Δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος τον Ιανουάριο στη Σερβία

Το περιεχόμενο της αναθεώρησης αφορά το κράτος δικαίου και την εκλογή δικαστών και εισαγγελέων
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Νουρεντίν Νεμπατί: Ο «παραμυθάς» υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις – γκάφες
Όταν ζητήθηκε τον περασμένο μήνα από τον νέο υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, Νουρεντίν Νεμπατί, να δώσει λεπτομέρειες για μια πρωτοβουλία με στόχο να ανακοπεί η κατάρρευση της τουρκικής λίρας, βρήκε ένα πρωτότυπο τρόπο για να εξηγήσει τη στρατηγική του. «Δεν θα δώσω έναν αριθμό τώρα», είπε στον έκπληκτο τηλεοπτικό δημοσιογράφο. «Μπορείς να δεις μέσα στα ... Περισσότερα To άρθρο Νουρεντίν Νεμπατί: Ο «παραμυθάς» υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις – γκάφες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Δημήτρης Κεραμίτσης: Ποιος είναι ο 17χρονος Έλληνας της Ρόμα που «τρέλανε» τον Μουρίνιο (video)
Ο Δημήτρης Κεραμίτσης βρέθηκε από τα Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης στην Ιταλία και έγινε ο δεύτερος Έλληνας στο Top-3 της…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Φάρμα: Άκουσε Κρητικά και έπαθε… ζημιά ο Αστρινός Χαραλαμπάκης!
Πριν από μερικά επεισόδια, το δημοφιλές ριάλιτι που ακούει στο όνομα «Φάρμα» γέμισε από κρητικές μελωδίες!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Σε σοβαρή κατάσταση η σύζυγός του – Την Τρίτη η κηδεία του (vid)
Το μεσημέρι της Τρίτης στις 14.30 στο κοιμητήριο του Αγίου Λουκά στη Μύκονο θα τελεστεί η κηδεία του Τζώρτζη Μονογυιού που έχασε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Αθηναίων: 410 νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια – Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Αθήνα αποκτά νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια στο κέντρο και τις γειτονιές της. Δεκαοχτώ χρόνια μετά, ο Δήμος Αθηναίων επαναφέρει τα μεγάλα έργα στην πόλη, αναβαθμίζοντας, τα πεζοδρόμια στο εμπορικό κέντρο και στις γειτονιές της, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ... Περισσότερα To άρθρο Δήμος Αθηναίων: 410 νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια – Βελτίωση της ποιότητας ζωής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ορίστηκε το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ
Γνωστή έγινε η ημερομηνία που θα “σφραγιστεί” το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Προμηθέας και ΠΑΟΚ θα παλέψουν στην Πάτρα στις 5 Φεβρουαρίου για την πρόκριση στο Final Four, όπου ήδη βρίσκονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ: «Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από συμφωνία των δύο ... Περισσότερα To άρθρο Ορίστηκε το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπάσκετ: Στις 5/2 το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας
Στις 5 Φεβρουαρίου θα συμπληρωθεί το... παζλ των ομάδων που θα μετάσχουν στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου μπάσκετ των ανδρών. Και αυτό γιατί τότε ορίστηκε...
www.zougla.gr
Λευτέρης Αυγενάκης: «Κανένα περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης δεν πρόκειται να ξεχαστεί»
Η Πολιτεία θα επιμείνει στη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση και σωματική ή λεκτική κακοποίηση, ακόμη κι αν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σουηδία: Η Υπηρεσία Ασφαλείας ερευνά πτήσεις drone πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Σουηδίας ανέλαβε την έρευνα σχετικά με τις πτήσεις, χωρίς άδεια, μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια...
www.zougla.gr
Στάση αναμονής κρατούν οι χορηγοί του Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως η Lacoste
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχώρησε από την Αυστραλία αφότου οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα του για δεύτερη φορά. Και τώρα, ένας από τους χορηγούς του θέλει να πει δυο κουβεντούλες μαζί του.
iefimerida.gr
Κρήτη: Πέθαναν όπως έζησαν, ο ένας δίπλα στον άλλον...
Μνήμες από το θλιβερό περιστατικό των Βοριζίων ανήμερα των Χριστουγέννων οπότε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, εξαιτίας, πιθανότατα,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αναστασιάδης: Λυπηρό να επιχαίρουν κάποιοι για πιθανή ματαίωση υλοποίησης του Eastmed
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  οι κυβερνήσεις των χωρών που εμπλέκονται αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επεξεργαστεί, σε περίπτωση που το έργο θεωρείται ανέφικτο για τους όποιους λόγους, εναλλακτικές λύσεις
www.protothema.gr
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: Άστεγος δολοφόνησε 24χρονη στην... τύχη!
Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τα όσα συνέβησαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Coca-Cola: Δεν έχουμε καμία σχέση με τα πρόσωπα που φέρονται να έχουν αναμειχθεί στην υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη
«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση
www.protothema.gr
Ειδικό πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης γεωργών και κτηνοτρόφων ζητά η Ελλάδα
Την δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης των γεωργών και κτηνοτρόφων μας, Ελλήνων και Ευρωπαίων, ώστε να προστατεύονται από...
www.zougla.gr
Ιατρικό Περιστερίου: Πιστοποίηση ως Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Νότια Ευρώπη, στις παθήσεις «Ταμπού»
Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Νότια Ευρώπη στη νέα, επαναστατική μέθοδο E-RaFisTura είναι, πλέον, η Χειρουργική Κλινική του Ιατρικού Περιστερίου, υπό τη Διεύθυνση του Δρ. Αναστάσιου Ξιάρχου, Γενικού Χειρουργού. Η νέα, πρωτοποριακή συνδυαστική μέθοδος, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη χειρουργική κλινική του Ιατρικού Περιστερίου αντιμετωπίζει οριστικά τις παθήσεις των αιμορροΐδων, του συριγγίου ... Περισσότερα To άρθρο Ιατρικό Περιστερίου: Πιστοποίηση ως Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Νότια Ευρώπη, στις παθήσεις «Ταμπού» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τρόμος στη Φλόριντα: Βίντεο -σοκ από το σαρωτικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου – Κατέστρεψε δεκάδες σπίτια
Την τρομακτική στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος σαρώνει μια πόλη στη Φλόριντα, προκαλώντας καταστροφές σε δεκάδες σπίτια, καταγράφει ένα βίντεο – σοκ.
iefimerida.gr
Super League 2: Μυθική ατάκα από Αναστόπουλο - «Oύτε από την Ρεάλ Μαδρίτης...» (video)
Super League 2: Επική ατάκα από τον Νίκο Αναστόπουλο μετά το ματς της Καλαμάτας στην Λιβαδειά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Αέρας» η Μπάρτι στον 2ο γύρο του Australian Open
Μία πολύ καλή... προπόνηση, ήταν για την Άσλεϊ Μπάρτι, ο αγώνας για την πρεμιέρα του Australian Open, που άρχισε σήμερα (17/01) στην Μελβούρνη...
www.zougla.gr
Ψηφιακή υπογραφή: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα του gov.gr - Αναλυτικά η διαδικασία
Σε λειτουργία η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού ΔημοσίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προκλητικό βίντεο από το κορονοπάρτι στο Μετς - Σημεία και... τέρατα στην υπόγεια αποθήκη
Κορονοϊός: Οι θαμώνες του πάρτι στο Μετς, στο βίντεο φαίνονται να κοροϊδεύουν όσους τηρούν τα μέτραΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Lidl Ελλάς φέρνει κάθε τόπο στον τόπο σου με τη νέα σειρά τοπικών και ποιοτικών προϊόντων «Nώμα»
Με σεβασμό στην ελληνική παράδοση και τη γαστρονομική κουλτούρα, φέρνει στο τραπέζι κάθε σπιτιού τα τοπικά και ποιοτικά προϊόντα γεωγραφικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΕΑ: Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ Άρης
Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ Άρης, λόγω οφειλής προς τον Δημήτρη Βεργίνη, αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή...
www.zougla.gr
Σουηδία: Έρευνα για πτήσεις drones πάνω από 3 πυρηνικά εργοστάσια
Έρευνα διεξάγει η υπηρεσία ασφαλείας στη Σουηδία για πτήσεις drones πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια την Παρασκευή. Η αστυνομία στη Σουηδία ανέπτυξε περιπολίες και ελικόπτερα στην πυρηνική μονάδα στο Φόρσμαρκ, προκειμένου να καταδιώξει ένα drone που εθεάθη να πετάει πάνω από το εργοστάσιο την Παρασκευή, όμως δεν κατάφερε να προλάβει το μη επανδρωμένο όχημα. Η ... Περισσότερα To άρθρο Σουηδία: Έρευνα για πτήσεις drones πάνω από 3 πυρηνικά εργοστάσια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίθεση αντιεξουσιαστών σε φυλάκιο της Πρυτανείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [βίντεο & εικόνες]
Επίθεση από αντιεξουσιαστές δέχθηκε το φυλάκιο του κτιρίου διοίκησης της Πρυτανείας του ΑΠΘ.
iefimerida.gr
Κύπρος: Συνταγογραφείται από σήμερα το αντι-ιικό φάρμακο Molnupiravir
Παρουσιάζοντας το προφίλ του φαρμακευτικού σκευάσματος η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου είπε ότι ενδείκνυται σε άτομα άνω των 65 ετών και όχι κάτω των 18 και μπορεί να χορηγείται σε ειδικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
www.protothema.gr
Καραντίνα για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Βρέθηκε θετικός ο οδηγός της
Σε καραντίνα μπαίνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο twitter ο οδηγός της βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Έτσι, η Πρόεδρος της Κομισιόν επιστρέφει στις Βρυξέλλες και δεν θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση σε ειδική τελετή στο ευρωκοινοβούλιο για τον αποβιώσαντα Πρόεδρό του Νταβίντ Σασόλι ο οποίος έφυγε ... Περισσότερα To άρθρο Καραντίνα για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Βρέθηκε θετικός ο οδηγός της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης – Λαμία: Σε ρυθμούς Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς
Μετά την “γκέλα” με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο πρωτάθλημα, ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τη Λαμία. Ο Άρης έκανε στροφή στο Κύπελλο κι επικεντρώνεται στο πρώτο παιχνίδι με τη Λαμία στη Θεσσαλονίκη για τα προημιτελικά. Ο Ιτούρμπε ακολούθησε ξανά μόνο ένα μέρος του προγράμματος. Η ενημέρωση της ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Λαμία: Σε ρυθμούς Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
UK used ‘propagandistic scare’ tactics on public to force compliance with Covid rules, ex No10’s scientist claims
“In my mind, the most egregious and far-reaching mistake made in responding to the pandemic has been the level of fear willingly conveyed on the public,” wrote Ruda
www.protothema.gr
Εκρηκτικό το τελευταίο Audi R8 με θερμικό κινητήρα
Το Audi R8 θα κλείσει το κεφάλαιο των θερμικών κινητήρων με την πιο σκληροπυρηνική έκδοση που είχε ποτέ.
www.protothema.gr
Ο γιος του Στέρλινγκ έχει το στυλ του μπαμπά του, αλλά πανηγυρίζει σαν τον Κριστιάνο - Δείτε βίντεο
Ο τετράχρονος μπόμπιρας δείχνει να «το έχει» από νωρίς με το... τόπι
www.protothema.gr
Αυτές οι μπότες έγιναν viral στο TikTok και ο λόγος εκπλήσσει
Το TikTok είναι γεμάτο με αυτές και ακόμη και μια style icon των '70s τις φοράει!  Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 17/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 17/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέλος οι αναλύσεις φάσεων από τον Κλάτενμπεργκ
Με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ γνωστοποίησε την απόφαση του Μαρκ Κλάτενμπεργκ να καταργηθεί το εβδομαδιαίο video με τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής
www.protothema.gr
e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές συντάξεις του Φεβρουαρίου 2022
Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους.
iefimerida.gr
Κλειστή η Wall Street λόγω της ημέρας του Martin Luther King
Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα οι αγορές μετοχών και ομολόγων στις ΗΠΑ, λόγω του εορτασμού της ημέρας του Martin Luther King...
www.zougla.gr
Σταδιακή αποκλιμάκωση της Όμικρον: Στα 15.000 αναμένονται τα κρούσματα σήμερα, προς άρση των μέτρων
Προς σταδιακή αποκλιμάκωση οδεύει η Όμικρον όπως όλα δείχνουν, καθώς τα σημερινά κρούσματα κορωνοϊού, αναμένεται να ανέλθουν περίπου στις 15.000.
