Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Βούλιαξε στο χιόνι η Αγία Παρασκευή – Ακίνητη η Μεσογείων
Η κακοκαιρία Ελπίς έχει ασπρίσει τα πάντα με το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την Αγία Παρασκευή όπου χιονίζει διαρκώς. Η λεωφόρος Μεσογείων είναι ακόμα ανοικτή αλλά η κυκλοφορίας γίνεται με μεγάλη δυσκολία και αποστάσεις που διανύονταν μέσα σε 15 με 20 λεπτά χρειάζονται τουλάχιστον 1 με 1,5 ώρα.    To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Βούλιαξε στο χιόνι η Αγία Παρασκευή – Ακίνητη η Μεσογείων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας.
iefimerida.gr
Περιφέρεια Αττικής: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οχημάτων στον Αγιο Στέφανο -Τηλεφωνική γραμμή 1110 για όσους έχουν ανάγκη
Με σφοδρή χιονόπτωση, από βορειοδυτικά, εισέβαλε στην Αττική το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Λήμνος: Πυκνό χιόνι έχει καλύψει μέχρι και τις παραλίες
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει κάνει την εμφάνισή της και στη Λήμνο και το χιόνι πέφτει πυκνό μέχρι και στις παραλιακές περιοχές όπως η Μύρινα, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με το limnosreport.gr, οι δρόμοι στη Λήμνο είναι ανοιχτοί, όμως ο παγετός από το χιόνι που φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς», καθιστά τις μετακινήσεις επικίνδυνες ... Περισσότερα To άρθρο Λήμνος: Πυκνό χιόνι έχει καλύψει μέχρι και τις παραλίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Στα λευκά και η Βουλή – Ο χιονιάς αναστέλλει τις εργασίες της
Η καρδιά της Αθήνας αναμένεται σύντομα να ντυθεί στα λευκά καθώς πέφτει πυκνό χιόνι, με το Σύνταγμα να έχει ήδη ασπρίσει. Την ίδια ώρα, στη Βουλή των Ελλήνων λόγω του χιονιά αναστέλλονται για σήμερα (24.01.2022) οι προγραμματισμένες εργασίες της εθνικής αντιπροσωπείας. Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίδα», που σαρώνει και την Αττική, δεν θα πραγματοποιηθεί η ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Στα λευκά και η Βουλή – Ο χιονιάς αναστέλλει τις εργασίες της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
To στιλάτο παλτό από τα Mango που θα σε «σώσει» στο πολύ κρύο -Ζεστό, σε κομψό πράσινο χρώμα
Ένα ζεστό παλτό ή μπουφάν κατάλληλο για τις χαμηλές θερμοκρασίες είναι απαραίτητο για κάθε γκαρνταρόμπα.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Πείτε όχι στο ντελίβερι [videos]
Το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας “Ελπίδα” χτυπάει από νωρίς το πρωί την χώρα, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και τις συνθήκες εργασίες αρκετών συνανθρώπων μας.
iefimerida.gr
Τα ζώδια που θα έχουν μια πολύ καλή εβδομάδα και εκείνα που δεν θα περάσουν όμορφα
Οι τυχεροί και άτυχοι των ημερών.  
www.protothema.gr
ΓΣΕΕ: Πως πληρώνονται οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να μεταβούν στην εργασία τους λόγω κακοκαιρίας
ΓΣΕΕ: Το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ακυρώσεις δρομολογίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ακυρώνονται για τη Δευτέρα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1546,1551,1554,1559 στο τμήμα AΘHNA - XAΛKIΔA
www.zougla.gr
Live update: Η εξέλιξη της κακοκαιρίας - Πού υπάρχουν προβλήματα
Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες λεπτό προς λεπτό
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η προπόνηση, ο χιονιάς αναβάλλει τον προημιτελικό Κυπέλλου με Αναγέννηση Καρδίτσας
Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αναγέννηση Καρδίτσας την Τρίτη (25/1) για τα προημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας δεν θα πραγματοποιηθεί. Η έντονη χιονόπτωση στην Αττική οδήγησε στη ματαίωση της προγραμματισμένης για το πρωί της Δευτέρας προπόνησης του Παναθηναϊκού. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, με αρκετά μέλη της ομάδας να μην καταφέρνουν να ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η προπόνηση, ο χιονιάς αναβάλλει τον προημιτελικό Κυπέλλου με Αναγέννηση Καρδίτσας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Το χιόνι έφθασε στη θάλασσα, στα λευκά και ο Αλιμος [εικόνες & βίντεο]
Η κακοκαιρία Ελπίς έχει ντύσει στα λευκά όλη την Αθήνα!
