν τα εξής: 1. Αύριο Πέμπτη 27 και μεθαύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου ύστερα από συνεννόηση με τις Περιφέρειες τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης, αλλά με τηλεκπαίδευση. 2. Αύριο Πέμπτη ... Περισσότερα To άρθρο Τηλεκπαίδευση Πέμπτη και Παρασκευή σε Αττική και Κρήτη - Πως θα λειτουργήσουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Πέδρο Σάντσεθ: Στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία θα πυροδοτήσει μαζικές οικονομικές κυρώσεις
Η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με μαζικές οικονομικές συνέπειες αν εξαπολύσει οποιοδήποτε είδος στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε μια κοινή συνέντευξη Τύπου με την Φινλανδή ομόλογό του. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις κυρώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ρωσία, αλλά είπε ότι θα ήταν σοβαρές. Η πρωθυπουργός της ... Περισσότερα To άρθρο Πέδρο Σάντσεθ: Στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία θα πυροδοτήσει μαζικές οικονομικές κυρώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Λαμία: 47χρονη επαγγελματίας ψυχικής υγείας βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης σε Κοινότητα λίγο έξω από τη Λαμία...
8 m
www.zougla.gr
O νέος Batman νιώθει... Κέρτ Κομπέιν στην τοποθεσία Γκόθαμ Σίτι
Ο Ματ Ριβς, σκηνοθέτης του The Batman εξηγεί πώς τον επηρέασαν οι εθισμοί του Κερτ Κομπέιν των Nirvana για να…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων σε Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Τσεχία - Ποιες ευρωπαϊκές χώρες χαλαρώνουν τα μέτρα
Η Πολωνία θα προχωρήσει από αύριο σε τηλεκπαίδευση των μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών και η Σουηδία είπε ότι θα παρατείνει τα τρέχοντα μέτρα για την πανδημία κατά δύο ακόμα εβδομάδες
www.protothema.gr
Κακοκαιρία: Έσπασαν τα νερά εγκύου που ήταν εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό – Γέννησε πρόωρα
Ενώ ήταν στο 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ξαφνικά ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και η γιατρός της, της συνέστησε να πάει στο νοσοκομείο για να την δει. Φυσικά, ούτε η έγκυος αλλά ούτε ο άντρας της, δε μπορούσαν να φανταστούν τον εφιάλτη που θα ζούσαν, με την έγκυο τελικά να γεννάει πρόωρα μετά την ταλαιπωρία της ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Έσπασαν τα νερά εγκύου που ήταν εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό – Γέννησε πρόωρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δόθηκαν στην κυκλοφορία τμήματα της Αττικής Οδού
Μετά από τρεις ημέρες που η Αττική Οδός παρέμεινε κλειστή εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα...
www.zougla.gr
Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αττική Οδό
Ποια τμήματα αποδόθηκαν στην κυκλοφορία
www.protothema.gr
Άρτα: Διασώθηκε ο 46χρονος πυροσβέστης -Είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης του 46χρονου πυροσβέστη, στην Άρτα.
iefimerida.gr
Η Ελπίδα έφυγε...τα προβλήματα παραμένουν - Χάος στα στενά της Αττικής με δρόμους παγοδρόμια
Σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι παραμένουν περικυκλωμένοι από χιόνια και οι μετακινήσεις είναι άκρως επικίνδυνεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Aλ. Τσίπρας: «Ο κ. Μητσοτάκης να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία πριν επιφέρει νέα μεγαλύτερα δεινά για τον τόπο»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κάλεσε την Τετάρτη τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «να προσφύγει...
www.zougla.gr
Καταγγελία: Καθαρίζουν τις εισόδους και τα πάρκινγκ καταστημάτων και όχι τις κεντρικές αρτηρίες
Για δεύτερη μέρα είναι αντιμέτωποι οι πολίτες της Αττικής με τα προβλήματα που προκάλεσε η αδιαφορία των Αρχών σχετικά με την κακοκαιρία «Ελπίδα» που έπληξε τη χώρα μας...
www.zougla.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Αμερικανικά μαχητικά F-15 προσγειώθηκαν σε βάση της Εσθονίας
Παράλληλα, το ΝΑΤΟ ενισχύει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στη Βαλτική Θάλασσα
www.protothema.gr
«Πάτησα το διακόπτη για το φως και έγινε έκρηξη» -Τα πρώτα λόγια του 78χρονου, απίστευτες φωτό από τη Συγγρού
Ζημιές σε κτίρια, σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα, προξένησε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην αρχή της Συγγρού σήμερα το πρωί.
iefimerida.gr
Στη σειρά «Άσε μας ρε μαμά» η Όλγα προσπαθεί να αποκαλύψει το μεγάλο της μυστικό με κωμικοτραγικά αποτελέσματα
Απόψε, στις 20:00, στον Alpha - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Καιρός: Βελτιωμένος από αύριο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα
Λιακάδα στην Αττική την Πέμπτη - Δύο νέα ψυχρά μέτωπα από το Σαββατοκύριακο, χιονόπτωση ξανά στα ορεινά της Αττικής
www.protothema.gr
Ο Σταύρος Νικολαϊδης στο Πρωινό: Ήμασταν 28 ώρες χωρίς ρεύμα
«Υπάρχει ένας γείτονας εδώ που έχει ένα μεγάλο τετρακίνητο αμάξι και παίρνει παραγγελίες από όλους μας», λέει ο Σταύρος Νικολαϊδης. Ο Σταύρος Νικολαϊδης έμεινε για 28 ώρες στο σπίτι του στο Πικέρμι χωρίς ρεύμα. Ο γνωστός ηθοποιός βγήκε σήμερα τηλεφωνικά στο Πρωινό και εξομολογήθηκε πως ούτε από το σπίτι δεν μπορούν να βγουν. «Μείναμε χωρίς ... Περισσότερα To άρθρο Ο Σταύρος Νικολαϊδης στο Πρωινό: Ήμασταν 28 ώρες χωρίς ρεύμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Ποια τμήματα δόθηκαν στην κυκλοφορία
Τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνουν τη μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, αποδόθηκαν στην κυκλοφορία: -το Τμήμα της Αττικής Οδού από είσοδο Ελευσίνας έως Κόμβο Κηφισίας-Δαχτυλίδι -το Τμήμα της Αττικής Οδού από Κόμβο Κηφισίας-Δαχτυλίδι έως είσοδο Ελευσίνας -το Τμήμα της Περιφερειακής Υμηττού από τα Διόδια ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: Ποια τμήματα δόθηκαν στην κυκλοφορία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δαπάνες αποκατάστασης: Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο – Τι προβλέπει για Long Covid
Διαβάστε με ποιον τρόπο μπορείτε να καλυφθείτε από το συμβόλαιο υγείας σας για τα έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας κατόπιν νοσηλείας τόσο σε κέντρα παροχής των υπηρεσιών όσο και κατ΄ οίκον
www.protothema.gr
Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση, λένε οι νέοι Ευρωπαίοι
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν μοιράζονται τα αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου για το μέλλον της Ευρώπης.
iefimerida.gr
Survivor Spoiler 26/1: Χαμός στο συμβούλιο με την αποκάλυψη του Λάμπρου - Ποιος αποχωρεί σήμερα
Survivor Spoiler 26/1: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράζεται κάτι ανοιχτά στο συμβούλιο και προκαλεί... χάος! Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα - Σέρρες: Απίστευτες εικόνες - Μαθητές πάνε στο σχολείο τυλιγμένοι με κουβέρτες
Πέρα από βιβλία, τετράδια και στυλό, οι μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου Σκουτάρεως στις Σέρρες, παίρνουν μαζί τους και κουβέρτεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δόθηκαν στην κυκλοφορία τμήματα της Αττικής Οδού -Δείτε ποια
Μετά από τρεις ημέρες που η Αττική Οδός παρέμεινε κλειστή εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα, σήμερα δόθηκαν στην κυκλοφορία τρία τμήματα της.
iefimerida.gr
Δήμος Αμαρουσίου: Ουδέποτε υπάλληλος μας απάντησε σε πολίτη ότι βρίσκεται σε «αργία» εν μέσω κακοκαιρίας
Ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει καταγγελία κατοίκου για την κακοκαιρία, εξέδωσε ο Δήμος Αμαρουσίου. Όπως αναφέρει, «ο Δήμος Αμαρουσίου διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλθηκαν  από πολίτη με το όνομα «κ. Αντώνης» σε ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Star, κατά την οποία ακούστηκε πως ο εν λόγω κάτοικος Αμαρουσίου κατά δήλωσή του, επικοινώνησε με τον Δήμο ... Περισσότερα To άρθρο Δήμος Αμαρουσίου: Ουδέποτε υπάλληλος μας απάντησε σε πολίτη ότι βρίσκεται σε «αργία» εν μέσω κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λουκίλα Καρρέρ – Μίμης Πλέσσας: 72 ώρες χωρίς ρεύμα – «Θα βρούμε νεκρούς αν δεν ανοίξουν οι δρόμοι»
Συγκλονίζει η Λουκίλα Καρρέρ για την κατάσταση που βιώνει η ίδια και ο σύζυγός της, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσσας, μέσα στη σφοδρή βαρυχειμωνιά. Λέει ότι βρίσκονται τρεις ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. «Τη γειτόνισσά μας την κουβάλησαν στα χέρια με πνευμονία», προσθέτει η Λουκίλα Καρρέρ, σύντροφος του μεγάλου Έλληνα δημιουργού Μίμη Πλέσσα, μιλώντας στο Πρωινό ... Περισσότερα To άρθρο Λουκίλα Καρρέρ – Μίμης Πλέσσας: 72 ώρες χωρίς ρεύμα – «Θα βρούμε νεκρούς αν δεν ανοίξουν οι δρόμοι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σεμινάριο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη
Ξεκινά στις 2 Φερβουαρίου και πραγματοποιείται μέσω zoom
www.protothema.gr
Boeing: «Ανώμαλη προσγείωση» των αποτελεσμάτων
Τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των 787 Dreamliner πλήρωσε βαριά η αμερικανική Boeing, καθώς η αρνητική επιβάρυνση ύψους 3,5 δισ. δολαρίων την οδήγησε σε...
www.zougla.gr
Η 11χρονη κόρη της Μαρίνας Βερνίκου, Ανέζια, κάνει kick boxing -Ρίχνει στριφογυριστή κλωτσιά [βίντεο]
Η Μαρίνα Βερνίκου είναι μια πολύ ταλαντούχα φωτογράφος, κοσμοπολίτισσα, που λατρεύει τη μόδα και τα ταξίδια.
iefimerida.gr
Μετρό: Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο
Μετρό: Άνοιξαν όλες οι στάσεις από και προς το ΑεροδρόμιοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανδρουλάκης: Για άλλη μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης ζητά συγγνώμη κατόπιν εορτής
Νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε, με αφορμή την κακοκαιρία Ελπίδα, ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.
iefimerida.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Όλες τις στάσεις πραγματοποιούν πλέον οι συρμοί του Μετρό προς και από Αεροδρόμιο
Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο δίκτυο του Ηλεκτρικού
www.protothema.gr
Kanye West: Σε μία προσπάθεια να πέσει χαμηλότερα, λέει ότι υπάρχει δεύτερο sex tape της Kim
Πάνω που πιστεύαμε ότι δε θα έπεφτε χαμηλότερα, ο Kanye West μας διέψευσε πανηγυρικά
gazzetta.gr
ΝΑΤΟϊκός «πυρετός» για την Ουκρανία - Αμερικανικά μαχητικά F-15 αναπτύχθηκαν στη Βαλτική
Αμερικανικά μαχητικά F-15 προσγειώθηκαν, την Τετάρτη, σε αεροπορική βάση της Εσθονίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Χαλάρωση μέτρων σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες – Πιο αυστηρά σε άλλες
Η Δανία και η Αυστρία έγιναν σήμερα οι τελευταίες χώρες που χαλαρώνουν τα μέτρα για τον κορονοϊό, ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις από τη Βρετανία, την Ιρλανδία και της Ολλανδία, ενώ άλλες χώρες στην Ευρώπη σχεδιάζουν νέα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τους αριθμούς-ρεκόρ των μολύνσεων. Η ευρωπαϊκή περιοχή συνολικά δεν αντιστοιχεί πλέον στους μισούς ή σε πάνω ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Χαλάρωση μέτρων σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες – Πιο αυστηρά σε άλλες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Μήνυμα… πίστης μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open
Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά τη νίκη του επί του Γιανίκ Σίνερ και την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «πάτησε» τον Γιανίκ Σίνερ με 3-0 σετ και προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Australian Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Με ένα μήνυμα μέσω ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Μήνυμα… πίστης μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το «MEGA Star» δίνει ραντεβού με τη Δέσποινα Βανδή
Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου,  στις 16:30, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Ευρωπαϊκή συμφωνία για έναν κοινό φορτιστή για όλες της ηλεκτρονικές συσκευές
Το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε με την πρόταση που είχε υποβάλλει η Κομισιόν τον Σεπτέμβριο – Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από τις τεχνολογικές εταιρείες
www.protothema.gr
Σταϊκούρας: Μειώσεις φόρων και εισφορών τόνωσαν το οικογενειακό εισόδημα
«Κατά το γ' τρίμηνο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 6,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 και κατά 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019», είπε ο υπουργός Οικονομικών
www.protothema.gr
Ράντονιτς: «Ο Ολυμπιακός έχει λόγους να ελπίζει σε Final 4»
Ο Ντέγιαν Ράντονιτς... έσταξε μέλι για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα στο ΣΕΦ (27/1, 21:00) λέγοντας ότι έχει βάσιμες ελπίδες προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το φετινό Final 4 της EuroLeague.
gazzetta.gr
Κορονοχρέη: Παράταση υποβολής δηλώσεων στις πληγείσες περιοχές
Παράταση για τα κορονοχρέη του ΕΦΚΑ λόγω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία: Αντί για «καθρεφτάκια στους ιθαγενείς», στέλνει στρατιωτικά κράνη στην Ουκρανία
Η Γερμανία συχνά – πυκνά διαφοροποιείται από την στάση των Δυτικών συμμάχων της απέναντι στη Ρωσία, ειδικά στην τελευταία κρίση για την Ουκρανία. Πολύ πρόσφατα απέτρεψε χώρες που είναι στη «σφαίρα επιρροής» της από το να στείλουν οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, όπως έκαναν αρκετές ΝΑΤΟϊκές χώρες. Μάλιστα πολλοί διεθνείς αναλυτές αναρωτιούνται αν το ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Αντί για «καθρεφτάκια στους ιθαγενείς», στέλνει στρατιωτικά κράνη στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor: Ποιος παίκτης αποχωρεί από τον Άγιο Δομίνικο
Απίστευτες ανατροπές στο Survivor. Στο Συμβούλιο του νησιού φτάνει η ώρα των αποκαλύψεων αφού εκμυστηρεύσεις βγαίνουν στο φως… Ίσες πιθανότητες έχουν απόψε Διάσημοι και Μαχητές να χάσουν έναν παίκτη της ομάδας τους. Ο Θανάσης Βισκαδουράκης, η Αθηνά Ευμορφιάδη, η Σοφιάννα Αβραμάκη και η Ασημίνα Χατζηανδρέου είναι οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση που βρίσκονται ένα βήμα ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Ποιος παίκτης αποχωρεί από τον Άγιο Δομίνικο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr