Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μίτσιτς είχαμε, Γιούλ δεν είχαμε ποτέ στο ελληνικό μπάσκετ!
Μετά τη λάμψη των δύο αστέρων των ημιτελικών της Πέμπτης, ο Χρήστος Κιούσης κάνει μια σύγκριση της επιδραστικότητας και της προσωπικότητάς τους.
1m
gazzetta.gr
Πρωτοφανές περιστατικό στην Πάτρα: Επιχείρησε να κρεμαστεί σε πλατεία και τον έσωσε περαστικός (vid)
Ένας νεαρός επιχείρησε να βάλει τέλος στην ζωή του στην Πλατεία Ομονοίας, αλλά ένας περαστικός τον έσωσε.
1m
gazzetta.gr
Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο με έπαθλο 40.000€* στην Novileague X
Ο διαγωνισμός Novileague X συνεχίζεται, με καθημερινά πλούσια δώρα* που φτάνουν έως τις 50.000€*.
1m
gazzetta.gr
Τεν Χαγκ για Κριστιάνο: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε, είναι πραγματικός νικητής»
Ο Έρικ Τεν Χαγκ ανυπομονεί να ξεκινήσει το έργο του στην Μάντσεστερ Γιουναίτεντ και παράλληλα τη συνεργασία του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
9 m
gazzetta.gr
Έβερτον: Οπαδός ενόχλησε άσχημα και τον Μπεντέκε, δεν αντέδρασε ο ποδοσφαιριστής (vid)
Σε αντίθεση με τον Πατρίκ Βιεϊρά, ο Κρίστιαν Μπεντέκε κατάφερε να συγκρατήσει την ψυχραιμία του και να μην αντιδράσει στην άσεμνη και άσχημη ενόχληση από οπαδό της Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ».
gazzetta.gr
Πύργος: «Ομολογία» 20χρονου που πετούσε βεγγαλικά στον Θύμιο -«Ήταν λάθος, θέλω να βρεθεί» λέει τώρα [βίντεο]
Τον 20χρονο που πετούσε τα βεγγαλικά στο σπίτι του Θύμιου από τον Πύργο, ο οποίος αγνοείται εδώ και δύο εβδομάδες, εντόπισε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».
iefimerida.gr
Επτάχρονος «έκλεψε» το αυτοκίνητο του πατέρα του και βγήκε στο δρόμο [βίντεο]
Στη θέση του οδηγού βρέθηκε ένας επτάχρονος, o ο οποίος διήνυσε μια αρκετά μεγάλη απόσταση πίσω από το τιμόνι ενός SUV πριν συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.
iefimerida.gr
Εκνευρισμός Ερντογάν για δηλώσεις Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Να αναθεωρήσουμε το ζήτημα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης
Εκνευρισμένος φαίνεται πως είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά και την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος στην γείτονα φιλοξενεί δημοσιεύματα με δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σημειώνει ότι δεν έπρεπε να εμπλακούν τρίτοι ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.  ... Περισσότερα To άρθρο Εκνευρισμός Ερντογάν για δηλώσεις Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Να αναθεωρήσουμε το ζήτημα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ταύρος Ημερήσιες Προβλέψεις 21/05: Θα αποκτήσεις πράγματα που στερήθηκες το τελευταίο διάστημα
Ζώδια - Ταύρος: Μπορεί να σου τύχουν πράγματα από εκείνα που λες ότι γίνονται «μια στο εκατομμύριο»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αουτσάιντερ με προοπτική ο Παναθηναϊκός
Το τελευταίο ποδοσφαιρικό ραντεβού στην Ελλάδα είναι γεγονός.
gazzetta.gr
Γλυκά Νερά: Τρέμω για τη στιγμή που θα πρέπει να πω στη Λυδία τι έγινε, λέει ο πατέρας της Καρολάιν
«Θα αλλάξω το επώνυμό της σε Καρολάιν για να μην συνδεθεί ποτέ με τον δολοφόνο Αναγνωστόπουλο. Θα διασφαλίσω επίσης ότι δεν θα ξαναδεί την κόρη του», λέει ο Ντέιβιντ Κράουτς
www.protothema.gr
Bloomberg: Ο Ερντογάν περιφρονεί το ΝΑΤΟ, να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο αποβολής της Τουρκίας
Σκληρό άρθρο του Bloomberg κατά Ερντογάν- Μιλά για την ανάγκη να γίνει σαφές από όλους στην Τουρκία πως δεν μπορεί να κάνει παζάρια με την Συμμαχία – «Δεν μπορεί να τίθεται εν κινδύνω το ευρύτερο καλό για τον Ερντογάν»
www.protothema.gr
Roland Garros: Ραντεβού με την ιστορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς που «διψάει» για το πρώτο του Grand Slam
Με «οδηγό» το back to back στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει το πρώτο του Roland Garros στο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση Γλυκών Νερών – Συγκινεί ο πατέρας της Καρολάιν: “Φοβάμαι την ημέρα που η Λυδία θα ζητήσει τη μητέρα της και θα μάθει την αλήθεια”
Συντετριμμένοι δηλώνουν οι γονείς της Κάρολαϊν Κράουτς σε συνέντευξή τους στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail μετά την καταδίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για την δολοφονία της γυναίκας του μπροστά στα μάτια της μικρής τους κόρης. «Τώρα καταδικάστηκε σε μακροχρόνια κάθειρξη, αν και αυτό δεν πρόκειται να φέρει πίσω την όμορφη κόρη μου», λέει ο πατέρα της. […]
www.makeleio.gr
Πλεύρης για απεργία διαγνωστικών κέντρων: Μη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων σημαίνει παραβίαση των όρων της σύμβασης – Θα υπάρξουν κυρώσεις
Αυστηρό μήνυμα αναφορικά με την απεργία που έχουν κηρύξει τα διαγνωστικά κέντρα απέστειλε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Μάλιστα ο κ. Πλεύρης κάνει λόγο για παραβίαση των όρων σύμβασης, εάν τα διαγνωστικά κέντρα σταματήσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κατά την εξαγγελθείσα απεργία τους και απειλεί με σοβαρές κυρώσεις. Με εκτενή δήλωσή του, ο ... Περισσότερα To άρθρο Πλεύρης για απεργία διαγνωστικών κέντρων: Μη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων σημαίνει παραβίαση των όρων της σύμβασης – Θα υπάρξουν κυρώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιεροσυλία: Βρετανίδα προτείνει να τρώμε την πίτσα με μαχαιροπίρουνο και συγκεκριμένο τρόπο (vid)
H Lucy Challenger εξηγεί πως πρέπει να τρώμε την πίτσα σε επίσημο περιβάλλον.
gazzetta.gr
The Telegraph: Το Λονδίνο θέλει να εξοπλίσει τη Μολδαβία για την προστατεύσει από τη ρωσική απειλή
Η Βρετανία θέλει να στείλει σύγχρονο εξοπλισμό στη Μολδαβία για να την προστατεύσει από την απειλή εισβολής της Ρωσίας, γράφει η εφημερίδα The Telegraph,...
www.zougla.gr
Βρετανία: Το Λονδίνο θέλει να εξοπλίσει τη Μολδαβία για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία
Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph δείχνει το φόβο γενικευμένης σύρραξης στην Υπερδνειστερία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ πούλησε τη Jaguar για να βοηθήσει την Ουκρανία
Πρόκειται για το μοντέλο XK8 του 1999, το οποίο  πουλήθηκε έναντι του ποσού των 31.750 δολαρίων
www.protothema.gr
Εξαδάκτυλος: «Ο κορωνοϊός δεν παίρνει άδειες -Δεν καταργούμε τις μάσκες, σταματάμε το πρόστιμο»
Μετά από δύο χρόνια πανδημίας του νέου κορωνοϊού το φετινό καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό.
iefimerida.gr
ΓεροΓιοβάισα: Αταμάν ετοιμάσου για back to back
Ο Γερογιοβάισα επανέρχεται με τον τελικό της Euroleague και στηρίζει Αταμάν.
gazzetta.gr
Voucher 200 ευρώ για εκπαιδευτικούς: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις
Οι επιταγές 200 ευρώ (voucher) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων επιχορήγησης (vouchers αξίας 200 ευρώ) από τους δικαιούχους του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» είναι ήδη σε λειτουργία. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε: α) εκπαιδευτικούς ... Περισσότερα To άρθρο Voucher 200 ευρώ για εκπαιδευτικούς: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τεντόγλου: Κυνηγάει το ρεκόρ του Τσάτουμα στα «Παπαφλέσσεια»
Ο Μίλτος Τεντόγλου θα προσπαθήσει σήμερα (21/5) να σπάσει το ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα μέσα στο… σπίτι του.
gazzetta.gr
Η παράδοση στους Ρώσους των Ουκρανών ναζιστών στο Αzovstal από ψηλά(ΒΙΝΤΕΟ)
Βίντεο το οποίο έχει βιντεοσκοπηθεί από drone δείχνει την παράδοση των ουκρανικών δυνάμεων στο Αzovstal. Πλέον η μεγάλη στρατηγική νίκη της Ρωσίας στην Μαριούπολη είναι ολοκληρωμένη. Στην Δύση σύντομα θα καταλάβουν τις συνέπειες. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο η Μόσχα δεν επεδίωξε να φέρει στην σύγκρουση κι άλλες δυνάμεις από την Ρωσία, είναι γιατί […]
www.makeleio.gr
Final Four 2022: Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης εξηγεί που θα κριθεί ο τελικός Ρεάλ - Εφές
Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης blogάρει στο Gazzetta και αναλύει τις σκέψεις του για τον αποψινό τελικό της Euroleague μεταξύ Ρεάλ και Εφές.
gazzetta.gr
Εγκαίνια για τον πρώτο σταθμό υδρογόνου στην Ελλάδα – Ποια οχήματα ανεφοδιάζονται
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, συμπιεστή στα 200 bar, δεξαμενές αποθήκευσης υδρογόνου σε υψηλή πίεση και σύστημα ανεφοδιασμού.
gazzetta.gr
Η Team Peugeot TotalEnergies αποκάλυψε το πρωτοποριακό τετρακίνητο υβριδικό Hypercar
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA στη Monza στις 10 Ιουλίου θα κάνει το ντεμπούτο του το  νέο PEUGEOT 9X8 . Η νέα εποχή θα ξεκινήσει...
www.zougla.gr
Η χρήση συνημμένων HTML επιτρέπει στους απατεώνες του διαδικτύου να αποφύγουν τον εντοπισμό
Οι ειδικοί της Kaspersky προειδοποιούν τους χρήστες για τις αυξημένες επιθέσεις μέσω phishing emails που περιέχουν αρχεία HTML. Από τον Ιανουάριο έως τον...
www.zougla.gr
Μιλφέιγ με κρέμα και φράουλες
Το κλασικό γαλλικό γλυκάκι με τα «1000» τραγανά φύλλα στην πιο φρέσκια εκδοχή του
www.protothema.gr
Το «Riverdale» επιστρέφει αλλά με ένα δυσάρεστο νέο
Το τέλος μιας ολόκληρης εποχής...Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιουβέντους: Ο Πογκμπά επιστρέφει στη «Γηραιά Κυρία» και υπογράφει τριετές συμβόλαιο
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Πολ Πογκμπά έδωσε τα χέρια με την Γιουβέντους και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του στους «μπιανκονέρι».
gazzetta.gr
Μπαπέ: Ο Πέρεθ ενημέρωσε τους παίκτες της Ρεάλ για το «ναυάγιο»!
Όλα δείχνουν παραμονή του Μπαπέ στην Παρί και αυτό φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί πλέον και ο Φλορεντίνο Πέρεθ που φέρεται να ενημέρωσε σχετικά και τους παίκτες της Ρεάλ στ' αποδυτήρια!
gazzetta.gr
Το Λονδίνο θέλει να εξοπλίσει τη Μολδαβία για την προστατεύσει από τη ρωσική απειλή
Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας The Telegraph
www.protothema.gr
Final Four 2022: Ολυμπιακός για τρίτη θέση, Εφές και Ρεάλ για τίτλο (vid)
Ρεάλ και Εφές κοντράρονται στον τελικό της Euroleague (20:00, live Gazzetta), ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει για την τρίτη της Μπαρτσελόνα (17:00, live Gazzetta).
gazzetta.gr
Ίλιον - Ομόνοια σε 15 λεπτά: Η Γραμμή 2 του μετρό θα αλλάξει τη Δυτική Αττική
Η ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών μελετών θα δώσει τη σκυτάλη στη δημοπράτηση ενός έργου που θα αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στη Δυτική Αττική.
iefimerida.gr
Η Αυστραλία στις κάλπες – Οι Εργατικοί φαβορί
Οι Αυστραλοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν για να αναδείξουν τα μέλη του νέου τους κοινοβουλίου, ψηφοφορία που αναγγέλλεται αμφίρροπη, πάντως προβλέπεται ότι θα σημάνει την επιστροφή στην εξουσία των Εργατικών, έπειτα από εννιά χρόνια διακυβέρνησης των συντηρητικών. Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 08:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 18:00 (στις […]
www.makeleio.gr
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Στο ΟΑΚΑ με το τρόπαιο η Josephine
Μεγάλη είναι η αναμονή για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (21/05, 20:00, LIVE από το Newsit.gr), όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τροπαίου. Ο αγώνας θα γίνει φέτος με πάνω από 40.000 οπαδούς και των δύο ομάδων στην εξέδρα, αλλά και πλήθος εκδηλώσεων, καθώς μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει και η ... Περισσότερα To άρθρο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Στο ΟΑΚΑ με το τρόπαιο η Josephine δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Βασιλικές» προτάσεις από την Kingbet για τελικούς Final Four και Serie A
Οι σημερινές προτάσεις για στοιχηματισμό της Kingbet.
gazzetta.gr
Παναθηναϊκός: Κι όταν το Κύπελλο σηκώσω! (doc)
Έξι τελικοί, ισάριθμα τρόπαια, έξι σπουδαίες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού. Από το Κύπελλο του 1986 μέχρι εκείνο του 2014, οι πρωταγωνιστές μιλούν στο μίνι ντοκιμαντέρ του GazzettaTv για τις ξεχωριστές ιστορίες και τις αναμνήσεις τους!
gazzetta.gr
Κριός Ημερήσιες Ερωτικές Προβλέψεις 21/05: Ανατροπές και αβεβαιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις σου
Ζώδια - Κριός: Με την σύνοδο Ήλιου-Ερμή στους Διδύμους, το πιθανότερο είναι να πολλαπλασιαστούν οι επαφές και οι μετακινήσεις σουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η διάσημη ερώτηση που κάνει ο Ίλον Μασκ σε κάθε συνέντευξη πριν προσλάβει εργαζόμενο (vid)
Η μηχανολόγος μηχανικός, Tanya Zakowich αποκάλυψε την κάπως περίεργη ερώτηση που κάνει ο Ίλον Μασκ στις συνεντεύξεις με υποψήφιους εργαζομένούς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δίκη Λιγνάδη: Τι δηλώνει στο Mega ο τρίτος μάρτυρας που δεν έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο – Η απάντηση Κούγια
Τον τρίτο μάρτυρα στην δίκη Λιγνάδη που δεν έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο παρά το ότι έχει διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του, εντόπισε η εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι!». Ο ίδιος περιέγραψε τους λόγους που δεν έχει εμφανιστεί τονίζοντας πως «επέλεξα να σπάσω τη σιωπή μου με μοναδικό σκοπό να ελαφρύνω την ψυχή μου, να ... Περισσότερα To άρθρο Δίκη Λιγνάδη: Τι δηλώνει στο Mega ο τρίτος μάρτυρας που δεν έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο – Η απάντηση Κούγια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πύργος – Εξαφάνιση Θύμιου: Έριξα τα βεγγαλικά σε ένα άδειο σπίτι, λέει ένας από τους νταήδες
Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Θύμιου Μπουγά από τον Πύργο, μετά από άγριο περιστατικό bullying σε βάρος του. Τα ίχνη του 39χρονου έχουν χαθεί από την Τετάρτη 4 Μαΐου από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε βρει προσωρινό κατάλυμα. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του Θύμιου Μπουγά συνεχίζονται, τόσες μέρες ωστόσο ... Περισσότερα To άρθρο Πύργος – Εξαφάνιση Θύμιου: Έριξα τα βεγγαλικά σε ένα άδειο σπίτι, λέει ένας από τους νταήδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πανελλαδικές 2022: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 πλησιάζουν και χιλιάδες υποψήφιοι ετοιμάζονται για την «πρεμιέρα».
iefimerida.gr
Πόλεμος στην Ουκρανία: Γυμνή διαμαρτυρία στο Φεστιβάλ των Καννών
Ακτιβίστρια, λίγο πριν από την πρεμιέρα ταινίας, έσκισε το φόρεμά της και εμφανίστηκε γυμνή - Είχε γράψει σύνθημα υπέρ της Ουκρανίας
gazzetta.gr
Ερντογάν για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον: Πρέπει να επανεξετάσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία
Την ενόχλησή του για την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον έδειξε ξανά ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα της Yeni Safak - «Ο Μητσοτάκης είπε "ας μην εμπλέξουμε τρίτους", αλλλά πήγε και μίλησε στην Αμερική» ανέφερε η εφημερίδα
www.protothema.gr
Το φιάσκο του «Fyre Festival»: Αποφυλακίστηκε ο διοργανωτής του μεγαλύτερου πάρτι που... δεν έγινε ποτέ
Ο ιδρυτής του Fyre Festival, Μπίλι ΜακΦάρλαντ, όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, είναι πλέον ελεύθερος, καθώς αποφυλακίστηκε πρόωρα.
gazzetta.gr