Δ. Μιχαηλίδου: Διαφάνεια και όχι προσλήψεις συγγενών

«Τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη διαδικασία των προσλήψεων, σε αντίθεση των όσων συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια»...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τι έφταιξε και μπλόκαρε η Αττική με λίγες ώρες χιόνι -Ερωτηματικά για τον υπ.Πολιτικής Προστασίας Χ.Στυλιανίδη
Σε δύσκολη θέση, ύστερα από ένα ακόμα έντονο καιρικό φαινόμενο, βρίσκεται η κυβέρνηση.
9 m
iefimerida.gr
Το δώρο της ΕΥ στην ΕΕΕΠ, η απάντηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Marten Risk & Insurance Agents
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Από το μεσημέρι η ύφεση της χιονόπτωσης στην Αττική
Δείτε σε ποιες περιοχές θα συνεχιστεί και σήμερα η χιονόπτωση, με σταδιακή εξασθένηση το μεσημέρι - Έντονος παγετός στα ηπειρωτικά και βορειοανατολικά της χώρας - Την Τετάρτη η πιο χαμηλή θερμοκρασία του φετινού χειμώνα στην Αττική με -5 βαθμούς Κελσίου
www.protothema.gr
Αργία σήμερα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Βοιωτία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα - Ούτε τηλεκπαίδευση για τα σχολεία
Γενική αργία έχει κηρυχτεί η σημερινή μέρα από την κυβέρνηση, καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει παραλύσει τη χώρα και ιδιαίτερα την Αττική. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κηρυχθεί επίσημα γενική αργία την Τρίτη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τις σχετικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη να κάνουν λόγο για ... Περισσότερα To άρθρο Αργία σήμερα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Βοιωτία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα - Ούτε τηλεκπαίδευση για τα σχολεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ολονύχτια μάχη του στρατού για τον απεγκλωβισμό πολιτών -Εικόνες ντροπής στην Αττική Οδό
Εικόνες χάους προκάλεσε στην Αττική η κακοκαιρία «Ελπίδα»με τον πιο σύγχρονο δρόμο, την Αττική Οδό να αποκλείεται και να εγκλωβίζονται εκεί εκατοντάδες οδηγοί.
iefimerida.gr
Συγκλονιστική μαρτυρία για την Αττική Οδό: Εγώ κινητοποίησα τον στρατό μετά από 12 ώρες
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κολομβία: Νεκρός ηγέτης των FARC σε επιχείρηση του στρατού
Ένας από τους κυριότερους ηγέτες των αποστατών της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC)...
www.zougla.gr
Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα (25/1) τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία - Τι ισχύει για το λιανεμπόριο
Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 25 Ιανουαρίου τα καταστήματα λιανικού εμπορίου και οι τράπεζες σε περιοχές της χώρας ενώ με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Πάνω από 20 ώρες εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητα - Ολονύχτια μάχη του στρατου
Μοίρασαν  τρόφιμα, νερό και κουβέρτες - Οι δυνάμεις του στρατού επιχειρούν στις εξόδους Πεντέλης, Κηφισίας, Δουκίσσης Πλακεντίας, Μαραθώνα και Κάντζας -Αποκλεισμένοι οδηγοί και σε Μεσογείων και Μαραθώνος
www.protothema.gr
Τι καιρό θα κάνει σήμερα
Πού θα έχουμε χιονοπτώσεις
www.protothema.gr
Αττική Οδός: Παραμένουν εγκλωβισμένοι οδηγοί – Ιστορίες αδιανόητης ταλαιπωρίας και οργή
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τις ώρες (και είναι πάρα πολλές) ταλαιπωρίας, μέσα στο χιόνι και το κρύο, που συνεχίζουν να περνούν χιλιάδες πολίτες στην Αττική Οδό. Σε έναν από τους πιο σύγχρονους δρόμους του λεκανοπεδίου, η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφερε εικόνες ντροπής. Με την ίδια την Αττική Οδό απούσα, να αφήνει τους οδηγούς ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: Παραμένουν εγκλωβισμένοι οδηγοί – Ιστορίες αδιανόητης ταλαιπωρίας και οργή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού την Τρίτη 25 Ιανουαρίου: Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική λίστα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Ο Ερμής επιστρέφει στον δημόσιο και επαγγελματικό σου τομέα για το υπόλοιπο της ανάδρομης πορείας του. Πρόσεξε τον τρόπο που επικοινωνείς γιατί θα είναι η αιτία να ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσιτσιπάς: Viral το βίντεο της «διάσωσης» ενός ball girl και ενός… εντόμου στο Australian Open
O Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε οικολογική συνείδηση στο Australian OpenΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Ελπίς»: Μετ΄ εμποδίων η κυκλοφορία στην Αττική: Κλειστοί δρόμοι, εκτροπές και δρομολόγια στα ΜΜΜ
Δείτε πού ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε Πεντέλη, Χολαργό, Νέα Μάκρη, Καισαριανή, Ηλιούπολη και άλλες περιοχές - Μόνο με αλυσίδες στους δρόμους της Αθήνας - Στα αμαξοστάσια θα παραμείνουν λεωφορεία και τρόλεϊ - Δείτε πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Επιβάτες εγκλωβισμένοι για 16 ώρες σε τρένο στην Οινόη
Έναν εφιάλτη ζουν και οι επιβάτες ενός τρένου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς τα χιόνια της κακοκαιρίας «Ελπίς» τους έχουν εγκλωβίσει στην αμαξοστοιχία για 16 ώρες. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μια επιβάτης στο OPEN, το τρένο ξεκίνησε στις 14:20 τη Δευτέρα από το Λιανοκλάδι, ωστόσο λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία σταμάτησε στην Οινόη. Οι επιβάτες είναι ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Επιβάτες εγκλωβισμένοι για 16 ώρες σε τρένο στην Οινόη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Τζο Μπάιντεν έβρισε δημοσιογράφο για την ερώτηση που του έκανε: «Τι γ@@@νος ανόητος»
Το βίντεο με τον Τζο Μπαίντεν να βρίζει δημοσιογράφο έγινε viralΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Περισσότεροι από δύο εκατ. μετανάστες συνελήφθησαν στα νότια σύνορα των ΗΠΑ το 2021
Πάνω από δύο εκατομμύρια μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ συνελήφθησαν στην περιοχή των συνόρων με το Μεξικό κατά τη διάρκεια του 2021...
www.zougla.gr
Η Μαρίκα Νίνου στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν
Μια παράσταση αφιερωμένη στην τραγουδίστρια που σφράγισε το ελληνικό τραγούδι
www.protothema.gr
Ο σπουδαίος μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής γιορτάζει τα γενέθλιά του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Θα δώσει δύο συναυλίες μέσα στον Φεβρουάριο
www.protothema.gr
Ο «Οθέλλος» του Ρόμπερτ Γουίλσον στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Για πέντε συνολικά παραστάσεις με κορυφαίους πρωταγωνιστές
www.protothema.gr
Διακοπές ρεύματος στην Αττική: Πού εντοπίζονται προβλήματα – Άγνωστος ο χρόνος αποκατάστασης
Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής από την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor Spoiler: «Μέγιστος κωλοτούμπας» ο Κατσαούνης, «δεν τίμησε τα παντελόνια που φοράει»
Survivor Spoiler: Ο Γιώργος Κατσαούνης εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα πυρά των ΜαχητώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Χάος, ταλαιπωρία και ερωτήματα – Πως η «Ελπίδα» εξέθεσε το κράτος
Η «Ελπίδα» μετατράπηκε σε απελπισία και οργή για χιλιάδες πολίτες του λεκανοπεδίου, και άλλων περιφερειών της χώρας, καθώς ο κρατικός μηχανισμός αποδείχτηκε ανέτοιμος να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία, τον ερχομό της οποίας γνώριζε από ημέρες. Απόγνωση και οργή στην Αττική Οδό. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν ο εγκλωβισμός πολιτών επί πολλές ώρες στην Αττική ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Χάος, ταλαιπωρία και ερωτήματα – Πως η «Ελπίδα» εξέθεσε το κράτος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γενική αργία σήμερα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Ποιοι εξαιρούνται
Ποιες περιοχές καλύπτει η απόφαση, τι ακριβώς ισχύει για δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και τηλεκπαίδευση - Η απόφαση για τα σχολεία
www.protothema.gr
Σε ποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης
Οι περιοχές με προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Αττική, Εύβοια και Κω - Εκτός λειτουργίας ο νέος αριθμός για τις βλάβες
www.protothema.gr
Βιασμός ανήλικης: Η ώρα της απολογίας για τον ιερέα στη «σκιά» νέων καταγγελιών
Ο  ιερέας αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση ανηλίκου και πορνογραφικό υλικό, καθώς φέρεται να ζητούσε από το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στον Μητσοτάκη ρίχνει ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την ευθύνη για το χάος στην Αττική
 «Με χιόνι, με πυρκαγιά, με βροχή, 2,5 χρόνια τώρα επιτελικό μπάχαλο. Και πάντα κάποιος άλλος έχει την ευθύνη. Μόνος ανεύθυνος,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λαγουβάρδος στο Newsbomb: Πότε θα αρχίσει να εξασθενεί η κακοκαιρία - Προσοχή μέχρι την Πέμπτη
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σταδιακή πτώση του φαινομένου από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (25/1). Την προσοχή των οδηγών και των…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Φταίμε κι εμείς, φταίνε κι οι άλλοι… για το αλαλούμ της Δευτέρας
Προφανώς με όλα αυτά που συνέβησαν τη Δευτέρα (24/1), με την οργή και την ταλαιπωρία του κόσμου να έχει χτυπήσει…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Πότε εκπίπτει ο ΦΠΑ για δαπάνες σε μισθωμένο ακίνητο
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με απόφασή του ότι παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για δαπάνες ανέγερσης, προσθήκης ή βελτίωσης…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Ελπίς» σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Καιρός σήμερα: Γενική αργία σήμερα Τρίτη στις πληγείσες περιοχές - Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι το Σάββατο 29 Ιανουαρίου,…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Μείωση των τιμών του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές
Πάνω απο 84 δολάρια το βαρέλι τύπου Μπρεντ και πάνω απο 83 δολάρια του αργού
1 h
www.protothema.gr
Παραμένει το χάος στην Αττική Οδό: Συνεχίζεται ο απεγκλωβισμός των οδηγών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε το χάος που δημιουργήθηκε χθες (24/1) στην Αττική Οδό με τους…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Γενική αργία και κλειστά σχολεία σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες
Στην περιφέρεια Αττικής, στους νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, στις Σποράδες, στην Κρήτη αλλά και στα Δωδεκάνησα κηρύσσεται για σήμερα κατάσταση…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
ΝΑΤΟ: Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα είχε υψηλό κόστος
«Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα είχε υψηλό κόστος». Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το ΝΑΤΟ, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη...
1 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι δεν έχει «καμιά διαφορά» με τους Ευρωπαίους
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν έχουν «καμιά διαφορά» με τους Ευρωπαίους στο θέμα των πρωτοφανών κυρώσεων που…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Να απελευθερωθεί άμεσα ο πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είναι ενήμερο για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο...
1 h
www.zougla.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Προσοχή! Από σήμερα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Το μοντέλο του Playboy που μας έχει κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας!
Η Daniella Chavez ανέβασε ακόμα μια φορά τις θερμοκρασίες στο Instagram και έστειλε τους 15,1 εκατομμύρια οπαδούς της για κρύο ντους, καθώς ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες, αλλά και βίντεο, στα οποία αποκαλύπτει τις πλούσιες καμπύλες της. Η ξανθιά καλλονή με καταγωγή από την Χιλή, είναι ένα από τα αγαπημένα κορίτσια του Playboy, καθώς έχει […]
2 h
www.makeleio.gr
Ο Μπάιντεν έβρισε δημοσιογράφο του Fox News
Γκάφα ή ηθελημένο ξέσπασμα; Ο Τζο Μπάιντεν έβρισε χθες Δευτέρα δημοσιογράφο καθώς αποχωρούσε πλήθος εκπροσώπων του Τύπου...
2 h
www.zougla.gr
Κλειστά σχολεία σήμερα Τρίτη (25/1): Χωρίς τηλεκπαίδευση - Ποια δεν θα λειτουργήσουν
Δείτε αναλυτικά, τη λίστα με τα κλειστά σχολεία για σήμερα Τρίτη, 25 Ιανουαρίου σε όλη την Ελλάδα Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Πάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες συνελήφθησαν στα νότια σύνορα το 2021
Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κατηγόρησε αμέσως τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις πως έχουν δημιουργήσει «ιστορική ανθρωπιστική κρίση»
2 h
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ανοιχτή η Εθνική Αθηνών-Κορίνθου -Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έχει φέρει ουκ ολίγα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να ανακοινώνει τη διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικούς κόμβους της Αττικής.
2 h
iefimerida.gr
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον συμμετείχε σε πάρτι για τα γενέθλιά του εν μέσω lockdown
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον γιόρτασε τα γενέθλιά του συντροφιά με κοντινά του πρόσωπα, εν μέσω καραντίνας, παρά τους κανονισμούς...
2 h
www.zougla.gr
Νότια Σινική Θάλασσα: Επτά τραυματίες σε αποτυχημένη προσνήωση F-35
Επτά μέλη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ τραυματίστηκαν χθες κατά την αποτυχημένη προσνήωση καταδιωκτικού F-35 σε αεροπλανοφόρο στη Νότια Σινική Θάλασσα...
2 h
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστές οι τράπεζες για το κοινό την Τρίτη
Δείτε την απόφαση.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr