Ηλεκτρικό ATV από την Tesla

Εμπνευσμένη από το Cybertruck η Tesla παρουσίασε ένα ATV σχεδιασμένο ειδικά για παιδία. Το συγκεκριμένο ATV ονομάζεται Cyberquad και είναι αμιγώς ηλεκτρικό...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ημαθία: Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» λαθραία καπνικά προϊόντα και παράνομα φυτοφάρμακα
Η αξία των λαθραίων προϊόντων που είχαν στην κατοχή τους οι τρεις συλληφθέντες υπολογίζεται στις 280.000 ευρώ
5 m
www.protothema.gr
Survivor: Το πλάνο που πρόσεξε η Ελένη στο αποψινό συμβούλιο προς αποχώρηση που ανατρέπει τα πάντα
Survivor: Ένα πλάνο παρατήρησε η Ελένη Μενεγάκη και «τρελάθηκαν» οι συνεργάτες της! Ποιο είναι αυτό;Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κίνηση ΤΩΡΑ: «Κόλαση» στον Κηφισό - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
Κίνηση: Ταλαιπωρία και μεγάλες καθυστερήσεις για τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Πειραιά.…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Ο Γάλλος Ουμπέρ αγωνίστηκε με κορονοϊό στο Australian Open
Ο Ούγκο Ουμπέρ αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Australian Open, μετά την ήττα με 3-1 από τον Ρισάρντ Γκασκέ, αλλά θα μείνει για λίγο καιρό ακόμη στη Μελβούρνη. Κι αυτό γιατί όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Γάλλος τενίστας, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊού, σε σχετικό έλεγχο αμέσως μετά το παιχνίδι του στο αυστραλιανό Όπεν και ... Περισσότερα To άρθρο Ο Γάλλος Ουμπέρ αγωνίστηκε με κορονοϊό στο Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Συνταγή για ισπανική ομελέτα -Με πατάτες, λαχταριστή και χορταστική
Τα αυγά είναι ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά και ευτυχώς υπάρχουν πολλές συνταγές για να διαλέξουμε την καλύτερη.
8 m
iefimerida.gr
Καρδίτσα: Πέταξαν κοπριές στην Περιφέρεια – Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας
Μεγάλη κινητοποίηση από αγρότες και κτηνοτρόφους της δυτικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Όταν έφτασαν στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας πέταξαν κοπριές στην είσοδο. Δεκάδες Θεσσαλοί αγροτοκτηνοτρόφοι άδειασαν μέσα από πλαστικά δοχεία κοπριές ζώων και λάσπες στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Όπως μετέδωσε το KarditsaLive.Net, διαμαρτυρήθηκαν για τις τεράστιες αυξήσεις στον ηλεκτρισμό ... Περισσότερα To άρθρο Καρδίτσα: Πέταξαν κοπριές στην Περιφέρεια – Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Υπουργείο Εργασίας: Απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ για την αποζημίωση των εργαζομένων λόγω κορονοϊού
Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες νόσησης, λόγω Covid-19, τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και των παιδιών τους, δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «επειδή από ορισμένες πλευρές επιχειρείται να διαστρεβλωθεί η νέα θετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις άδειες νόσησης, λόγω Covid-19, τόσο των ... Περισσότερα To άρθρο Υπουργείο Εργασίας: Απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ για την αποζημίωση των εργαζομένων λόγω κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Πέντε ασυνήθιστοι τρόποι για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό
Επειδή, δεν έχουν όλες οι σχέσεις αίσιο τέλος.
9 m
www.protothema.gr
Έρευνα για την υπόθεση εμπλοκής της Κύπρου στο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης (vid)
Ανοίγει για τα καλά η συζήτηση για εμπλοκή της Κύπρου στο κύκλωμα εμπορίας προσώπων και παρενοχλήσεων της Θεσσαλονίκης μετά τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανοίγει η υπόθεση εμπλοκής της Κύπρου στο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης (vid)
Ανοίγει για τα καλά η συζήτηση για εμπλοκή της Κύπρου στο κύκλωμα εμπορίας προσώπων και παρενοχλήσεων της Θεσσαλονίκης μετά τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Netflix: Αυτές είναι οι 24 νέες κορεάτικες σειρές και ταινίες του 2022
Μετά την επιτυχία του Squid Game και του Hellbound, το Netflix θέλει να μας φέρει ακόμα πιο κοντά στις κορεάτικες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έτσι «ψάρευε» κοπέλες ο Μάνος Παπαδόπουλος
Ένα αποκλειστικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Ζούγκλα στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα πως ο μετρ του Αχίλλειον, Μάνος Παπαδόπουλος, επικοινωνούσε μέσα από τα social media με κορίτσια......
www.zougla.gr
Νίκος Δένδιας: Θα συνεχίσουμε να θέτουμε στην Ευρώπη την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας
Η τουρκική προκλητικότητα κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει καθαρά στους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και σε διεθνή φόρα την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις του με τον νέο υπουργό Εξωτερικών ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Δένδιας: Θα συνεχίσουμε να θέτουμε στην Ευρώπη την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Volkswagen επαναφέρει στην γκάμα το φθηνότερό της ηλεκτρικό μοντέλο
Θέλοντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση του κοινού για φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Volkswagen ετοιμάζεται να επαναφέρει στη γκάμα της το ηλεκτρικό μίνι e-up!.
iefimerida.gr
«Χαλεπάς» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Ο Γιανούλης Χαλεπάς, η ασκητική μορφή της ελληνικής γλυπτικής που κάποιοι τον αποκάλεσαν «Ροντέν της Ελλάδας» και κάποιοι άλλοι «άγιο, τρελό...
www.zougla.gr
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Αλλαγές στις θέσεις για 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους, τι τροποποιείται στην 13Κ/2021
Με τροποποίηση της προκήρυξης, το ΑΣΕΠ πραγματοποίησε ανακατανομή των θέσεων, αλλαγές στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα ορισμένων ειδικοτήτων καθώς επίσης θέσεις σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας διαγράφονται τελείως από την προκήρυξη
www.protothema.gr
Ρωσία: «Κακή για τους καταναλωτές στην Ευρώπη» η καθυστέρηση με τον Nord Stream 2
«Τακτικά, καθημερινά, κάποιος απειλεί με κάτι» τη Ρωσία, ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ με αφορμή την «απειλή» του Σολτς για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση επέμβασης στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Αφορολόγητο το επίδομα επικινδυνότητας για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, Λιμενικό και ΕΚΑΒ
Μια σημαντική εξαγγελία για το επίδομα επικινδυνότητας, που αποτελούσε αίτημα εδώ και πολύ καιρό των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τανάγρα κατά την υποδοχή των έξι Rafale.  Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας απαλλάσσονται ... Περισσότερα To άρθρο Αφορολόγητο το επίδομα επικινδυνότητας για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, Λιμενικό και ΕΚΑΒ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Ναι» του ΣτΕ στην προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου
Να συνεχιστεί η προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
iefimerida.gr
Σπάτα: Σχολικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στα Σπάτα καθώς σχολικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω μηχανικής βλάβης. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός παιδιού ή συνοδού. Το σχολικό πήρε φωτιά γύρω στις 8.30 το πρωί καθώς βρισκόταν εν κινήσει στον περιφερειακό δρόμο Κιάφας Σπάτων Αττικής. Στο λεωφορείο βρισκόταν μόνο ο οδηγός, ο οποίος πήγαινε να παραλάβει […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού σε Σλοβενία και Κροατία
Τα περιστατικά είναι στην ουσία περισσότερα στις δύο χώρες, όμως τα εργαστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα όλα τα τεστ
www.protothema.gr
Προθεσμία για να απολογηθεί τον Φεβρουάριο έλαβε ο Κώστας Βαξεβάνης
Προθεσμία για τις 18 Φεβρουαρίου ζήτησε και έλαβε για να απολογηθεί ο Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος και κατά την έξοδο του από τον Άρειο Πάγο...
www.zougla.gr
“They thought it was judgment day”: The night the stars fell on the US south
As thousands of meteors fell one 1833 night, slavers told slaves where their families had been sold
www.protothema.gr
Ο Κώστας Βαξεβάνης πήρε προθεσμία για την απολογία του για τις 18 Φεβρουαρίου
Προθεσμία για τις 18 Φεβρουαρίου ζήτησε και έλαβε ο εκδότης της εφημερίδας «Documento» Κώστας Βαξεβάνης.
iefimerida.gr
Η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου για τους έξι μήνες από τον θάνατό του: «Δεν είσαι εδώ, αλλά είσαι κάθε μέρα εδώ»
Η Μαρία Βοσκοπούλου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον πολυαγαπημένο της πατέρα που έφυγε από τη ζωή
www.protothema.gr
«Νέα τάξη ασφάλειας» μαζί με το ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας στις προτεραιότητες τη γαλλικής προεδρίας της ΕΕ
Για την ανάγκη οικοδόμησης «νέας τάξης ασφάλειας» μαζί με το ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία μίλησε...
www.zougla.gr
Γέλεν: Η Όμικρον θα βαρύνει στην ανάπτυξη, αλλά δεν θα την εκτροχιάσει
Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί το 1ο τρίμηνο του 2022, όπως αναμένουν οι οικονομολόγοιΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Πλήγμα» για τον Μπόρις Τζόνσον: Βουλευτής του παραιτήθηκε με «βαριές κουβέντες» και πήγε στους Εργατικούς
Ο βρετανός βουλευτής Κρίστιαν Γουέικφορντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα και την προσχώρησή του στο Εργατικό Κόμμα, σε ένα ακόμη πλήγμα για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. «Εσείς και το συντηρητικό κόμμα στο σύνολό του φανήκατε ανίκανοι να προσφέρετε την ηγεσία και την διακυβέρνηση που αξίζει αυτή η χώρα», δηλώνει στον Μπόρις ... Περισσότερα To άρθρο «Πλήγμα» για τον Μπόρις Τζόνσον: Βουλευτής του παραιτήθηκε με «βαριές κουβέντες» και πήγε στους Εργατικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο ΣΥΡΙΖΑ, τα Rafale, τα ανύπαρκτα αντισταθμιστικά και μία «κομματική φιέστα»
Για μία «άθλια» προσπάθεια μικροκομματικής εκμετάλλευσης της ενίσχυσης της Πολεμικής Αεροπορίας με τα πρώτα αεροπλάνα Rafale, που έφτασαν σήμερα το πρωί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Kyriakos Mitsotakis: New Rafale aircraft an example of 'changing and prospering Greece'
The new Rafale fighter jets that arrived in Greece on Wednesday are an example of how Greece is "changing and prospering in all fields," Kyriakos Mitsotakis said.
iefimerida.gr
Υπόθεση Novartis: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν Κώστας Βαξεβάνης και Γιάννης Φιλιππάκης
Προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της σκευωρίας της Novartis τον επόμενο μήνα ο Κώστας Βαξεβάνης και ο Γιάννης Φιλιππάκης. Ο Κώστας Βαξεβάνης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις  18 Φεβρουαρίου 2022. Κατά την έξοδο του από τον Άρειο Πάγο τον περίμεναν  από περίπου 200 συγκεντρωμένοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ... Περισσότερα To άρθρο Υπόθεση Novartis: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν Κώστας Βαξεβάνης και Γιάννης Φιλιππάκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έκλεισαν οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο
Ισχυρή ζήτηση κατέγραψαν οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου οι οποίες ξεπέρασαν τα 11 δισ. ευρώ - Το επιτόκιο εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε κάτω από το 1,84%
www.protothema.gr
Σάκκαρη: «Παίζω στο... σπίτι μου, θέλω να πάω μακριά»
Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό τένις, η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open, που διεξάγεται στη Μελβούρνη...
www.zougla.gr
Τέλος στην τηλεργασία, την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τα διαβατήρια Covid στη Βρετανία από τις 27 Ιανουαρίου
Ο Μπόρις Τζόνσον χαλαρώνει τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία - Σταδιακή μείωση των κρουσμάτων παρουσιάζεται στη χώρα
www.protothema.gr
Μαρία Σάκκαρη: Οι Έλληνες στις κερκίδες τραγούδησαν το My Number One της Έλενας Παπαρίζου
Η Μαρία Σάκκαρη έκανε δεύτερη νίκη στο Australian Open και με την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του τουρνουά, δείχνει ικανή για μία ακόμη επιτυχία για το ελληνικό τένις. Η κορυφαία τενίστρια της πατρίδας μας, αγωνίζεται μάλιστα και… εντός έδρας στο αυστραλιανό Γκραν Σλαμ, αφού οι κερκίδες είναι γεμάτες με Έλληνες ομογενείς από τη Μελβούρνη. ... Περισσότερα To άρθρο Μαρία Σάκκαρη: Οι Έλληνες στις κερκίδες τραγούδησαν το My Number One της Έλενας Παπαρίζου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Mirage 2000: Αντίο στα θρυλικά μαχητικά που φρουρούσαν τους ελληνικούς ουρανούς 34 χρόνια
Ο ερχομός των υπερσύγχρονων Rafale σημαίνει παράλληλα και το τέλος των Mirage 2000 από τις τάξεις της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τα θρυλικά μαχητικά αποσύρονται έπειτα από σχεδόν 35 χρόνια μάχιμης υπηρεσίας. Η άφιξη των Rafale σηματοδοτεί το «κύκνειο άσμα», την απόσυρση των μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και πιο συγκεκριμένα τις θρυλικές «οφθαλμαπάτες» που επιχειρούν ... Περισσότερα To άρθρο Mirage 2000: Αντίο στα θρυλικά μαχητικά που φρουρούσαν τους ελληνικούς ουρανούς 34 χρόνια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τράπεζα της Ελλάδος: Περιορίστηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2021 σε ταμειακή βάση
Μικρότερο έλλειμμα σε ταμειακή βάση κατέγραψε ο προϋπολογισμός τη χρονιά που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης περιορίστηκε το 2021 στα 15,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 24,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020.  Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 47, 614 δισεκατομμύρια ευρώ, από ... Περισσότερα To άρθρο Τράπεζα της Ελλάδος: Περιορίστηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2021 σε ταμειακή βάση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μέρκελ λέει «όχι» στην πρόταση να εργαστεί στον ΟΗΕ
Η τέως Γερμανίδα καγκελάριος επικοινώνησε με τον Γκουτέρες για να του ανακοινώσει ότι δεν θα δεχθεί την πρόταση εργασίας – Μένει εκτός πολιτικού προσκηνίου από την αποχώρησή της από την καγκελαρία
www.protothema.gr
Πονοκέφαλος: Η εναλλακτική θεραπεία που τον καταπολεμά
Δείτε ποια είναι η εναλλακτική μέθοδος που υπόσχεται ανακούφιση από τον πολύ ενοχλητικό πονοκέφαλο, μιας ταλαιπωρίας που βιώνει σχεδόν το 50% του πληθυσμού
www.protothema.gr
ΑΕΚ: «Χαιρετάει» ο Ινσουα
Ολοκληρώνεται πολύ σύντομα η αποχώρηση του Εμάνουελ Ινσούα από την ΑΕΚ, καθώς η διαδικασία ένταξης του στη Βελέζ Σάρσφιλντ βρίσκεται στο τελικό της...
www.zougla.gr
Αφιξη Rafale: «Ο μπαμπάς μου είναι εκεί, ο μπαμπάς μου το έφερε» -Χαριτωμένες στιγμές με τα παιδιά των πιλότων
Ιδιαίτερες στιγμές στην Τανάγρα, με την άφιξη των 6 Rafale. Εκεί βρίσκονταν και οι οικογένειες των πιλότων που έφεραν τα αεροσκάφη από τη Γαλλία.
iefimerida.gr
Υπόθεση Novartis: Προθεσμία για 18 Φεβρουαρίου έλαβε ο Βαξεβάνης
Κατά την έξοδό του, καταχειροκροτήθηκε από περίπου 200 συγκεντρωμένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολακης, Χρηστος Σπιρτζης, Χρήστος Γιαννουλης, Γιωργος Τσιπρας, Νικος Παππάς
www.protothema.gr
Τόνγκα: Επανασυνδέονται τα τηλέφωνα μετά την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου – Σε ένα μήνα το ίντερνετ
Άρχισε σήμερα η αποκατάσταση της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ της Τόνγκα και του υπόλοιπου κόσμου μετά την μεγάλη έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου. H πλήρης σύνδεση του ίντερνετ, ωστόσο, είναι πιθανόν να χρειαστεί ένα μήνα ή παραπάνω σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρία του μοναδικού υποθαλάσσιου καλωδίου στο αρχιπέλαγος. Η έκρηξη στο ηφαίστειο Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι, που στοίχισε ... Περισσότερα To άρθρο Τόνγκα: Επανασυνδέονται τα τηλέφωνα μετά την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου – Σε ένα μήνα το ίντερνετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθανε ο σημαντικός εικαστικός καλλιτέχνης Χρήστος Σαρακατσιάνος
Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια ο σημαντικός Έλληνας ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης...
www.zougla.gr
Η Μέρκελ απορρίπτει την πρόταση να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη
Η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε την προσφορά να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της...
www.zougla.gr
Για μικροπρέπεια κατηγόρησε τον Αλ. Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας την ανάρτησή του
Για «μικροπρέπεια» κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος...
www.zougla.gr
Περιστατικό με πυροβολισμούς στην Νίκαια της Γαλλίας – Πληροφορίες για έναν νεκρό
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στη Νίκαια της Γαλλίας, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και για έναν νεκρό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο την τοπική εφημερίδα «Nice Matin», ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δράστη. Οι τοπικές Αρχές έχουν ενημερώσει την αληθή ταυτότητα του περιστατικού. Επίσης […]
www.makeleio.gr