iefimerida.gr
«Ψαλίδι» στην επιδότηση ρεύματος τον Φεβρουάριο παρά τον δύσκολο χειμώνα
Μικρότερη επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τον Ιανουάριο θα λάβουν τα νοικοκυριά τον Φεβρουάριο, με κυβερνητικά στελέχη να συσχετίζουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παπαγεωργίου (γγ Πολιτικής Προστασίας): Κύριο μέλημά μας το εθνικό οδικό δίκτυο και η ηλεκτροδότηση
Σε διασπορά και ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για όπου παρουσιαστεί ανάγκη, λόγω της κακοκαιρίας, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Νέα διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Αττικής
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της λεωφόρου Φυλής και της Τατοΐου, λόγω της χιονόπτωσης
Με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διακόπηκε, πριν από λίγο, λόγω της χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής τμήματα της λεωφόρου Φυλής και της Τατοϊου...
www.zougla.gr
Turkey’s Israel agenda: Giving nothing, getting everything – Analysis
Ankara’s narrative today is that Israel should route its gas through Turkey so that it can use profits to fund Hamas & other extremist groups in the region
www.protothema.gr
Η ομάδα εθελοντών της bwin συναρμολόγησε τα έπιπλα της νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη»
Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου άρχισε και η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ανοίγει τις πόρτες σε 9 συμπολίτες που έχουν τεράστια ανάγκη, και με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών της bwin.
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Μοναχοί στο Άγιο Όρος παίρνουν αντιπαρασιτικά αλόγων για να προστατευτούν!
Απίστευτο περιστατικό στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, με τους μοναχούς να παίρνουν ιβρεμεκτίνη ως προστατευτικό κατά του κορονοϊού!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πανεπιστήμια: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου ΑΕΙ
Αρκετά Πανεπιστήμια έχουν μείνει πίσω στην υλοποιηση των επόμενων βηματων στο συγκεκριμένο ζήτημα
www.protothema.gr
Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας
Είχε υποστεί πολλά εγκεφαλικά επεισόδια και η καρδιά του δεν άντεξε
www.protothema.gr
Η Ελεονώρα Μελέτη απαντά στον Snik: Εμείς τα σκουπίδια αναγνωρίζουμε τα σκουπίδια, μεταξύ μας
«Αυτό που θέλω να πω στον Snik είναι ότι η μαγκιά πολλές φορές συνοδεύεται και από κάτι άλλο, το οποίο δεν χρειάζεται», είπε η παρουσιάστρια
www.protothema.gr
«Χαοτική η κατάσταση» με την τηλεκπαίδευση - Διαμαρτύρονται οι γονείς στη Μακεδονία
Εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας μένει καθημερινά μεγάλος αριθμός μαθητών, για τους οποίους δεν προβλέπεται...
www.zougla.gr
ΣΟΒΑΡΌΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΟ Η ΕΛΛΑΔΑ
Καταγγελία σοβαρότατη από αναγνώστες: “Είμαστε κάτοικοι Πεντέλης. Κατεβαίνουμε τώρα την Πεντέλης και Ηρακλείτου. Πουθενά, κανένα εκχιονιστικό. Να βγάλουν αλατιέρες και εκχιονιστικά γρήγορα, η κακοκαιρία είναι πρωτοφανής, θα θρηνήσουμε θύματα Πατούλη!!!”
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η κίνηση του μετώπου μέχρι το βράδυ – Δείτε χάρτες
Η κακοκαιρία Ελπίδα φέρνει μεγάλες ποσότητες χιονιού τις επόμενες ώρεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΟΕΔΗΝ: Το Παίδων Πεντέλης να εφημερεύσει όλο το 24ωρο - «Είναι έκθετοι, εάν κινδυνέψουν παιδιά»
Κακοκαιρία Ελπίδα: «Τα παιδάκια της περιοχής που θα χρειασθούν Νοσοκομείο σήμερα το βράδυ, πώς θα φθάσουν στο κέντρο» τονίζει η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με την θέρμανση των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι
Εχει ζητηθεί να φτάσουν στις περιοχές που είναι εγκατεστημένοι οι οικίσκοι στο Αρκαλοχώρι, γεννήτριες, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, να μη μείνουν στο κρύο
www.protothema.gr
Η άσκηση ακόμα και προς το τέλος της ζωής δείχνει αναζωογονητικά αποτελέσματα σε κυτταρικό επίπεδο
Μπορεί η άσκηση να κάνει κάποιον νεότερο; Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Aging Cell...
www.zougla.gr
Καιρός – meteo: Έρχεται νέα επιδείνωση με πυκνές χιονοπτώσεις σε Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίς», με πυκνές χιονοπτώσεις στα ανατολικά και νότια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν με τις πυκνές χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται ακόμα και στα παραθαλάσσια τμήματα της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – meteo: Έρχεται νέα επιδείνωση με πυκνές χιονοπτώσεις σε Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Πέρι
Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί κι επίσημα ο Κέντρικ Πέρι, με τους «πράσινους» να ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, με τους πράσινους να τον αποδεσμεύουν μετά τον ερχομό του Γιόβιτς. Ο 29χρονος άσος θα συνεχίσει ... Περισσότερα To άρθρο Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Πέρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας μέχρι τα διόδια της Τραγάνας!
Ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με το χιόνι να πέφτει πυκνό. Έτσι, επεκτείνεται το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας στο 121 χιλιόμετρο στην άνοδο προς Λαμία και από τα διόδια της Τραγάνας στην κάθοδο προς Αθήνα, όπως επίσης και στους δρόμους που οδηγούν στην παλιά εθνική οδό. Σύμφωνα με […]
www.makeleio.gr
Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας ο αγώνας μπάσκετ Παναθηναϊκού – Ηρακλή
Η κακοκαιρία Ελπίς «χτυπά» τη χώρα και έφερε την αναβολή του μπασκετικού αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή. Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την αναβολή του σημερινού (24/1 – 20:00) αγώνα, Παναθηναϊκός – Ηρακλής για την 13η αγωνιστική της Basket League για λόγους ασφαλείας. Η σχετική ενημέρωση… “Αναβάλλεται για λόγους ασφαλείας, η αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου […]
www.makeleio.gr
Καταγγελία Πατούλη για τη Νέα Οδό: «Δεν έβγαλαν μηχανήματα»
«Δεν βγήκαν έγκαιρα μηχανήματα για να ανοίξει ο δρόμος με αποτέλεσμα να γίνεται εκτροπή των οχημάτων», είπε 
www.protothema.gr
Κατασκευή φυσικού καταψύκτη (Μογγολία)
Στη Μογγολία, ένας άνδρας που ζει σε γιουρτ φτιάχνει έναν καταψύκτη με μια βάση και νερό. Γεμίζει την στρογγυλή βάση με νερό, και το επόμενο πρωί έχει παγώσει...
www.zougla.gr
Καιρός – Αττική: Προβλήματα και τροποποιήσεις δρομολογίων στα ΜΜΜ λόγω του χιονιά
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίδα» και τα πρώτα χιόνια στην Αττική ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα. Ο χιονιάς, που όσο περνούν οι ώρες αναμένεται να ενταθεί, δυσκολεύει όχι μόνο την κυκλοφορία στους δρόμους, αλλά έφερε και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ.  Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει τα δρομολόγια του Μετρό, του Τραμ και ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αττική: Προβλήματα και τροποποιήσεις δρομολογίων στα ΜΜΜ λόγω του χιονιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης: «Είδα ένα πλάσμα κακοποιημένο» - Τι κατέθεσε ο εργοδότης της Γεωργίας
Βιασμός 24χρονης: Ο εργοδότης της Γεωργίας Μπίκα, αποκάλυψε τα όσα είδε το πρωί της Πρωτοχρονίας, λίγες ώρες μετά τον βιασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η αξία της Vespa υπολογίζεται στα 906 εκατομμύρια ευρώ!
Μέσα στο 2021 η Vespa κατάφερε να φτάσει ένα απίθανο ορόσημο πουλώντας σε παγκόσμιο επίπεδο 19 εκατομμύρια μοντέλα από την ίδρυση της...
www.zougla.gr
“ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ” ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΓΕΤΗ: «ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ» – ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ ΤΟΥΣ
Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας απέρριψαν προχθές με επίσημη ανακοίνωση τους υπαινιγμούς ότι υποστήριζαν τις μαζικές διαδηλώσεις περιβαλλοντικών ακτιβιστών στη Σερβία. Σύμφωνα με το Sputnik, η πρωθυπουργός της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς είχε προηγουμένως καταγγείλει ότι δυτικές ΜΚΟ και ιδρύματα έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους στη χώρα τον τελευταίο ενάμιση […]
www.makeleio.gr
Basket League: Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας το Παναθηναϊκός-Ηρακλής
Με ανακοίνωση ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε την αναβολή του σημερινού (24/1) αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή για την 13η ημέρα της Basket League για...
www.zougla.gr
Καιρός - Λήμνος: Με χιόνια για 3η μέρα - Δυσκολίες σε σημεία του οδικού δικτύου
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Αλυσίδες χρειάζεται ένα μεγάλο τμήμα του κεντρικού οδικού δικτύου στη ΛήμνοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το καλοκαίρι ανοίγει τις πύλες του το Taipei Performing Arts Center
Στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσής του πριν τα προγραμματισμένα για το φετινό καλοκαίρι εγκαίνιά του βρίσκεται το πολλά αναμενόμενο...
www.zougla.gr
Οι 10 κορυφαίες λονδρέζικες γκαλερί με τα σημαντικότερα ζωγραφικά έργα όλων των εποχών
Η βρετανική πρωτεύουσα βρίθει από εξαιρετικές γκαλερί, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ιστορίας της τέχνης
www.protothema.gr
ΔΥΣΤΥΧΩΣ! Πέθανε ο θρυλικός παλαιστής Γιώργος Τρομάρας
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας, ο παλαιστής που αγαπήθηκε μέσα από τις επιδείξεις, στις οποίες λύγιζε σίδερα και σήκωνε αυτοκίνητα. Είχε υποστεί πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η καρδιά του δεν άντεξε. Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι στη Ζωοδόχο Πηγή στην Πλατεία Παιανίας. […]
www.makeleio.gr
Καιρός - Γιάννης Καλλιάνος: Χιόνια έως και 20 πόντοι στα βόρεια προάστια της Αθήνας, «πολικές» θερμοκρασίες στα βόρεια
Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες, μέχρι πότε θα χιονίζει στην Αττική - Όπως εξηγεί στο protothema ο μετεωρολόγος, οι χιονοστρώσεις στα βόρεια της Αττικής θα φτάσουν τους 20 πόντους, τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια
www.protothema.gr
Καιρός: Κλειστή η εθνική οδός μέχρι τα διόδια της Τραγάνας
Ανακοινώθηκε το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας λόγω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Τρομάρας, προκαλώντας θλίψη σε όλους όσοι είχαν την τύχη να δουν τα κατορθώματά του. Ο Γιώργος Τρομάρας έδινε μάχη για τη ζωή του καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευόταν στο στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη (27/1) στις 12 το μεσημέρι στη Ζωοδόχου ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr