ΕΦΚΑ: Ψηφιακή εξυπηρέτηση -Περισσότερες από 20 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους

Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) υπήρξε μια μεγάλη τομή στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Ο φορέας είναι σήμερα υπεύθυνος για την συγκέντρωση όλων των ασφαλιστικών εισφορών και για την καταβολή όλων των συντάξεων και εφάπαξ παροχών, σε όλους τους ασφαλισμένους. Πρόκειται […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Καιρός – Αττική: 18 νεφροπαθείς μεταφέρθηκαν για αιμοκάθαρση από την Πυροσβεστική
Με την επέλαση του χιονιά να δημιουργεί προβλήματα στους δρόμους της Αττικής, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την μεταφορά δεκαοκτώ νεφροπαθών σε νοσοκομεία για αιμοκάθαρση. Λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα», μέχρι πριν λίγη ώρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε δεχθεί 87 κλήσεις σε όλη την ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αττική: 18 νεφροπαθείς μεταφέρθηκαν για αιμοκάθαρση από την Πυροσβεστική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Περίπου 42.500 πολίτες σε Αττική και Εύβοια πρέπει να κλείσουν ξανά ραντεβού για εμβολιασμό
Αυτό δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, με αφορμή τις ματαιώσεις των εμβολιαστικών ραντεβού σε Αττική και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς»
www.protothema.gr
Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-3: Με επική ανατροπή στα προημιτελικά του Australian Open
Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, έφερε τούμπα το παιχνίδι με τον Τέιλορ Φριτζ κι επικράτησε με 3-2 σετ, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Australian Open μέσα σε αποθέωση από τους χιλιάδες Έλληνες της Μελβούρνης. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-3: Με επική ανατροπή στα προημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Στους «8» με επική… διπλή ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς (pics+vids)
Σε ένα ματς… θρίλερ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και ξεκίνησε με το αριστερό την αναμέτρηση κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία: Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Χαϊδελβέργη
Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες
www.protothema.gr
Στους «8» του Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με επική ανατροπή!
Στους «8» του Australian Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς!
iefimerida.gr
Στον πάγο η Κρήτη - Σφοδρή βαρυχειμωνιά στο νησί - Πότε αναμένεται ύφεση της κακοκαιρίας
Στο έλεος της… κακοκαιρίας «Ελπίς» παραμένει η Κρήτη. Βαρύ το χειμωνιάτικο τοπίο. Κύρια χαρακτηριστικά η χιονόπτωση, το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια. Η κακοκαιρία Ελπίς έντυσε στα λευκά ακόμα το κέντρο του Ηρακλείου με χιονόνερο αλλά και χαλάζι. Οι χιονοπτώσεις στην Κρήτη θα συνεχιστούν και το επόμενο 24ωρο, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι έντονα ... Περισσότερα To άρθρο Στον πάγο η Κρήτη - Σφοδρή βαρυχειμωνιά στο νησί - Πότε αναμένεται ύφεση της κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο Μέγαρο Μουσικής ο Θεόδωρος Κουρεντζής -O αρχιμουσικός που μάγεψε την υφήλιο στους Δελφούς
O Θεόδωρος Κουρεντζής έρχεται στην Ελλάδα και γιορτάζει τα γενέθλιά του στο Μέγαρο Μουσικής με τη MusicAeterna ερμηνεύοντας την Ενάτη του Beethoven!
iefimerida.gr
Κακοκαιρία: Αναστέλλονται μέχρι αύριο ολοι οι εμβολιασμοί σε Αττική και Εύβοια
«Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, οι εμβολιασμοί στους νομούς Αττικής και Εύβοιας, σήμερα από τις 15:00 και μετά και για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίσημο: Η Tesla «πατάει» πόδι στην Τουρκία
Και επίσημα η Tesla εισέρχεται στην τούρκικη αγορά αυτοκινήτου σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
iefimerida.gr
Χιονοκαταιγίδες, το περίεργο φαινόμενο στην Αθήνα: Πέφτει χιόνι με κεραυνούς! Χιονοστρόβιλοι στα νησιά [βίντεο]
Με σπάνια φαινόμενα συνοδεύτηκε ο μεγάλος χιονιάς που πλήττει τη χώρα.
iefimerida.gr
Κέικ σοκολάτας με αμύγδαλα από το Ποζιτάνο της Ιταλίας
Πρόκειται για μια συνταγή από το Ποζιτάνο, όπου λατρεύουν τα αμύγδαλα και διοργανώνουν και φεστιβάλ για να γιορτάσουν την ετήσια συγκομιδή τους.
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς -υπουργείο Εργασίας: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων
Τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας με αφορμή την κακοκαιρία Ελπίς.
iefimerida.gr
Νέα ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας
Νέα ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης -  Αθήνας, λόγω των δυσμενών...
www.zougla.gr
Ο Δημήτρης Σκουλός με την σύζυγό του, Τζέλα, ερωτευμένοι στα χιόνια -Χαμογελαστοί, με σκουφιά [εικόνα]
Η Αττική έχει ντυθεί στα λευκά και ο Δημήτρης Σκουλός με την σύζυγό του, Τζέλα, βρήκε την ευκαιρία να βγάλει μια τρυφερή selfie στο χιονισμένο τοπίο.
iefimerida.gr
Παγκόσμια Μέρα για την Εκπαίδευση: Μαθαίνουμε για το Erasmus+
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα για την εκπαίδευση, μαθαίνουμε για το Eramsus+, το πρόγραμμα που φέρνει την εκπαίδευση σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Η μεγάλη επιστροφή του Φορτούνη - Πότε μπαίνει δυνατά (pIcs)
Ολυμπιακός: Την πρώτη του προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη με τους συμπαίκτες του έκανε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμαρχος Μαραθώνα: «Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη λεωφόρο Μαραθώνος»
Το βασικό οδικό δίκτυο στις περισσότερες περιοχές παραμένει ανοιχτό, ωστόσο οι δρόμοι είναι ολισθηροί και δημιουργούνται συχνά προβλήματα με την κυκλοφορία
www.protothema.gr
«Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη λεωφόρο Μαραθώνος», λέει ο δήμαρχος Μαραθώνα
Αποδέκτης της ορμής της κακοκαιρίας γίνεται από το πρωί η Αττική και η χιονόπτωση είναι έντονη, ωστόσο τα περισσότερα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στους δήμους της είναι κυκλοφοριακά. Το βασικό οδικό δίκτυο στις περισσότερες περιοχές παραμένει ανοιχτό, τα εκχιονιστικά και οι αλατιέρες των δήμων δουλεύουν από το πρωί, ωστόσο οι δρόμοι είναι ολισθηροί και δημιουργούνται […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Το «έστρωσε» για τα καλά σε κέντρο και νότια προάστια – Προβλήματα στην κυκλοφορία
Η κακοκαιρία «Ελπίς» σφυροκοπά με σφοδρές χιονοπτώσεις στο κέντρο της Αθήνας όπως και όλο το λεκανοπέδιο Αττικής δημιουργώντας ένα υπέροχο σκηνικό αλλά και συνάμα πολλά προβλήματα. Το κέντρο της Αθήνας ντύθηκε στα λευκά με τα προβλήματα να είναι πολλά, καθώς από το πρωί της Δευτέρας έχει αρχίσει να χιονίζει. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους όπως ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Το «έστρωσε» για τα καλά σε κέντρο και νότια προάστια – Προβλήματα στην κυκλοφορία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τέιλορ Φριτζ – Στέαφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχθηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι παρατήρηση από τον διαιτητή για coaching από τον πατέρα του, Απόστολο, ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες. O Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μία σκληρή μάχη με τον Τέιλορ Φριτζ για πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δέχθηκε παρατήρηση για coaching. ... Περισσότερα To άρθρο Τέιλορ Φριτζ – Στέαφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχθηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι παρατήρηση από τον διαιτητή για coaching από τον πατέρα του, Απόστολο, ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες. O Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μία σκληρή μάχη με τον Τέιλορ Φριτζ για πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δέχθηκε παρατήρηση για coaching. ... Περισσότερα To άρθρο Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρόδος: Συνελήφθησαν 22 άτομα για προμήθεια και κατοχή πλαστών δελτίων ασύλου
Συνελήφθησαν στη Ρόδο 22 άτομα για προμήθεια-κατοχή πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία, διευκόλυνση μη νόμιμων μεταναστών και παράνομη...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» – Αλιβέρι: Κινδύνευσε οδηγός νταλίκας
Τέλος καλό όλα καλά για τον οδηγό νταλίκας που κινδύνευσε λόγω της κακοκαιρίας, στην περιοχή του Ποντικού στο Αλιβέρι. Σύμφωνα με το evima, από το χιόνι στο δρόμο, το βαρύ όχημα άρχισε να γλιστράει επικίνδυνα και ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ομάδα διάσωσης Ευβοίας που έφτασε αμέσως στο σημείο, τον οδηγό της νταλίκας βοήθησε ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς» – Αλιβέρι: Κινδύνευσε οδηγός νταλίκας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Μαγευτικές εικόνες από το Χόρτο Μαγνησίας - Το χιόνι σκέπασε τις βάρκες
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Το χιόνι έχει ξεσπάσει την ακτήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καρδίτσα: Στις 10 ξεκινούν αύριο τα μαθήματα σχολεία
Η απόφαση ελήφθη λόγω των συνθηκών πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν νωρίς το πρωί και με δεδομένο ότι λόγω του Covid 19 ακολουθούνται ειδικά πρωτόκολλα
www.protothema.gr
Άμεση αποκατάσταση της μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο ζητά από την κυβέρνηση βουλευτής του ΚΚΕ
«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα Μέσο Μαζικής Μεταφοράς (προαστιακός, λεωφορεία κ.λπ.), που να λειτουργεί
www.zougla.gr
Weather front “Elpis”: The next hours until Tuesday morning are crucial (video-photos)
Further deterioration of the weather is expected in the coming hours
www.protothema.gr
Ο Σπύρος Μπιμπίλας αντέδρασε στη δήλωση του Λούλη για το ΣΕΗ: «Δεν επιτρέπεται να κάνει συνεχώς άστοχες δηλώσεις»
Ο ηθοποιός θεώρησε προσβλητική τη δήλωση του ηθοποιού, αφού είπε πως «βαριέται ακόμα και να γραφτεί στο ΣΕΗ»
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Βουλιάζει στο χιόνι η Εύβοια -Χωρίς ρεύμα χωριά της Κύμης
Σφοδρό το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελπίς από την Εύβοια.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Πρόστιμα άνω των €15.000 και δυο αναστολές λειτουργίας για μη τήρηση των μέτρων
Η ΔΙΜΕΑ πραγματοποίησε 257 ελέγχους το προηγούμενο τριήμερο για την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού
www.protothema.gr
Συνελήφθη ο δράστης της ρατσιστικής επίθεσης στον Ηλεκτρικό -Σοκάρει το βίντεο
Συνελήφθη ο άνδρας που εξαπέλυσε την σοκαριστική ρατσιστική επίθεση σε επιβάτη του Ηλεκτρικού.