iefimerida.gr
Ο Ντίνος Μαυροπάνος φώναξε «μαλ@@@» τον αντίπαλό του και οι Γερμανοί ψάχνουν τι σημαίνει
Ο Ντίνος Μαυροπάνος χρησιμοποίησε μία από τις πιο συνηθισμένες ελληνικές λέξεις στο παιχνίδι της Στουτγκάρδης με τη Λειψία, “προκαλώντας” απορία στους Γερμανούς. Όπως καταλάβετε, ο Ντίνος Μαυροπάνος αποκάλεσε «μαλ@@@» τον Γκβάρντιολ της Λειψίας, έπειτα από ένα κληρό μαρκάρισμα που του έκανε, δίπλα στο μικρόφωνο του αγωνιστικού χώρου. Με τη λέξη που χρησιμοποίησε ο 24χρονος διεθνής ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ντίνος Μαυροπάνος φώναξε «μαλ@@@» τον αντίπαλό του και οι Γερμανοί ψάχνουν τι σημαίνει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: «Αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια» η ομηρία τεσσάρων ανθρώπων σε συναγωγή του Τέξας
Εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι η Βρετανία θα προσφέρει "πλήρη υποστήριξη" στις δυνάμεις της τάξης των ΗΠΑ στην έρευνά τους
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για το «άνοιγμα των σχολείων χωρίς μέτρα»
Παράσταση διαμαρτυρίας, μπροστά από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...
www.zougla.gr
Κικίλιας σε ΕΣΑμεΑ: Στόχος μας να γίνει η Ελλάδα προσβάσιμη σε όλους τους επισκέπτες της
Ο υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησης τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον Προσβάσιμο Τουρισμό
www.protothema.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τα τελευταία μέτρα της Ferrari
Στο φως έρχεται ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το φρικτό δυστύχημα με τη Ferrari στη Βούλα που στοίχισε την ζωή στον Τζώρτζη Μονογυιό. Στα πλάνα που εξασφάλισε το newsit.gr διακρίνεται η Ferrari περίπου 100 μέτρα πριν από το σημείο που έγινε η μοιραία πρόσκρουση. Ο Τζώρτζης Μονογυιός είναι μέσα στο super car και στον δρόμο ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τα τελευταία μέτρα της Ferrari δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρούλα Βροχοπούλου: Της επιτέθηκε η γάτα της ενώ βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση με τηλεοπτική εκπομπή
Συμβαίνουν κι αυτά σε ζωντανές συνδέσεις - Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
Νίνα Φλορ: Η αδημοσίευτη φωτό από τον γάμο της με τον Φίλιππο Γλίξμπουργκ -Αυθόρμητη και χαμογελαστή [εικόνα]
Μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της μοιράστηκε η Νίνα Φλορ στο Instagram.
iefimerida.gr
Ηλεία: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός των εργατών γης στη Νέα Μανωλάδα
Την προηγούμενη εβδομάδα εμβολιάστηκαν 84 άνθρωποι και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί δεύτερη εμβολιαστική δράση
www.protothema.gr
Κύπρος: Διαθέσιμο το αντι-ιικό φάρμακο Molnupiravir (Lagevrio)
Την ικανοποίηση του για τις ενέργειες που οδήγησαν στο να είναι η Κύπρος μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προχώρησαν...
www.zougla.gr
Ζάκυνθος: 17χρονος τραυματίστηκε από το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του – Συνελήφθη ο γονέας
Σοκ στη Ζάκυνθο! Ένας 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, τραυματισμένος από το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του στην περιοχή Φιολίτι. Ο 17χρονος από τη Ζάκυνθο, χωρίς να γνωρίζει ότι το όπλο είχε μέσα φυσίγγια, τράβηξε τη σκανδάλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη βουβωνική χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του imerazante.gr, ο ανήλικος, μαζί με έναν ... Περισσότερα To άρθρο Ζάκυνθος: 17χρονος τραυματίστηκε από το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του – Συνελήφθη ο γονέας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr