Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία: Ποια είναι η κατάσταση στη Δυτική Αττική
Η κακοκαιρία Ελπίδα χτύπησε πιο ήπια τη Δυτική Αττική σε σχέση με τις άλλες περιοχές του νομού και ευτυχώς τα προβλήματα ήταν λιγότερα. Στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα η αντιμετώπιση της κακοκαιρίας δεν παρουσίασε μεγάλα προβλήματα, τα μηχανήματα του δήμου και της περιφέρειας επιχειρούσαν και τη νύχτα κι έτσι οι βασικές οδικές αρτηρίες παρέμειναν ανοιχτές ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Ποια είναι η κατάσταση στη Δυτική Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Αττική Οδός: «Παγιδεύτηκα για εννιά ώρες με το 22 μηνών παιδί μου»
Αρκετοί είναι εκείνοι που μετά την απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστησαν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, θα προσφύγουν σε αγωγές και μηνύσεις. Ο κ. Μίνως Σωπασής ήταν ένας από τους εκατοντάδες οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, μαζί με τη σύζυγό και το 22 μηνών βρέφος τους. «Ξεκινήσαμε από τα Καλύβια 2 παρά και η υπάλληλος στα ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: «Παγιδεύτηκα για εννιά ώρες με το 22 μηνών παιδί μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Φίλης: «Η ΝΔ πιστεύει ότι η μετάβαση στην τηλεκπαίδευση γίνεται με κουμπί on-off»
Την απόφαση της κυβέρνησης να λειτουργήσουν τα σχολεία με τηλεκπαίδευση αύριο και μεθαύριο σχολιάζει με δήλωσή του ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,...
6 m
www.zougla.gr
«Γολγοθάς» για τρίτεκνη οικογένεια: Έχουμε παγώσει, τρεις ημέρες δεν έχουμε ρεύμα
Εκατοντάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ρεύμα σε πολλές περιοχές της ΑττικήςΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Το «Μινόρε» με Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση επιστρέφει με νέες παραστάσεις
Μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της σεζόν με περισσότερους από 30.000 θεατές που την έχουν παρακολουθήσει, μεταφέρεται...
6 m
www.zougla.gr
Virtuals+: H μεγαλύτερη ποικιλία virtual sports με περισσότερους από 1.000 αγώνες καθημερινά
Η εμπειρία των Virtual Sports γίνεται πιο συναρπαστική με ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία παιχνιδιών και περισσότερους...
7 m
www.zougla.gr
Πολύ καλύτερη η κατάσταση σε δήμους της Δυτικής Αττικής
Σε αντίθεση με άλλους χιονιάδες, όπου η Δυτική Αττική πλήττεται με σφοδρότητα, αυτή τη φορά παρουσιάζει πολύ πιο ήπια κατάσταση, σε σχέση...
8 m
www.zougla.gr
Ντανίλ Μεντβέντεφ: Γιούχα από το κοινό όταν αναφέρθηκε στον Νόβακ Τζόκοβιτς
Μόνο και μόνο η αναφορά στο όνομα του Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται πως εξοργίζει το κοινό του Australian Open. Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ το βίωσε από… πρώτο χέρι, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, μετά την επική ανατροπή επί του Αλιασίμ. Σε ερώτηση για τις αλλαγές που σκέφτηκε να κάνει στην τακτική του, αφού βρέθηκε με 2-0 ... Περισσότερα To άρθρο Ντανίλ Μεντβέντεφ: Γιούχα από το κοινό όταν αναφέρθηκε στον Νόβακ Τζόκοβιτς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
“Σώστε μας απο τους ανίκανους που μας κυβερνάνε”. Αποκλεισμένοι και χωρίς ρεύμα στα Βριλήσσια
Αναγνώστης καταγγέλει τον ΔΕΔΔΗΕ και την κυβέρνηση για τη στάση τους απέναντι στους ανθρώπους που ακόμα ταλαιπωρούνται από την κακοκαιρία. “Απο τη Δευτερα ειμαστε χωρις ρευμα μια ολοκληρη γειτονια  στα Βριλησσια. Εχουν πεσει τα καλωδια της ΔΕΗ επι της οδου Μακεδονιας 68 και παρα τα συνεχη τηλεφωνα μας στον ΔΕΔΔΗΕ κανενα αποτελεσμα και καμια πληροφορηση το ποτε […]
www.makeleio.gr
Λεωφόρος Συγγρού: Παραμένει κλειστή από τα ξημερώματα - Ελέγχουν τζαμαρίες και δίκτυο φυσικού αερίου μετά την έκρηξη
Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο - Κλειστή η Συγγρού από το ύψος της Φραντζή, η Αμαλίας και η Φιλελλήνων - Τα συντρίμμια της έκρηξης έχουν διασκορπιστεί σε ακτίνα 200 μέτρων, ενώ διεξάγονται έρευνες στο δίκτυο φυσικού αερίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κίνδυνος διαρροής
www.protothema.gr
Πιστοποιητικό νόσησης: Διαθέσιμη έως την Τρίτη η έκδοση με rapid test για τους εμβολιασμένους
Μέχρι τώρα, το σύστημα επέτρεπε την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης με PCR
www.protothema.gr
Λαμία: 47χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της
Έρευνες διεξάγουν οι αρχές για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της
www.protothema.gr
Με σημαντική άνοδο άνοιξε η Wall Street
Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίασης της Τετάρτης, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη σημερινή...
www.zougla.gr
Μεγάλη δημοσκόπηση για τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha
Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ, στις 18:50
www.protothema.gr
Οι Απαράδεκτοι επέστρεψαν στο MEGA - Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
H εμβληματική κωμική σειρά έρχεται πάλι στις οθόνες μας την Παρασκευή  - Όλα τα επεισόδια έχουν υποστεί επεξεργασία και προβάλλονται με αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας
www.protothema.gr
Πατούλης στο Newsbomb.gr: Ελλιπής ο συντονισμός - Δεν ευθυνόμαστε που δεν έκλεισε το δημόσιο
Τρία εικοσιτετράωρα μετά την έναρξη της κακοκαιρίας που προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην Αττική, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Newsbomb.gr σχετικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καμπάνα: Οι κασκαντέρ της ενημέρωσης, τα κοντέρ της ψυχαγωγίας και η ερημιά στη Φάρμα!
ΝΤΙΝ Ίσως κάποιοι να έκαναν κι ορισμένες υπερβολές, αλλά το γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανά τα ειδησεογραφικά προγράμματά τους και να ενημερώνουν το τηλεοπτικό κοινό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι ανάμεσα σε αυτούς που αντιμετώπισαν το χιονιά κατά πρόσωπο είναι οι ρεπόρτερ και τεχνικοί εξωτερικών συνεργείων που βρέθηκαν σε ... Περισσότερα To άρθρο Καμπάνα: Οι κασκαντέρ της ενημέρωσης, τα κοντέρ της ψυχαγωγίας και η ερημιά στη Φάρμα! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θρίλερ στη Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
Λαμία: Την 47χρονη εντόπισαν πεσμένη μέσα στο σπίτι της δικοί της άνθρωποι που είχαν μέρες να τη δουν και την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ζωγράφου: Τραγικές εικόνες – Σέρνουν φέρετρο στα χιόνια με «όχημα» μια κουβέρτα
Ελλάδα 2022 και η εικόνα είναι αυτή: Τρεις μέρες μετά το «χτύπημα» της σφοδρής κακοκαιρίας -που προκάλεσε τόσα και τόσα προβλήματα- στου Ζωγράφου προσπαθούν να μεταφέρουν ένα φέρετρο σε κλειστούς από χιόνια δρόμους… Το βίντεο κάνει το γύρο των social media και δείχνει τις απεγνωσμένες προσπάθειες μεταφοράς ενός φερέτρου στου Ζωγράφου, σε μια γειτονιά μια ... Περισσότερα To άρθρο Ζωγράφου: Τραγικές εικόνες – Σέρνουν φέρετρο στα χιόνια με «όχημα» μια κουβέρτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΙΝΑΛ: «Χωρίς σχέδιο τα δημόσια μέσα μεταφοράς και οι συγκοινωνίες»
Με κοινή τους δήλωση ο αρμόδιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ για τις Υποδομές και Μεταφορές, Χρήστος Γκόγκας, και ο αντίστοιχος τομεάρχης...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Έσπασαν τα νερά εγκύου που ήταν εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό – Γέννησε πρόωρα
«Σώθηκε η μπέμπα μου. Είναι καλά αλλά επειδή είναι πρόωρη και δε μπορώ να την πάρω στο σπίτι μου», ανέφερε η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η μεγάλη πρόκληση - Το πρωί της Παρασκευής κόντρα στον Μεντβέντεφ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει για ένατη φορά στην καριέρα του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, με στόχο την πρόκριση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Τι κατέθεσε ο 78χρονος εγκαυματίας
Δεν θυμάται αν η έκρηξη στη Συγγρού, που προκάλεσε μεγάλες ζημιές, έγινε όταν πάτησε τον διακόπτη για να ανάψει το φως ο 78χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, από χθες υπήρχε μία μυρωδιά μέσα στο διαμέρισμα. Όμως αν και τον προβλημάτισε, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Κοιμήθηκε και στις 06:45 το πρωί ... Περισσότερα To άρθρο Έκρηξη στη Συγγρού: Τι κατέθεσε ο 78χρονος εγκαυματίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Αττική Οδός άνοιξε κατά τμήματα
Τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσαν τη μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, αποδόθηκαν στην κυκλοφορία: το Τμήμα της Αττικής Οδού από είσοδο Ελευσίνας έως Κόμβο Κηφισίας-Δαχτυλίδι το Τμήμα της Αττικής Οδού από Κόμβο Κηφισίας-Δαχτυλίδι έως είσοδο Ελευσίνας το Τμήμα της Περιφερειακής Υμηττού από τα Διόδια […]
www.makeleio.gr
ΚΙΝΑΛ: Χωρίς σχέδιο τα δημόσια μέσα μεταφοράς και οι συγκοινωνίες
«Κανένα όμως ποσό δεν μπορεί να σβήσει τις ευθύνες τους. Πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν όπως προβλέπεται για τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Uncharted: Legacy of Thieves Collection φέρνει στο PS5 δυο «αστέρια» της προηγούμενης γενιάς
H Sony φέρνει τα δύο παιχνίδια Uncharted του PS4 στο PlayStation 5, συμπληρώνοντας με τις απαραίτητες βελτιώσεις...
www.zougla.gr
Greeks can claim over €2,000 compensation from Attiki Odos, Transport Minister says
He said that public safety is paramount
www.protothema.gr
Νέα μάσκα για την Aston Martin Vantage
Στο πλαίσιο των επιλογών εξατομίκευσης που προσφέρονται για την Vantage η Aston Martin έχει προσθέσει και τη δυνατότητα αλλαγής του ύφους της μεγάλης εισαγωγής αέρα στη μάσκα.
www.protothema.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 26/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 26/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αγ. Παρασκευή: Εγκλωβισμένοι ένοικοι πολυκατοικίας από πτώση δένδρου - Χάος στην Παλλήνη, γειτονιές θάφτηκαν στα χιόνια
Απίστευτες καταστάσεις για τους κατοίκους μια πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή, οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα εδώ και 40 ώρες, ενώ δεν μπορούν να βγουν στον δρόμο καθώς ένα δένδρο του απέκλεισε την είσοδο!
iefimerida.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Αυξημένα τα περιστατικά με κατάγματα στα νοσοκομεία, λέει το ΕΚΑΒ
Λόγω του έντονου παγετού ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές αλλά και νυκτερινές ώρες είναι αυξημένος ο κίνδυνος πτώσεων και πρόκλησης καταγμάτων - Έκκληση για αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων
www.protothema.gr
Ο γιος του Τζον Λένον δημοπρατεί προσωπικά αντικείμενα του θρυλικού τραγουδιστή ως NFT
Ανάμεσά τους, οι αυθεντικές σημειώσεις του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για την επιτυχία «Hey Jude», 3 κιθάρες Gibson του Τζον Λένον, καθώς και outfits από τις σημαντικότερες εμφανίσεις του
www.protothema.gr
Στην Εσθονία έξι αμερικανικά F-15 καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία για την Ουκρανία
Έξι αμερικανικά αεροσκάφη F-15 προσγειώθηκαν σήμερα σε μια αεροπορική βάση της Εσθονίας και θα παραμείνουν εκεί για μιάμιση εβδομάδα, καθώς το ΝΑΤΟ ενισχύει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέτει δυνάμεις σε ετοιμότητα και ... Περισσότερα To άρθρο Στην Εσθονία έξι αμερικανικά F-15 καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία για την Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σίνερ: «Ο Τσιτσιπάς έπαιξε απίστευτα, δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις όταν παίζει έτσι»
Την ανωτερότητα του Στέφανου Τσιτσιπά αναγνώρισε ο Γιανίκ Σίνερ, στις δηλώσεις που έκανε, μετά την ήττα του με...
www.zougla.gr
ΕΚΑΒ: Να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις – Κίνδυνος καταγμάτων από πτώσεις λόγω παγετού
Έκτακτη ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ προς τους πολίτες για αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων. Λόγω παγετού εγκυμονούν κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων. Όπως τονίζει το ΕΚΑΒ, «λόγω του αυξημένου παγετού που σημειώνεται σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής αλλά και άλλων νομών της χώρας, συνεπεία των σφοδρών χιονοπτώσεων της κακοκαιρίας Ελπίδα, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να ... Περισσότερα To άρθρο ΕΚΑΒ: Να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις – Κίνδυνος καταγμάτων από πτώσεις λόγω παγετού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2: Πεντάρα η Βέροια, γκέλαρε η Ξάνθη, σεφτέ η Καβάλα
Η Βέροια συνέτριψε με 5-0 τον Απόλλωνα Πόντου, η Ξάνθη γκέλαρε εντός έδρας με τον Απόλλωνα Λάρισας (0-0), ενώ η Καβάλα σημείωσε την πρώτη της νίκη, 1-0 τα Τρίκαλα.
gazzetta.gr
Δίμηνη παράταση στις μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω βεβαίωσης μηχανικού
Δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού, με τις παλαιές...
www.zougla.gr
Έκτακτη ανακοίνωση ΕΚΑΒ: Μην μετακινείστε λόγω παγετού
Έκκληση αποφυγής μη απαραίτητων μετακινήσεων λόγω παγετού κάνει το ΕΚΑΒ.
iefimerida.gr
Τζάνετ Τζάκσον: «Ελπίζω να γεράσω όμορφα» -Η ντίβα της pop επιστρέφει με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση
Η Τζάνετ Τζάκσον έκανε ένα δυναμικό come back, δίνοντας μια μοναδική συνέντευξη στο περιοδικό Allure.
iefimerida.gr
Ορίστε και οι τούρκικες μάσκες σε μεγάλο super market (Εικόνες)
Η εισαγωγή μασκών για τον κορωνοϊό είναι γεγονός. Ότι και μεγάλο ελληνικό super market όμως, θα προμήθευε τους πελάτες του με τουρκικές μάσκες δεν το περιμέναμε. Ορίστε και τα πειστήρια που μας έστειλε αναγνώστης.
www.makeleio.gr
Άρτα: Τέλος στο θρίλερ - Εντοπίστηκε σώος ο 46χρονος πυροσβέστης
Άρτα: Τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει το Super Puma και να τον παραλάβει με ασφάλειαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά σχολεία αύριο (27/1): Δεν θα λειτουργήσουν στην Εύβοια
Κλειστά τα σχολεία στην Εύβοια την Πέμπτη και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπάσκετ: Τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Γκρίφιν
Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ ο Μάλκομ Γκρίφιν, καθώς οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας...
www.zougla.gr
Ανοίγει το λιανεμπόριο, μένουν κλειστά τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές
Το πιο πιθανό σενάριο είναι το λιανεμπόριο αλλά και όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να ανοίξουν κανονικά την Πέμπτη (27/1), και μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας.
gazzetta.gr
Πώς ο «χορός των πιγκουίνων» σας κρατάει ζεστούς στους -18 βαθμούς Κελσίου
Ο διάσημος Βρετανός παρουσιαστής και ιστορικός, σερ Ντέιβιντ Ατένμποροου, αποκαλύπτει το μυστικό των αυτόχθονων της Αρκτικής για να κρατηθούν ζεστοί
www.protothema.gr
Δεν λειτουργούν delivery και courier αύριο σε Αττική και Κρήτη -Πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου εξηγεί πώς θα λειτουργήσουν αύριο, σε Αττική και Κρήτη, καταστήματα, delivery και courier.
iefimerida.gr
ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ απόψε στις 11! Συντονιστείτε!
Δεν έμεινε τίποτα όρθιο από το σαθρό οικοδόμημα που κατέστρεψε τους Έλληνες. Καλύτερα. Γιατί ήρθε η ώρα να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας. Συντονιστείτε λοιπόν στο διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ για τη νέα εκπομπή με τον Στέφανο Χίο.
www.makeleio.gr