Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Νέα πληρωμή για όσους δεν πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Νέα πληρωμή για όσους δεν πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο

Στις 29 Ιανουαρίου μαζί με την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα πληρωθούν και 2.978 δικαιούχοι του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2019-2020. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News οι αιτήσεις των συγκεκριμένων δικαιούχων ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και γι αυτό θα πληρωθούν στις 29 Ιανουαρίου.

Μάλιστα έχει ήδη εγκριθεί το ποσό ύψους 3 εκ. ευρώ για την συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του ΟΠΕΚΑ για όσους το δικαιούνται το 2019 και το 2020.
Το ποσόν της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3000.01 έως 4.700 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετρούνται το φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Δεν προσμετρούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το Επίδομα Παιδιού, το Επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία καθώς και η εισοδηματική ενίσχυση που χορηγείται σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Ο υπολογισμός γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας αυτόματα από την Α.Α.ΔΕ.
Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών και όχι η στέγη.

Ως οικογένεια νοείται το ζεύγος σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μαζί με τα ανήλικα άγαμα τέκνα τους που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.

Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Να σημειωθεί ότι η αίτηση για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών υποβάλλεται μια φορά το χρόνο και σε περίπτωση έγκρισής της θεωρείται ότι εκτείνεται και σε κάθε επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση εξακολουθεί να χορηγείται μετά από την έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης για κάθε έτος, εφόσον από τις κατ’ έτος διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.


Load more
Read full article on: dikaiologitika.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
Λίβερπουλ: «Καλύτερός μου φίλος ο Τσιμίκας» είπε ο Σαλάχ (video)
Ο Μο Σαλάχ είναι ο ηγέτης της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας που κατέκτησε το Champions League και επέστρεψε στην ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Λίβερπουλ: «Καλύτερός μου φίλος ο Τσιμίκας» είπε ο Σαλάχ (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 m
www.newsit.gr
Πορεία στη μνήνη του Σαχζάτ Λουκμάν πραγματοποίησαν αντιρατσιστικές οργανώσεις
Με αφορμή τη συμπλήρωση οχτώ χρόνων από τη δολοφονία του μετανάστη-εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν από Χρυσαυγίτες, αντιρατσιστικές οργανώσεις...
3 m
www.zougla.gr
Το MasterChef κάνει πρεμιέρα σε μέρα έκπληξη – Τι αλλάζει στο παιχνίδι
MASTERCHEF – ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Το MasterChef 5 έρχεται σε μέρα… έκπληξη, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, όπως το ξέραμε. Τι αλλάζει στις ατομικές οντισιόν ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Το MasterChef κάνει πρεμιέρα σε μέρα έκπληξη – Τι αλλάζει στο παιχνίδι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα: Χασάν, ο λυτρωτής (video)
Με buzzer beater γκολ του Χασάν, ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας του ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0, για την 17η αγωνιστική της Superleague. Η ομάδα του ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα: Χασάν, ο λυτρωτής (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Μαρτίνς: «Με αυτές τις νίκες έρχονται τα πρωταθλήματα»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του δικαιούταν το γκολ στο τέλος, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες νίκες δίνουν στο τέλος τους τίτλους.
6 m
gazzetta.gr
Tweet στα ελληνικά έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τους εμβολιασμούς
Με μια ανάρτηση στο Twitter και στην ελληνική γλώσσα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολιάζει την εξέλιξη του προγράμματος...
7 m
www.zougla.gr
Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε Τσότσαλιτς (pics)
Ο Βόσνιος στόπερ έφτασε στο Αγρίνιο, ανακοινώθηκε και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Τραϊανού Δέλλα
7 m
gazzetta.gr
Κρούσματα σήμερα: Με το βλέμμα στραμμένο στην Αττική - Αγωνία για τα δεδομένα συγκεκριμένων περιοχών
Κρούσματα σήμερα: Μια ημέρα πριν την επιστροφή του λιανεμπορίου τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ αναμένεται να έχουν…
8 m
www.newsbomb.gr
Σε αναζήτηση ... φίλων ο Ερντογαν ενόψει Μπάιντεν, εξαπολύει επίθεση γοητείας στην ΕΕ
Τρόπους εξόδου από τη διεθνή απομόνωση, ενόψει μάλιστα μιας πιθανώς εχθρικής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον, αναζητεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τείνοντας κλάδο ελαίας σε μια ΕΕ που έχει εξοργιστεί με την πολεμόχαρη εξωτερική πολιτική του.
8 m
iefimerida.gr
Δήμος Αθηναίων: Κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας στην Κυπριάδου (pics)
 Στην 5η Δημοτική Κοινότητα της Αθήνας πραγματοποιήθηκε σήμερα μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις καθαριότητας που έχουν καθιερωθεί πλέον. Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Δήμος Αθηναίων: Κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας στην Κυπριάδου (pics) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0: Λύτρωση με Χασάν (photos+videos)
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα: Του… κεφαλιού του έκανε ο Αχμέντ Χασάν, ο οποίος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων «έκοψε» τον… Γόρδιο δεσμό…
9 m
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Η Pfizer μειώνει κατά 29% τις δόσεις εμβολίου που θα παραδώσει στην Ιταλία
Η φαρμακευτική εταιρία Pfizer αποφάσισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μειώσει κατά 29%, τις δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού που θα παραδώσει στην Ιταλία.
iefimerida.gr
Η ηρωίδα σερβιτόρα που έσωσε 11χρονο από κακοποίηση, θα πάρει πάνω από 33.000 (pics)
Μπορεί η σερβιτόρα να μην έσωσε τον 11χρονο λόγω της ανταμοιβής, αλλά η θαρραλέα πράξη της θα επιβραβευτεί.
gazzetta.gr
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα: Το λυτρωτικό γκολ του Χασάν! (vid)
Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χασάν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα.
gazzetta.gr
LIVE Βόλος - Λαμία
Ο Βόλος υποδέχεται τη Λαμία (17.15, NS3) στο Πανθεσσαλικό στάδιο σε ματς που έχει οριστεί ο Κροάτης διαιτητής Μπέμπεκ. Live ενημέρωση στο Gazzetta.gr.
gazzetta.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποθέωση για «Greek Freak» - «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παίκτη στην ιστορία»
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον «Greek Freak» ο προπονητής των Ντάλας Μάβερικς, Ρικ Καρλάιλ.
www.newsbomb.gr
Live Chat ΝΠΣ Βόλος-Λαμία
Δείτε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση του Βόλου με την Λαμία για την Super League
www.newsbomb.gr
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ LIVE: Δύσκολη αποστολή για τον «Δικέφαλο του Βορρά»
Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά πλέον έχει μπροστά του μία δύσκολη αποστολή, καθώς για τη 17η “στροφή” του πρωταθλήματος, φιλοξενείται από ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο ΟΦΗ – ΠΑΟΚ LIVE: Δύσκολη αποστολή για τον «Δικέφαλο του Βορρά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη Νέα Παραλία
 Οικογένειες με παιδιά, ζευγάρια και μικρές σε αριθμό παρέες απόλαυσαν τον περίπατό τους με θέα τον Θερμαϊκό
www.protothema.gr
Σκορδά για την επιστροφή του Λιάγκα: «Έφτασε η στιγμή να συναντηθούμε ξανά»!
Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε την περασμένη Δευτέρα, ήταν η πρώτη που γνώριζε για την επιστροφή του πρώην συζύγου της στην…
www.newsbomb.gr
Εξομολόγηση καρδιάς από τον Γιάννη Καλλιάνο! «Ήταν τόσο ισχυρό που φοβήθηκα για την ζωή μου»
“Η αλήθεια είναι ότι είχα όλα τα συμπτώματα κορονοϊού: είχα υψηλό πυρετό για δεκαπέντε μέρες, μου είχε πέσει το οξυγόνο, δυσκολευόμουν να αναπνεύσω, πονούσε όλο ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Εξομολόγηση καρδιάς από τον Γιάννη Καλλιάνο! «Ήταν τόσο ισχυρό που φοβήθηκα για την ζωή μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Audi, BMW ή Mercedes πούλησε τα περισσότερα αυτοκίνητα;
Τρεις κορυφαίοι κατασκευαστές. Τρεις γερμανικές μάρκες που πρωταγωνιστούν στην κατηγορία των premium αυτοκινήτων εδώ και δεκαετίες, έχοντας τις περισσότερες πωλήσεις...
www.zougla.gr
Picasso PS-01: Το ελβετικό supercar με ιταλικό V6 κινητήρα
Ένα “Swiss Made” αυτοκίνητο δεν είναι ακριβώς ένα συνηθισμένο πράγμα, δεδομένου ότι κάποιος θα μπορούσε να μετρήσει τους Ελβετούς κατασκευαστές στην ιστορία των αυτοκινήτων στα δάχτυλα του ενός χεριού. Η Picasso τι γνώμη έχει;
www.protothema.gr
Σασουόλο – Πάρμα: Δοκάρι ο Κυριακόπουλος, παραλίγο το πρώτο του γκολ (vid)
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος έφτασε μία ανάσα από το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Σασουόλο, αλλά το τελείωμά του «τράνταξε» τη συμβολή των δοκαριών.
gazzetta.gr
Να τι κάνει ο Αιγόκερως μετά από ένα χωρισμό
Πώς τον διαχειρίζεται και ποιες είναι οι αντιδράσεις του;
www.newsbomb.gr
Τάκης Ζαχαράτος: Η συνάντηση της Ματίνας Παγώνη με την... «Ματίνα Παγώνη»
Η Ματίνα Παγώνη είχε απευθύνει πρόσκληση στον Τάκη Ζαχαράτο, ώστε να την επισκεφθεί στο νοσοκομείο και να τη γνωρίσει.Λίγες ημέρες πριν, η παθολόγος λοιμωξιολόγος είχε πει ότι στη μίμησή του ο καλλιτέχνης δεν πέτυχε τη φωνή της ακριβώς και ότι υπήρξε μια αστοχία στο μαλλί. Η συνάντηση τελικά έγινε με τη Ματίνα Παγώνη να συναντά... τη «Ματίνα Παγώνη». Ο Τάκης Ζαχαράτος ανέβασε στον λογαριασμό του στο instagram βίντεο από τη συνάντηση όπου κομμωτής διορθώνει το μαλλί του για να μοιάζει περισσότερο στην κυρία Παγώνη και η... αληθινή Ματίνα Παγώνη μπαίνει στο δωμάτιο. «Εγώ δέχτηκα την πρόσκληση. Χαίρομαι που σε γνωρίζω» ανέφερε αρχικά η...αυθεντική κ. Παγώνη και στη συνέχεια, ακολούθησε η «ανάκριση» της γιατρού από τον «εαυτό» της. «Δεν θα μπορούσα να χάσω την ευκαιρία ως Ματίνα να μην ρωτήσω την αυθεντική Ματίνα τρεις ερωτήσεις» είπε ο Τάκης Ζαχαράτος ως Ματίνα Παγώνη. {https://www.instagram.com/tv/CKJg7A1jDci/?utm_source=ig_web_copy_link}
www.dikaiologitika.gr
Λέανδρος: Προ των πυλών το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πού θα χιονίσει εκτός από την Αττική
Προβλήματα στο οδικό δικτύου του Βορείου Αιγαίου - Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ - Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας
www.protothema.gr
Ξυλοδαρμός 15χρονης: Ο «Γιώργος» που ήταν κορίτσι, οι απειλές και ο μυστηριώδης 40χρονος
Περίεργη τροπή παίρνει η υπόθεση με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις. To άρθρο Ξυλοδαρμός 15χρονης: Ο «Γιώργος» που ήταν κορίτσι, οι απειλές και ο μυστηριώδης 40χρονος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Βόλτα στην παραλία με αποστάσεις ασφαλείας – Έτσι πήραν γεύση από χειμώνα (pics)
Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και εκμεταλλευόμενοι την ηλιόλουστη μέρα, πολλοί ήταν οι Θεσσαλονικείς που επέλεξαν να κάνουν την Κυριακάτικη βόλτα τους στην Νέα Παραλία. Όπως ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βόλτα στην παραλία με αποστάσεις ασφαλείας – Έτσι πήραν γεύση από χειμώνα (pics) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0: Χασάν, το αντίδοτο στον «πάγο»! (vids)
Ο Χασάν ζέστανε τους «ερυθρόλευκους» στο 94'! Δευτερόλεπτα πριν την γκέλα, ο Ολυμπιακός με το γκολ του Αιγύπτιου πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στον πολύ καλό ΠΑΣ Γιάννινα! Ο Χουτεσιώτης έπιασε πέναλτι του Βαλμπουενά. 
gazzetta.gr
Τουλάχιστον 2.022.740 νεκροί από κορωνοϊό παγκοσμίως
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 2.022.740 ανθρώπους στον κόσμο, από τότε που το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα: Η ευκαιρία του Ελ Αραμπί
Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Αραμπί να αστοχεί με σουτ μέσα από την περιοχή.
gazzetta.gr
Live Chat ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ: Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Γεντί Κουλέ».
www.newsbomb.gr
Μπάγερν – Φράιμπουργκ: Γκολάρα και ιστορικό ρεκόρ Λέβα! (vid)
Η Μπάγερν Μονάχου έκρυψε την μπάλα και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga που πετυχαίνει 21 γκολ στο πρώτο μισό της σεζόν.
gazzetta.gr
Super League: Λυτρωτής Χασάν για τον Ολυμπιακό, 1-0 τον ΠΑΣ στις καθυστερήσεις
Ολα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός θα χάσει βαθμούς από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Καραϊσκάκη». Ο Αχμέντ Χασάν έκανε όμως του... κεφαλιού του στις καθυστερήσεις και οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τη νίκη με 1-0 για την 17η αγωνιστική.
iefimerida.gr
Όταν ο Ντουράντ «διέλυσε» τους Ουόριορς με 54άρα και έκανε ρεκόρ καριέρας! (vid)
Με διαφορά μίας ημέρας και επτά χρόνων από την πρόσφατη 42άρα του κόντρα στο Ορλάντο, ο Κέβιν Ντουράντ έκανε ρεκόρ καριέρας σε ματς Θάντερ-Ουόριορς! 
gazzetta.gr
Ήλιος και ψύχος στην Αττική
Ηλιοφάνεια με ψύχος επικρατεί από το πρωί στην Αττική. Όπως μπορείτε να δείτε από τις εικόνες που εξασφάλισε το zougla.gr, στα βουνά...
www.zougla.gr
«Εξάσφαιρη» Νάπολι «σκόρπισε» τη Φιορεντίνα και ανέβηκε τρίτη στη Serie A (video)
Χωρίς τον Κώστα Μανωλά λόγω τραυματισμού, η Νάπολι ήταν “καταιγιστική” κόντρα στη Φιορεντίνα και τη “διέλυσε” με το επιβλητικό 6-0, για να βρεθεί στην τρίτη ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο «Εξάσφαιρη» Νάπολι «σκόρπισε» τη Φιορεντίνα και ανέβηκε τρίτη στη Serie A (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: Δυο νεκροί από τη βύθιση ρωσικού φορτηγού-πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα
Ένα ρωσικό φορτηγό-πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπαρτίν της Τουρκίας, στη Μαύρη Θάλασσα, και δύο μέλη του πληρώματός του ανασύρθηκαν νεκρά από ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Δυο νεκροί από τη βύθιση ρωσικού φορτηγού-πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Έλα γιατί θα με σκοτώσει»: Συγκλονιστικά στοιχεία για τη δολοφονία της 54χρονης μητέρας τριών παιδιών στα Χανιά
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τα όσα προηγήθηκαν του θανάτου της 54χρονης γυναίκας στα Μεσκλά Χανίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεκρή είχε πει στο τηλέφωνο, στον εν διαστάσει σύζυγό της, πως ο Νορβηγός με τον οποίο συζούσε, θα τη σκότωνε.Την περασμένη Τετάρτη η 54χρονη φέρεται να τηλεφώνησε στον 60χρονο Χανιώτη σύζυγό της, με τον οποίο βρίσκονταν επί χρόνια σε διάσταση, λέγοντας πως ο Νορβηγός σύντροφός θα τη σκοτώσει και ζητώντας του να έρθει στα Μεσκλά. Εκείνος δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, τηλεφώνησε όμως πίσω και τελικά μίλησε με τον Νορβηγό, ο οποίος όμως τον καθησύχασε πως δεν υπήρχε πρόβλημα και ότι η 54χρονη «είναι τρελή», ενώ ακολούθησε κι άλλη συνομιλία, όπου η 54χρονη είπε πλέον ότι ο Νορβηγός κρατούσε μαχαίρι! Ο φερόμενος ως δράστης μίλησε στον σύζυγο της γυναίκας και υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα εκείνη πήγε να τον μαχαιρώσει και ότι απλά της πήρε το μαχαίρι για να προστατευτεί. Η Αστυνομία αναζητά τον Νορβηγό ως βασικό ύποπτο για το έγκλημα. Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησε ο Ιατροδικαστής Χανίων, Σταμάτης Μπελιβάνης, εντοπίστηκαν «κακώσεις από τέμνον όργανο στην εμπρόσθια τραχηλική και στις πλάγιες τραχηλικές χώρες του θύματος», δηλαδή πληγές στον λαιμό. Η 54χρονη καταγόταν από την Αθήνα, είχε τρία παιδιά, εκ των οποίων τα δύο με τον 60χρονο Χανιώτη και το ένα από παλαιότερο γάμο. Την περασμένη Τρίτη φέρεται να είχε βρεθεί για τελευταία φορά με τον εν διαστάσει σύζυγό της, με τον οποίο διατηρούσε καλές σχέσεις. Η 54χρονη φέραται να αντιμετώπιζε ζήτημα εξάρτησης από το αλκοόλ, ενώ υπήρχαν και συχνοί διαπληκτισμοί μεταξύ της ίδιας και του Νορβηγού συντρόφου της. Στον λογαριασμό της στο Facebook, η τελευταία ανάρτηση έγινε στις 15 Ιανουαρίου. Με πληροφορίες από zarpanews.gr Διαβάστε επίσης: Χανιά: Έγκλημα ο θάνατος 54χρονης που βρέθηκε νεκρή σε «παγωμένη» μεζονέτα, ποιον ψάχνουν οι Αρχές
www.dikaiologitika.gr
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στα Χανιά: “Θα με σκοτώσει”, έλεγε η 55χρονη για τον Νορβηγό σύντροφό της – Βρέθηκε μαχαιρωμένη στον λαιμό
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τα όσα προηγήθηκαν του θανάτου της 55χρονης γυναίκας στα Μεσκλά Χανίων φέρνει στο φως το zarpanews.gr. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεκρή είχε πει στο τηλέφωνο, στον εν διαστάσει σύζυγό της, πως ο Νορβηγός με τον οποίο συζούσε, θα τη σκότωνε. Την περασμένη Τετάρτη η 55χρονη φέρεται να τηλεφώνησε στον 60χρονο Χανιώτη σύζυγό της, με […]
www.makeleio.gr
Εργοτέλης-Ιωνικός: Ένταση και ξύλο μεταξύ οπαδών σε κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι
Ένταση επικράτησε στις εξέδρες του Παγκρητίου στον αγώνα του Εργοτέλη με τον Ιωνικό, όταν οπαδοί των δύο ομάδων άρχισαν να ανταλλάσσουν λεκτικές αντεγκλήσεις
www.protothema.gr
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα δεχθεί αύριο την Σοφία Μπεκατώρου στο Προεδρικό
Αύριο Δευτέρα, στις 14:00, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο την Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου.
iefimerida.gr
Απόλλων Λάρισας - Ξάνθη 1-1: Εσωσε τον βαθμό στις καθυστερήσεις ο Απόλλων Λάρισας (vids)
Με αυτογκόλ του Μάθιου Γιούρμαν ο Απόλλων Λάρισας ισοφάρισε σε 1-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα κι έτσι μοιράστηκε τον βαθμό της ισοπαλίας με την Ξάνθη, για την 1η αγωνιστική της Super League 2.
gazzetta.gr
Απόλλων Λάρισας - Ξάνθη: Εσωσε τον βαθμό στις καθυστερήσεις ο Απόλλων Λάρισας (vids)
Με αυτογκόλ του Μάθιου Γιούρμαν ο Απόλλων Λάρισας ισοφάρισε σε 1-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα κι έτσι μοιράστηκε τον βαθμό της ισοπαλίας με την Ξάνθη, για την 1η αγωνιστική της Super League 2.
gazzetta.gr
Ακούστε και φρίξτε! Τι έλεγε πριν από 8 μήνες ο πνευμονολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος(ΒΙΝΤΕΟ)
www.makeleio.gr