Η Moderna σκοπεύει να αναπτύξει μια αναμνηστική δόση του εμβολίου της για την παραλλαγή Όμικρον

Η Moderna θα αναπτύξει γρήγορα ένα υποψήφιο εμβόλιο για την παραλλαγή Όμικρον.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τουρκία: Ενισχύθηκε η τουρκική λίρα μετά την απόφαση να μείνει αμετάβλητο το επιτόκιο
Πάνω από 1% καταγράφηκε η ενίσχυση της τουρκικής λίρας μετά την απόφαση που έλαβε σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, κάτι που επηρέασε και την ισοτιμία της με το δολάριο. Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας, η οποία κινείτο σταθερά ή πτωτικά πριν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Ενισχύθηκε η τουρκική λίρα μετά την απόφαση να μείνει αμετάβλητο το επιτόκιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Νέες προκλήσεις Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα θα πληρώσει βαρύ τίμημα
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας λέγοντας πως στηρίζει τρομοκράτες και θα πληρώσει βαρύ…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κεραμέως: 18 θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα, στην αντιμετώπιση της πανδημίας από το εκπαιδευτικό σύστημα
Έρευνα που δείχνει την ετοιμότητα των χωρών του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της επίπτωσης της πανδημίας στην εκπαίδευση ανήρτησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στο Facebook. Από τον πίνακα προκύπτει, ότι η θέση της Ελλάδας το 2019 ήταν στην 22η θέση και μετά ανέβηκε στην 6η θέση. Ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Κεραμέως: «Προτεραιότητά μας ... Περισσότερα To άρθρο Κεραμέως: 18 θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα, στην αντιμετώπιση της πανδημίας από το εκπαιδευτικό σύστημα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι» δηλώνει ο Γάλλος εκπαιδευτής τους
Ο χαμογελαστός Γάλλος πιλότος με το επιχειρησιακό προσωνύμιο «James», για λόγους ασφαλείας, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες πιλότους των Rafale, τους οποίους γνώρισε κατά την υποδοχή των μαχητικών αεροσκαφών χθες Τετάρτη (19.1.2022) στην Τανάγρα. Για τον 42χρονο Γάλλο πιλότο μαχητικών, το να κατεβαίνει από μια ειδική πτήση με ένα γαλλικής κατασκευής Rafale, ... Περισσότερα To άρθρο Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι» δηλώνει ο Γάλλος εκπαιδευτής τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΔΜΗΕ: Θέσεις εργασίας για νέους μηχανικούς και στελέχη πληροφορικής
ΑΔΜΗΕ: Πρόγραμμα για  διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς και πτυχιούχους Πληροφορικής  Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρωσία: «Εικασίες των δυτικών η επικείμενη εισβολή στην Ουκρανία» λέει το Κρεμλίνο
Η Μαρία Ζαχάροβα  κάλεσε «τις δυτικές χώρες να σταματήσουν την επιθετική αντιρωσική επικοινωνιακή εκστρατεία
www.protothema.gr
Η FIFA ανακοίνωσε αλλαγές στο καθεστώς των δανεικών παικτών
Με ανακοίνωσή της η FIFA γνωστοποίησε τις αλλαγές που θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής για τον περιορισμό των δανεικών ποδοσφαιριστών
www.protothema.gr
«Τυφλές» οι κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου «The Met» - Καμία τήρηση των μέτρων ασφαλείας για την πανδημία 
Το πεντάστερο ξενοδοχείο «The Met Hotel» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε λογικά να πληροί όλα τα κριτήρια τα οποία συνιστούν αναγκαία συνθήκη ώστε να...
www.zougla.gr
Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ με το παλτό που σίγουρα θα λατρέψεις -Ζεστό και στιλάτο, σε πρωτότυπο σχέδιο [εικόνες]
Πρώτες εβδομάδες της χρονιάς και το κρύο μας έχει δείξει τα δόντια του.
iefimerida.gr
Τα «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη γίνονται μιούζικαλ!
Πρώτη φορά ταινία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου διασκευάζεται για την Εθνική Λυρική Σκηνή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΣ Γιάννινα: Στον… αέρα το ματς με Ολυμπιακό - Μένει χωρίς τερματοφύλακα
ΠΑΣ Γιάννινα: Ορατό είναι το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» λόγω απουσιών στους Ηπειρώτες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Ευρώπη εξετάζει μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας, την αποδοχή
Όταν ξέσπασε η πανδημία, πολλές χώρες του κόσμου επέβαλλαν σκληρά μέτρα καραντίνας, αλλά πλέον η στρατηγική φαίνεται να αλλάζει σιγά-σιγά.
iefimerida.gr
Αυστρία: Χαλαρώνουν τα μέτρα για είσοδο στη χώρα από Δευτέρα
Μέχρι τώρα οι ταξιδιώτες από «περιοχές με έξαρση της Όμικρον» έπρεπε να έχουν αρνητικό PCR 48 ωρών, ακόμα κι αν είχαν κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου
www.protothema.gr
Rafale: Γάλλος εκπαιδευτής αποθεώνει τους Ελληνες πιλότους: Πραγματικά είναι πολύ καλοί χειριστές!
Ο «James», όπως είναι το επιχειρησιακό προσωνύμιο του πιλότου για λόγους ασφαλείας, κατεβαίνει από το πίσω κάθισμα του διθέσιου Rafale.
iefimerida.gr
Αυστρία: Χαλάρωση των κανονισμών εισόδου λόγω Covid-19 από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου
Σε χαλάρωση των κανονισμών εισόδου στη χώρα προχωρά από τη Δευτέρα η Αυστρία, με την απαλλαγή από την υποχρέωση για τεστ PCR όσων έχουν ολοκληρώσει και τον ενισχυτικό εμβολιασμό κατά της Covid-19 και την αφαίρεση 14 χωρών από τον κατάλογο με τις «περιοχές υψηλού κινδύνου, λόγω έξαρσης παραλλαγής». Από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου δέκα χώρες […]
www.makeleio.gr
ΚΙΝΑΛ: Ο Δημήτρης Μάντζος εκπρόσωπος Τύπου
Ο νομικός Δημήτρης Μάντζος, μέχρι τώρα διευθυντής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ...
www.zougla.gr
Χατζηδάκης για γονικές άδειες λόγω κορωνοϊού: Στον ΣΥΡΙΖΑ είστε παράδειγμα δημαγωγίας και υποκρισίας
Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ επί της τροπολογίας που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
iefimerida.gr
ΚΙΝΑΛ: Όλα τα νέα πρόσωπα - κλειδιά της Χαριλάου Τρικούπη
Ανακοινώθηκαν ο τοποθετήσεις σε κρίσιμες θέσεις του Κινήματος Αλλαγής - Μάντζιος ο νέος εκπρόσωπος - Πρόσωπο «έκπληξη» η αναπληρώτριά του
www.protothema.gr
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προτείνει την απαγόρευση και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων στη χώρα
Η κεντρική τράπεζα επικαλέστηκε απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ευημερία των πολιτών και την κυριαρχία της νομισματικής πολιτικής της – Ζήτησε νομική ευθύνη για να μην χρησιμοποιούνται τα κρυπτονομίσματα ως μέσο πληρωμής
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Στην Ελβετία οι τοξικολογικές της Γεωργίας Μπίκα – Θρίλερ με την κατάθεση των τεσσάρων
Θεσσαλονίκη: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό εστάλησαν στην Ελβετία και από εκεί ήρθαν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
FIFA: Έρχονται νέοι κανονισμοί για τον δανεισμό παικτών
Από την 1η Ιουλίου του 2022 η FIFA θα εφαρμόσει νέους κανονισμούς για το δανεισμό παικτών από τις ομάδες. Σύμφωνα και με την ενημέρωση της FIFA, οι συγκεκριμένοι κανονισμοί για τον δανεισμό ποδοσφαιριστών θα εφαρμοστούν με στόχο «την εξέλιξη νεαρών παικτών, την προώθηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά και την πρόληψη της συσσώρευσης», Για να εξασφαλιστεί ... Περισσότερα To άρθρο FIFA: Έρχονται νέοι κανονισμοί για τον δανεισμό παικτών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τι βλέπουν οι κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street μετά το κακό ξεκίνημα του 2022
Ισχυρή διόρθωση ή κάτι χειρότερο ετοιμάζεται στις αμερικανικές αγορές, αφού το ξεκίνημα του νέου έτους βρίσκει τον δείκτη S&P 500 4% χαμηλότερα αλλά ακόμη χειρότερα τον δείκτη Nasdaq στο -7% - Δείτε γραφήματα
www.protothema.gr
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Τα στελέχη που όρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Τα βιογραφικά των νέων προσώπων
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε τοποθετήσεις νέων προσώπων στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις που είχε λάβει εδώ και καιρό για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γαλλία – κορονοϊός: Παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των μέτρων
Σε σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού αναμένεται να προχωρήσει η Γαλλία παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Η Γαλλία θα παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των περιορισμών της COVID-19 αργότερα σήμερα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ, αν και προειδοποίησε ότι το κύμα των μολύνσεων Όμικρον που σαρώνει ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία – κορονοϊός: Παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των μέτρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δίκη Παντελίδη: «Είμαι 1000% σίγουρος ότι οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου», λέει ο ιατροδικαστής της οικογένειας
Στο δικαστήριο κατέθεσε ο ιατροδικαστής της οικογένειας του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, Αναστάσιος Θεοδωρίδης.
iefimerida.gr
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αγωγών για το τροχαίο που κόστισε τη ζωή του Π. Παντελίδη
Τα σενάρια πως οδηγός του αυτοκινήτου, την ώρα του τραγικού δυστυχήματος δεν ήταν ο Παντελής Παντελίδης αλλά η μία από τις δύο κοπέλες...
www.zougla.gr
Ozark: Ξεκινάει αύριο η τελευταία σεζόν στο Netflix
Το πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς, θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα στις 10 το πρωί
www.protothema.gr
Αυτοκίνητο χτύπησε δημοσιογράφο την ώρα που ήταν live στον αέρα (vid)
Πολλά συμβαίνουν σε «ζωντανές μεταδόσεις», ωστόσο μάλλον για πρώτη φορά βλέπουμε αυτοκίνητο να κτυπάει τη ρεπόρτερ και να τη ρίχνει κάτω μαζί με τον εξοπλισμό της.
gazzetta.gr
Τατάρ: Ζήτημα χρόνου η αναγνώριση του ψευδοκράτους, σίγουρα θα έρθει
Ο Τατάρ χαρακτήρισε σωστή την κίνηση των Τούρκων  για τα Βαρώσια και είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει αίτηση 400 Ελληνοκύπριοι, ζητώντας επιστροφή των περιουσιών τους
www.protothema.gr
«Τα Ραντεβού μου» στην Εφορία: Επέκταση της πλατφόρμας για όλες τις ΔΟΥ – Πώς θα τα κλείσετε
Η πλατφόρμα «Τα Ραντεβού μου» επεκτείνει την λειτουργία της για όλες τις ΔΟΥ της χώρας, με σκοπό να διευκολύνει ακόμα περισσότερους πολίτες με τις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από σήμερα, Πέμπτη (20.01.2022), πρόσβαση στην παραπάνω υπηρεσία έχουν όλοι οι πολίτες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).  ... Περισσότερα To άρθρο «Τα Ραντεβού μου» στην Εφορία: Επέκταση της πλατφόρμας για όλες τις ΔΟΥ – Πώς θα τα κλείσετε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο ΠΑΣ έμεινε με έναν τερματοφύλακα, στον «αέρα» το ματς με τον Ολυμπιακό
Στον «Αγιαξ της Ηπείρου» υπάρχει πλέον μόλις 1 «ετοιμοπόλεμος» τερματοφύλακας για το επερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό και είναι ορατός ο κίνδυνος της αναβολής
www.protothema.gr
Στο gov.gr η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Οι πολίτες θα μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση – Η βεβαίωση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη ηλεκτρονικά, ενώ θα ειδοποιείται με SMS και email 
www.protothema.gr
Η Γη της Ελιάς: Ο Θεοδόσης μετακομίζει στο σπίτι της Μαργαρίτας
Απόψε, στις 21:00, στο MEGA
www.protothema.gr
Ηλεκτρονική ανανέωση σε άδειες κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων – Τα βήματα στο gov.gr
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από χθες το απόγευμα, Τετάρτης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Αυτές είναι οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες
Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας «Ελπίς» που θα πλήξει τις επόμενες μέρες τη χώρα. Η ΓΓΠΠ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά […]
www.makeleio.gr
Σον Μπράντλεϊ: Η πιο σημαντική τάπα της ζωής του (vids)
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το σοβαρό ατύχημα του πανύψηλου Σον Μπράντλεϊ των 229 εκατοστών το οποίο τον «καθήλωσε» σε αναπηρικό καροτσάκι. Η καθημερινή μάχη στα νοσοκομεία και η ζωή του σήμερα που δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.
gazzetta.gr
Εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι μελέτες αποκατάστασης της Διόλκου στην Κόρινθο
Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - ΚΑΣ, οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Ποσειδωνία...
www.zougla.gr
Τον ξυλοκόπησε η 62χρονη πεθερά του και της έκανε μήνυση
Πρόκειται για έναν 40χρονο που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας
www.protothema.gr
Ο Νίκος Μακρόπουλος και η Άντζελα Δημητρίου μιλούν για την συνύπαρξή τους στη σκηνή του «Σπίτι με το MEGA»
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 21:40, στο MEGA
www.protothema.gr
Μάρτυρας οικογένειας Παντελίδη: Είμαι 1000% σίγουρος πως οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου
Ο ιατροδικαστής, εμπειρογνώμονας της οικογένειας του τραγουδιστή κατέθεσε ότι «με τέτοιο ποσοστό αλκοόλης ο Παντελίδης δεν θα μπορούσε να βάλει το κλειδί στο αυτοκίνητο» - «Η κόρη μου δεν ήταν σε καμία περίπτωση η οδηγός» λέει ο πατέρας της Φρόσως Κυριάκου
www.protothema.gr
Ευθείες απειλές από Τσαβούσογλου σε Ελλάδα και Κύπρο: «Υποθάλπουν τρομοκράτες, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»
Παραλήρημα από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, που έκανε λόγο  εκπαίδευση τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα - Ακόμη «ανακάλυψε» 9 απόπειρες της Ελλάδας και της Κύπρου να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας τον τελευταίο χρόνο
www.protothema.gr
Το συγκινητικό μήνυμα της Ευγενίας Σαμαρά για τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή
Δύσκολες στιγμές βιώνει το τελευταίο διάστημα η Ευγενία Σαμαρά καθώς πριν από ενάμιση μήνα, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, στον οποίο είχε τεράστια αδυναμία....
www.zougla.gr
Κίνδυνος αναβολής του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός για τη Superleague 1
Αμφίβολη φαίνεται πως είναι αυτή τη στιγμή η διεξαγωγή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο “Γ. Καραϊσκάκης” (23.01.2022 / 19:30) για την 19η αγωνιστική της Superleague 1. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Κίνδυνος αναβολής του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός για τη Superleague 1 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο gov.gr η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από το απόγευμα της Τετάρτης, 19 Ιανουαρίου...
www.zougla.gr
Ο ΠΑΣ έμεινε με έναν τερματοφύλακα, στον «αέρα» το ματς με τον Ολυμπιακό
Στον «Αγιαξ της Ηπείρου» υπάρχει πλέον μόλις 1 «ετοιμοπόλεμος» πορτιέρε για το επερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό
gazzetta.gr
Στο Netflix το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Σβαρτσενέγκερ - Όσα ξέρουμε για τη σειρά «Utap»
Στη σειρά του Netflix, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα υποδυθεί έναν πράκτορα της CIA.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Έλληνας ηθοποιός πίσω από τη βρετανική καμπάνια για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, αλλά έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στη χώρα μας κι όχι μόνο, πρωταγωνιστώντας στο βίντεο του «Lost My Marbles» που εντάσσεται στη μεγάλη καμπάνια «Reutine Parthenon». Το βίντεο γυρίστηκε μέσα στην πανδημία και εντάσσεται στις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα από ... Περισσότερα To άρθρο Ο Έλληνας ηθοποιός πίσω από τη βρετανική καμπάνια για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr