Η εγκατάσταση του Konstantin Ikonomidis στη Γροιλανδία

Μια ποιητική χειρονομία αναγνώρισης του φυσικού τοπίου και της πλούσιας ιστορίας, του μοναδικού χαρακτήρα της κουλτούρας της Γροιλανδίας...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα
Τα δημόσια πρόσωπα δείχνουν και δημόσια την στήριξή τους στην 24χρονη κοπέλα που έπεσε θύμα βιασμού
www.protothema.gr
ΑΕΚ – Δημήτρης Μελισσανίδης: «Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο στο γήπεδό μας»
Ένα ακόμη “βήμα” για την ολοκλήρωση του έργου του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έγινε με τις υπογραφές δύο συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλης και τον “ισχυρό άνδρα” της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ, Δημήτρη Μελισσανίδη. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σήμερα (20/01) στην Περιφέρεια Αττικής και υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,274 εκατ. ευρώ για την ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ – Δημήτρης Μελισσανίδης: «Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο στο γήπεδό μας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Κύργιος χάνει στο τένις αλλά κερδίζει στον έρωτα - Δεν ξεκολλάει από την καυτή του σύντροφο
Ο Νικ Κύργιος αποκλείστηκε νωρίς από το Australian Open αλλά δείχνει πως δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα αφού ζει τον έρωτα του με την 21χρονη Κοστίν
www.protothema.gr
Nτέμης Νικολαΐδης: Η νέα καθημερινότητα μετά τον χωρισμό από τη Δέσποινα Βανδή
Ο  Γρηγόρης Μπάκας, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό», αποκάλυψε πως είναι η ζωή του Ντέμη Νικολαΐδη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Κατέληξε βρέφος τριών μηνών
Τραγωδία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με βρέφος τριών μηνών να χάνει τη μάχη με τον κορονοϊόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Που κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον και μετάλλαξη Δέλτα
Η μετάλλαξη Όμικρον συνεχίζει τις κυριαρχικές της τάσεις αναφορικά με τα ελεγχόμενα κρούσματα κορονοϊου όμως η Δέλτα παραμένει εδώ και απειλεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ η μετάλλαξη Δέλτα παίρνει κεφάλι στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (69,05%), Δυτικής Ελλάδας (51,63%), Ηπείρου (75%), Κεντρικής Μακεδονίας (60,48%), Πελοποννήσου (50,30%) και Στερεάς Ελλάδας (52,71%). ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Που κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον και μετάλλαξη Δέλτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Σταθερή η θετικότητα – Δείτε πόσα τεστ έγιναν σήμερα
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.869 κρούσματα κορονοϊού σήμερα Πέμπτη (20/1), μετά τη διενέργεια 323.060 τεστ, (PCR: 30.776, RAPID: 292.284). Το ποσοστό θετικότητας ανήλθε στο 5.84%, με τη σταθερότητα να οαραμένει σταθερή, αφού χθες (19/1) ήταν στο 5.56%, Δείγματα που έχουν ελεγχθεί Σημειώνεται επίσης, ότι από την ν 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός – Σουηδία: Χαλαρώνει η καραντίνα με συγκεκριμένες εξαιρέσεις
Η Σουηδία θα χαλαρώσει τους κανόνες καραντίνας λόγω COVID-19 και θα καταστήσει ευκολότερο για τους υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς όπως το σύστημα υγείας και η αστυνομία να πάνε στη δουλειά τους, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία υγείας, καθώς η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Όσοι έχουν θετικό τεστ ή ζουν μαζί με ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Σουηδία: Χαλαρώνει η καραντίνα με συγκεκριμένες εξαιρέσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το Μουσείο της Πολιτείας του Ιλλινόι διοργανώνει έκθεση για την «Gen X»
Το Μουσείο της Πολιτείας του Ιλλινόι στο Σπρίνγκφιλντ των ΗΠΑ αφιερώνει τη νέα του έκθεση σε όσους γεννήθηκαν...
www.zougla.gr
Δήμος Αθηναίων: Οι θερμαινόμενες αίθουσες για αστέγους ενόψει της κακοκαιρίας «Ελπίς»
Σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των αστέγων της πόλης από το επερχόμενο κρύο δηλώνει ο Δήμος Αθηναίων, διατηρώντας ανοιχτές θερμαινόμενες αίθουσες και αυξάνοντας τις επιτόπιες παρεμβάσεις του Streetwork στους δρόμους της πρωτεύουσας.
iefimerida.gr
«Ως έθνος δικαίου δεσμευόμαστε για την ισότητα όλων ανεξαρτήτως θρησκευτικών πιστεύω» το μήνυμα Ελπιδοφόρου
Φόρος τιμής από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής στη μνήμη του κορυφαίου μαύρου Αμερικανού ηγέτη Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
www.protothema.gr
ΕΦΚΑ: Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις - Ποιους αφορά
ΕΦΚΑ: Στην πρόσληψη 700 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποια premium εταιρεία "τερμάτισε" πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα;
Για όγδοη συνεχή χρονιά η Mercedes-Benz κατέκτησε το 2021 την πρώτη θέση στην κατηγορία των premium επιβατικών αυτοκινήτων στη χώρα μας.
iefimerida.gr
Ο Ζελένσκι απαντά στις δηλώσεις Μπάιντεν: Δεν υπάρχουν ήσσονες εισβολές και μικρά έθνη
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «μικρές» εισβολές
www.protothema.gr
Νέα υπόθεση revenge porn: Πασίγνωστη τραγουδίστρια καταγγέλλει πρώην μπασκετμπολίστα για εκδικητική πορνογραφία
Θύμα revenge porn έπεσε πολύ γνωστή τραγουδίστρια καταγγέλλοντας πρώην μπασκετμπολίστα και φίλο πρώην συντρόφου της για εκδικητική πορνογραφία.
iefimerida.gr
Βρέφος 38 ημερών από τον Πύργο νοσηλεύεται με κορωνοϊό στο Νοσοκομείο του Ρίου
Ένα βρέφος μόλις 38 ημερών από τον Πύργο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πάτρας...
www.zougla.gr
Αυτοκίνητο χτύπησε δημοσιογράφο την ώρα που ήταν live στον αέρα (vid)
Πολλά συμβαίνουν σε «ζωντανές μεταδόσεις», ωστόσο μάλλον για πρώτη φορά βλέπουμε αυτοκίνητο να κτυπάει τη ρεπόρτερ και να τη ρίχνει κάτω μαζί με τον εξοπλισμό της.
www.protothema.gr
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Για ποιες εναλλακτικές θεραπείες σας αποζημιώνει
Αυξάνεται ο αριθμός ανθρώπων που καταφεύγουν στην εναλλακτική ή παραδοσιακή ιατρική, πρακτικές των οποίων έχουν αναγνωριστεί για τη συμβολή τους στη διαχείριση παθήσεων και από σημαντικούς φορείς υγείας όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πώς ανταποκρίνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες στη μεγάλη ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών
www.protothema.gr
Νίκος Βαμβακούλας: «"Ρε π#@στη μπουζούκια πριν το ματς;", την έβρισκα στα υπόγεια της Συγγρού»
Συνέντευξη στον Παναγιώτη Δαλαταριώφ
www.protothema.gr
Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 13χρονος με «Όμικρον» -Τζανάκης: Αδυνατώ να φανταστώ τι θα πάθαινε αν ήταν ανεμβολίαστος
Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηράκλειου νοσηλεύεται ένας 13χρονος, ο οποίος νοσεί από κορωνοϊό και συγκεκριμένα από τη μετάλλαξη Όμικρον.
iefimerida.gr
Δείτε την σημερινή γεωγραφική κατανομή των 18.869 μολύνσεων
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε και σήμερα 20/01/2022 τις περιφέρειες που έχουν ανιχνευθεί τα κρούσματα κορονοϊού τα οποία έχουν παγιωθεί σε πενταψήφιο νούμερα λόγω της μετάλλαξης Όμικρον. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 18.869 κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα, τα 7.139 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 1.704 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική τα κρούσματα κατανέμονται ως εξής: Ανατολική Αττική      […]
www.makeleio.gr
Επιστολή Πέτσα στους δημάρχους και περιφερειάρχες της χώρας για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς»
Σε αυξημένη ετοιμότητα των μηχανισμών πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης και σε προετοιμασία των κοινωνικών δομών...
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Στα 665 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Όμικρον - Πού εντοπίζονται
Τι αποκαλύπτουν τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εικόνα των μεταλλάξεων του κορονοϊού στην Ελλάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξανθός: Η κυβέρνηση της ΝΔ το μόνο σχέδιο που έχει είναι η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ
«Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η υγειονομική τραγωδία στη χώρα και την ώρα που το κλίμα στο ΕΣΥ είναι πολύ βαρύ επειδή το προσωπικό...
www.zougla.gr
Απολύθηκε η υπάλληλος που εμπλέκεται στους «μαϊμού» εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας Παλαμά
Η διοικητική υπάλληλος βεβαίωνε ψευδώς σε δεκάδες πολίτες ότι έχουν εμβολιαστεί – Απολύθηκε και η νοσηλεύτρια που έκανε χρήση του πιστοποιητικού
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Η κατανομή των 18.869 νέων λοιμώξεων - 7.139 στην Αττική και 1.704 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.869 νέα κρούσματα του νέου ιού εκ των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Πλατφόρμα παρακολούθησης ελλείψεων και υποστήριξη κλινικών δοκιμών για την ανάπτυξη εμβολίων» προανήγγειλε ο ΕΜΑ
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα είναι, όπως επισημαίνει, καλύτερα εξοπλισμένος για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Πάνω από 7.000 κρούσματα στην Αττική, 1.700 στη Θεσσαλονίκη
Yψηλή παραμένει για ακόμη μια ημέρα η πίεση που δημιουργεί ο κορωνοϊός στα μεγάλα αστικά κέντρα, σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ “ΕΙΔΙΚΟΥΣ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ! ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΣΙΜΠΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ – 18.869 ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 81 ΝΕΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
Στα 18.869 ανήλθαν τα νέα κρούσματα σήμερα Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, οι διασωληνωμένοι με κορονοϊό στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 688, ενώ οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν από τη νόσο είναι 81. Υπενθυμίζεται, ότι χθες 16/1 καταγράφηκαν 20.107 κρούσματα, 683 διασωληνωμένοι και 88 νεκροί από κορονοϊό. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: «Τα νέα εργαστηριακά […]
www.makeleio.gr
Απολύονται οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στους εμβολιασμούς - μαϊμού στον Παλαμά Καρδίτσας
Συνεδρίασε σήμερα το Α’ βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ)...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Αντόνιο Τσόλακ
Ο Αντόνιο Τσόλακ επέστρεψε στον ΠΑΟΚ μετά το δανεισμό του στη Μάλμε, αλλά ακόμα δεν έχει τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού παραμένει τραυματίας. Ο Κροάτης επιθετικός συμπληρώνει το ιατρικό δελτίο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον Νέλσον Ολιβέιρα και Ομάρ Ελ Καντουρί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα τραυματισμών. Η ενημέρωση από την ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Αντόνιο Τσόλακ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξανθός: «Το σχέδιο Πλεύρη είναι η διάλυση του ΕΣΥ προς όφελος των επιχειρηματιών υγείας»
«Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος (σ.σ. ο Υπουργός Υγείας) προσωπικά το μόνο σχέδιο που έχουν για την μετά-covid εποχή είναι η ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας», επισημαίνει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Κορονοϊός: 7.139 κρούσματα στην Αττική, 1.704 στη Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης της διασποράς
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε και σήμερα 20/01/2022 τις περιφέρειες που έχουν ανιχνευθεί τα κρούσματα κορονοϊού τα οποία έχουν παγιωθεί σε πενταψήφιο νούμερα λόγω της μετάλλαξης Όμικρον. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 18.869 κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα, τα 7.139 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 1.704 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική τα κρούσματα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 7.139 κρούσματα στην Αττική, 1.704 στη Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης της διασποράς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Lidl Ελλάς «Κορυφαίος Εργοδότης» σε Ελλάδα και Ευρώπη για 6η συνεχόμενη φορά
Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute με τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη» σε Ελλάδα και Ευρώπη, για τον προσανατολισμό και τις δράσεις της με επίκεντρο τους εργαζομένους της.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: 18.869 νέα περιστατικά, 81 θάνατοι και 688 διασωληνωμένοι
Σήμερα, Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 18.869 νέα περιστατικά Covid-19 στην Ελλάδα...
www.zougla.gr
Κλειστά όλα τα σχολεία στις Σπέτσες λόγω κρουσμάτων
Κλειστά θα είναι τα σχολεία σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος στις Σπέτσες, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού. Παράλληλα, διενεργεί δωρεάν rapid test, ώστε να αναχαιτίσει το νέο κύμα της πανδημίας στο νησί. Μετά την αύξηση των κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες η Δημοτική Αρχή αποφάσισε για την ανάγκη προστασίας της υγείας και υγειονομικής […]
www.makeleio.gr
New ledges for the disabled installed at 74 public transport stops in Athens (photos)
They will be ready by May
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: 18.869 νέα κρούσματα, 81 θάνατοι, 688 διασωληνωμένοι
Τα νέα κρούσματα είναι 18.869, σύμφωνα με ό,τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ στη σημερινή του έκθεση για τον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Κορονοϊός – Παλαμάς Καρδίτσας: Δύο απολύσεις για τους εικονικούς εμβολιασμούς
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με τους «μαϊμού» εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στον Παλαμά Καρδίτσας. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Κορονοϊός – Παλαμάς Καρδίτσας: Δύο απολύσεις για τους εικονικούς εμβολιασμούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μιχαηλίδου: Νέο σύγχρονο πλαίσιο για τον ουσιαστικό έλεγχο των προνοιακών δομών
«Ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους για τις κοινωνικές δομές είναι αποκεντρωμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πολ Κάντορ: «H Αριάνα Γκράντε ήταν "βράχος" για τον Μακ Μίλερ στον αγώνα του με την κατάχρηση ουσιών»
Ο συγγραφέας ενός νέου βιβλίου για τον Μακ Μίλερ δίνει τη δική του οπτική για τη σχέση του εκλιπόντος ράπερ με την τραγουδίστρια...
www.zougla.gr
Στα 18.869 τα νέα κρούσματα, 688 οι διασωληνωμένοι, 81 θάνατοι
Δείτε το infographic με όλα τα τελευταία στοιχεία για τα κρούσματα, τους εμβολιασμούς και τους θανάτους λόγω Covid-19
www.protothema.gr
Κορονοϊός: 18.869 νέα κρούσματα σήμερα 20/01 στην Ελλάδα
Ψηλά παραμένουν τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός καθώς σήμερα Πέμπτη 20 Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.869 νέες μολύνσεις, 81 νεκροί και 688 διασωληνωμένοι. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.869, εκ των οποίων 70 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 18.869 νέα κρούσματα σήμερα 20/01 στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία
Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, o οποίος είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γνωστή τραγουδίστρια καταγγέλλει μπασκετμπολίστα για εκδικητική πορνογραφία
Η αποκάλυψη έγινε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
www.protothema.gr
Κρούσματα σήμερα: 18.869 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 81 θάνατοι και 688 διασωληνωμένοι
Πού εντοπίζονται τα νέα κρούσματα σήμερα Πέμπτη  (20/1) - Η ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: 15χρονος διπλά εμβολιασμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Η μετάλλαξη Όμικρον καλπάζει και μπορεί τα συμπτώματά της να είναι ήπια, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται άκρως επικίνδυνη. Συγκεκριμένα με τη μετάλλαξη Όμικρον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης ένα 15χρονο παιδί. Το παιδί δεν είναι διασωληνωμένο, είναι διπλά εμβολιασμένο ωστόσο παρουσίασε μυοκαρδίτιδα. Επτά ακόμα παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική κλινική ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: 15χρονος διπλά εμβολιασμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr