Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Χωρίς ρεύμα η μισή Αττική! 5.000 βλάβες και απόγνωση – ΔΕΔΔΗΕ: Δεν μπορούμε να φτάσουμε
Περισσότερες από 14 ώρες, πολλές περιοχές της χώρας, παραμένουν χωρίς ρεύμα, με τους πολίτες να είναι σε απόγνωση γιατί, μεταξύ άλλων, δεν μπορούν και να ζεσταθούν εν μέσω κακοκαιρίας ή άνθρωποι με προβλήματα υγείας, κινδυνεύουν. Και ο ΔΕΔΔΗΕ δηλώνει πως δεν μπορεί να φτάσει έως τα σημεία των βλαβών! Χαλάνδρι, Μαρούσι, Ψυχικό, Μεταμόρφωση, Ν. Φιλαδέλφεια, ... Περισσότερα To άρθρο Χωρίς ρεύμα η μισή Αττική! 5.000 βλάβες και απόγνωση – ΔΕΔΔΗΕ: Δεν μπορούμε να φτάσουμε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες...
6 m
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Τα drones θα μας σώσουν...
Εταιρεία κατέθεσε μία πολύ ενδιαφέρουσα πατέντα όπου με την χρήση drone αυξάνει τις εκτός δρόμου ικανότητες των οχημάτων της ιδίως σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.
8 m
www.protothema.gr
Περισσότερες από 960 κλήσεις έχει δεχτεί στην Αττική η Πυροσβεστική
Περισσότερες από 960 κλήσεις έχει δεχθεί για την Αττική, από χθες το πρωί μέχρι και σήμερα στις 6 το πρωί, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος...
9 m
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ανοιχτή η Εθνική Αθηνών Κορίνθου – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έχει φέρει ουκ ολίγα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να ανακοινώνει τη διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικούς κόμβους της Αττικής. Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί: Στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Στη […]
www.makeleio.gr
Ξεσπά σύζυγος εγκλωβισμένου οδηγού στην Αττική Οδό: «Εγώ κινητοποίησα το στρατό για να σωθεί ο άντρας μου»
Εικόνες ντροπής και βαρύ χιονιά έφερε στην πρωτεύουσα της χώρας η κακοκαιρία «Ελπίδα», με πιο χαρακτηριστικές αυτές που σημειώθηκαν για ώρες στην Αττική Οδό. Χιλιάδες πολίτες έμειναν εγκλωβισμένοι – και κάποιοι παραμένουν – σε έναν από τους πιο σύγχρονους δρόμους του λεκανοπεδίου μέσα στο τσουχτερό κρύο.  Στα όσα εκτιλύχθηκαν για ώρες στην Αττική Οδό εν ... Περισσότερα To άρθρο Ξεσπά σύζυγος εγκλωβισμένου οδηγού στην Αττική Οδό: «Εγώ κινητοποίησα το στρατό για να σωθεί ο άντρας μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χειμερινά ελαστικά ή αλυσίδες στο αυτοκίνητο;
Το συγκεκριμένο ερώτημα προβληματίζει αρκετούς οδηγούς σε συνθήκες χιονιά, με την απάντηση να είναι ευκολότερη από όσο φαντάζεστε.
iefimerida.gr
Ζητείται «ελπίς» για το φιάσκο
Τα γεγονότα, αγαπητό μου αγόρι, τα γεγονότα. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Χάρολντ Μακμίλαν για να ξέρεις ότι η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτικών προέρχεται από την καθημερινότητα, από τα τυχαία γεγονότα που μπορεί να ανατρέψουν σχεδιασμούς και να παράξουν τρομακτικά αποτελέσματα.  ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται.
www.protothema.gr
Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστές οι τράπεζες -Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, λιανεμπόριο
Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει αποκλείσει πολλές περιοχές ενω κλειστές θα παραμείνουν σήμερα οι τράπεζες και το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει με μειωμένο ωράριο
iefimerida.gr
Η ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορούσε να φτάσει στις βλάβες για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση
Aγώνας δρόμου για τις βλάβες και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αθήνας.
