Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Tsitsipas pushed to 4 sets, advances to 3rd round of Australian Open
He beat Sebastian Baez
7 m
www.protothema.gr
Κοζάνη: Aκρωτηριάστηκε το πόδι 50χρονου που εκτελούσε εργασίες σε πυλώνα της ΔΕΗ
Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Λιβερών Κοζάνης
7 m
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Επέκταση συμβολαίου και δανεισμός για τον Κωνσταντέλια
Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός, για το επόμενο εξάμηνο, του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Έουπεν. Ο 18χρονος μέσος παραχωρήθηκε μέχρι το τέλος...
7 m
www.zougla.gr
ΚΑΣ: Εγκρίθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Κόρινθο
Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Ποσειδωνία Κορίνθου. Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας: «Ο Αρχαίος Δίολκος της Κορίνθου, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά και καινοτόμα έργα της αρχαιότητας. Σήμερα έχουμε καλά νεα, καθώς πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό ... Περισσότερα To άρθρο ΚΑΣ: Εγκρίθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Κόρινθο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Γερμανία: Ο επίτιμος πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ κατηγορείται για απραξία απέναντι σε παιδόφιλους κληρικούς
Κατηγορίες κατά του επίτιμου πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ διατυπώνονται σε ανεξάρτητη έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη, στη Γερμανία...
8 m
www.zougla.gr
Γαλλία: Ευρωβουλευτής εγκατέλειψε τη Μαρίν Λε Πεν για τον επίσης ακροδεξιό Ερίκ Ζεμούρ
Ένας Γάλλος ευρωβουλευτής εγκατέλειψε σήμερα τον Εθνικό Συναγερμό, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λε Πέν, για να ενταχθεί στις τάξεις του επίσης ακροδεξιού προεδρικού υποψηφίου Ερίκ Ζεμούρ. Μάλιστα υποστηρίζει πως η Μαρίν Λε Πεν δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές του Απριλίου. Ο Ζεμούρ, ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, βλέπει ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία: Ευρωβουλευτής εγκατέλειψε τη Μαρίν Λε Πεν για τον επίσης ακροδεξιό Ερίκ Ζεμούρ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπέττυ Βακαλίδου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Μιλάμε σαν αντράκια»
Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» ήταν η Μπέττυ Βακαλίδου η οποία μίλησε μεταξύ άλλων για τη γνωριμία αλλά και τη συνεργασία της με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην...
www.zougla.gr
Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram – Στην πρώτη θέση ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram και βρίσκεται στην 4η θέση με τους περισσότερους followers στη συγκεκριμένη πλατφόρμα των social media. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ουσιαστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 390 εκατομμύρια ακολούθους, αφού πάνω από αυτόν υπάρχει μόνο το… ίδιο το instagram, με 460 εκατομμύρια ακολούθους. Ανάμεσα στους δύο κορυφαίους ... Περισσότερα To άρθρο Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram – Στην πρώτη θέση ο Κριστιάνο Ρονάλντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Lidl Ελλάς «Κορυφαίος Εργοδότης» σε Ελλάδα και Ευρώπη για 6ησυνεχόμενη φορά
Η βράβευση αποτελεί λαμπρή απόδειξη για το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει. Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute με τον τίτλο του Κορυφαίου Εργοδότη σε Ελλάδα και Ευρώπη, για τον προσανατολισμό και τις δράσεις της με επίκεντρο τους εργαζομένους της. Μάλιστα, η Lidl Ελλάς είναι 1 ... Περισσότερα To άρθρο Η Lidl Ελλάς «Κορυφαίος Εργοδότης» σε Ελλάδα και Ευρώπη για 6ησυνεχόμενη φορά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προφυλακιστέος ο 46χρονος για τον ανηλεή ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αργυρούπολη – Προσπαθεί να βγει τρελός
Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 46χρονος που απολογήθηκε για τον βάναυσο ξυλοδαρμό σε βάρος της συντρόφου του πριν μία βδομάδα στην Αργυρούπολη. Ο 46χρονος, δάσκαλος πολεμικών τεχνών, κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 40χρονης […]
www.makeleio.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Η αστυνομία της Κύπρου ακόμη αναζητά τον Γκιώνη για πληροφορίες
Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της κυπριακής Αστυνομίας
www.protothema.gr
Βρετανία - Τζόνσον: «Δεν έχω στοιχεία» περί εκφοβισμού Συντηρητικών βουλευτών από συνεργάτες μου
 Εκπρόσωπος του Τζόνσον δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός καταδικάζει κάθε μορφή εκφοβισμού και παρενόχλησης, με αφορμή σχετικούς ισχυρισμούς του Συντηρητικού βουλευτή Γουίλιαμ Ραγκ
www.protothema.gr
Βέλγιο: Μια 19χρονη έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου με μηχανοκίνητο αεροσκάφος
Ιστορία έγραψε μια 19χρονη Βρετανοβελγίδα, καθώς έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε μόνη της τον γύρο του κόσμου με ένα μηχανοκίνητο αεροσκάφος. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο που έκανε το συγκεκριμένο εγχείρημα πετώντας επί πέντε μήνες με ένα υπερελαφρύ μηχανοκίνητο αεροσκάφος, το Shark, και ολοκλήρωσε μια Οδύσσεια καλύπτοντας πέντε ηπείρους. Η 19χρονη Ζάρα Ράδεφορντ προσγειώθηκε ... Περισσότερα To άρθρο Βέλγιο: Μια 19χρονη έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου με μηχανοκίνητο αεροσκάφος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Gov.gr: Ηλεκτρονικά η ανανέωση αδειών κυκλοφορίας για τα μοτοποδήλατα
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από το απόγευμα της Τετάρτης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρετανία: «Η μετάλλαξη Όμικρον δεν αύξησε τις νοσηλείες ηλικιωμένων», σύμφωνα με επιστήμονες
Κύμα κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον, στη Βρετανία, δεν οδήγησε σε αύξηση των νοσηλειών των ηλικιωμένων όπως αναμενόταν.
iefimerida.gr
Ρωσία: Απαγορεύονται οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα μετά από «πιέσεις» της FSB
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) έπεισε την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, να προχωρήσει στην πλήρη απαγόρευση των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα στην Ρωσία. Αυτό αναφέρει, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax και την εφημερίδα RBK, το πρακτορείο Bloomberg το οποίο επικαλείται δύο πηγές. Σύμφωνα με το Bloomberg, η FSB έκανε την πρόταση ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Απαγορεύονται οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα μετά από «πιέσεις» της FSB δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός spoiler: Nέο φονικό θα ταράξει τα νερά -Ποιος ήρωας γίνεται φονιάς και κόβει λαιμό με το μαχαίρι
Δεν έχουν τέλος οι καταιγιστικές εξελίξεις στον Σασμό.
iefimerida.gr
Ο Άκης Δείξιμος παραδέχεται πως φέρει κι εκείνος ευθύνη για την σύλληψη του αδερφού του, Κώστα Δόξα
Ο ίδιος ήταν που καθυστέρησε να καταβάλλει το ποσό της διατροφής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Κώστας Δόξας
www.protothema.gr
Αυστρία: Χαλαρώνει η κυβέρνηση τα μέτρα εισόδου στη χώρα
Σε χαλάρωση των κανονισμών εισόδου στη χώρα προχωρά από τη Δευτέρα η Αυστρία.
iefimerida.gr
Μαρίκα Μητσοτάκη: Η οικοδέσποινα της ιστορίας
Η σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργού που έζησε από τα 9 της χρόνια με την πολιομυελίτιδα δεν σταμάτησε ποτέ να στήνει τα πιο επιδραστικά -πολιτικά και οικογενειακά- τραπέζια.  
www.protothema.gr
Θόδωρος Αγγελόπουλος: Έκθεση με τα τελευταία κλικ από τη ζωή του στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα»
Περιλαμβάνει φωτογραφίες από την τελευταία, ανολοκλήρωτη ταινία του στα γυρίσματα της οποία τραυματίστηκε θανάσιμα πριν από δέκα χρόνια
www.protothema.gr
Σε ένα εργοστάσιο κατασκευής λαμπτήρων
Τα βήματα της κατασκευής λαμπτήρων για προβολείς αυτοκινήτου, σε ένα εργοστάσιο στην Νότια Κορέα...
www.zougla.gr
Αργυρούπολη: Προφυλακιστέος ο 46χρονος «νταής» -Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του
Στη φυλακή οδηγείται ο 46χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 40χρονης συντρόφου του, στην Αργυρούπολη.
iefimerida.gr
Στον πάγκο της Κηφισιάς ο Ελευθερόπουλος
Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι ο νέος προπονητής της Κηφισιάς η οποία αγωνίζεται στη Super League 2 -Άμεσος συνεργάτης του ο Στέλιος Βενετίδης
www.protothema.gr
Παράδοση του Πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής στον Πρόεδρο της Βουλής
Αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν «η διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμού των θεσμών και κατασπατάλησης δημοσίου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος που καταγγέλθηκε από 17χρονη ότι τη βίασε
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 16χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετάλλαξη Omicron: Η Γαλλία ανακοινώνει χαλάρωση των μέτρων κατά του κορωνοϊού
Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ και ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν θα παρουσιάσουν το χρονοδιάγραμμα για την σταδιακή άρση των περιορισμών - Η κορύφωση του κύματος δεν θεωρείται ότι έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του 
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια από την Έουπεν
Στο Βέλγιο θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το τέλος της σεζόν, ο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η Έουπεν ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός δεν είχε χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά στον “Δικέφαλο του Βορρά” πιστεύουν στο ταλέντο του και ήθελαν να του δώσουν παιχνίδια, μέσω ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια από την Έουπεν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Daniel Radcliffe θα ενσαρκώσει τον «Weird Al» Yankovic στη βιογραφική ταινία του
Τον βραβευμένο με Grammy μουσικό, «Γουίρντ Αλ» Γιάνκοβιτς («Weird Al» Yankovic), πρόκειται να ενσαρκώσει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) σε ταινία της πλατφόρμας streaming Roku, η οποία θα έχει τίτλο «Weird: The Al Yankovic Story». Πρόκειται για την πρώτη πρωτότυπη βιογραφική ταινία της Roku και θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά στο «The Roku Channel. ... Περισσότερα To άρθρο Ο Daniel Radcliffe θα ενσαρκώσει τον «Weird Al» Yankovic στη βιογραφική ταινία του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προφυλακίστηκε ο 46χρονος δάσκαλος πολεμικών τεχνών για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του
Ανακριτής και εισαγγελέας έδειξαν το δρόμο της φυλακής στον 46χρονο κατηγορούμενο για απόπειρα ανθρωποκτονίας...
www.zougla.gr
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Κοζάνη -Ακρωτηριάστηκε το πόδι εργάτη
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στην Κοζάνη, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.
iefimerida.gr
Κρήτη: Την Δευτέρα στο Αυτόφωρο για το δάγκωμα σε αστυνομικό
Στις 24 Ιανουαρίου αναμένεται τελικά να περάσουν το κατώφλι του Αυτόφωρου δικαστηρίου Ηρακλείου ο 21χρονος  που κατά τη διάρκεια ελέγχου δάγκωσε αστυνομικό στο πρόσωπο, αλλά και ο 19χρονος φίλος του. Οι νεαροί ενημερώθηκαν από τον Εισαγγελέα Ηρακλείου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα τελικά η δίκη στο Αυτόφωρο επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα το πόρισμα της ιατροδικαστικής […]
www.makeleio.gr
Στον Άλμπερτ Μπουρλά το «Εβραϊκό Νόμπελ» του 2022
Στον επικεφαλής της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, θα απονεμηθεί το επονομαζόμενο Εβραϊκό Νόμπελ, από το Ίδρυμα Genesis Foundation. Ο πρόεδρος και CEO της γνωστής φαρμακοβιομηχανίας θα βραβευτεί για την ηγετική ικανότητα, την αποφασιστικότητά του και την προθυμία του για την ανάληψη μεγάλων ρίσκων. Η απόφαση να απονεμηθεί το «Εβραϊκό Νόμπελ» στον Άλμπερτ Μπουρλά ελήφθη έπειτα από ... Περισσότερα To άρθρο Στον Άλμπερτ Μπουρλά το «Εβραϊκό Νόμπελ» του 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη, μαρτυρίες: Δεν είναι η πρώτη η Γεωργία, έχε συμβεί και σε άλλες που φοβούνται, τις εκβιάζουν
Τρεις νέες κοπέλες σπάνε τη σιωπή τους για τα «πριβέ» πάρτι σαν αυτό που πήγε η 24χρονη Γεωργία σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Θήβα: Είχε κρύψει 5 κιλά ηρωίνη στα καθίσματα αυτοκινήτου – Πως τον «ξετρύπωσε» η αστυνομία
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε στη Θήβα ένας άνδρας ο οποίος είχε στην κατοχή του πέντε κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει επιμελώς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του. Μετά από την αξιοποίηση πληροφοριών οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας εντόπισαν και ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο χθες (19-01-2022) το απόγευμα, στα πλευρικά διόδια περιοχής της Θήβας. Σε έρευνα ... Περισσότερα To άρθρο Θήβα: Είχε κρύψει 5 κιλά ηρωίνη στα καθίσματα αυτοκινήτου – Πως τον «ξετρύπωσε» η αστυνομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προφυλακίστηκε ο 46χρονος που ξυλοκόπησε την σύντροφό του στην Αργυρουπολη
Στη φυλακή οδηγείται ο 46χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 40χρονης συντρόφου του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σοκ στο Λουτράκι: νεκρό βρέφος λίγων μηνών
Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, όταν οι δύο γονείς μετέφεραν το 8 μηνών βρέφος τους (αγοράκι) στο Κέντρο Υγείας….επειδή δεν ξυπνούσε… Οι δύο γονείς που είναι Γερμανικής υπηκοοότητας, ήρθαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λουτράκι για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα. Ταξίδεψαν μαζί με τα δυο μωράκια τους τα οποία […]
www.makeleio.gr
Απόψε η «Αυτοψία» ακολουθεί τις συμμορίες ανηλίκων
Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στον Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ
www.protothema.gr
Πόρισμα-σοκ: Ο Πάπας Βενέδικτος «γνώριζε, αλλά δεν έκανε τίποτα» για τις κακοποιήσεις παιδιών από ιερείς
Κατηγορίες κατά του επίτιμου πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ διατυπώνονται σε ανεξάρτητη έκθεση που παρουσιάσθηκε σήμερα στη Γερμανία με θέμα τις σεξουαλικές επιθέσεις κατά ανηλίκων στην αρχιεπισκοπή του Μονάχου και Φράιζινγκ, της οποίας προΐστατο κατά την περίοδο 1977-1982. Πριν γίνει πάπας, ο καρδινάλιος Γιόζεφ Ράτσινγκερ δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποκλείσει από τους κόλπους της Εκκλησίας ... Περισσότερα To άρθρο Πόρισμα-σοκ: Ο Πάπας Βενέδικτος «γνώριζε, αλλά δεν έκανε τίποτα» για τις κακοποιήσεις παιδιών από ιερείς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτη ανθρωπιά: Βρήκε 5.000 ευρώ στη λαϊκή του Παπάγου και τα παρέδωσε στην αστυνομία
Μια επαγγελματίας πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου, έδωσε μαθήματα ανθρωπιάς όταν βρήκε μια δεσμίδα των 5.000 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ και παρέδωσε το χρηματικό ποσό στην αστυνομία.
iefimerida.gr
Τραγωδία στο Λουτράκι: Βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Ένα βρέφος οκτώ μηνών έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στη φυλακή ο «νταής» της Αργυρούπολης – Επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα
Ο 46χρονος δράστης φέρεται να ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
www.protothema.gr
Σεισμός 4,3 ταρακούνησε την Ιταλία – Διεκόπη η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαβρία – Ρώμη
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη νότια Ιταλία, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλη την περιφέρεια της Καλαβρίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.  Ο σεισμός που «ταρακούνησε» τον ιταλικό Νότο καταγράφηκε στις 10.20 το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χλμ., με επίκεντρο ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός 4,3 ταρακούνησε την Ιταλία – Διεκόπη η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαβρία – Ρώμη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρωσία: Δυτικές «προβοκάτσιες» τα περί επικείμενης εισβολής στην Ουκρανία
«Δυτικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και αξιωματούχοι άρχισαν ακόμη πιο δραστήρια να αναπαράγουν τις εικασίες περί της επικείμενης...
www.zougla.gr
ΚΙΝΑΛ: Νέος εκπρόσωπος Τύπου ο Δημήτρης Μάντζος – Όλα τα νέα πρόσωπα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε στα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσου το ΚΙΝΑΛ και θα αναλάβουν καίριες θέσεις στο κόμμα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ ορίζεται ο Δημήτρης Μάντζος που μέχρι τώρα ήταν ο διευθυντής της ΚΟ του κόμματος. Ειδικότερα οι νέες τοποθετήσεις στο ΚΙΝΑΛ έχουν ως εξής: –Εκπρόσωπος Τύπου, ... Περισσότερα To άρθρο ΚΙΝΑΛ: Νέος εκπρόσωπος Τύπου ο Δημήτρης Μάντζος – Όλα τα νέα πρόσωπα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσέχα ανεμβολίαστη τραγουδίστρια κόλλησε επίτηδες Covid για να ζήσει «ελεύθερη» και πέθανε
Ο γιος μιας ανεμβολίαστης Τσέχας λαϊκής τραγουδίστριας αποκάλυψε πως η μητέρα του πέθανε το Σαββατοκύριακο από κορωνοϊό, έχοντας κολλήσει εσκεμμένα για να μπορέσει να ζήσει ξανά «ελεύθερη».
iefimerida.gr
Αργυρούπολη: Στη φυλακή ο 46χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος κατηγορούμενος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση της 40χρονης συντρόφου του στην Αργυρούπολη, στο σπίτι του. Ο 46χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) ενώπιον της ανακρίτριας ισχυρίστηκε πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν ήξερε τι έκανε κατά τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αργυρούπολη, για τον οποίο ... Περισσότερα To άρθρο Αργυρούπολη: Στη φυλακή ο 46χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr