Και οι μεταβιβάσεις ακινήτων θέλουν τον Πιερρακάκη τους!

Τις ημέρες αυτές γίνεται ένας πραγματικός πανζουρλισμός στα συμβολαιογραφεία της χώρας από πολίτες που θέλουν να κάνουν γονικές παροχές και εν γένει μεταβιβάσεις εν όψει των νέων αντικειμενικών τιμών που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο, αλλά και της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γιώργος Τρομάρας: Ώρες αγωνίας μετά το εγκεφαλικό – «Του βρήκαν ανεύρυσμα στην καρδιά» λέει ο γιος του
Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γιώργος Τρομάρας καθώς το μεσημέρι της Τρίτης υπέστη εγκεφαλικό. Για την κατάσταση της υγείας του παλαιστή – θρύλου μίλησε στον ALPHA o γιος του 75χρονου.  «Έχω κλάψει κι έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ» είπε γιος του Γιώργου Τρομάρα. «Ακούω αυτά που μου λένε οι γιατροί και τα βλέπω τελείως ρεαλιστικά», πρόσθεσε.  Σύμφωνα ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Τρομάρας: Ώρες αγωνίας μετά το εγκεφαλικό – «Του βρήκαν ανεύρυσμα στην καρδιά» λέει ο γιος του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Πρίφτης: «Θέλει ειδική διαχείριση ο Γιόβιτς»
Ο Δημήτρης Πρίφτης μίλησε για τον Στέφαν Γιόβιτς, λίγο πριν από την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Πόλη και το ματς απέναντι στην Αναντολού Εφές. Εκτός έμειναν ο ανέτοιμος Γιόβιτς και οι τραυματίες Παπαγιάννης, Μαντζούκας.
5 m
gazzetta.gr
Παράταση έως τη Δευτέρα στη διανομή των self tests των μαθητών από τα φαρμακεία
Ολοταχώς για παράταση στη διάθεση των self test σε μαθητέςΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΤ! “Άφιξη της αυτού εξοχότης Κυριάκος Μητσοτάκης!!!!!!!!!! Δεν σεβάστηκαν ούτε την άφιξη των Rafale στην Ελλάδα! [BINTEO]
Δείτε το βίντεο και φριξτε με τον τρόπο που αναγγέλλουν τον ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ…. Η αυτού εξοχότης Κυριάκος Μητσοτάκης;;; Από που και ως που ρε αυτού εξοχότης??? ΒΑΣΙΛΙΑΣ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ είναι…γιατί αν είναι κάτι από αυτά πείτε το να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός !
6 m
www.makeleio.gr
Σκρέκας: Μέχρι τον Απρίλιο το νέο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» -Τι θα ισχύει για οχήματα και ταξί
Έως τον Απρίλιο θα προκηρυχθεί νέος κύκλος του προγράμματος "Κινούμαι ηλεκτρικά" ανεφερε σήμερα ο Κώστας Σκρεκας.
7 m
iefimerida.gr
Σύρος: Φύσηξε και τα χρήματα του ψαρά κατέληξαν μέσα στη θάλασσα – Άκρως απρόβλεπτη η συνέχεια
Ο ψαράς είχε τα χρήματα που είχε βγάλει να τα παίρνει ο άνεμος και να καταλήγουν στη θάλασσα. Η Σύρος συζητάει ακόμα τα όσα έγιναν στη συνέχεια… Και αυτό διότι κάποιοι είδαν τον πανικόβλητο άντρα να βουτάει στη θάλασσα, χωρίς όμως να τον δουν να βγαίνει με το χρόνο να περνά. Αποφάσισαν να ειδοποιήσουν το ... Περισσότερα To άρθρο Σύρος: Φύσηξε και τα χρήματα του ψαρά κατέληξαν μέσα στη θάλασσα – Άκρως απρόβλεπτη η συνέχεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Ρωσία: Θεοφάνεια με βουτιές στον πάγο και πολικές θερμοκρασίες - Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Εκατοντάδες άνθρωποι στη Ρωσία και σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες αγνόησαν τις πολικές θερμοκρασίες και βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ληστή φόβητρο των καταστηματαρχών
Χειροπέδες σε έναν 31χρονο ληστή, ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών και υπαλλήλων καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν να περάσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.  Οι άνδρες της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναλύοντας τον τρόπο δράσης του 31χρονου αλλά και συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων στη ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ληστή φόβητρο των καταστηματαρχών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: «Διεθνές κύκλωμα πίσω από το βιασμό της 24χρονης» λέει ο Διαλυνάς
«Υπήρχαν Κύπριοι στο εν λόγω πάρτι και, επίσης, υπήρχαν κοπέλες που ήρθαν από την Κύπρο - Υπάρχουν διάφοροι "ψαράδες" που "ψαρεύουν" κοριτσάκια» ανέφερε ο νομικός που στηρίζει την 24χρονη - Το «ευχαριστώ» της Γεωργίας Μπίκα για τη συμπαράσταση
8 m
www.protothema.gr
Οι κεραμίστες πρόσφυγες του 1922 μέσα από τη συλλογή της Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
Από το 1970 ακόμη, η ομότιμη καθηγήτρια Νομικής Έφη Κουνουγέρη Μανωλεδάκη ξεκίνησε να συλλέγει παλιά κεραμικά πιάτα. Ένα χόμπι που «γέννησε...
9 m
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Δύο φωτογραφίες που εκθέτουν και δύο…κανονικά πεντάλεπτα!
Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta με τον δικό του τρόπο την εικόνα του Ολυμπιακού χθες στο Αγρίνιο.
gazzetta.gr
Το μήνυμα που έλαβε η Ευλαμπία Ρέβη του Open: Της προσέφερε 3.000 ευρώ για να πάει σε prive party (vid)
Η δημοσιογράφος του Open, Ευλαμπία Ρέβη αποκάλυψε το μήνυμα που είχε δεχθεί με μία προσφορά για να παρευρεθεί σε ένα ιδιωτικό πάρτι.
gazzetta.gr
Προσδοκίες vs πραγματικότητα σε ξεκαρδιστικά βίντεο
www.makeleio.gr
Ποιες είναι οι τιμές του νέου Peugeot 308 στην Ελλάδα;
Το νέο Peugeot 308, με το οποίο η γαλλική εταιρεία θέλει να κινηθεί προς μια ακόμα πιο premium κατεύθυνση, ήρθε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά»
Οι νέοι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους που ως ανεμβολίαστοι γεμίζουν τα νοσοκομεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος που βρέθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, διευκρίνισε πως, είναι «πιο ακριβές να μιλάμε για συγκράτηση, παρά για υποχώρηση» των κρουσμάτων κορονοϊού. Αναφερόμενος ... Περισσότερα To άρθρο Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά»
Οι νέοι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους που ως ανεμβολίαστοι γεμίζουν τα νοσοκομεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος που βρέθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, διευκρίνισε πως, είναι «πιο ακριβές να μιλάμε για συγκράτηση, παρά για υποχώρηση» των κρουσμάτων κορονοϊού. Αναφερόμενος ... Περισσότερα To άρθρο Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το ευρώ ενισχύεται 0,12%, στα 1,136 δολάρια -Πώς διαμορφώνονται οι ισοτιμίες
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,1361 δολάρια.
iefimerida.gr
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Βαρνάβα [βίντεο]
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Βαρνάβα Αττικής, έπειτα και από προειδοποιήσεις για μπαράζ χιονοπτώσεων στη χώρα.
iefimerida.gr
Άρσεναλ και Λίβερπουλ για μία θέση στον τελικό
Ο ημιτελικός του League Cup Αγγλίας, ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ, ξεχωρίζει στο σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Ανοιχτοί έμειναν οι λογαριασμοί τους, μετά την ισοπαλία με 0-0 που έφεραν την προηγούμενη εβδομάδα στο Anfield. Η ομάδα που θα επικρατήσει απόψε (21:45) στο Emirates θα είναι η αντίπαλος της Τσέλσι στον τελικό του Wembley. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση και αν χρειαστεί στη συνέχεια […]
www.makeleio.gr
Σασμός: Έτσι αποχαιρέτησαν τον Πετρή οι συμπρωταγωνιστές του στη σειρά [εικόνες]
Καταιγιστικές αναμένεται να είναι οι εξελίξεις που θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha «Σασμός».
iefimerida.gr
Τέσσερις κινήσεις ματ για δυνατό ανοσοποιητικό αυτό τον χειμώνα
Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας από τον κορωνοϊό και τη γρίπη; Οι τέσσερις παρακάτω κινήσεις φέρνουν άμεσα αποτελέσματα
www.protothema.gr
Βρετανία: Κατέδωσε τη γυναίκα του για κλοπή, που ομολόγησε παραμιλώντας στον ύπνο της
Οι υποψίες που τριβέλιζαν επί μήνες το μυαλό ενός Βρετανού επιβεβαιώθηκαν όταν η γυναίκα του ομολόγησε το έγκλημά της παραμιλώντας στον ύπνο της.
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς: Η υπογραφή με την διπλή -πιθανή- ερμηνεία (vid)
Τα… μυστηριώδη του μηνύματα συνέχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αυτή τη φορά μέσω της υπογραφής του στην κάμερα.
gazzetta.gr
Ερευνα: Η πολλή τηλεόραση, για πάνω από τέσσερις ώρες τη μέρα, αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης
Καλό είναι να μην βλέπει κανείς «σερί» πολλές ώρες τηλεόραση, αλλά να κάνει διαλείμματα, προκειμένου να αποφύγει μια δυνητικά επικίνδυνη - ακόμη και θανατηφόρα - θρόμβωση.
iefimerida.gr
Μήνυση κατά της Αυστραλίας, ζητώντας 6 εκατ. δολ, ετοιμάζει ο Τζόκοβιτς –Για ταπεινωτική μεταχείριση
O σούπερ σταρ του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς φέρεται να ετοιμάζεται να κάνει μήνυση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης για την απέλασή του.
iefimerida.gr
Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο στον κόσμο απολιθωμένο μπουμπούκι λουλουδιού ηλικίας 164 εκατ. ετών!
Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στην εξέλιξη των ανθοφόρων φυτών, σπρώχνοντας αρκετά πιο πίσω στο παρελθόν την πρώτη εμφάνισή τους
www.protothema.gr
ΑΕΚ: «Έσκασε» πρόταση για Αθανασιάδη - Η απάντηση και η εμπλοκή της Σέριφ (photos)
ΑΕΚ: Μια αρκετά καλή σε οικονομικό επίπεδο, πρόταση, δέχτηκαν στην Ένωση για τον Γιώργο Αθανασιάδη - Η τελική απάντηση και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Alert για δανειολήπτες που κινδυνεύουν να «κοκκινίσουν»
Oι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα εργαλείο που μπορεί να εντοπίσει περιστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής οφειλών - Η διαδικασία περιλαμβάνει τα έξι βήματα
www.protothema.gr
Οι τρεις νέοι παίκτες που θα μπουν στο «Survivor 2022»
Τρεις νέες αφίξεις το προσεχές Σαββατοκύριακο θα έχουμε στο Survivor 2022.
iefimerida.gr
«Τώρα το πήραν χαμπάρι;»: Αποκαλύψεις για prive πάρτι με κορίτσια σε ξενοδοχεία, σπίτια, ακόμη και... γραφεία στη Θεσσαλονίκη!
Η πρόεδρος του Σωματείου Εκδιδόμενων Προσώπων Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.) μιλά για τα  πριβέ πάρτι με τις «κρυφές λίστες» στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την υπόθεση ομαδικού βιασμού της 24χρονης  - «Σε αυτά τα πάρτι γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς»
www.protothema.gr
Παρουσία Γεωργιάδη η πρώτη συνεδρίαση του ΕΒΕΑ
Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Τα δυο νέα φάρμακα μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας έως και κατά 88% -Αναγκαία η τρίτη δόση
Σημαντική βοήθεια στη μάχη κατά της μετάλλαξης Όμικρον και άλλων στελεχών του κορωνοϊού μπορούν να προσφέρουν δυο νέα αντιικά φάρμακα.
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: To «ευχαριστώ» της Γεωργίας
Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις γύρω από την καταγγελία της 24χρονης Γεωργίας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση μίλησε το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της νεαρής κοπέλας, Θανάσης Ζιώγας.  «Η Γεωργία σας ευχαριστεί πάρα πολύ, εγώ σας υπερευχαριστώ διότι η έκκλησή μου βρήκε ανταπόκριση ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: To «ευχαριστώ» της Γεωργίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαγιορκίνης: Μετά από 2-3 μήνες μπορεί να ξανακολλήσουν όσοι νόσησαν από κορωνοϊό
Η ανοσία της αγέλης δεν υφίσταται και δεν θα επιτευχθεί, σημειώνει ο Γκίκας Μαγιορκίνης, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία ελπίδα που είχαν αρχικά οι ειδικοί.
iefimerida.gr
Άρσεναλ και Λίβερπουλ για μία θέση στον τελικό
Πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Pamestoixima.gr για τον αποψινό ημιτελικό του League Cup Αγγλίας και μεγάλα δώρα για χιλιάδες νικητές με το Weekly Fest.
gazzetta.gr
Άρσεναλ και Λίβερπουλ για μία θέση στον τελικό
Πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Pamestoixima.gr για τον αποψινό ημιτελικό του League Cup Αγγλίας και μεγάλα δώρα για χιλιάδες νικητές με το Weekly Fest
www.protothema.gr
Βρετανία, Σουηδία, Φιλανδία τελειώνουν απαγορεύσεις και περιορισμούς: «Δεν ωφελούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας» Μόνο στην Ελλάδα παρατείνουν τα μέτρα
Άρση των βασικών περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί στους Βρετανούς ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, μιλώντας στη Βουλή πριν από λίγα λεπτά. Συγκεκριμένα κατήργησε την υποχρεωτική μασκοφορία, την τηλεργασία και το κυριότερο καταργεί το Covid Pass όπου αυτό ήταν υποχρεωτικό μέχρι σήμερα. Η Βρετανία παρά το γεγονός ότι η θνητότητα και τα κρούσματα εξακολουθούν […]
www.makeleio.gr
Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός σε τροχαίο 44χρονος – Tραγωδία σε επαρχιακό δρόμο στο Ξηρόμερο
Ακόμα ένα τροχαίο στην Αιτωλοακαρνανία με έναν 44χρονο οδηγό να σκοτώνεται ακαριαία, μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε… Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/01/2022) στον επαρχιακό δρόμο Αστακού – Καραϊσκάκη στο Ξηρόμερο. Αποτέλεσμα του δυστυχήματος ήταν να χάσει τη ζωή του 44χρονος από την Μπαμπίνη. Ο άτυχος άνδρας κατευθυνόταν προς Καραϊσκάκη, όταν κάτω από ... Περισσότερα To άρθρο Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός σε τροχαίο 44χρονος – Tραγωδία σε επαρχιακό δρόμο στο Ξηρόμερο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διήμερο στη Θεσσαλονίκη: Διαμονή μακριά από τον θόρυβο της πόλης και εκπληκτικό street food
Χαλαρές βόλτες στο κέντρο της πόλης και απολαυστικές στιγμές 
www.protothema.gr
Κίνα: Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο απολιθωμένο μπουμπούκι ηλικίας 164 εκατ. ετών [εικόνα]
Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν στην περιοχή της κινεζικής Εσωτερικής Μογγολίας ένα απολίθωμα φυτού ηλικίας 164 εκατομμυρίων ετών.
iefimerida.gr
Χαϊδάρι: Συλλήψεις για όπλα και πλαστογραφία -Κατασχέθηκαν καραμπίνες, μαχαίρια και... αστυνομικός φάρος
Συνελήφθησαν στο Χαϊδάρι, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, δύο άνδρες, 36 και 70 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.
iefimerida.gr
Βέλγιο: Μεγάλη αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα κορωνοϊού
Εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού καταγράφεται στο Βέλγιο.
iefimerida.gr
Αργυρούπολη: Σήμερα στον ανακριτή ο 46χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του
Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 46χρονος «νταής», που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύντροφο του, στην Αργυρούπολη.
iefimerida.gr
Australian Open: Απέναντι στον Μπενουά Περ ο Τσιτσιπάς
Ο Μπενουά Περ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στη φάση των «32» του Australian Open...
www.zougla.gr
Μπάιντεν για τον ένα χρόνο προεδρίας του: Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει -Τι υποσχέθηκε
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε την αγανάκτηση των Αμερικανών κατά το πρώτο έτος της προεδρίας του.
iefimerida.gr
Σκρέκας: Έως τον Απρίλιο το νέο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» - Ειδικό πρόγραμμα για αντικατάσταση ταξί
Το νέο πρόγραμμα για τα ταξί θα προβλέπει ενίσχυση ύψους 22.500 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος με παράλληλη απόσυρση του υφιστάμενου
www.protothema.gr
Σε ποια εταιρεία ο μέσος ετήσιος μισθός είναι 354.803 ευρώ
Υψηλά μπόνους για να προσελκύσουν νέους εργαζομένους-«ταλέντα» δίνουν οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr