«Black Tuesday» για 4 εκατ. νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και αυτοκινήτων

Καλούνται να εξοφλήσουν πάνω από 1,5-2 δισ. ευρώ για μια σειρά φόρων αλλά και πολλές-πολλές δόσεις ρυθμίσεων που ξεκίνησαν, αναβίωσαν ή και επαυξήθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Στη Σαλαμίνα η φάλαινα που εντοπίστηκε στον Άλιμο – Υπάρχουν ελπίδες επιβίωσης
Στην Σαλαμίνα εθεάθη σήμερα η νεαρή φάλαινα που ξεβράστηκε χθες το πρωί στον Άλιμο όπως έκανε γνωστό στον ΣΚΑΪ 100,3 η Ευγενία Σκούτζου κτηνίατρος και μέλος του ερευνητικού κέντρου διάσωσης και περίθαλψης κητωδών «Αρίων». Παράλληλα πρόσθεσε πως η φάλαινα δεν φαίνεται να είναι τόσο ταλαιπωρημένη και αφυδατωμένη όσο χθες, δεν κάνει κυκλικές κινήσεις και υπάρχουν ... Περισσότερα To άρθρο Στη Σαλαμίνα η φάλαινα που εντοπίστηκε στον Άλιμο – Υπάρχουν ελπίδες επιβίωσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Η Δέσποινα Βανδή σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο «Mega Star»
Σήμερα, στις 16:30, στο MEGA
8 m
www.protothema.gr
Ελπίδες για τη νεαρή φάλαινα: Εθεάθη στη Σαλαμίνα, λιγότερο ταλαιπωρημένη -Μπορεί να τα καταφέρει, λένε οι ειδικοί
Αναπτερώνονται οι ελπίδες για τη νεαρή φάλαινα – ζιφιό που εκβράστηκε χθες σε αβαθή νερά της παραλίας του Αλίμου.
8 m
iefimerida.gr
Ανακαλύψαμε τα πιο στιλάτα λουκ για τις βροχερές μέρες
Μην αφήσετε το μουντό καιρό να χαλάσει τη διάθεσή σας για στυλιστικούς πειραματισμούς.
www.protothema.gr
Σασμός spoiler: Πέφτει νεκρή και ξεκληρίζεται η οικογένεια
Συγκλονίζουν τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Σασμός». Αποκαλύπτετατι η αλήθεια, και η συνέχει αείναι τραγική… Απίστευτες ανατροπές στη σειρά «Σασμός». Αποκαλύπτεται η αλήθεια, και μία οικογένεια ξεκληρίζεται. Η τηλεοπτική σειρά που κρύβει πολλές δραματικές ιστορίες, στα επόμενα επεισόδια θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Οι ιστορίες των ηρώων της σειράς γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός spoiler: Πέφτει νεκρή και ξεκληρίζεται η οικογένεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Όταν ο μετροπόντικας κατάπιε το περίπτερο σε live μετάδοση: Βρίσκεται ακόμα εκεί… θαμμένο (vids)
Σαν σήμερα λειτούργησε για πρώτη φορά το Μετρό της Αθήνας με ρεκόρ επιβατών, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί συνέβησαν απρόοπτα και ευτράπελα με κυρίαρχο αυτό με το περίπτερο
www.protothema.gr
H Jeep πρωταγωνιστεί στα X Games
Η Jeep συμπληρώνει φέτος 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα χειμερινά X Games.
www.protothema.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι με τα παιδιά του
Στο κέντρο της Αθήνας.
www.protothema.gr
Άλιμος: Συγκλονιστικό βίντεο με εθελόντρια να τραγουδάει στον ζιφιό που δίνει μάχη για την ζωή
Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε την Παρασκευή (28.01.2022) τραυματισμένη σε παραλία στον Άλιμο. Στο ακίνδυνο θηλαστικό, που έφερε μικρό τραύμα στο ρύγχος, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ διενεργήθηκαν και ιατρικές εξετάσεις. Κτηνίατροι, ειδικοί θαλασσολόγοι, στελέχη του Λιμενικού, αλλά και πολλοί εθελοντές προσπάθησαν να βοηθήσουν ... Περισσότερα To άρθρο Άλιμος: Συγκλονιστικό βίντεο με εθελόντρια να τραγουδάει στον ζιφιό που δίνει μάχη για την ζωή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το μήνυμα που σόκαρε τη Νικολούλη για τον Τζόις: «Τι γίνεται στον κόσμο, τι άλλο θα δούμε Χριστέ μου» (vid)
Την ώρα που προβαλλόταν ένα video για την περίπτωση της δολοφονίας του χορευτή, ο δικηγόρος της οικογένειάς του, έλαβε ένα μήνυμα που σόκαρε την Αγγελική Νικολούλη
www.protothema.gr
Μπακς – Νικς 123-108: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε σαρωτική εμφάνιση
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ισοπεδωτικός κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Νικς με 123-108 στο Μιλγουόκι για το NBA. Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες και συνεχίζουν να διεκδικούν με αξιώσεις την κορυφή της Ανατολής, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε για 34 ... Περισσότερα To άρθρο Μπακς – Νικς 123-108: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε σαρωτική εμφάνιση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προς απελευθέρωση και η ενοικίαση ΙΧ με οδηγό - Αλλάξει ριζικά το τοπίο στα Ταξί
Η Κομισιόν φαίνεται πως θέλει να εφαρμόσει ίδιους κανόνες για ίδιες υπηρεσίες στις μετακινήσεις.
www.protothema.gr
Αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε και τι το Σάββατο
Αγώνες από Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό μενού
www.protothema.gr
Η Ελεονώρα Μελέτη φοράει τη cardigan της στο ωραιότερο χρώμα της σεζόν
Οι cardigans είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της μόδας, την οποία φόρεσαν οι fashionistas με άπειρους τρόπους...
www.zougla.gr
Ποιος δισεκατομμυριούχος έχασε τη μισή περιουσία του
Από τα $8 δισεκατομμύρια στα $2,6 δισ., το δράμα της Chu Lam Yiu υπενθυμίζει στους επενδυτές την πραγματικότητα της κινεζικής αγοράς
www.protothema.gr
Φοβερός Ανδρέας Πανταζής στην Καρλσρούη
Ο Ανδρέας Πανταζής πραγματοποίησε  έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας σε ένα από τα καλύτερα μίτινγκ της Ευρώπης, στην Καρλσρούη. Ο άλτης του Δημήτρη Βασιλικού αναδείχθηκε νικητής στο τριπλούν στον αγώνα της σειράς Indoor Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού είχε καλύτερο άλμα στα 16,79 μ. στην τρίτη του προσπάθεια. Ο αθλητής του ΑΟ Μεγάρων ... Περισσότερα To άρθρο Φοβερός Ανδρέας Πανταζής στην Καρλσρούη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σαρμπέλ: «Από το στρες έβγαζα συνέχεια όγκους στο λαιμό, έκανα τρεις εγχειρήσεις»
Ο τραγουδιστής μίλησε για το πρόβλημα της υγείας του και την απόφασή του να φύγει στο εξωτερικό μετά τη Eurovision
www.protothema.gr
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Αττική Οδός διαβεβαίωνε ότι μπορεί να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό
«Οφείλουμε απέναντι στους πολίτες να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ για την κακοκαιρία και την πρόταση μομφής. «Είχαμε μια μεγάλη κακοκαιρία, στην οποία ο κρατικός μηχανισμός δεν τα κατάφερε. Και είχαμε και μια ιδιωτική εταιρεία, την Αττική Οδό, η οποία ... Περισσότερα To άρθρο Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Αττική Οδός διαβεβαίωνε ότι μπορεί να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε live: Δεύτερη μέρα της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας
Την Κυριακή η «σύγκρουση» των πολιτικών αρχηγών και η ψηφοφορία
www.protothema.gr
Συγκίνηση για τη φάλαινα στον Άλιμο: Ελεύθερη να κολυμπήσει μετά από ένα 24ωρο αγωνίας
Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει, η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε χθες σε παραλία του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Live η δεύτερη μέρα της συζήτησης επί της πρότασης μομφής
Η δεύτερη μέρα της συζήτησης επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε πριν λίγα λεπτά στη Βουλή. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί αύριο με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία. Παρακολουθήστε live τις ομιλίες
www.makeleio.gr
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1)
Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας, με πολλές αναμετρήσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ αλλά και τελικό γυναικών στο Australian Open. Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις: 10:30 Eurosport 1Άσλεϊ Μπάρτι – Ντανιέλε Κόλινς Τένις 12:30 ΕΡΤ3Δράμα – Ολυμπιακός Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 Ανδρών 14:30 COSMOTE SPORT 7 HDΡος Κάουντι – Ρέιντζερς Scottish Premiership Ποδόσφαιρο 14:45 ΕΡΤ3 Κηφισιά – ΑΕΚ ... Περισσότερα To άρθρο Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανάσα σε φορολογούμενους - Οι φορολογικές υποχρεώσεις που παρατείνονται μέχρι 4 Φεβρουαρίου
Την απόφαση για παράταση στην εξόφληση υποχρεώσεων στην εφορία έλαβε η κυβέρνηση λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
1.600.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Παρασκευή 28 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Πρόταση δυσπιστίας -Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας ζητά εκλογές επειδή φοβάται ότι θα βγει τρίτος, όχι για να βγει πρώτος
Απέλπιδα προσπάθεια εντυπωσιασμού, υποκινούμενη από μικροπολιτικά κριτήρια, χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.
iefimerida.gr
Καταφθάνει νέα κακοκαιρία «εξπρες»
Χωρίς ακόμη να έχουν φύγει τα «σημάδια» της «Ελπίδας», νέα κακοκαιρία εξπρες με βροχές,καταιγίδες, χιόνια κα εκ νέου πτώση της θεροκρασίας...
www.zougla.gr
Οι κάμερες θα ρίξουν φως στην αποπλάνηση της 14χρονης - Τα δύο άτομα που ακολούθησαν τον 40χρονο
Ο 40χρονος παρέσυρε την 14χρονη σε δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής στην Ομόνοια καθώς όπως είπε την είδε το προηγούμενο βράδυ να περιπλανιέται στους δρόμους μόνη της
www.protothema.gr
Έντγκαρ Άλλαν Πό(ε) – Ο λάτρης του αρχαιοελληνικού πνεύματος και το ταξίδι στην Ελλάδα, που δεν έγινε ποτέ
Το 441 π.Χ. ο μεγάλος τραγωδός Σοφοκλής φέρνει στα «Μεγάλα Διονύσια» την «Αντιγόνη» του. Ένα έργο 1353 στίχων, έμπλεο δράματος...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Απαραίτητη η τρίτη δόση εμβολίου για την αποφυγή της σοβαρής νόσησης, λέει η επικεφαλής του ECDC
Προτεραιότητα όλων αποτελεί η διαφύλαξη της δημόσια υγείας, εξηγεί η Άντρέα Άμμον - Απαντά σε 18 κομβικά ερωτήματα σχετικά με  τον εμβολιασμό και την έκβαση της πανδημίας, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Νόσων
www.protothema.gr
Πρόταση μομφής – Live: Η συζήτηση στην Βουλή
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, σήμερα (29.01.2022) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλε την Πέμπτη 27/01/2022, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Η συζήτηση στην Βουλή επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής – Live: Η συζήτηση στην Βουλή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι συγκεντρώνουν φιάλες αίματος στα σύνορα - Κορυφώνεται η ανησυχία
Στα ύψη βρίσκεται πλέον το θερμόμετρο της έντασης στην Ουκρανία, με τους Ρώσους να συγκεντρώνουν πλέον στα σύνορα με τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λάρισα: Συνελήφθησαν μάνα και κόρη που εξαπατούσαν ηλικιωμένους με δήθεν τροχαία
Στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες μάνα και κόρη που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας με αφορμή τις απάτες σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων, από υποτιθέμενους γιατρούς που ζητούν χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις μετά από ατυχήματα. Οι δύο γυναίκες υπήκοοι Βουλγαρίας, 50 και 32 ετών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν χθες από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας με ποινές […]
www.makeleio.gr
Φάλαινα στον Άλιμο: Ελεύθερη να κολυμπήσει – Σε επιφυλακή οι διασώστες για 48 ώρες
Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει – σύμφωνα με οδηγίες καθηγήτριας του Α.Π.Θ – η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε χθες τραυματισμένη στην παραλία ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου. Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, στο οποίο επέβαινε κτηνίατρος και με συνοδεία σκάφους του λιμενικού. Στη φάλαινα, που έφερε μικρό […]
www.makeleio.gr
Άνοιξη στο Παρίσι σε 10 σοφιστικέ και stylish ξενοδοχεία – Τα πολύ οικονομικά και τα πιο ακριβά
Aνάμεσά τους ένα νεανικό hostel και ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο που κάνει μαθήματα ζωγραφικής
www.protothema.gr
Να αλλάξει το κράτος, τώρα
Ένα ακόμα, πρωτόγνωρων διαστάσεων φυσικό φαινόμενο έπληξε ανελέητα την χώρα. Η αντιμετώπιση και οι σοβαρές συνέπειές του, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, επιβεβαίωσαν αυτούς που επιμένουν να ισχυρίζονται πως δεν φταίει μόνο η πολιτική ηγεσία
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Με τη δύναμη της Λεωφόρου
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τους Αρκάδες, για την 20η αγωνιστική της Super League.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Αθήνα μετατρέπεται σε τεράστιο σκηνικό για διεθνή παραγωγή του Amazon Prime με τίτλο «Greek Salad» [εικόνες]
Σε ένα τεράστιο σκηνικό θα μετατραπεί η Αθήνα τους επόμενους 4 μήνες για τις ανάγκες των γυρισμάτων διεθνούς παραγωγής του Amazon Prime.
iefimerida.gr
Θεοδωρικάκος: Ο κρατικός μηχανισμός δεν τα κατάφερε με την κακοκαιρία, η Αττική Οδός απέτυχε
Ως μια απελπισμένη προσπάθεια χαρακτήρισε την πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
www.protothema.gr
Κακοκαιρία express το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Μετά την κακοκαιρία Ελπίδα έρχεται νέα κακοκαιρία express το Σαββατοκύριακο με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σήμερα, Σάββατο, η κατάβαση ψυχρότερων αερίων μαζών θα ρίξουν εκ νέου τη θερμοκρασία. Θα δημιουργήσουν, όμως, και ένα βαρομετρικό χαμηλό στα δυτικά, με επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα. Βροχές προβλέπονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία express το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Koukoumi: To πρώτο vegan ξενοδοχείο της Ελλάδας βρίσκεται στη Μύκονο -Μοναδικό design και λαχταριστές γεύσεις
Το Κoukoumi Vegan Boutique Hotel είναι το πρώτο vegan ξενοδοχείο στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Μύκονο
iefimerida.gr
Πολυξένη Καράκογλου: «Ο δρόμος που έχω επιλέξει καλλιτεχνικά είναι δύσκολος»
Η ταλαντούχος τραγουδοποιός Πολυξένη Καράκογλου με αφορμή τις δύο παραστάσεις τις Κυριακές 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου στη σκηνή του θεάτρου "Τζένη Καρέζη" μίλησε στο protothema.gr και στο Νίκο Θρασυβούλου
www.protothema.gr
Πως επηρεάζει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη
Σήμερα Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις 13:00, η Άση Μπήλιου αναλύει πώς θα επηρεαστούν τα 12 ζώδια από τη Νέα Σελήνη, που σχηματίζεται στον Υδροχόο και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό και σύνοδο με τον Κρόνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη Νέα Σελήνη, που μας καλεί να σκεφτούμε καλά τα λάθη μας, τις μελλοντικές αποφάσεις μας, αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Πως επηρεάζει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρέθηκε πτώμα γυναίκας βόρεια της Φολεγάνδρου
Η σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για νεκροψίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεοδωρικάκος: Η Αττική Οδός διαβεβαίωνε ότι μπορεί να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό 
«Οφείλουμε απέναντι στους πολίτες να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την κακοκαιρία και την πρόταση μομφής. «Είχαμε μια μεγάλη κακοκαιρία, στην οποία ο κρατικός μηχανισμός δεν τα κατάφερε. Και είχαμε και μια ιδιωτική εταιρεία, την Αττική Οδό, η οποία απέτυχε να κρατήσει […]
www.makeleio.gr
Η Τζώρτζια Γεωργίου είναι η μεγάλη νικήτρια του Dancing With The Stars
H λαμπερή παρουσιάστρια και ο παρτενέρ της ξεχώρισαν ανάμεσα στους φιναλίστ και έγραψαν τηλεοπτική ιστορία
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Φεύγουν πλουσιότεροι από το Australian Open
Τεράστια κέρδη έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα οι Έλληνες πρωταθλητές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της αρχαιοελληνικής τεχνολογίας
«Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Το μαγικό ταξίδι» είναι ο τίτλος του βιβλίου...
www.zougla.gr