Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Οι μπλε κάδοι, οι 18 της ΡΑΕ, και το Ταμείο Ανάκαμψης «στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου»
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άρες, μάρες, αρβυλο-κουκουνάρες
Παραλήρημα ανευθυνότητας. Παραλήρημα ναρκισσισμού. Παραλήρημα αποπροσανατολισμού. Μερικές λεπτομέρειες που προσφάτως αναδύθηκαν από τους γνωστούς αρβυλόμαγκες. Και είναι χαρακτηριστικές, αποκαλυπτικές και άκρως διδακτικές.
www.protothema.gr
Γιατί άνδρες στέλνουν φωτογραφίες με τα γεννητικά τους όργανα σε γυναίκες;
Ποιο είναι το προφίλ των ανδρών που στέλνουν τις συγκεκριμένες ανεπιθύμητες φωτογραφίες και τι πιστεύουν για την πράξη τους που προκαλεί σοκ και αηδία στις γυναίκες
www.protothema.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα (17/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Δευτέρα (17/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: 54.100 περιστατικά κορωνοϊού σε 24 ώρες
Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 54.100 περιστατικά του SARS-CoV-2 έπειτα από 364.426 τεστ, με τις...
www.zougla.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Εφτασε στο Ντουμπάι μετά την απέλαση από την Αυστραλία
Στο Ντουμπάι έφτασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την απέλασή του από την Αυστραλία.
iefimerida.gr
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
Σεισμός δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Άγιο Όρος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο 22 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Άθου και προτού συμπληρωθούν 12 ώρες από τον ισχυρό σεισμό 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, που έγινε αισθητός σε περιοχές της Θεσσαλονίκης ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προεκλογικές παροχές με μέτρο για την ανάπτυξη
Η αύξηση του πληθωρισμού κατά 5,1% τον Δεκέμβριο δεν ανησυχεί την Τράπεζα της Ελλάδος διότι θεωρεί ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο το οποίο θα υποχωρήσει μέσα στο 2022.
www.protothema.gr
Ευκολότερα γλιτώνουμε από την πανδημία παρά από την ακρίβεια
Η εντεινόμενη αυξητική πορεία του πληθωρισμού τείνει να γίνει  δομικό πρόβλημα για την πορεία της οικονομίας και, κυρίως, για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Μπορεί να μην είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση γι’ αυτό το κύμα ακρίβειας, αφού είναι εξωγενή τα αίτια, πλήττουν όλο τον πλανήτη και εστιάζονται κυρίως στην ενεργειακή ακρίβεια, αλλά ο κόσμος που πληρώνει τη ζημιά δεν κάθεται να κάνει γεωπολιτικές αναλύσεις και περιμένει από την κυβέρνησή του να τον ανακουφίσει.
www.protothema.gr
Σε ισχύ το πρόστιμο για ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών - Ποιοι εξαιρούνται
Για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την παραβίαση της υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ
www.protothema.gr
Καιρός: Με συννεφιά και τοπικές βροχές η Δευτέρα - Πλησιάζει νέα «ψυχρή» εισβολή (pics)
Καιρός σήμερα: Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Δείτε την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Ενώ αισθάνεσαι θετική και ανοιχτή σήμερα σε νέες εμπειρίες δεν είναι ιδανική η μέρα για τη λήψη αποφάσεων. Προτίμησε να προσαρμοστείς στις υπάρχουσες συνθήκες και απόφυγε το ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρόστιμο από σήμερα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 - Ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο
Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία διασταύρωσης για να βεβαιωθεί στις εφορίες από την ΑΑΔΕ το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60. Με βάση επίσημα στοιχεία 303.000 ανεμβολίαστοι πολίτες θα κληθούν αυτόν τον μήνα να πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ (μισός μήνας) και από την 1η Φεβρουαρίου 100 ευρώ μηνιαίως για όσο διάστημα δεν εμβολιάζονται. ... Περισσότερα To άρθρο Πρόστιμο από σήμερα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 - Ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα μαστροπείας ερευνά η Δικαιοσύνη
Στο στόχαστρο των Αρχών όσοι εξωθούσαν γυναίκες στην πορνεία, και τις διοχέτευαν σε αντίστοιχα πάρτι στην πόλη - Εκτός του κυκλώματος το θύμα, που  «παρασύρθηκε από άτομο που εμπιστευόταν» το οποίο «την έστειλε στο στόμα του λύκου»
www.protothema.gr
Στο Ντουμπάι μετά την απέλασή του ο Τζόκοβιτς - «Γίναμε ρεζίλι διεθνώς» λένε στην Αυστραλία
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παίρνει το δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη μετά την απόφαση για απέλασή του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλέκος Φασιανός: «Αντίο» στον Έλληνα «Άγιο» της ζωγραφικής τέχνης
Τα πρώτα καλλιτεχνικά σκιρτήματα, οι βασικές πηγές έμπνευσής του, ο Μόραλης, τα μεγάλα έργα και η διεθνής αναγνώριση
www.protothema.gr
Ο Πολάκης σε νέες περιπέτειες: Πώς ένα περιστατικό σε ταβέρνα προκάλεσε πολιτική σύγκρουση
Τι συνέβη σύμφωνα με τις δύο πλευρές  -Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση αντάλλασαν όλο το διήμερο ανακοινώσεις
www.protothema.gr
Καιρός: Βροχές σήμερα στα δυτικά - Έρχονται διαδοχικές ψυχρές εισβολές
Η ψυχρή εισβολή που θα εκδηλωθεί προς το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται να είναι η εντονότερη καθώς θα μεταφέρει θαλάσσιες πολικές αέριες μάζες
www.protothema.gr
Τσίπρας για Αλέκο Φασιανό: «Βαθιά ευγνωμοσύνη για την πολιτιστική κληρονομιά που μας αφήνει»
Τη βαθιά ευγνωμοσύνη για την πολιτιστική κληρονομιά που αφήνει ο Αλέκος Φασιανός και τα συλλυπητήρια στους οικείους του σπουδαίου ζωγράφου εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Το τιμόνι μπορεί να «δείξει» τα αίτια του δυστυχήματος στη Βούλα
Τα αίτια του δυστυχήματος στη Βούλα που προκάλεσαν τον τραγικό θάνατο του Τζώρτζη Μονογυιό αναζητούν οι αρχές βάζοντας στο μικροσκόπιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αφίχθη στο Ντουμπάι μετά την απέλασή του από την Αυστραλία
Εγκατέλειψε τη Μελβούρνη, μαζί με την ομάδα των προπονητών του, χθες στις 22:51 (στις 13:51 ώρα Ελλάδας)
www.protothema.gr
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αφίχθη στο Ντουμπάι μετά την απέλασή του από την Αυστραλία
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε αεροπορικώς στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά την απέλασή του από την Αυστραλία, έπειτα από τη δικαστική μάχη γύρω...
www.zougla.gr
Survivor Spoiler: Έξαλλοι οι Διάσημοι με τον Βαλάντη - «Είναι κακός, έχει πονηριά»
Survivor Spoiler: Ο Βαλάντης συγκεντρώνει τα πυρά όλων των συμπαιχτών του μετά τα όσα συνέβησαν στο συμβούλιο του νησιού στο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Πού θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test σήμερα Δευτέρα -Τα 151 σημεία
Σε 151 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται σήμερα οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, που θα πραγματοποιούν δωρεάν rapid test στους πολίτες.
1 h
iefimerida.gr
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Έληξε η διορία, έρχονται διοικητικά πρόστιμα - Ποιοι εξαιρούνται
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Έληξε η διορία, ξεκινούν να επιβάλλονται σήμερα Δευτέρα (17/1) τα πρόστιμα στους άνω των 60 που δεν έκλεισαν…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αρνιακός στο Newsbomb.gr: Ραγδαία επιδείνωση καιρού σε όλη τη χώρα - Πιθανά τα χιόνια στην Αττική
Για νέο κύμα κακοκαιρίας μετά το σύντομο διάλειμμα του Σαββατοκύριακου μας, κάνει λόγο μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός. Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Πότε θα επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα Ν/Α της Κρήτης αλλά και στο Αιγαίο;
Η Αλεξία Τασούλη γράφει στο Newsbomb.gr και το «Διπλωματικό Διαβατήριο», για την επέκταση των χωρικών υδάτων που βρίσκεται στους σχεδιασμούς…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Μονόδρομος για τον ΣΥΡΙΖΑ το «σκληρό ροκ» με ρεαλισμό
ΣΥΡΙΖΑ: Αποφασισμένοι να ακολουθήσουν μία ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση, με την κατάθεση, παράλληλα, εναλλακτικών προτάσεων για την αντιμετώπιση…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Τα μηνύματα πολιτικών για τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού
«Ο Αλέκος Φασιανός μάς αφήνει πολύτιμη κληρονομιά το έργο του στη ζωγραφική, στη σκηνογραφία, στην εικονογράφηση», τονίζει ο πρωθυπουργός -  «Ολόκληρο το έργο του Αλέκου Φασιανού αποπνέει Ελλάδα», αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού -  Τη βαθιά της λύπη και τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η ΠτΔ
1 h
www.protothema.gr
Προς την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2022 η Ελλάδα
Μετά την αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) του ελληνικού αξιόχρεου από «σταθερές» σε «θετικές» από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, κάτι που παραπέμπει σε…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
O «πόλεμος» των καθηγητών της ΑΣΟΕΕ: Η «κορμάρα», το «διαζύγιο» και τα ποσά που ζαλίζουν
Ο ξυλοδαρμός καθηγητή μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), εν ώρα μαθήματος στο αμφιθέατρο του ιδρύματος της οδού Πατησίων, έφερε στην…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Η Κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη βαθιά της λύπη και τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Αλέκου Φασιανού
Για έναν αυθεντικό δημιουργό που έχτισε έναν εντελώς δικό του, προσωπικό κόσμο, κατακτώντας με την αλήθεια του, τη διεθνή αναγνώριση, έκανε λόγο η Πρόεδρος...
1 h
www.zougla.gr
Μπουλμπασάκος στο Newsbomb.gr: Υπό πίεση το ΕΣΥ - Η Όμικρον δεν έχει εκτοπίσει ακόμη τη Δέλτα
Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τονίζει ότι το ΕΣΥ θα συνεχίσει να πιέζεται, ενώ εξήγησε πως η Δέλτα δεν εκτοπιστεί από την…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ακρίβεια: Μετά τη μάχη με την πανδημία έρχεται η μάχη για την επιβίωση
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η έξαρση της πανδημίας τους επόμενους μήνες θα περιοριστεί σε ενδημική μορφή και…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Σήμερα η εορτή του Αγίου Αντωνίου του Μέγα
Τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου τιμά σήμερα, 17 Ιανουαρίου -όπως κάθε χρόνο-, η Εκκλησία μας. Ονομαστός χριστιανός ασκητής της Αιγύπτου…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Δευτέρα (17/1) σε 151 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει οριστικά το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου
Το γαλλικό κοινοβούλιο υιοθέτησε οριστικά σήμερα Κυριακή, με τελευταία ψηφοφορία των βουλευτών, το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου, το...
1 h
www.zougla.gr
Ομηρία σε συναγωγή στις ΗΠΑ: Δύο έφηβοι συνελήφθησαν στη Βρετανία
Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την ομηρία του ραβίνου και τριών πιστών στη συναγωγή Μπεθ Ίσραελ -   Οι τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν σώοι, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε
2 h
www.protothema.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Αναλυτικά, οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει, η καταβολή των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2022.…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Survivor 2022: «Βόμβα» με τρεις ξαφνικές αποχωρήσεις -Αποδεκατίστηκαν οι Μαχητές [βίντεο]
Οι κακουχίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Survivor 2022, ωστόσο δεν σημαίνει ότι αντέχουν όλοι μέχρι τέλους…
2 h
iefimerida.gr
Ρινική αναπνοή: Επηρεάζει και τη μνήμη
Καθοριστικός είναι ο ρόλος της αναπνοής στην απομνημόνευση των πληροφοριών που δέχεται καθημερινά ο εγκέφαλος. Σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, η αναπνοή επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης και σταθεροποίησης της μνήμης και ο ρυθμός της ενισχύει την κρίση και τη μνήμη, δημιουργώντας ηλεκτρική δραστηριότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όλα αυτά, όμως, εξαρτώνται από τον τρόπο εισπνοής […]
2 h
www.makeleio.gr
Australian Open: Νίκη-πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη - 2-0 σετ την Τατιάνα Μαρία
Άνοιξε η αυλαία για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open (Αυστραλιανό Όπεν).Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ομηρία σε συναγωγή στις ΗΠΑ: Δύο έφηβοι συνελήφθησαν στη Βρετανία
Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας ανακοίνωσε πως συνέλαβε χθες Κυριακή δύο νεαρούς σε σχέση με την υπόθεση της ομηρίας το σαββατοκύριακο...
2 h
www.zougla.gr
Australian Open: Σε... prime time ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ιμέρ
Στο Rod Laver Arena θα κλείσει αύριο την δεύτερη ημέρα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέναντι στον 23χρονο Σουηδό με καταγωγή από την Αιθιοπία
2 h
www.protothema.gr
Σάκκαρη: «Ηταν περίεργο παιχνίδι, αλλά βρήκα τον τρόπο να κερδίσω»
Εστω και δύσκολα η Σάκκαρη πέρασε στην επόμενη φάση του Australian Open και τόνισε στις δηλώσεις της πως ήταν αγχωμένη για το ματς.
2 h
gazzetta.gr
Σχολεία: Χωρίς νέο self test οι μαθητές από σήμερα Δευτέρα - Τι αλλάζει στη δήλωση
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Australian Open: Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε στην πρεμιέρα η Σάκκαρη
Νικηφόρα πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open, αφού δυσκολεύτηκε μεν απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, αλλά κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 2-0 σετ και να προκριθεί στον 2ο γύρο της διοργάνωσης.
2 h
iefimerida.gr