Η Δανία επανεισάγει ορισμένους περιορισμούς κατά του κορωνοϊού

Η Δανία θα επιβάλει εκ νέου περιορισμούς, που θα στοχεύουν στον περιορισμό της ταχείας διασποράς της Covid-19, περιλαμβανομένης της παραλλαγής...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Super League 2, Αλμωπός Αριδαίας - Ολυμπιακός Β΄ 3-0: Τρίποντο με υπογραφή Ρόβα - Δείτε βίντεο
Ο Αλμωπός Αριδαίας επικράτησε με 3-0 του  Ολυμπιακό Β' για την 15η αγωνιστική του α' ομίλου της Super League 2 με τον Χρήστο Ρόβα να σκοράρει δις 
9 m
www.protothema.gr
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Είμαι το στήριγμα της Ιωάννας Τούνη, δεν έχει να κάνει με το αν είναι η κοπέλα μου»
Το μοντέλο μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο ίδιος και η Ιωάννα Τούνη με την υπόθεση του  revenge porn
9 m
www.protothema.gr
Εμανουέλ Μακρόν: Άνετη νίκη στις εκλογές ανεξαρτήτως αντιπάλου – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Le Monde
Άνετη χαρακτηρίζουν τα γαλλικά ΜΜΕ τη νίκη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αν γινόντουσαν εκλογές αύριο, Κυριακή (23.1.2022) χωρίς να παίζει κανένα ρόλο ποιον θα έχει αντίπαλο. Αυτό προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση του Ipsos-Sopra Steria για λογαριασμό της εφημερίδας Le Monde, του Ιδρύματος Ζαν Ζορές και του κέντρου πολιτικών μελετών Cevipof, σε δείγμα ... Περισσότερα To άρθρο Εμανουέλ Μακρόν: Άνετη νίκη στις εκλογές ανεξαρτήτως αντιπάλου – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Le Monde δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
H Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τα 4 απλά βήματα που διατηρούν λαμπερή και αψεγάδιαστη την επιδερμίδα της
Μπορεί να μας απασχολεί η επανασύνδεσή της με τον Μπεν Άφλεκ, όμως εκτός από το ερωτικό κομμάτι, η Τζένιφερ Λόπεζ είναι μία σταρ που ξεχωρίζει και για την ομορφιά της.
iefimerida.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο για να βρει τη γαλήνη
Ο Σέρβος τενίστρας Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο, αναζητώντας τη γαλήνη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέντε συμβουλές για να προφυλάξετε τον σκύλο σας από το κρύο
Κάποιοι από εσάς θα πιστεύετε ότι μόνον οι μικρόσωμοι σκύλοι κρυώνουν, ενώ κάποιοι άλλοι θα ισχυρίζεστε ότι τα ρουχαλάκια για σκύλους είναι, απλά, μια μόδα. Γιατί οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν τη δική τους «ενδυμασία»: το τρίχωμά τους, που τους προστατεύει από το κρύο. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι έτσι…
www.protothema.gr
Αναβλήθηκε η παρουσίαση της αγωνιστικής ομάδας MotoGP της Ducati
Οι ομάδες του MotoGP έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν τις ημερομηνίες παρουσίασης των ομάδων τους καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία πριν τις...
www.zougla.gr
Kακοκαιρία «Ελπίδα»: Δείτε πού χιονίζει τώρα – LIVE εικόνα από όλη τη χώρα
Η έντονη ταλάντωση του αεροχειμάρρου πάνω από την Ευρώπη συμβάλει στην μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς τη χώρα μας - Δείτε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το νέο devolo WiFi 5 Repeater 1200 είναι το έξυπνο boost για το WiFi
Το γρήγορο WiFi μάς παρέχει μια σταθερή online σύνδεση όταν εργαζόμαστε από το σπίτι και μας δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε περισσότερο σε ένα...
www.zougla.gr
Κοκτέιλ με σαφράν έχετε δοκιμάσει;
Ένα κοκτέιλ με γοητευτικό χρώμα και έντονη γεύση όπου κυριαρχεί το Gin Saffron, δηλαδή το τζιν που είναι εμπλουτισμένο με σαφράν.
www.protothema.gr
Επιστρέφει το ηλεκτρικό VW e-Up!
Η μεγάλη ζήτηση για πρακτικά μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα οδήγησε την VW στην απόφαση να επαναφέρει στη γκάμα της το e-Up!
www.protothema.gr
Tsitsipas beats Paire to move into the 4th round of the Australian Open
The Greek will face Fritz in the final 16
www.protothema.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 22/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 22/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιόνια ήδη στην Αθήνα – Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες
Η κακοκαιρία Ελπίς χτυπά πολλές περιοχές της χώρας με τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού να είναι οι πολικές θερμοκρασίες και οι πυκνές χιονοπτώσεις. Εξαίρεση δεν αποτελεί η Αττική, καθώς έχουμε χιονοπτώσεις από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου σε Υμηττό, Πάρνηθα και Πεντέλη, χωρίς ωστόσο η κακοκαιρία να έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα με τα πιο δύσκολα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιόνια ήδη στην Αθήνα – Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Premier League, Έβερτον – Άστον Βίλα 0-1: Ο Τζέραρντ έξυσε κι άλλο τις πληγές των «ζαχαρωτών»
Με γκολ του Μπουεντία στο φινάλε του πρώτου μέρους η Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ πέρασε με το 1-0 από το «Γκούντισον Παρκ» κόβωντας τον αέρα των «ζαχαρωτών» που ήθελαν νέο ξεκίνημα στην Premier League με τον Ντάνκαν Φέργκιουσον
www.protothema.gr
Rafale: Η ανέξοδη, αστοιχείωτη και επικίνδυνη κριτική - Αν δεν αντιλαμβάνεσαι, ρώτα...
Rafale: Ας συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι σε ορισμένα ζητήματα απαιτείται σοβαρότητα και αντίληψη της κρισιμότητας των καταστάσεων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αγρίνιο: Νέα στοιχεία «φωτιά» για τον ιερέα που μπήκε φυλακή για βιασμό, ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων
Ο ιερέας από το Αγρίνιο είχε προφυλακιστεί το περασμένο καλοκαίρι μετά τις καταγγελίες που προκάλεσαν σάλο. Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα στοιχεία… Ήταν Ιούνιος του 2021 όταν η σύλληψη και η προφυλάκιση του 50χρονου ιερέα είχε παγώσει το Αγρίνιο. Τότε οι δικηγόροι που τον εκπροσωπούσαν έκαναν λόγο για μια υπόθεση στημένη με χαλκευμένα ... Περισσότερα To άρθρο Αγρίνιο: Νέα στοιχεία «φωτιά» για τον ιερέα που μπήκε φυλακή για βιασμό, ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την περιπέται στην Αυστραλία
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφάσισε να επισκεφτεί ένα μοναστήρι στο Μαυροβούνιο ώστε να βρει την ηρεμία μετά την μεγάλη περιπέτεια και τη απέλασή του από την Αυστραλία. Το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο -εν εξελίξει- Australian Open, αφού απελάθηκε από την Αυστραλία για υγειονομικούς ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την περιπέται στην Αυστραλία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Regina King: Αυτοκτόνησε ο 26χρονος γιος της ηθοποιού λίγες ημέρες μετά από τα γενέθλιά του
Τέλος στη ζωή του έβαλε ο Ian Alexander Jr., γιος της ηθοποιού Regina King, ο οποίος μάλιστα είχε γενέθλια την περασμένη Τετάρτη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουρολοίμωξη: Πέντε πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε (εικόνες)
Η ουρολοίμωξη προκαλείται από την είσοδο βακτηρίων στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας και στη συνέχεια τον πολλαπλασιασμό τους, προκαλώντας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπρος: Στις 10 ημέρες η καραντίνα για τις στενές επαφές κρουσμάτων κορωνοϊού
Σε 10 ημέρες μειώνεται η καραντίνα για τις στενές επαφές κρουσμάτων κορωνοϊού στη Κύπρο.
iefimerida.gr
Έλτον Τζον: Επιστρέφει στη σκηνή ύστερα από 2 χρόνια
Ο Έλτον Τζον επέστρεψε και είναι καλύτερος από ποτέ.
iefimerida.gr
Πάτρα: Βρέφος δέκα ημερών νοσηλεύεται με κορωνοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
Διακομίστηκε εσπευσμένα στην Παιδιατρική Κλινική
www.protothema.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Είναι αθώος, όλα είναι ψέματα», λέει η παπαδιά (vid)
Στο πλευρό του 37χρονου ιερέα, τον οποίο κατήγγειλε ανήλικη για βιασμό, η σύζυγός του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσιτσιπάς για Australian Open: «Η διάθεση μου είναι πάντα ωραία στη Μελβούρνη»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την πρόκριση του στον 4ο γύρο, τον επόμενο αντίπαλο και για την αγάπη του προς το Australian Open
www.protothema.gr
Πάτρα: Στο νοσοκομείο με κορωνοϊό βρέφος 10 ημερών
Βρέφος μόλις 10 ημερών διακομίστηκε εκτάκτως από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας στο ΠΠΝΠ νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.
iefimerida.gr
Έχασαν 6χρονο από νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι
Τέλος καλό όλα καλά για ένα 6χρονο παιδί που χάθηκε από νηπιαγωγείο του Αγίου Δημητρίου, το οποίο βρήκαν περαστικοί και παρέδωσαν στην αστυνομία για να καταλήξει στην αγκαλιά του πατέρα του ενώ παράλληλα συνελήφθησαν δύο νηπιαγωγοί. Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη (18.1.2022), ένας πατέρας έφτασε στο νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο για να παραλάβει τον 6χρονο ... Περισσότερα To άρθρο Έχασαν 6χρονο από νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Αγνοείται 75χρονος που επιχείρησε να διαπλεύσει τον Ατλαντικό με κανό
Χάθηκε η επικοινωνία με έναν 75χρονο Γάλλο, ο οποίος προσπαθεί από την 1η Ιανουαρίου να διαπλεύσει μόνος του τον Ατλαντικό κωπηλατώντας με κανό. Ο Ζαν-Ζακ Σαβέν ενεργοποίησε την Παρασκευή (21.1.2022) τον σωστικό πομπό εντοπισμού του και έκτοτε η ομάδα υποστήριξης δεν έχει καμία επαφή μαζί του, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Ο ηλικιωμένος Γάλλος έκλεισε τα ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία: Αγνοείται 75χρονος που επιχείρησε να διαπλεύσει τον Ατλαντικό με κανό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νίκη για την Άστον Βίλα, 1-0 εκτός έδρας την Έβερτον
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Άστον Βίλα, που επικράτησε της Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ» με 1-0. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Πέθανε από κορονοϊό ο Χρήστος Γερμένογλου – Έχασε τη μάχη στα 53 χρόνια της ζωής του
O κορονοϊός του στέρησε τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος Γερμένογλου έδωσε τη μεγάλη μάχη που αποδείχθηκε άνιση… Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο σπουδαίος μουσικός, δάσκαλος, συνθέτης και συγγραφέας, Χρήστος Γερμένογλου, ο οποίος είχε νοσήσει από κορονοϊό. Γεννήθηκε στη Γερμανία και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας μουσικός με έντονη δράση στον ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Πέθανε από κορονοϊό ο Χρήστος Γερμένογλου – Έχασε τη μάχη στα 53 χρόνια της ζωής του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 1, ΟΦΗ-Παναιτωλικός (17:15, Cosmote Sport 3)
Με την αναμέτρηση στο Ηράκλειο ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League 1, μεταξύ δύο πολύ φορμαρισμένων ομάδων
www.protothema.gr
Πάτρα: Στο νοσοκομείο με κορονοϊό βρέφος 10 ημερών
Έκτακτη διακομιδή βρέφους 10 μόλις ημερών από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας στο ΠΠΝΠ ήταν σε εξέλιξη νωρίς το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αχαΐα: Με κλεμμένη μηχανή λήστεψαν καφετέρια
Ακινητοποίησαν με την απειλή μαχαιριού τον υπάλληλο και άρπαξαν συνολικά 1.800 ευρώ - Η ληστεία εξιχνιάστηκε από τις αρχές
www.protothema.gr
Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός Χρήστος Γερμένογλου
Ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης έφυγε μετά από μάχη με τον κορωνοϊό
www.protothema.gr
ΚΡΑΥΓΗ!!! Η Λίνα Κοεμτζή δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε! Να ανοίξει τώρα πάλι ο φάκελος!
Ένα έγκλημα το οποίο είναι αυτό το οποίο κάποιοι θέλουν διακαώς να ξεχάσουμε. Διαθέτουν μάλιστα τέτοια ισχύει, που κατάφεραν να εξαφανίσουν στοιχεία, να τρομοκρατήσουν μάρτυρες, να επιβάλουν ένα πέπλο τρόμου σε ολόκληρη την βόρειο Ελλάδα, προκειμένου να οδηγήσουν ένα τρομερό έγκλημα, στην λήθη, την λησμονιά, την αρχειοθέτηση. Τα τρομερά γεγονότα που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη […]
www.makeleio.gr
Οκτώ συλλήψεις και εννέα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων καθώς πραγματοποίησε 55.029 - Επιβλήθηκαν πρόστιμα €187.100
www.protothema.gr
Villas Armit: Για 4η φορά στο σφυρί το συγκρότημα με τις πολυτελείς βίλες στη Μύκονο
Στην περιοχή Φωκός Άνω Μερά - Τον Οκτώβριο άλλαξαν χέρια μόνο οι 2 από τις 14 ιδιοκτησίες - Στις 27 Ιανουαρίου ο νέος πλειστηριασμός με συνολική τιμή εκκίνησης 9 εκατ.
www.protothema.gr
Οκτώ συλλήψεις και δέκα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων καθώς πραγματοποίησε 55.029 - Επιβλήθηκαν πρόστιμα €187.100
www.protothema.gr
Australian Open: Τα ξημερώματα της Κυριακής (23/01) η μάχη της Σάκκαρη
Στη μάχη του 4ου γύρου του Australian Open θα μπει τα ξημερώματα της Κυριακής (23/01), όχι πριν τις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, η Μαρία Σάκκαρη...
www.zougla.gr
Καρδίτσα: Δουλειές με... «φούντες» σε κλειστό κατάστημα στους Σοφάδες
Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές βρέθηκαν περίπου 800 γραμμάρια κάνναβης καθώς κι ένα περίστροφο - Συνελήφθησαν οι δράστες
www.protothema.gr
Ο Τζόκοβιτς επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο για να βρει τη γαλήνη
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από την μεγάλη του περιπέτεια στην Αυστραλία επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο για να ηρεμήσει και να συγεντρώσει τις δυνάμεις του
www.protothema.gr
Κορονοϊός – Πάτρα: Αγωνία για βρέφος 10 ημερών που νόσησε – Επειγόντως σε νοσοκομείο
Το βρέφος διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό στην Πάτρα και πλέον οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο… Στα δύσκολα με το ξεκίνημα της ζωής του. Το βρέφος νόσησε στην Πάτρα και οι γονείς του, που πλέον λιώνουν από αγωνία, κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί θα υποβάλλουν το αγγελούδι σε σειρά εξετάσεων, πριν ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Πάτρα: Αγωνία για βρέφος 10 ημερών που νόσησε – Επειγόντως σε νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χιόνια και στην Αθήνα – Ποιες περιοχές χρειάζονται αλυσίδες
Όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα, η κακοκαιρία «Ελπίς» που πλήττει την χώρα μας δεν θα άφηνε ανεπηρέαστη την Αθήνα. Από τις χιονοπτώσεις και τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα, η κίνηση των οχημάτων σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ σε κάποια άλλα έχει διακοπεί τελείως. Ειδικότερα λόγω […]
www.makeleio.gr
Γαλλία: Αγνοείται η τύχη 75χρονου που προσπαθούσε να διαπλεύσει με κανό τον Ατλαντικό
Ένας 75χρονος Γάλλος προσπαθεί από την 1η Ιανουαρίου να διαπλεύσει μόνος του τον Ατλαντικό κωπηλατώντας.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στα λευκά το Βόρειο Αιγαίο -Χιόνι σε Λήμνο και Λέσβο
Η κακοκαιρία «Ελπίς» χτυπά ήδη μεγάλο μέρος της χώρας και το βόρειο Αιγαίο έχει μπει ήδη στο «στόχαστρο».
iefimerida.gr
Το video με το χιονισμένο τοπίο που δεν θα πιστεύετε ότι γυρίστηκε στην Ελλάδα
Έχει κατακλύσει το Instagram feed μας.
www.protothema.gr
Αξίες και νόρμες στην παγκόσμια πολιτική
Πιθανότατα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι – πρακτικά- ολόκληρο το σύστημα των διεθνών...
www.zougla.gr