Είδε τον Djokovic από κοντά και τα 'χασε!

Τελικά η μοίρα παίζει κάτι παιχνίδια που αλλάζουν ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ο χιονιάς φέρνει ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα – Πού θα υπάρχει έλλειψη
Ανατιμήσεις και ελλείψεις αναμένεται να παρουσιαστούν τα επόμενα 24ωρα στα αγροτικά προϊόντα εξαιτίας της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών. Οι ελλείψεις αφορούν κυρίως τα προϊόντα από τα Μέγαρα και τον Μαραθώνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της πανελλήνιας ομοσπονδίας λαϊκών αγορών. Προς το δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές οι ελλείψεις των λαχανικών λόγω του πάγου, κάτι οποίο ... Περισσότερα To άρθρο Ο χιονιάς φέρνει ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα – Πού θα υπάρχει έλλειψη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Τον τρόμο σκόρπισε οπλισμένος ληστής - Χτύπησε τρεις επιχειρήσεις σε ένα βράδυ
Ο 40χρονος ληστής δεν φορούσε γάντια με αποτέλεσμα η Αστυνομία να τον ταυτοποιήσει από τα δαχτυλικά αποτυπώματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Ο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα τεθούν θέματα ασφάλειας και ενέργειας όπως και η μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας 
www.protothema.gr
Βασιλεία Καραχάλιου: Έντονη αντιπαράθεση με την ΕΟΕ για την αλλαγή σημαίας
H Βασιλεία Καραχάλιου, μέσω επιστολής της, ζητά σε αυστηρό ύφος από τον ΕΟΕ να κινηθούν οι διαδικασίες για την πολιτογράφησής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν θέλει να κερδίσει Όσκαρ
Ο ηθοποιός δεν δείχνει να ενδιαφέρεται και τόσο για τη συγκεκριμένη βράβευση - Ωστόσο όταν δεν βραβεύτηκε για τη σκηνοθεσία στο «A Star is Born», ντράπηκε, όπως δήλωσε ο διάσημος σταρ
www.protothema.gr
Διονύσης Πρώιος: Είχα κάνει 9 μήνες φυλακή, αλλά ήμουν αθώος
Όσα εξομολογήθηκε ο πρώην παίκτης του MasterChef, Διονύσης Πρώιος. Για μια ακόμα φορά στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα παραχώρησε συνέντευξη ο Διονύσης Πρώιος την Πέμπτη. Ο πρώην παίκτης του MasterChef αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή. Ειδικότερα, ο Διονύσης Πρώιος σημείσε στην κάμερα του Alpha πως «είχα κάνει 9 μήνες φυλακή, ... Περισσότερα To άρθρο Διονύσης Πρώιος: Είχα κάνει 9 μήνες φυλακή, αλλά ήμουν αθώος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor: Ο Θανάσης Μπέλλος επέστρεψε Ελλάδα! Οι συγκινητικές στιγμές με τον γιο του στο αεροδρόμιο!
Survivor: Ο Θανάσης Μπέλλος ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι, επιβίωσης, βρίσκεται πλέον επί ελληνικού εδάφους. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (28/1) - Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί
Κλειστά σχολεία: Μετά από διαβούλευση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διαρροή αερίου στο Παγκράτι: Λήξη συναγερμού, οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους
Επιδιορθώνεται η βλάβη, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους - Το χρονικό του περιστατικού
www.protothema.gr
Τουρκία: Δυο νεκροί από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ
Η Τουρκία διέκοψε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για σχεδόν 24 ώρες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω σφοδρής χιονοθύελλας
www.protothema.gr
Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (28/01)
Μετά από διαβούλευση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής. Η απόφαση κρίθηκε ενδεδειγμένη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών στο σύνολο των περιοχών της Αττικής, ενώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα μετακίνησης, τόσο των μαθητών, ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (28/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Ομίλου Metro Παντελής Παντελιάδης
Με αίσθημα βαθιάς θλίψης, η Metro ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης τον θάνατο του ιδρυτή του Ομίλου, Παντελή Παντελιάδη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Viber: Πάνω από 700 μηνύματα το δευτερόλεπτο έστελναν οι Έλληνες μέσα στο 2021
Η Rakuten Viber, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην ιδιωτική και ασφαλή επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και φωνής, κοινοποιεί μια πλήρη περίληψη του πώς οι χρήστες...
www.zougla.gr
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δανεικός στη Ρέιντζερς ο Ντιαλό
Νέα ποδοσφαιρική στέγη για το επόμενο εξάμηνο βρήκε ο Αμαντ Ντιαλό, με την Ρέιντζερς να ανακοινώνει τον δανεισμό του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
gazzetta.gr
Σάλος με το νέο βίντεο του Sin Boy! Πυροβολεί εν ψυχρώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Μετά την κατακόρυφη άνοδο και την ξαφνική «εξαφάνιση» του από τα ελληνικά media και την μουσική σκηνή, o περιβόητος Sin Boy, επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο με αμφιλεγόμενο τρόπο. Ο γνωστός τράπερ που γνώρισε την επιτυχία μετά το γνωστό τραγούδι «Mama» το οποίο «τρέλανε» το ελληνικό YouTube, εξέφρασε απόψεις που προκάλεσαν προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι απειλούσαν […]
www.makeleio.gr
Ανδρουλάκης για πρόταση μομφής: Δεν θα στηρίξουμε την κυβέρνηση - Όχι στα μικροπολιτικά παιχνίδια
Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ γνωστοποίησε ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση στην πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο ιδρυτής του ομίλου Metro, Παντελής Παντελιάδης
Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο από τον θάνατο του ιδρυτή του ομίλου Metro, Παντελή ΠαντελιάδηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά τα σχολεία και την Παρασκευή στην Αττική
Στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής...
www.zougla.gr
ΕΟΚ: Αναβολή στο Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωσε με την οποία γνωστοποιεί την αναβολή του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΣ Γιάννινα εξαιτίας κρουσμάτων Covid-19 στις «ερυθρόλευκες». Αλλαγές και στα παιχνίδια Α2 και Β κατηγορίας ανδρών.
gazzetta.gr
Τουρκία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα στο Ερζερούμ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ της ανατολικής Τουρκίας...
www.zougla.gr
Εστιάτορες στο Newsbomb.gr: «Μεγάλη η ζημιά με το κλείσιμο της μουσικής -Πάνω από 50% μείωση τζίρου»
Άρση Μέτρων: Αποκλιμάκωση των μέτρων που ισχύουν για τον κορονοϊό στην εστίαση ανακοίνωσε την Πέμπτη 27/1, το απόγευμα ο υπουργός Υγείας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν στη 12άδα οι Πειραιώτες
Ένα πρόβλημα λιγότερο για τον Ολυμπιακό ενόψει της σημερινής (27/1, 21:00) αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague καθώς ο Χασάν Μάρτιν συμπεριλήφθηκε κανονικά στη 12άδα των «ερυθρόλευκων». Ο Χασάν Μάρτιν μπορεί να μην προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες -λόγω αδιαθεσίας- αλλά τελικά κατάφερε να να δηλώσει «παρών» για το ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν στη 12άδα οι Πειραιώτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν και μεγάλες απουσίες οι Πειραιώτες
Ένα πρόβλημα λιγότερο για τον αποδεκατισμένο Ολυμπιακό ενόψει της σημερινής (27/1, 21:00) αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague καθώς ο Χασάν Μάρτιν συμπεριλήφθηκε κανονικά στη 12άδα των «ερυθρόλευκων». Ο Χασάν Μάρτιν μπορεί να μην προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες -λόγω αδιαθεσίας- αλλά τελικά κατάφερε να να δηλώσει «παρών» για ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν και μεγάλες απουσίες οι Πειραιώτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης: Στηρίζει τον Μάντζιο και προχωρά το σχέδιο ενίσχυσης
Ειλημμένη είναι η απόφαση στήριξης του Άκη Μάντζιου στην τεχνική ηγεσία από τον Θόδωρο Καρυπίδη ο οποίος επικεντρώνεται πλέον στην ενίσχυση της ομάδας.
gazzetta.gr
Εξοικονομώ 2021: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων ως τις 15 Φεβρουαρίου 2022
Την παράταση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων -κατά 15 ημέρες- για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021», ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η χορήγηση της παράτασης κρίνεται αναγκαία λόγω των έκτακτων συνθηκών στη δημόσια διοίκηση που έχουν προκαλέσει η μετάλλαξη Όμικρον της Covid-19 και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Η νέα καταληκτική ... Περισσότερα To άρθρο Εξοικονομώ 2021: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων ως τις 15 Φεβρουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το νερό σου κάνει καλό μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη μέρα!
Μία σημαντική λεπτομέρεια που ίσως σου σώσει τη ζωή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μίνα Γκάγκα: “Ξεκινάει από Δευτέρα η κατ’ οίκον διάθεση των αντιικών χαπιών”
Ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεση των αντιικών χαπιών μολνουπιραβίρης κατά της covid-19, σε πολίτες υψηλού κινδύνου άνω των 18 ετών με θετικό τεστ, rapid ή PCR, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Ανέφερε ότι δεν θα χορηγούνται σε εγκύους. Όπως είπε θα γίνεται παράδοση κατ’ […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη : Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Εβραίων θυμάτων του ναζισμού από το ΣΥΡΙΖΑ
Στεφάνια στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσαν...
www.zougla.gr
Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο την Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας επισημαίνει ότι «οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ, ιδιαίτερα σε δύσκολες για τη δημόσια υγεία εποχές» - Τα αποθέματα αίματος έχουν μειωθεί αισθητά μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης Omicron 
www.protothema.gr
Πέθανε ο Παντελής Παντελιάδης ιδρυτής του Ομίλου METRO
Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Ομίλου METRO, Παντελής Παντελιάδης. “Με αίσθημα βαθιάς θλίψης, ανακοινώνουμε σήμερα το θάνατο του ιδρυτή του Ομίλου μας Παντελή Παντελιάδη. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στο λιανεμπόριο της χώρας, ο Παντελής Παντελιάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Παιδί μίας φτωχής και πολύτεκνης οικογένειας, δούλευε πάντα σκληρά ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο Παντελής Παντελιάδης ιδρυτής του Ομίλου METRO δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το μέλλον του Nissan Micra θα είναι ηλεκτρικό
Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η νέα γενιά του Nissan Micra θα βαδίσει σε ηλεκτρικά μονοπάτια. Η ιαπωνική φίρμα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια πρώτη «teaser» φωτογραφία του νέου Nissan Micra. Πέραν των όσων αποκαλύπτει η συγκεκριμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τη σχεδιαστική ταυτότητα του νέου σουπερμίνι της εταιρείας (εμφανείς οι επιρροές από το Ariya), ... Περισσότερα To άρθρο Το μέλλον του Nissan Micra θα είναι ηλεκτρικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κλειστά σχολεία: Ούτε την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι στην Αττική
Κλειστά σχολεία: Οριστική η απόφαση της Περιφέρειας - Τι αποφασίστηκε στη σχετική σύσκεψη. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Απαγορεύτηκε να πλησιάζει την μητέρα του στα 50 μέτρα στον 27χρονο που πήγε να την κάψει ζωντανή
Ο 27χρονος γρονθοκόπησε τη μητέρα του την Τρίτη και μετά την περιέλουσε με βενζίνη - Στις 3 Φεβρουαρίου η δίκη
www.protothema.gr
Βιασμός στην Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε στη δουλειά της η 24χρονη περιμένοντας τις τοξικολογικές από την Ελβετία
Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελβετία η 24χρονη Γεωργία που περιμένει το τελικό πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων αφού θα καθορίσει την εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης ομαδικού βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, η οποία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Η 24χρονη, έχοντας την απόλυτη στήριξη των συγγενών της, των συναδέλφων ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός στην Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε στη δουλειά της η 24χρονη περιμένοντας τις τοξικολογικές από την Ελβετία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Μετά τον Κεϊτά στην Ελλάδα και ο Ζοάο Καρβάλιο
Ημέρα αφίξεων για τον Ολυμπιακό η σημερινή με τον Ζοάο Καρβάλιο να φτάνει και αυτός στην ΕλλάδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Abacus στον ΣΥΡΙΖΑ για τη δημοσκόπηση: Οι ατεκμηρίωτες αντιδράσεις δεν βοηθούν τη δημοκρατία
Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Abacus απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ και σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
iefimerida.gr
Η Abacus στον ΣΥΡΙΖΑ για τη δημοσκόπηση: Οι ατεκμηρίωτες αντιδράσεις δεν βοηθούν τη δημοκρατία
Η εταιρία δημοσκοπήσεων Abacus απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ και σε ανακοίνωση της αναφέρει:
iefimerida.gr
Σήμερα 27 Ιανουαρίου τιμάται η ανακομιδή των λειψάνων του Αγ. Ιωάννου
Η Εκκλησία σήμερα εορτάζει την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου. Το σεπτό λείψανό του Αγίου Ιωάννου παρέμενε επί τριάντα έτη, θαμμένο […]
www.makeleio.gr
Ουκρανία: Συνάντηση Μπάιντεν με Σολτς στις 7/2 στον Λευκό Οίκο -Μπέρμποκ: «Η κατάσταση απαιτεί και σκληρότητα»
Συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα έχουν στις 7 Φεβρουαρίου οι Τζο Μπάιντεν και Όλαφ Σολτς, επίκεντρο της οποίας θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Ουκρανία: Συνάντηση Μπάιντεν με Σολτς στις 7/2 στον Λευκό Οίκο -Μπέρμποκ: «Η κατάσταση απαιτεί και σκληρότητα»
Συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα έχουν στις 7 Φεβρουαρίου οι Τζο Μπάιντεν και Όλαφ Σολτς, της οποίας το επίκεντρο θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Tesla: Σούπερ κέρδη αλλά τι γίνεται με νέα μοντέλα; - Τι θα γίνει με το "φθηνό" και με το ρομπότ της;
Η Tesla έδωσε στη δημοσιότητα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, αλλά οι long-term επενδυτές «καίγονται» για τα νέα μοντέλα.
www.protothema.gr
Ανδρουλάκης στο Open: Θα ψηφίσουμε την πρόταση μομφής -Αδιανόητη η χαλάρωση των μέτρων -Δείτε live
Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχωρεί αυτή την ώρα στο Open ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.
iefimerida.gr
Μ. Γκάγκα: Ξεκινάει η διάθεση των αντιικών χαπιών κατά της Covid-19
Ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεση των αντιικών χαπιών μολνουπιραβίρης κατά της covid-19, σε πολίτες υψηλού κινδύνου άνω των 18 ετών με θετικό τεστ...
www.zougla.gr
Κλειστοί την Παρασκευή οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
iefimerida.gr
Με «ενισχύσεις» από τη Β΄ ομάδα η προπόνηση της ΑΕΚ
Αρκετές είναι οι απουσίες στην ΑΕΚ, καθώς η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο συνεχίζεται. Όπως είναι γνωστό...
www.zougla.gr
Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή (28/01)
Διαβάστε πώς θα είναι ο καιρός αύριο, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με ασθενείς σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, που από το απόγευμα σταδιακά θα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή (28/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Renault-Nissan-Mitsubishi: «ηλεκτρική» καταιγίδα με 35 νέα μοντέλα
Τα πλάνα εξηλεκτρισμού για την επόμενη 8ετία ανακοίνωσε η Συμμαχία Renault-Nissan-Mitsubishi με μπαράζ δεκάδων ηλεκτρικών μοντέλων έως το 2030.
iefimerida.gr