Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Με δείπνο και έξτρα πριμ έκλεισε η χρονιά για τις νταμπλούχες
Ιδανικά έκλεισε η χρονιά για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, με τον χορηγό του τμήματος, Θάνο Αραγιάννη να παραθέτει δείπνο στις νταμπλούχες δίνοντάς τους και το έξτρα πριμ που είχε υποσχεθεί.
1m
gazzetta.gr
Η Μαρία... γλέντησε τον τραπεζίτη του Deal και έφυγε με γεμάτες τσέπες (vid)
Έσπασαν... καρδιές στο χθεσινό Deal, με την Μαρία να φεύγει νικήτρια και τον τραπεζίτη να τα σπάει.
1m
gazzetta.gr
Η τραγωδία που έκανε (κορυφαίο) διαιτητή τον Ματέου Λαόθ (vids)
Ο ρέφερι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε την σφυρίχτρα όταν, σε ηλικία 14 ετών, έχασε τον πατέρα του και έπρεπε να συνεισφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό - Η αποθέωση των Αντσελότι και Μουρίνιο, η… κόντρα με τον Γκουαρδιόλα και τα δάκρυα μετά τον τελικό του Champions League.
1m
gazzetta.gr
Γιώργος Γεωργιάδης στο Gazzetta: «Σκληρό μάθημα ο τελικός του 2014, όμως φέτος ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρo φαβορί»
Αν κάποιος γνωρίζει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι σε τελικό, αυτός είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης. Με έξι κατακτήσεις, οι τρεις με τον Παναθηναϊκό και οι δύο με τον ΠΑΟΚ, ο «μπέμπης» μιλάει αποκλειστικά στο Gazzetta για τον φετινό τελικό και θυμάται ιστορίες από όταν σήκωνε τις κούπες.
1m
gazzetta.gr
Νέντοβιτς, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Δεν... κρατιέται για τον τελικό Κυπέλλου
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ανυπομονεί για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
1m
gazzetta.gr
Ουόριορς: Το μυστικό κρύβεται στο... γύρω – γύρω όλοι (vid)
Πιάνονται αγκαζέ, παίρνουν ταχύτητα και... σκορπίζονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να μπερδέψουν τα μαρκαρίσματα! Οι Ουόριορς βρήκαν νέο τρόπο για να ταλαιπωρούν τους αντιπάλους.
1m
gazzetta.gr
Κρέσπο: «Ο πιο σημαντικός τελικός για μένα!» (vid)
Ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο για τον σημερινό (21/5) τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 20:00 και τόνισε τον λόγο για τον οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτόν.
2 m
gazzetta.gr
Βρετανός μέθυσε τόσο πολύ που έκλεψε ένα διώροφο λεωφορείο για να γυρίσει στο σπίτι του
Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν θυμάται τίποτα, όμως αναγνώρισε τον εαυτό του στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.
2 m
gazzetta.gr
Χαλκιδική: 45χρονος κινδύνευσε να πνιγεί όταν αναποδογύρισε το κανό του
Χαλκιδική: Η περιπέτεια που άνδρα είχε αίσιο τέλοςΠερισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Μύρισε… καλοκαίρι! Τα πρώτα μπάνια για τους Αθηναίους – Πλήθος κόσμους στις παραλίες της Αττικής
Το δρόμο για την παραλία πήραν δεκάδες Αθηναίοι με σύμμαχο τον καλό καιρό.Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Ζελένσκι: Μόνο η διπλωματία θα θέσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λάβει τέλος μόνο με “διπλωματικούς” τρόπους, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται μια στιγμή που οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία βρίσκονται σε αδιέξοδο. “Το τέλος (της σύγκρουσης) θα είναι διπλωματικό” είπε στο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ICTV. Ο πόλεμος “θα είναι πολυαίμακτος, θα έχει μάχες, ... Περισσότερα To άρθρο Ζελένσκι: Μόνο η διπλωματία θα θέσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Καρκίνος Ημερήσιες Προβλέψεις 21/05: Διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία στα προσωπικά σου
Ζώδια - Καρκίνος: Αφήνεις πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος και πορεύεσαι προς την ευτυχίαΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Στην Αλβανία η Μενδώνη για Μνημόνιο Συνεργασίας
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας, πρόκειται να υπογράψει η υπουργός...
9 m
www.zougla.gr
ΟΚ!Αnytime Market: Επεκτατικές κινήσεις στην νησιωτική Ελλάδα με franchise συμβάσεις
Ταχεία ανάπτυξη καταγράφει η αλυσίδα καταστημάτων ΟΚ!Anytime Market, καθώς μόνο τις τελευταίες ημέρες υπέγραψε νέες συμβάσεις franchise, για τη δημιουργία επιπλέον σημείων πώλησης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Ζάκυνθο, η σύμβαση αφορά την μετατροπή των 2 καταστημάτων της εταιρίας ΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε σε OK! Grocery Super Market Deli. Το πρώτο κατάστημα που αποτελείται ... Περισσότερα To άρθρο ΟΚ!Αnytime Market: Επεκτατικές κινήσεις στην νησιωτική Ελλάδα με franchise συμβάσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φονική κακοκαιρία στη Γερμανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο [εικόνες & βίντεο]
Στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας βρέθηκε η δυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του και να τραυματιστούν πάνω από 50 άτομα, δέκα εκ των οποίων σοβαρά όταν ένας ανεμοστρόβιλος συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα σάρωσε αρκετές πόλεις, ξηλώνοντας στέγες σπιτιών και ξεριζώνοντας δέντρα.
iefimerida.gr
Ζέκα: «Στο Κύπελλο του 2014 ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα»
Ο Κάρλος Ζέκα μίλησε στο podcast του Γιαν Μικάελσεν για τον θρίαμβο του 2014 απέναντι στον ΠΑΟΚ, τις... ταχυπαλμίες πριν το πρώτο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον Μπεργκ και το λάθος του με το ξενύχτι μετά από ήττα.
gazzetta.gr
Κλοπή Tesla μέσω Bluetooth - Η νέα «πατέντα» των hackers
Ένας ειδικός της κυβερνασφάλειας απέδειξε ότι οι εφαρμογές ξεκλειδώματος και ενεργοποίησης του κινητήρα της Tesla μέσω smartphone δεν είναι τελικά όσο απαραβίαστες υπόσχονται.
iefimerida.gr
Στο «Τι φάση» έρχονται επικές φάρσες με απίστευτες αντιδράσεις
Δείτε το τρέιλερ του επεισοδίου που θα προβληθεί το Σάββατο, στις 20:00
www.protothema.gr
Λιβαδειά: 14χρονη καταγγέλλει βιασμό από φίλο του πατέρα της
Νέο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Quiz: Πόσο καλά θυμάστε τους τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας;
Σε λίγες ώρες, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Λουξ στο ΟΑΚΑ και το OnSports σας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική: Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο 21/5 (vid)
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει προγραμματίσει η Αστυνομία από το πρωί του Σαββάτου (21/05).Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Ελλάδας και ο Νεμάνια Νέντοβιτς
Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι στην Ελλάδα ανυπομονούν για το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και μεταξύ αυτών φαίνεται ότι βρίσκεται και ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ του Τριφυλλιού έκανε σχετική ανάρτηση στα social media και μοιάζει δεδομένο ότι θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, καθώς είναι γνωστός λάτρης και ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Ελλάδας και ο Νεμάνια Νέντοβιτς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γλυκά Νερά – Πατέρας Κάρολαϊν: Τρέμω που θα πρέπει να πω στη Λυδία ποιος σκότωσε τη μητέρα της
Θέμα και στα βρετανικά ΜΜΕ είναι για ακόμα μια φορά η δολοφονία της 20χρονης Κάρολαϊν Κράουτς από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά. Μετά την καταδίκη του του 34χρονου πιλότου, ο πατέρας της άτυχης κοπέλας μίλησε στην Daily Mail και αναφέρθηκε τόσο στην ποινή του δικαστηρίου, όσο και στην μικρή ... Περισσότερα To άρθρο Γλυκά Νερά – Πατέρας Κάρολαϊν: Τρέμω που θα πρέπει να πω στη Λυδία ποιος σκότωσε τη μητέρα της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Premier League: Εξετάζει σεκιούριτι «σπρίντερ» για την αποφυγή εισβολών
Η Premier League εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης εκπαιδευμένων σεκιούριτι «σπρίντερ» («pitch runners»), προκειμένου να αποτρέψει την εισβολή οπαδών στα γήπεδα.
gazzetta.gr
Wimbledon: Χωρίς βαθμούς ΑΤΡ!
H ATP ανακοίνωσε πως το Wimbledon δεν θα είναι ένα βαθμολογούμενο τουρνουά αυτή τη χρονιά, εξαιτίας της απόφασης της LTA να μην επιτρέψει σε Ρώσους και Λευκορώσους τενίστες τη συμμετοχή στο τουρνουά.
gazzetta.gr
Άκης Σκέρτσος: Η αλήθεια για τη διαχείριση της πανδημίας
Έναν απολογισμό της διαχείρισης από την κυβέρνηση της διετούς πανδημίας του κορωνοϊού κάνει ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον συντονισμό των κυβερνητικών πολιτικών, στο iefimerida.gr.
iefimerida.gr
Η Σαπφώ Νοταρά σε σπάνια φωτο από το 1930 -Ομορφη και γοητευτική όπως δεν την έχετε ξαναδεί [εικόνα]
Μια σπάνια φωτογραφία είδε το φως της δημοσιότητας.
iefimerida.gr
Σεισμός 6 Ρίχτερ στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στη Νορβηγία
Σεισμός 6 βαθμών σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου βόρεια του Αρκτικού αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ στη Νορβηγία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές ενώ ο σεισμός σεισμός σημειώθηκε 725 χλμ. βόρεια του Σβάλμπαρντ και είχε εστιακό βάθος 2 χλμ., ανέφερε το EMSC. “Δεν είχαμε αναφορές για ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός 6 Ρίχτερ στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στη Νορβηγία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο «Kullo» βρήκε κοκαΐνη σε σπίτι στη Μυτιλήνη
Αιφνιδιαστική «επίσκεψη» τη; αστυνομίας στο σπίτι υπόπτου για διακίνηση ναρκωτικών στη Μυτιλήνη, έχοντας μαζί τους το εκπαιδευμένο τετράποδο
www.protothema.gr
Πολεμικό Ναυτικό: Καταιγισμός πυρών στη «ΛΟΓΧΗ» - Εντυπωσιακές εικόνες
Μήνυμα ισχύος και ύψιστης ετοιμότητας από τον ελληνικό Στόλο - Άνοιξαν πυρ φρεγάτες και πυραυλάκατοι.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πλεύρης: «Μη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων σημαίνει παραβίαση όρων της σύμβασης»
Η μη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων σημαίνει παραβίαση των όρων της σύμβασης και πρόκειται...
www.zougla.gr
Ξεσπά ο πατέρας της Καρολάιν: «Ο Αναγνωστόπουλος δεν θα δει ποτέ τη Λυδία»
Για μια ακόμη φορά, ο πατέρας της αδικοχαμένης Καρολάιν Κράουτς, που δολοφονήθηκε στα Γλυκά Νερά, τόνισε πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή, λόγω διεξαγωγής της 40ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων. Κατά τις ώρες 08.00′ έως 18.30′ θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, περιοχής Δήμων Μαραθώνα – Ν. Μάκρης, Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα ... Περισσότερα To άρθρο Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυτοί οι άντρες του ζωδιακού χρειάζονται κάποιαν να τους κρατάει τα λουριά
Ψάχνουν αυτήν που θα τους συγκρατεί ή θα τους συμμαζεύειΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θα το σηκώσει απόψε ο Παναθηναϊκός
Ο τελικός Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ μαγνητίζει όλα τα βλέμματα αναφορικά με το αποψινό πρόγραμμα.
gazzetta.gr
WEC: Επίσημη αποκάλυψη του πρωτοποριακού Peugeot 9X8
Η γαλλική φίρμα επιβεβαίωσε το αγωνιστικό της πρόγραμμα για το 2022, στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής.
gazzetta.gr
Τελικός Κυπέλλου Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μαρούσι -Τι να προσέξετε
Σε ισχύ είναι πλέον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ για το Μαρούσι, λόγω του τελικού του Κυπέλλου μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ.
iefimerida.gr
Η Ρωσία έκοψε το φυσικό αέριο στην Φινλανδία
Η Ρωσία σταμάτησε την παροχή φυσικού αερίου στη χώρα.
gazzetta.gr
Λίβερπουλ: Σαλάχ και Φαν Ντάικ έτοιμοι και ορεξάτοι στην προπόνηση (vid)
Με εξαιρετική διάθεση και δίχως το παραμικρό πρόβλημα προπονήθηκαν την Παρασκευή οι Σαλάχ και Φαν Ντάικ στη Λίβερπουλ, κάτι που φυσικά χαροποιεί τον Κλοπ και τους οπαδούς ενόψει και του τελικού του Champions League.
gazzetta.gr
Λίνα Μενδώνη: Στην Αλβανία για υπογραφή μνημονίου πολιτιστικής συνεργασίας
 Λίνα Μενδώνη: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της θα έχει συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Final Four 2022: Η φετινή Ρεάλ είναι η απάντηση των ξεγραμμένων (vids)
Η Ρεάλ και ο Πάμπλο Λάσο συνεχίζουν να βγάζουν περιπαικτικά τη γλώσσα σε όσους συνεχίζουν να τους αμφισβητούν και το Gazzetta γράφει για τους... ξεγραμμένους Μαδριλένους που θέλουν να πατήσουν στην κορυφή της Ευρώπης για 11η φορά στην ιστορία τους.
gazzetta.gr
Κύπρος: Άγριες συμπλοκές μεταξύ ασυνόδευτων ανηλίκων - Στο νοσοκομείο δυο παιδιά
Aγριες συμπλοκές μεταξύ ασυνόδευτων ανηλίκων ξέσπασαν σε χώρο διαμονής τους στη Πάφο, χθες απόγευμα Παρασκευής (20/5).Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρήτη: «Σήκωσαν» 3.000 ευρώ από την κάρτα της – Πώς την «πάτησε» με το email
Θύμα απάτης έπεσε μια 33χρονη γυναίκα στην Κρήτη, βλέποντας ξαφνικά τον τραπεζικό της λογαριασμό να αδειάζει.  Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχή του Ηρακλείου όταν η 33χρονη έλαβε ένα περίεργο email, εκείνη δυστυχώς δεν είχε την παραμικρή υποψία και ακολούθησε όλα τα βήματα που αναφέρονταν μέσα στο email: άνοιξε ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: «Σήκωσαν» 3.000 ευρώ από την κάρτα της – Πώς την «πάτησε» με το email δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρύθμιση για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων – Τι προβλέπει τροπολογία
Τροπολογία που θα συμβάλει στην επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μασίν Γκαν Κέλι: Το μανικιούρ του στα βραβεία Billboard που κοστίζει 30.000 δολάρια
Δείτε την εμφάνιση του ράπερ και της συντρόφου του, Μέγκαν Φοξ, αλλά και το διαμαντένιο μανικιούρ του που συζητήθηκε 
www.protothema.gr
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας – Κρέσπο: «Τελείως διαφορετικό παιχνίδι από το πρωτάθλημα»
Ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο ετοιμάζεται για έναν ακόμη τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, αυτή τη φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό και τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο φετινός τίτλος στη διοργάνωση. Ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ έκανε και μία μικρή ανάλυση του αγώνα, αλλά επισήμανε ότι δεν θα έχει καμία σχέση με την πρόσφατη “μονομαχία” τω δύο ομάδων ... Περισσότερα To άρθρο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας – Κρέσπο: «Τελείως διαφορετικό παιχνίδι από το πρωτάθλημα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
NBA: Με Looney Tunes και γεμάτο Ουόριορς το TOP 5 (vid)
Οι Ουόριορς πρωταγωνιστούν στο TOP 5 της Euroleague.
gazzetta.gr