iefimerida.gr
Αναστέλλουν τα δρομολόγιά τους τα ΚΤΕΛ Αττικής
Αναστέλλουν όλα τα δρομολόγιά τους, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Ελπίς», τα ΚΤΕΛ Αττικής. Συγκεκριμένα, «παγώνουν» μέχρι νεωτέρας τα δρομολόγια προς Βίλια, Ερυθρές, Ραφήνα, Λαύριο, Ωρωπό, Μέγαρα κλπ.
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έντονη χιονόπτωση τις επόμενες ώρες - Δείτε LIVE την πορεία των φαινομένων
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση ακόμα και μέσα στην Αθήνα. Πολλά προβλήματα στους δρόμους, θάφτηκε στο χιόνι όλη η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρόδος: Σύλληψη 22 ατόμων για προμήθεια και κατοχή πλαστών δελτίων ασύλου
Συνελήφθησαν στη Ρόδο 22 άτομα, για προμήθεια-κατοχή πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία.
iefimerida.gr
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω χιονιά
Η σφοδρή χιονόπτωση που πλήττει τη χώρα προκάλεσε προβλήματα και στις πτήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλά και ακυρώσεις.
iefimerida.gr
Τουρκία: Ανεστάλησαν οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει και την Τουρκία ενώ το κύμα ψύχους αναμένεται να φθάσει μέσα στις επόμενες ώρες και στο ΙσραήλΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΡΑΕ: «Καίνε» οι τιμές του ρεύματος στην Ελλάδα παρά την έκτακτη επιδότηση
Αναλυτικά στοιχεία από όλους τους προμηθευτές ρεύματος σε σχέση με το εάν έχει μεταφερθεί σωστά το ποσό της επιδότησης που έχει αποφασιστεί από την...
www.zougla.gr
Ρεαλιστικά beauty hacks για πολυάσχολες γυναίκες
Βλεφαρίδες extensions = Αξίζουν τα λεφτά τους!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Κώστας Φορτούνης, η επιστροφή
Ο Κώστας Φορτούνης μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Πότε υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Ολυμπιακό. Η ώρα της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στη δράση πλησιάζει. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έκανε προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη υπό την επίβλεψη του γυμναστή, ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Κώστας Φορτούνης, η επιστροφή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
SKY express: νέα χρονιά, νέες μοναδικές προσφορές και προνόμια
Αυτόν τον τρόπο επιλέγει η αεροπορική της νέας εποχής ως ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την τεράστια ανταπόκριση του κοινού την προηγούμενη χρονιά αναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση να πάει, το 2022 ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο μακριά
www.protothema.gr
Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ στην Εθνική: Αν δεν βάλουν αλυσίδες, δεν συνεχίζουν (vid)
Άνδρες της τροχαίας σταματάνε τα αυτοκίνητα και δεν τα αφήνουν να συνεχίσουν, αν δεν βάλουν αλυσίδες.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε 87 ανήλθαν οι κλήσεις που έχει δεχτεί η Πυροσβεστική
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από νωρίς για την «Ελπίδα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» – Αττική: Διακοπή δρομολογίων σε όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ
Διακόπτονται τα δρομολόγια σε λεωφορεί και τρόλεϊ λόγω κακοκαιρίας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Σκρέκα στον ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση
Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, στο Κέντρο Ελέγχου Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ λόγω της κακοκαιρίας Ελπίς.
iefimerida.gr
«Χειρόφρενο» βάζουν λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω της χιονόπτωσης
Αποσύρονται από την κυκλοφορία σταδιακά όλα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω της έντονης κακοκαιρίας...
www.zougla.gr
Στην μάχη ενάντια στον χιονιά 550 άτομα και 140 οχήματα στην Περιφέρεια Αττικής
Σύσκεψη παρουσία Σκρέκα στο Κέντρο Ελέγχου Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ για την κακοκαιρία
www.protothema.gr