H υπηρεσία ασφαλείας έκτακτης ανάγκης της Ford

Η Ford επενδύοντας στην οδηγοκεντρική συμπεριφορά και την υψηλή ασφάλεια αυτοκινήτων παρέχει οδηγίες έκτακτης ανάγκης καθώς και φύλλα διάσωσης όλων των οχημάτων της γκάμας της στην Ελλάδα που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Φατί: Μέχρι και δύο μήνες εκτός δράσης (vid)
Ασχημα είναι τα νέα για τον Ανσού Φατί καθώς θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι και δύο μήνες.
7 m
gazzetta.gr
Basket League: Μετά τον Αναστόπουλο, τέλος η διαιτησία και για τον Παναγιώτου
Ο Χρήστος Παναγιώτου αποφάσισε να τελειώσει την καριέρα του σαν διαιτητής.
7 m
gazzetta.gr
O Eρντογάν ξαναβγάζει το Oruc Reis στο Αιγαίο - Νέα πρόκληση της Άγκυρας
Νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας που έβγαλε το Oruc Reis στο ΑιγαίοΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Η πιτσιρίκα τρέλανε με τις γκριμάτσες της το YouTube (vid)
Οι πιο αστείες γκριμάτσες μωρού που έχετε δει.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ο Ντάνι και οι Γ-άλλοι
Καλά πήγαν λέει οι χθεσινές (20/01) μας επιλογές. Ή και όχι. Προχωράμε.
9 m
gazzetta.gr
Μπιτάτζε: «Τσίμπησε» από το πόστερ του Πέιτον, πήγε για κουτουλιά κι αποβλήθηκε (vid)
O Γκόγκα Μπιτάτζε δεν συγκράτησε τα νεύρα του μετά το πόστερ του Πέιτον και αποβλήθηκε.
gazzetta.gr
Κύκλωμα μαστροπείας: Ο Ηλίας Γκιώνης θα δώσει στοιχεία στην Κύπρο
Η Κυπριακή Αστυνομία δεν έχει ως τώρα κανένα απολύτως στοιχείο για την ύπαρξη αυτού του κυκλώματος
www.protothema.gr
Δυο κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην χώρα μας
Δυο κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην χώρα μας μετά από ελέγχους στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα κρούσματα είναι εισαγόμενα. Περισσότερα σε λίγο To άρθρο Δυο κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην χώρα μας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διονύσης Αλέρτας: Όταν έπεσα με τη μηχανή μόνο το κεφάλι μου έφταιγε, κανένας άλλος
Όσα εξομολογήθηκε ο Διονύσης Αλέρτας στην κάμερα του MEGA Καλημέρα. Το ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, σε ηλικία 18 χρονών και το… bullying βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Διονύσης Αλέρτας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη στο MEGA. «Στα 18 μου θυμάμαι το ατύχημα σαν καλή ανάμνηση. ... Περισσότερα To άρθρο Διονύσης Αλέρτας: Όταν έπεσα με τη μηχανή μόνο το κεφάλι μου έφταιγε, κανένας άλλος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ασταμάτητη η Μπάρτι, η Ανισίμοβα εκθρόνισε την Οσάκα
Δεν θα γίνει η κόντρα Μπάρτι – Οσάκα στις «16» καθώς η Αμάντα Ανισίμοβα απέκλεισε την Γιαπωνέζα.
gazzetta.gr
Σοκ από τον θάνατο 78χρονου μέσα στο νεκροταφείο της Ηγουμενίτσας
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας στο άκουσμα της είδησης του θανάτου ενός 68χρονου μέσα στο νεκροταφείο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο 78χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας φωτιά στον εαυτό του. Η σορός του 78χρονου παραμένει στο σημείο του νεκροταφείου ενώ αναμένεται ο ιατροδικαστής από τα Γιάννενα για τη […]
www.makeleio.gr
Νέος Κόσμος: Ανατροπή που σοκάρει! «Ξυλοκοπήθηκαν και οι δύο από ομάδα ΔΙΑΣ»
Καταγγελία για ξυλοδαρμό γυναίκας από τον σύντροφό της έγινε γνωστό χθες. Ωστόσο, ο δικηγόρος της κοπέλας, αλλάζει το σκηνικό και τις κατηγορίες. «Δεν υπήρξε χειροδικία μεταξύ τους αλλά και οι δυο ξυλοκοπήθηκαν από τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σπίτι τους» υποστηρίζει ο δικηγόρος της κοπέλας Δημήτρης Ζορμπάς. Παράλληλα, ο δικηγόρος δηλώνει πως […]
www.makeleio.gr
Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνα αυτοκινήτου - 10 τούμπες πήρε το αυτοκίνητο (video)
Ο Adrien Fourmauxείχε την πρώτη εγκατάλειψη της σεζόν του 2022 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι 2022 έχοντας έξοδο στην τρίτη ειδική διαδρομή του Ράλι Μόντε Κάρλο.
www.protothema.gr
ΕΟΦ: Επικίνδυνο «θαυματουργό ορυκτό διάλυμα» μέσω ίντερνετ
Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) με επίσημη ανακοίνωσή του, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν ένα προϊόν, το οποίο κυκλοφορεί αυτοδιαφημιζόμενο ως “Miracle Mineral Solution” / “Θαυματουργό ορυκτό διάλυμα”. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ, η ανάκληση αποφασίστηκε διότι «το συγκεκριμένο μη αδειοδοτημένο προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά ... Περισσότερα To άρθρο ΕΟΦ: Επικίνδυνο «θαυματουργό ορυκτό διάλυμα» μέσω ίντερνετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Insider: Meet the secretive Greek military unit that NATO Special Operations HQ just rated as “combat ready” & “exceptional” (photos)
NATO’s rating puts the ETA into an exclusive club alongside special-operations powerhouses like the US’s Delta Force & SEALs
www.protothema.gr
Σέρρες – Κορονοϊός: Η γιαγιά Παρέσσα που τα έχει 400 έκανε στα 107 την τρίτη δόση του εμβολίου
Η γιαγιά από τις Σέρρες δίνει το παράδειγμα στους νεότερους. Κάνει το εμβόλιο και φροντίζει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους… Σε μια πόλη που έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα, τις Σέρρες, η ίδια στα 107 της, δίνει το παράδειγμα. Κάνει το εμβόλιο και στέλνει μήνυμα σε όσους αρνούνται, διστάζουν ... Περισσότερα To άρθρο Σέρρες – Κορονοϊός: Η γιαγιά Παρέσσα που τα έχει 400 έκανε στα 107 την τρίτη δόση του εμβολίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δύο κρούσματα της υποπαραλλαγής Ομικρον 2 στην Ελλάδα
Δύο εισαγόμενα κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην Ελλάδα.
iefimerida.gr
Βραζιλία: Σαρώνει τον Ζαΐρ Μπολσονάρο ο Λουίς Ινάσιο Λούλα σε νέα δημοσκόπηση
Τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ενδέχεται να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, ο αριστερός πρώην πρόεδρος χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος σαρώνει τον νυν πρόεδρο, τον ακροδεξιό Ζαΐρ Μπολσονάρο, σε νέα δημοσκόπηση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη δημοσκόπηση του PoderData που δημοσιεύθηκε αργά χθες Πέμπτη (20.1.2022), αν οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία γίνονταν ... Περισσότερα To άρθρο Βραζιλία: Σαρώνει τον Ζαΐρ Μπολσονάρο ο Λουίς Ινάσιο Λούλα σε νέα δημοσκόπηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η πανδημία βλέπτει σοβαρά το χρέος - Αυξήθηκε στα 357,3 δισ ευρώ το γ΄ τρίμηνο
Στα 357,29 δισ. ευρώ σκαρφάλωσε το ελληνικό χρέος στο τέλος του γ' τριμήνου του 2021 από 354 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 337,7 δισ. ευρώ ένα χρόνο...
www.zougla.gr
Κακουργηματική δίωξη για «σκληρά» αδικήματα στον ιερέα που συνελήφθη για βιασμό: Την Τρίτη η απολογία του
Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κοριτσιού ο ιερέας που συνελήφθη με ένταλμα του ανακριτή. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
gazzetta.gr
Μπλίνκεν και Λαβρόφ τα λένε σήμερα για την κρίση στην Ουκρανία
Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα έχουν σήμερα συνομιλίες στην Γενεύη σε μια ύστατη προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης για την Ουκρανία. Η συνάντηση ανάμεσα στον Σεργκέι Λαβρόφ και τον Άντονι Μπλίνκεν σε μέγαρο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης είναι η τελευταία κίνηση σε μια έντονη διπλωματική προσπάθεια που άρχισε πριν από ... Περισσότερα To άρθρο Μπλίνκεν και Λαβρόφ τα λένε σήμερα για την κρίση στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άδωνις Γεωργιάδης σε Ζαχαριάδη για ΔΕΗ: Αυτά που λέτε είναι παράνομα
Παραθέτοντας τους διεθνείς κανόνες της αγοράς ενέργειας, κατέρριψε τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση δεν ασκεί κοινωνική πολιτική μέσω της ΔΕΗ, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη Βουλή.
iefimerida.gr
Αυξήθηκε κατά 78,3 εκατ. τον Νοέμβριο ο τζίρος των επιχειρήσεων του τουρισμού
Για την εστίαση ο τζίρος ανήλθε σε 115.707.850 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 95,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020
www.protothema.gr
meteo: Πώς θα κινηθεί ο αεροχείμαρρος -Μεταφέρει πολικές αέριες μάζες προς την Ελλάδα
Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη θα ευνοήσει τη μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
iefimerida.gr
Ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορωνοϊού σημειώνει η Πολωνία
Ρεκόρ σημειώνουν τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Πολωνία, εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον.
iefimerida.gr
Μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς την Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το meteo
Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη θα ευνοήσει τη μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα...
www.zougla.gr
Κοκαΐνη αξίας άνω των 260.000 ευρώ κατάσχεσε το ΣΔΟΕ
Οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής, στα πλαίσια διϋπηρεσιακής συνεργασίας με το Τμήμα Δίωξης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του Κούρτιτς!
Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta ένα πραγματικά εντυπωσιακό πανευρωπαϊκό φετινό ρεκόρ του άσου του ΠΑΟΚ. Καταλήγοντας στα... μεταγραφικά του Ολυμπιακού!
gazzetta.gr
ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας πενταετίας για Ηρακλή και Μπασκόνια
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας πως προτεραιότητα στα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες με Ηρακλή και Μπασκόνια θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας, που ανανεώνουν τη θέση τους τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, το ... Περισσότερα To άρθρο ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας πενταετίας για Ηρακλή και Μπασκόνια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Ορέστης Τζιόβας παραδέχεται ότι ο σύντομος γάμος του ήταν μια τρέλα
«Δεν γνωριζόμασταν καθόλου όταν έγινε ο γάμος, ένα μήνα ενάμιση… Ήταν μια κίνηση έτσι… δεν ξέρω», είπε ο ηθοποιός
www.protothema.gr
Γερμανία: Αυξημένος κατά 78,5% ο «λογαριασμός» για φυσικό αέριο στο 11μηνο του 2021
Λιγότερο φυσικό αέριο κατά 7% εισήγαγε η Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα...
www.zougla.gr
Ελλάδα: Ποια Rafale; Η Γαλλική λατρεία των Ελλήνων
H χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκε για την Peugeot με σημαντικές εμπορικές επιτυχίες.
www.protothema.gr
Σάκκαρη: «Πω πω πω Μαρία» και «μήλο μου κόκκινο» της τραγούδησαν οι Έλληνες (vid)
Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση στις «16» του Australian Open κι άκουσε τους Έλληνες ομογενείς τραγουδούν παραδοσιακά!
gazzetta.gr
Η πρώην γυναίκα του Μπεστ ισχυρίζεται πως το πνεύμα του θρυλικού παίκτη την επισκέπτεται στο σπίτι
Η Άλεξ Μπεστ συμμετείχε στο reality «Celebrity Help! My House is Haunted», καθώς θεωρεί πως το σπίτι της είναι στοιχειωμένο.
gazzetta.gr
Τρέχουν και δεν φτάνουν οι “ειδικοί” του Κούλη για γλιτώσουν από τα χειρότερα – Ομολογία του Καπραβέλου για τα ειδεχθή μέτρα και την επιδημία
Ένας ακόμα «ειδικός» παραδέχεται ότι τα μέτρα διαχωρισμού των πολιτών δεν είχαν κανένα νόημα, καθώς σύμφωνα με όσα είπε ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Καπραβέλος, δεν πρόκειται να χτίσουμε το λεγόμενο τείχος ανοσίας! «Ο κορωνοϊός μας έχει ξεγελάσει όλους, έχει αλλάξει την εικόνα, παρακάμπτει και τα εμβόλια άρα η ανοσία […]
www.makeleio.gr
COVID-19: Η συμπεριφορά, η ευσυνειδησία και η αίσθηση καθήκοντος καθορίζουν τον περιορισμό της διασποράς της νόσου
Η εμφάνιση του sars-cov 2 στην ζωή μας, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, δοκίμασε όχι μόνο τις αντοχές των...
www.zougla.gr
Die Welt για τα Rafale: «Γαλλικά μαχητικά κατά του Ερντογάν»
«Γαλλικά μαχητικά κατά του Ερντογάν» είναι ο τίτλος σε άρθρο της εφημερίδας Die Welt, με επίκαιρη αφορμή την άφιξη των πρώτων γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale στην Ελλάδα. Η ανταποκρίτρια της εφημερίδας αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα εξοπλίζεται. Και ο λόγος είναι η Τουρκία. Οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες είχαν συρρικνωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα […]
www.makeleio.gr
Who Can You Give Blood to? (infographic)
If you have the type AB+, you have the luxury of being able to accept all blood types
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» σύσκεψη κορυφής - Φουλ για μεταγραφές
Ολυμπιακός: Σύσκεψη κορυφής έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο των «ερυθρολεύκων» στου Ρέντη, με θέμα την ενίσχυση της ομάδας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H Τόνια Σωτηροπούλου φόρεσε τις πιο μοδάτες μπότες της σεζόν -Το στιλάτο look με φόντο το Παρίσι [εικόνα]
Η Τόνια Σωτηροπούλου αγαπά τη μόδα, έχει ιδιαίτερο στιλ και κάθε look της είναι προσεγμένο στη λεπτομέρεια.
iefimerida.gr
Την έβαζε να εξομολογηθεί και μετά τη βίαζε: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον βιασμό 17χρονης από ιερέα
Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες από την υπόθεση βιασμού 17χρονης από ιερέα - Αφού τη βίαζε της έλεγε: «Στο πρόσωπο μου θα βλέπεις τον πατέρα σου και τον δάσκαλό σου» - Η ανήλικη έφθασε σε σημείο να βλέπει τον σάτυρο ρασοφόρο και να λιποθυμάει από τον φόβο του - Κακουργηματική δίωξη για «σκληρά» αδικήματα στον ιερέα 
www.protothema.gr
Ηρθε Ελλάδα το Hyundai Tucson με τους 265 ίππους - Πόσο κοστίζει;
Η κορυφαία έκδοση καταναλώνει κάτι λιγότερο από 1,5 λίτρου καυσίμου στα 100 χιλιόμετρα καθώς συνδυάζει κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκινητήρα. Ήδη η έκδοση Plug-in Hybrid βρίσκεται στις αντιπροσωπείες της Hyundai.
www.protothema.gr
Έλον Μασκ: Ο μεγιστάνας της Tesla προσφέρει δορυφορικό ίντερνετ στην πληγείσα Τόνγκα
Ο Ελον Μασκ προσφέρεται να στείλει τερματικά διαδικτύου Starlink στη δοκιμαζόμενη Τόνγκα, μετά από την υποβρύχια έκρηξη ηφαιστείου και το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αύξηση 166,9% στον τζίρο καταλυμάτων – Ράλι 468,7% στη Μύκονο
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος...
www.zougla.gr
Χωρισμένη στα δύο η Αυστραλία εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον
Χωρισμένο κράτος θα παραμείνει η Αυστραλία, καθώς η επέλαση του κορονοϊού ανέβαλε τα σχέδια της Δυτικής Αυστραλίας για άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων στις 5 Φεβρουαρίου, επικαλούμενη υγειονομικούς κινδύνους από την άνοδο της μετάλλαξης Όμικρον στις ανατολικές πολιτείες. Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα 86 θανάτους λόγω του κορονοϊού, με βάση τα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές στις ... Περισσότερα To άρθρο Χωρισμένη στα δύο η Αυστραλία εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πολωνία: Ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού καθώς εξαπλώνεται η Όμικρον
Η Πολωνία έχει χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού κατά της COVID-19 από τον μέσο όρο στην ΕΕ
www.protothema.gr
Οι Τούρκοι που έφτιαξαν ένα μοναδικό delivery app από την κουζίνα του σπιτιού τους
Το Woodspoon ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο από τους κολοσσούς της αγοράς όπως τις Just Eat, Deliveroo, Uber Eats και DoorDash
www.protothema.gr