gazzetta.gr
Ποιο ευφάνταστο μυαλό την ονόμασε «Ελπίδα»;
Αρκεί να φέρει κανείς στο νου του μια σχέση. Ένα ρομάντσο που ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς και καταλήγει να θυμίζει σαιξπηρική τραγωδία. “Όθελλος” και λίγα λέμε… Κάπως έτσι εξελίχθηκε και αυτή η κακοκαιρία και ας είμαστε ακόμα στην αρχή του δεύτερου 24ωρου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του…
www.protothema.gr
Σανς-Τζαζ 115-109: Μπούκερ και Πολ «καθάρισαν» την ελλιπέστατη Γιούτα για την 7η σερί νίκη των Σανς (vid)
Οι Φοίνιξ Σανς συνεχίζουν... ακάθεκτοι την πορεία τους τη φετινή σεζόν καθώς επικράτησαν και της Γιούτα με 115-109 για την 7η σερί νίκη τους!
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ποιες δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά, παρά την αργία
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε γενική αργία κηρύχθηκαν για σήμερα πολλές Περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες της χώρας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίδα», με απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
iefimerida.gr
Τεράστια ταλαιπωρία για 300 επιβάτες τρένου στην Οινόη: Παραμένουν εγκλωβισμένοι για 16 ώρες
www.protothema.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Έπιασαν πασίγνωστο Έλληνα μπασκετμπολίστα να κλέβει συμπαίκτες του
Ένα απίστευτο βίντεο έφερε στο φως σήμερα το Πρωινό, στο οποίο ένας πασίγνωστος μπασκετμπολίστας πιάστηκε στα πράσα να κλέβει τα χρήματα των συμπαικτών του μέσα στα αποδυτήρια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας και ο Τάσος Τεργιάκης, πρόκειται για ένα παίκτη, ο οποίος έχει παίξει μπάσκετ στις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. «Επειδή […]
www.makeleio.gr
Εικόνες ντροπή σε ξενοδοχείο στην Κάντζα - Εγκλωβισμένοι οδηγοί της Αττικής Οδού κοιμούνται στο πάτωμα
Ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ και τα social media, με την ταλαιπωρία των οδηγών που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό το πρωί της Δευτέρας, όταν η κακοκαιρία «Ελπίς» ξεκίνησε να σφυροκοπά την Αττική. Τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό έμειναν ακινητοποιημένα και ακόμα οι περισσότεροι δεν έχουν απεγκλωβιστεί. Πολλοί οδηγοί κατά τη διάρκεια της ... Περισσότερα To άρθρο Εικόνες ντροπή σε ξενοδοχείο στην Κάντζα - Εγκλωβισμένοι οδηγοί της Αττικής Οδού κοιμούνται στο πάτωμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυξημένη η ζήτηση ρεύματος σήμερα - Aγώνας δρόμου για τις βλάβες
Σημαντικά αυξημένη αναμένεται σήμερα Τρίτη η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της κακοκαιρίας ενώ σε υψηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται και οι τιμές....
www.zougla.gr
Διακοπές ρεύματος στην Αττική: Πάνω από 5.000 βλάβες – Ποιες περιοχές είναι ακόμα χωρίς ρεύμα
Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής από την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σοκάρουν οι μαρτυρίες εγκλωβισμένων για ώρες σε Αττική Οδό και Μεσογείων [βίντεο]
Εγκλωβισμούς οδηγών στους δρόμους προκάλεσε ο χιονιάς που έφερε η κακοκαιρία Ελπίδα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
ΟΠΕΚΑ: Αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα για σήμερα ραντεβού
Αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα για σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου ραντεβού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ποιες περιοχές είναι χωρίς ρεύμα
Πολλά είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται και στην ηλεκτροδότηση, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, οικογένειες με μωρά παιδιά και ηλικιωμένοι αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο κτίριο του αεροδρομίου
www.protothema.gr
Αττική: 964 κλήσεις για απεγκλωβισμούς στην Πυροσβεστική
Οι  725 είναι για μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
www.protothema.gr
Κάτω Πατήσια: Ο ιερέας απολογείται σήμερα για τον βιασμό της ανήλικης – Στο φως και νέες καταγγελίες
«Με ρωτούσε ποια στάση μου αρέσει» αποκάλυψε γυναίκα για τον 37χρονο ιερωμένο - Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ίσως η ανήλικη «τον είχε ερωτευτεί» - Κανονικά οι ανακρίσεις στα δικαστήρια παρά την κακοκαιρία
www.protothema.gr
Ολονύχτια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των οδηγών από τους δρόμους
Σε εξέλιξη είναι από αργά χθες το απόγευμα επιχείρηση του Στρατού, δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας, καθώς και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού...
www.zougla.gr
Η συγκλονιστική σκηνή του “Σασμού”: Ο Πετρής έπεσε νεκρός και το twitter πλάνταξε στο κλάμα
Μια συγκλονιστική σκηνή παρακολούθησαν οι θαυμαστές του «Σασμού» το βράδυ της Δευτέρας(24/01). Όπως είχε γίνει γνωστό, ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές θα έπεφτε νεκρός. Το βράδυ της Δευτέρας, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τον Πετρή να έχει έναν έντονο καυγά με τον Αστέρη και στην συνέχεια να πέφτει νεκρός. Οι χρήστες του twitter φόρεσαν τα μαύρα ρούχα […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε ποιους δρόμους υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και διακοπές κυκλοφορίας στην ΑττικήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Κ. Φίλης εξηγεί στο iefimerida τι θα γίνει στην Ουκρανία-Γιατί είναι απίθανη μια σύγκρουση Ρωσίας με το ΝΑΤΟ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Δεν είναι λίγοι όσοι βλέπουν πολεμικά σενάρια, εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ακόμη και πόλεμο με τη Δύση.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Επιβάτες εγκλωβισμένοι για 16 ώρες σε τρένο στην Οινόη
Έναν εφιάλτη ζουνε με την κακοκαιρία Ελπίδα και οι επιβάτες ενός τραίνου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Οινόη.
iefimerida.gr
Βγηκαν από την Αττική Οδό και εγκλωβίστηκαν πάλι στην Αγ. Παρασκευή: «Είναι αδιάφοροι, όχι ανίκανοι» (vid)
Η αδιανόητη ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται, καθώς μπορεί να έφυγαν από την Αττική Οδό, αλλά ακινητοποιήθηκαν ξανά στην Αγ. Παρασκευή.
gazzetta.gr
Τραγωδία στο Σικάγο: Κορίτσι 8 ετών σκοτώθηκε από αδέσποτες σφαίρες αντίπαλων συμμοριών
Σικάγο :Ένα κοριτσάκι 8 ετών, που είχε αφιχθεί πρόσφατα από το Μεξικό, σκοτώθηκε από αδέσποτες σφαίρες στο ΣικάγοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καβαλίερς-Νικς 95-93: Ο Λοβ έκοβε και ο Γκάρλαντ... έραψε για το Κλίβελαντ (vid)
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Νιου Γιορκ Νικς (95-93) και αυτό χάρη στην εξαιρετική απόδοση του Κέβιν Λοβ και ένα κρίσιμο τρίποντο του Ντάριους Γκάρλαντ.
gazzetta.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου
Κανονικά διεξάγεται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας....
www.zougla.gr
Νέες “προφητείες” από τον υποχθόνιο Μπιλ Γκέιτς: “Η ανθρωπότητα θα ζήσει πολύ χειρότερες πανδημίες από αυτή του κορονοϊού”
Ομεγιστάνας και ιδιοκτήτης της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανθρωπότητα και τις απανταχού κυβερνήσεις ότι «έρχονται πανδημίες μακράν χειρότερες από την Covid-19», καλώντας τις αρχές των χωρών να συνεισφέρουν με δισεκατομμύρια δολάρια στην προετοιμασία για το επόμενο παγκόσμιο ξέσπασμα. Που σύμφωνα με τον ίδιο είναι βέβαιο. Στο τέλος του 2021 άλλωστε είχε εκφράσει και […]
www.makeleio.gr
Το δράμα της Αττικής Οδού, το… θαύμα της JP Morgan με την Viva, τα καλά νέα για το ΧΑ και ο αγώνας της Yalco
Χαίρετε, δύο πράγματα για τη χθεσινή ημέρα που εξόργισε τους πάντες και φυσικά δημιούργησε κάκιστη εντύπωση για τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Ομογενείς βουλευτές επικρίνουν την απόσυρση της στήριξης από τον αγωγό EastMed
Επικριτική επιστολή έστειλαν στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για την απόσυρση της διπλωματικής στήριξης από τον αγωγό EastMed , μία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γκάφα του Τζο Μπάιντεν: Αποκάλεσε «ηλίθιο που@@@@ς γιο» δημοσιογράφο του Fox News
Το… σύνδρομο του «ανοιχτού μικροφώνου» «χτύπησε» και τον Τζο Μπάιντεν. Μια ερώτηση δεν του άρεσε και έβρισε χυδαία δημοσιογράφο του Fox News, αποκαλώντας τον «ηλίθιο πουτ@@@ς γιο»! Και τον άκουσαν όλοι! Όλα έγιναν ύστερα από εκδήλωση στον Λευκό Οίκο… Η ερώτηση που έκανε ο δημοσιογράφος δεν άρεσε στον Τζο Μπάιντεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ... Περισσότερα To άρθρο Γκάφα του Τζο Μπάιντεν: Αποκάλεσε «ηλίθιο που@@@@ς γιο» δημοσιογράφο του Fox News δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δρόμοι: Κλειστή η Κατεχάκη, αδιάβατοι κεντρικοί οδοί, με αλυσίδες η κυκλοφορία -Αναλυτικά η κατασταση
Μεγάλα προβλήματα, αφήνοντας πολλούς οδηγούς ακινητοποιημένους για ώρες στους δρόμους της Αττικής προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» που σάρωσε τη χώρα με πυκνές χιονοπτώσεις και κατά τόπους χιονοθύελλες.
iefimerida.gr
Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια σήμερα
Γιατί δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση
www.protothema.gr
Ελ. Βενιζέλος: Σε συνεχή κατάσταση συναγερμού με αποχιονισμό στις πίστες και αποπαγοποίηση αεροσκαφών
Συνεχείς οι ακυρώσεις πτήσεων με αναγκαία την επικοινωνία των ταξιδιωτών με την αεροπορική πρίν την προγραμματισμένη πτήση
www.protothema.gr
Δείτε τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 25 Ιανουαρίου
1348: Ισχυρός σεισμός χτυπά την περιοχή του Φρίουλι στην Ιταλία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές κτιρίων μέχρι τη Ρώμη. 1554: Ιδρύεται η πόλη Σάο Πάολο στη Βραζιλία. 1575: Ιδρύεται η Λουάντα, πρωτεύουσα της Ανγκόλας. 1755: Ιδρύεται το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. 1815: Ο Μπετόβεν συνοδεύει στο πιάνο την τενόρο Φραντς Βιλντ σε εκδήλωση για τα γενέθλια της Τσαρίνας, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης. Είναι η τελευταία δημόσια […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πως θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Με προβλήματα αναμένεται να λειτουργήσουν σήμερα μέσα μαζικής μεταφοράς αφού το χιόνι που έφερε μαζί της η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει σκεπάσει τα πάντα. Ειδικότερα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας λόγω της συνεχιζόμενης έντονης χιονόπτωσης, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των πρωινών δρομολογίων με λεωφορεία και τρόλεϊ. Εποπτικά συνεργεία της ΟΣΥ σε συνεργασία ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πως θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θάντερ-Μπουλς 110-111: Παραλίγο... χαρακίρι από το +28 για το Σικάγο (vid)
Οι Σικάγο Μπουλς έκαναν τα... εύκολα-δύσκολα στην Οκλαχόμα ωστόσο κατάφεραν να επικρατήσουν της Θάντερ με 111-110.
gazzetta.gr
Τα drones θα βοηθούν τους οδηγούς στο off-road
Ως ιπτάμενοι πλοηγοί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα drones σε συνδυασμό με τα αυτοκίνητα δίνοντας λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τεράστια ταλαιπωρία για 300 επιβάτες τρένου που έχουν εγκλωβιστεί για 16 ώρες στην Οινόη
Απίστευτη ταλαιπωρία για επιβάτες τρένου που ακινητοποιήθηκε στην ΟινόηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
H αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Τρίτη – Χιονοπτώσεις και παγετός σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Χιονιάς θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα, Τρίτη (25.01.2022) με πυκνές χιονοπτώσεις κατά τόπους. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Μονοψήφιες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, […]
www.makeleio.gr
Ολονύχτια μάχη για τον απεγκλωβισμό των οδηγών: Τρομακτική εκτίμηση για 5.000 άτομα (vid)
Πυροσβεστική, στρατός, αστυνομία και ομάδες της Αττικής Οδού έδιναν μάχη για τον απεγκλωβισμό των οδηγών.
gazzetta.gr