Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τι αλλάζει μετά την απόφαση για χαλάρωση των μέτρων σε εστίαση και διασκέδαση
Επιστρέφει η μουσική-  Απελευθερώνεται το ωράριο -Τι οδήγησε στη χαλάρωση των μέτρων -Ξεκινάει από Δευτέρα η κατ' οίκον διάθεση των αντιικών χαπιών
6 m
www.protothema.gr
Σεισμός δυτικά της Κύπρου (pics)
Σεισμός ΤΩΡΑ: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού EMSC), σημειώθηκε τα…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Μια όψη Ήλιου – Χείρωνα σήμερα σε προετοιμάζει να αναζητήσεις το μάθημα ή τα οφέλη της τρέχουσας κατάστασής σου. Έχεις κίνητρο να αναπτύξεις ιδέες για έργα ή ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βουλή: Το απόγευμα η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
Αρχίζει στις 6 το απόγευμα, η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλε χθες...
www.zougla.gr
«Κουρεμένα» ενοίκια: Κλείνουν μέσα στον επόμενο μήνα οι εκκρεμότητες
Ξεκίνησε ο νέος γύρος εκκαθαρίσεων από την ΑΑΔΕ για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Covid και ακολουθούν πληρωμές και συμψηφισμοί με φόρους - Τι θα γίνει με τις υπεκμισθώσεις
www.protothema.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή (28/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή (28/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόταση μομφής: Ξεκινά η «μάχη» κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή – Πως αποτιμά το Μαξίμου την «τρίπλα» Τσίπρα 
Ξεκινά σήμερα (28.01.2022) στις 18:00 το απόγευμα η τριήμερη «μάχη» στη Βουλή επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε κατά της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Μέγαρο Μαξίμου «διαβάζοντας» την πρωτοβουλία Τσίπρα, εκτιμούν πως είναι αποτέλεσμα της πίεσης που δέχεται από την εκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και του διεμβολισμού της παράταξης του – ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής: Ξεκινά η «μάχη» κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή – Πως αποτιμά το Μαξίμου την «τρίπλα» Τσίπρα  δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μοντέλα - δράκουλες έκαναν πασαρέλα για το ολλανδικό δίδυμο Viktor & Rolf
Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι τα μοντέλα εμφανίστηκαν στην πασαρέλα με μακριά ψεύτικα νύχτα και καμπούρα
www.protothema.gr
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βάζει ξανά το κοστούμι του «Κουρέα της Σεβίλλης»
Μετά από μια μικρή διακοπή λόγω κορωνοϊού ο ηθοποιός επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ
www.protothema.gr
«Λέοπολντστατ»: Η επιτυχημένη παράσταση του West End έρχεται από το Λονδίνο στην Αθήνα
Θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
www.protothema.gr
Έκθεση ζωγραφικής της Χριστίνας Κάλμπαρη στην Γκαλερί Batagianni
Στον ολοκαίνουργιο χώρο της Γκαλερί που βρίσκεται στη γειτονιά της Εθνικής Πινακοθήκης
www.protothema.gr
Novartis: Οι προστατευόμενοι μάρτυρες έπρεπε να καταθέσουν ως κατηγορούμενοι και όχι ως μάρτυρες
Συμπληρώθηκαν πέντε έτη από το τέλος του 2016, που με παραγγελία της τότε Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς, Ελένης Ράϊκου, άρχισε η έρευνα για την υπόθεση Novartis. Πέντε περίπου μήνες μετά την παραγγελία, η Ελένη Ράικου αντικαταστάθηκε από την μόλις έχουσα προαχθεί σε Αντεισαγγελέα Εφετών, Ελένη Τουλουπάκη, μολονότι υπηρετούσε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών πλειάδα πεπειραμένων, ικανών και με σθένος, Αντεισαγγελέων Εφετών
www.protothema.gr
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Τα δάκρυα για την μητέρα της και ο χαμός με την ηθοποιό κόρη της
Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου «λύγισε» όταν είδε την εικόνα της αείμνηστης μητέρας τηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ ανοικτά της Κύπρου
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 05.57, στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό...
www.zougla.gr
Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία, δημόσιο, επιχειρήσεις και ΜΜΜ
Η κανονικότητα αποκαθίσταται βήμα βήμα - Δείτε πού υπάρχουν ακόμα κλειστοί δρόμοι
www.protothema.gr
Καιρός – Μαρουσάκης: Από σήμερα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας - Το Σαββατοκύριακο η κορύφωσή του
Καιρός: Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναλύει γιατί το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται το Σαββατοκύριακο είναι ισχυρή και επικίνδυνηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα, έρχεται νέα κακοκαιρία το Σάββατο - Κίνδυνος για πλημμύρες
Νέα ψυχρή εισβολή από αύριο με ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις ξανά στα ορεινά
www.protothema.gr
Εμετρήθης, εζυγίσθης και ευρέθης ελλιπής
Να τα λέμε όλα χωρίς να χαριστούμε σε κανέναν. Ούτε στον εαυτό μας. Και επειδή οι συνθήκες ακραίες. Και επειδή γυμνό το κράτος χωρίς μισό φύλλο συκής. Και επειδή ο μέσος Νεοέλληνας είναι φανατικός εχθρός της προσωπικής, ατομικής ευθύνης
www.protothema.gr
Μήπως είναι τα F-16 τα αεροπλάνα της αριστεράς;
Με την έλευση των πρώτων από τα 24 Ραφάλ στην Ελλάδα τη Τετάρτη 19 Ιανουαρίου ξεκινάει μια νέα εποχή για την Πολεμική Αεροπορία και την Ελληνική άμυνα ευρύτερα. Η Ελλάδα πέτυχε μέσα σε ένα χρόνο να ανατρέψει τις ισορροπίες στον αέρα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου εισάγοντας οπλικά συστήματα αιχμής και περνώντας σε μια νέα ψηφιακή εποχή
www.protothema.gr
Αυστρία: Προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων λόγω της παραλλαγής Όμικρον
Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων προκαλεί η ραγδαία αύξηση των περιστατικών κορωνοϊού στην Αυστρία, με 2.600 από τις 58.000 τάξεις...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Πού γίνονται δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή -Τα 150 σημεία
Σε 150 σημεία της χώρας θα βρίσκονται σήμερα οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η μεγάλη ώρα στο Australian Open – Κόντρα στον Μεντβέντεφ με έπαθλο τον τελικό!
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό του Australian Open.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σαρηγιάννης στο Newsbomb.gr: Αργεί τελικά η μείωση των κρουσμάτων – Πότε θα δούμε κάτω από 10.000
Μπορεί τα κρούσματα να έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά ο αριθμός τους παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα - Παραμένει η πίεση στο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιαπωνία: Συνελήφθη άνδρας που πυροβόλησε φυσιοθεραπευτή και κράτησε όμηρο γιατρό για περίπου 11 ώρες
O 66χρονος δράστης άνοιξε πυρ με όπλο που περιγράφεται ως κυνηγετικό εναντίον ενός από τα μέλη της ιατρικής ομάδας, χρησιμοποίησε δακρυγόνο εναντίον του δεύτερου και πήρε όμηρο το τρίτο -   Η ιατρική ομάδα επισκεπτόταν τον άνδρα για να του προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και συλλυπητήρια μετά τον θάνατο συγγενούς του
www.protothema.gr
Διπλωματική αντεπίθεση από Ερντογάν: To φλέρτ της Τουρκίας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο
Στο Υπoυργείο Εξωτερικών θεωρούν αναμενόμενες τις πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγιπ Ερντογάν σε συνέντευξη που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι επιδιώκει να κερδίσει ο Τσίπρας από την πρόταση δυσπιστίας
Αποφασισμένος να πιέσει ακόμα περισσότερο την ήδη στρυμωγμένη εξαιτίας της πανδημίας, της ακρίβειας και πλέον, και της αδράνειας του κρατικού…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ένας μήνας περιθώριο για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων
Περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόταση μομφής: Η τριήμερη πόλωση, η κομματική συσπείρωση κι ένα μπούμερανγκ που πλανάται στον αέρα
Τριήμερη πόλωση στη Βουλή μετά την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας – Σε κόκκινο συναγερμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Ο διακόπτης, το μυστήριο με τις φιάλες και τα ερωτήματα
Λύση στο μυστήριο της έκρηξης σε κτίριο της λεωφόρου Συγγρού προσπαθούν να δώσουν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς μόνο τότε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δαβερώνης στο Newsbomb.gr: Τα μέτρα «πλήγωσαν» την εστίαση - Θα δούμε καταστήματα χωρίς ρεύμα!
Άρση Μέτρων: Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα εστιατόρια τους τελευταίους μήνες τόσο με τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Δανία θα αποσύρει τους στρατιώτες της από το Μάλι
Στηλιτεύοντας το «βρόμικο πολιτικό παιγνίδι» του Μπαμακό, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, ο Γιέπε Κόφολ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως η χώρα του...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή (28/1) σε 150 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιορδανία: Χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της χώρας εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης
Εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει σημειωθεί σε πολλές πόλεις της Ιορδανίας, καθώς το χιόνι έχει σκεπάσει μεγάλο τμήμα της χώρας...
1 h
www.zougla.gr
Σαρώνει η καταιγίδα Άνα το νότιο τμήμα της Αφρικής - 77 νεκροί σε τρεις χώρες
Ο απολογισμός των θυμάτων στα κράτη του νότιου τμήματος της Αφρικής που επλήγησαν από την τροπική καταιγίδα Άνα ανέβηκε στους…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ιαπωνία: Συνελήφθη άνδρας που πυροβόλησε φυσιοθεραπευτή και κράτησε όμηρο γιατρό
Η ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε σήμερα το πρωί ένοπλο έπειτα από πολιορκία 11 ωρών, αφού τραυμάτισε ένα από τα τρία μέλη ιατρικής ομάδας...
1 h
www.zougla.gr
Κόστα Ρίκα: Βέτο στην αποποινικοποίηση της κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς άσκησε ο πρόεδρος της χώρας
Η απόφασή του Κάρλος Αλβαράδο ήταν μάλλον απρόσμενη, καθώς είχε εκφραστεί υπέρ του σχεδίου νόμου στο παρελθόν
1 h
www.protothema.gr
Κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου: Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική λίστα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Θρίλερ στην Ιαπωνία: Ενοπλος πυροβόλησε φυσιοθεραπευτή και κράτησε όμηρο γιατρό -Συνελήφθη μετά από πολιορκία
Η αστυνομία της Ιαπωνίας συνέλαβε σήμερα το πρωί ένοπλο έπειτα από πολιορκία 11 ωρών.
1 h
iefimerida.gr
Καιρός σήμερα: Παγετός στα ηπειρωτικά – Αναλυτική πρόγνωση
Διαβάστε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με ασθενείς σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, που από το απόγευμα σταδιακά θα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Παγετός στα ηπειρωτικά – Αναλυτική πρόγνωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Προκριματικά Μουντιάλ: Βήμα πρόκρισης (1-0) με Σουάρες η Ουρουγουάη
Το γκολ του Λουίς Σουάρες στο 50ο λεπτό, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης Παραγουάη-Ουρουγουάη στην Ασουνσιόν, με τους φιλοξενούμενους να πετυχαίνουν σπουδαία νίκη 1-0...
2 h
www.zougla.gr
Ειδικές άδειες: Πώς θα χορηγούνται στους εργαζόμενους, όταν νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους
Τον τρόπο χορήγησης των ειδικών αδειών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, όταν νοσούν από κορονοϊό είτε οι ίδιοι είτε τα…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
LIVE: Μπερετίνι - Ναδάλ
Ο Ναδάλ αντιμετωπίζει τον Μπερετίνι για μια θέση στον τελικό του Australian Open. Παρακολουθείστε live την εξέλιξη του αγώνα.
2 h
gazzetta.gr
Βραζιλία-Covid-19: 672 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 228.954 περιστατικά του SARS-CoV-2...
2 h
www.zougla.gr
Συντάξεις: Ρύθμιση σε 48 δόσεις στα αναδρομικά συνταξιούχων
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Έρχεται ρύθμιση σε έως και 48 δόσεις με εισοδηματικά κριτήριαΠερισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Καταιγίδα Άνα: Σχεδόν 80 νεκροί στο νότιο τμήμα της Αφρικής
Ο απολογισμός των θυμάτων στα κράτη του νότιου τμήματος της Αφρικής που επλήγησαν από την τροπική καταιγίδα Άνα ανέβηκε στους 77 νεκρούς...
2 h
www.zougla.gr
Καταιγίδα Άνα: Σχεδόν 80 νεκροί στο νότιο τμήμα της Αφρικής - Δείτε βίντεο
Δεκάδες χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκατοντάδες κατέρρευσαν υπό το βάρος των λίτρων νερού που έπεσαν μέσα σε μερικές μέρες και άνθρωποι παγιδεύτηκαν -  Νέα καταιγίδα, που βαπτίστηκε Μπατσιράι, σχηματίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό και αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες
2 h
www.protothema.gr
Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν την Άλγεβρα πολύ πριν τους Άραβες
Αντίθετα με ό,τι πιστεύαμε ως σήμερα, η Άλγεβρα δεν είναι επινόηση των Αράβων. Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι παλαιότερα οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εφεύρει «αλγεβρικούς» τρόπους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων. Η Άλγεβρα των αρχαίων Ελλήνων Μέσα σε αυτά τα δύο έγγραφα κρύβεται μια σημαντική για τα ελληνικά Μαθηματικά ανακάλυψη. Χρειάζεται βέβαια αρκετή εξάσκηση και υπομονή για να […]
2 h
www.makeleio.gr