Κέρκυρα: Σε μαρίνες μετατρέπονται τα λιμάνια Λευκίμμης και Ημερολιάς

Μαρίνες από τον βορά έως τον νότο της ανατολικής Κέρκυρας για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του ακριβού yachting...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Στην «κατάψυξη» Γιάννενα και Άρτα -Έως -11°C στο Μέτσοβο [εικόνες]
Παγετός και δριμύ ψύχος επικρατεί στον νομό Ιωαννίνων και στους ορεινούς δήμους της Άρτας από χθες τη νύχτα από την κακοκαιρία «Ελπίδα».
7 m
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: «Χιόνισε» στο Instagram - Οι αναρτήσεις των celebrities
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι celebrities απολαμβάνουν τη χιονισμένη Αττική!Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Survivor Spoiler 24/1: Νέα «καυτά» φιλιά Μυριέλλας - Κατσαούνη - Έξαλλοι οι συμπαίκτες τους (video)
Survivor Spoiler 24/1: Το ειδύλλιο ανάμεσά τους φαίνεται πως τελικά συνεχίζεται και έχουμε νέα... επεισόδιαΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Φινλανδία: Δικάζεται βουλευτής που χαρακτήρισε ως «αναπτυξιακή διαταραχή» την ομοφυλοφιλία
Η Χριστιανοδημοκράτης Πάιβι Ράσανεν οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποκίνηση βίας κατά τα ομοφυλόφιλων - Είχε μιλήσει για «γενετικό εκφυλισμό» και «αμαρτία»
8 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία: Στο 90% η συμμετοχή στις 46.000 τάξεις που λειτούργησαν με τηλεκπαίδευση
Κλειστές ήταν σήμερα 50.900 από τις 80.000 τάξεις σε όλη τη χώρα – Οι τέσσερις λόγοι που οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων
www.protothema.gr
«Φοβάμαι ότι θα κοιμηθώ στο αυτοκίνητο» - Εγκλωβισμένος οδηγός στην Αττική Οδό μιλάει στο newsit.gr
«Είμαι εγκλωβισμένος εδώ και τρεις ώρες χωρίς καμία ενημέρωση», καταγγέλλει οδηγός που βρίσκεται στην Αττική Οδό εν μέσω της επέλασης της κακοκαιρίας «Ελπίς» και έχει κολλήσει στο δρόμο, καθώς τα χιόνια έχουν καταστήσει αδύνατη την κυκλοφορία. Η κατάσταση στην Αττική Οδό είναι χωρίς προηγούμενο λόγω της κακοκαιρίας καθώς όλο το οδικό δίκτυο έχει παραλύσει και ... Περισσότερα To άρθρο «Φοβάμαι ότι θα κοιμηθώ στο αυτοκίνητο» - Εγκλωβισμένος οδηγός στην Αττική Οδό μιλάει στο newsit.gr δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης στους «8» του Australian Open
Μετά από ματς – θρίλερ κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα προημιτελικά του Australian. Ο Έλληνας τενίστας επέστρεψε δύο φορές από εις βάρος του σκορ και νίκησε τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης στους «8» του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Χανιά: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το σύνολο του κρατικού μηχανισμού στα Χανιά, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν προβλήματα από την κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο, Χανιά – Θέρισος – Ζούρβα στο τμήμα Περιβόλια – Θέρισο – Ζούρβα και Θέρισο- Δρακώνα, στον δρόμο Λάκκοι- ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα – Χανιά: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αναβάλλονται για Τετάρτη οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λαχείου
Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι αυριανές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λαχείου αναβάλλονται για την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Τροχαίο για κτηνοτρόφο στην Εύβοια - Έπεσε σε χαντάκι
Πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει σε όλη την Εύβοια η κακοκαιρία Ελπίδα, σημειώνοντας μάλιστα τρία τροχαία ατυχήματα στο νομό από τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις
Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ:  Η πλατφόρμα για το 2022 θα ανοίξει μέσα στον Φλεβάρη και θα είναι διαθέσιμη για αιτήσεις ως τον Ιανουάριο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παγίδα με πατατάκια
Καθισμένος στο αυτοκίνητό του σε μια παραλία, ένας άνδρας απλώνει το χέρι του έξω από το παράθυρο κρατώντας στην παλάμη του λίγα πατατάκια. Ένας γλάρος έρχεται να πάρει τα πατατάκια και τότε ο άνδρας τον τσακώνει στο χέρι του...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο οικογενειών με πέντε παιδιά στην Κρήτη
Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού 9 ατόμων στο Ηράκλειο Κρήτης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στην «κατάψυξη» οι Νομοί Ιωαννίνων και Άρτας
Παγετός και δριμύ ψύχος επικρατεί, τη Δευτέρα, στον Νομό Ιωαννίνων και τους ορεινούς δήμους της Άρτας...
www.zougla.gr
Η Ελένη Φουρέιρα αψηφά το κρύο και πίνει κρασί στη χιονισμένη αυλή της με... λευκό μπουρνούζι και γόβες
Δείτε τις φωτογραφίες
www.protothema.gr
ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ ΤΑ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΑ! ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΛΕΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΝΤΑΛΙΚΕΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ; ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΙΑ
Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Αττική Oδό στο ύψος της Παλλήνης λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Σύμφωνα με οδηγούς Ι.Χ που κινούνται στη κατεύθυνση από Παλλήνη προς Αθήνα, η κατάσταση είναι απελπιστική και δεκάδες αυτοκίνητα παραμένουν ακινητοποιημένα. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζήτησε από την Τροχαία να μειωθεί η ροή των οχημάτων στην είσοδο στην Αττική Οδό […]
www.makeleio.gr
«Good People» σε σκηνοθεσία Μαρίας Παπαχαραλάμπους: Τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Αποθήκη
Το βαθιά ανθρώπινο και άγρια χιουμοριστικό θεατρικό έργο «Good People», του βραβευμένου με Pulitzer Αμερικάνου συγγραφέα David Lindsay-Abaire, ολοκληρώνει...
www.zougla.gr
Balaclava: Το αξεσουάρ μόδας που μοιάζει με χιτζάμπ και ξεσήκωσε αντιδράσεις στη μουσουλμανική κοινότητα
Τον φετινό χειμώνα βλέπουμε να πρωτοστατεί ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο αξεσουάρ, που έχει κατακτήσει το street style: το balaclava.
iefimerida.gr
End of pandemic in Europe ‘plausible’ after Omicron, says WHO
The Omicron variant has less severe infection than Delta, studies have shown
www.protothema.gr
Νόνη Δούνια: Έχω δεχθεί ρατσισμό λόγω του φύλου μου, αλλά και λόγω της προηγούμενης δουλειάς μου
«Σηκώθηκα κι έφυγα από την εκπομπή, ήταν ανάρμοστο το σχόλιο», λέει η Νόνη Δούνια. Η Νόνη Δούνια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και τη Χριστίνα Πατσιώκα και μίλησε για την οικογένειά της, την απόφαση να κατέβει στον πολιτικό στίβο, αλλά και το ρατσισμό που έχει βιώσει. «Έγινα πολύ συνειδητοποιημένα μητέρα. Δεν υπάρχει το μητρικό ... Περισσότερα To άρθρο Νόνη Δούνια: Έχω δεχθεί ρατσισμό λόγω του φύλου μου, αλλά και λόγω της προηγούμενης δουλειάς μου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η ενημέρωση από την γ.γ. Πολιτικής Προστασίας
Ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί με την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα πραγματοποιείται στην γ.γ. Πολιτικής Προστασίας.  Στην ενημέρωση θα είναι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδξς, ο υφυπουργός προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς και ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Α. ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Η ενημέρωση από την γ.γ. Πολιτικής Προστασίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παππάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιάστηκε απροετοίμαστη»
«Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό», λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
www.protothema.gr
Καιρός - Κακοκαιρία Ελπίς: Τι είναι η χιονοκαταιγίδα, ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο που πλήττει τη χώρα
Ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγεί το φαινόμενο - Η κακοκαιρία «Ελπίς» μέσα σε λίγες ώρες «έντυσε» στα λευκά και την Αττική και έφερε ένα σπάνιο φαινόμενο: την χιονοκαταιγίδα - Πότε βιώσαμε τελευταία φορά παρόμοια φαινόμενα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Δριμύ ψύχος σε Ιωάννινα και Άρτα – Κρυστάλλωσαν τα πάντα
Πολικές θερμοκρασίες και παγετός επικρατεί στον νομό Ιωαννίνων και στους ορεινούς δήμους της Άρτας από το βράδυ της Κυριακής τη νύχτα, εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα  με το θερμόμετρο να κάνει βουτιά υπό το μηδέν. O υδράργυρος έπεσε στους -11°C στο Μέτσοβο, στους -10 στο Τρίστενο, -9 στο Τέροβο και το Πληκάτι, -8 στη Βωβούσα και ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Δριμύ ψύχος σε Ιωάννινα και Άρτα – Κρυστάλλωσαν τα πάντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Απαγορεύεται το κυνήγι λόγω χιονοπτώσεων με εντολή Γιώργου Αμυρά
Απαγόρευση του κυνηγιού με εντολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Η απαγόρευση έχει άμεση εφαρμογή. Με την κακοκαιρία Ελπίδα να μαίνεται, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς έδωσε εντολή προς τα Δασαρχεία όλης της χώρας να προβούν σε απαγόρευση της θήρας (σ.σ. κυνήγι) στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, λόγω ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Απαγορεύεται το κυνήγι λόγω χιονοπτώσεων με εντολή Γιώργου Αμυρά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΙΝΑΛ: «Η κυβέρνηση να μην παραμένει άπραγη και να μην κάνει άκαρπες συσκέψεις για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας»
Αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση ασκεί το Κίνημα Αλλαγής σχετικά με την αντιμετώπιση της σφοδρής κακοκαιρίας...
www.zougla.gr
“Δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Καμία βοήθεια”
Οι καταγγελίες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. “Η αδελφή μου από τις 11.30 το πρωί μέχρι τώρα 16.00 είναι εγκλωβισμένη στην Αττική οδό. Τα τηλέφωνα δεν τα σηκώνει κανείς” αναφέρει αναγνώστης.
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Απεγκλωβισμός λεωφορείου του ΚΤΕΛ από την Πολιτική Προστασία, στον Ωρωπό
Λεωφορείο του ΚΤΕΛ ακινητοποιήθηκε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης στη γέφυρα Καλυφατάκη στην Εθνική οδό, στον Ωρωπό λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ: “Να χαρω εγω προετοιμασία…. Που να είναι σήμερα άραγε αυτός ο Κούλης;”
“Καμία μέριμνα στην μάνδρα -ειδύλλιας (καζα – ερυθρές και μέσα στο χωριό) 40 πόντοι χιόνι και δεν έχει περάσει μηχάνημα μόνο μην μας τύχει τπτ με τους κλαρίνογαμπρούς και άσχετους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκηση..” “Πανικος στη Μεσογειων, στην οποια τπτ δεν κινειται… απο τις 11.44 στο δρομο απο Πολυτεχνειο κ ακομα δεν εφθασα στην […]
www.makeleio.gr
Στην «κατάψυξη» Ιωάννινα και Άρτα με θερμοκρασίες έως και -11 βαθμούς Κελσίου
Κρύσταλλο έγινε το νερό της λίμνης Παμβώτιδας - Κλειστά τα σχολεία λόγω παγετού
www.protothema.gr
Παρέλυσε η Αττική από τα χιόνια
Τεράστια προβλήματα στους δρόμους της Αττικής έχει προκαλέσει η έντονη χιονόπτωση από την κακοκαιρία...
www.zougla.gr
Ρωσία: Διπλωματική συνάντηση Γαλλίας, Ρωσίας, Ουκρανίας, Γερμανίας στο Παρίσι την Τετάρτη
Νέος γύρος συνομιλιών για την επίλυση της κρίσης και την αποφυγή της σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία - Η Μόσχα αρνείται ότι σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Το ποσό που πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα προημιτελικά του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική πορεία του στο Australian Open, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά την επική νίκη του επί του Τέιλορ Φριτζ. Πέρα από τον Φριτζ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε και πολλά χρήματα για την πρόκριση του στους “8” του Australian Open. Το πριμ που προβλέπεται για την πρόκριση ... Περισσότερα To άρθρο Το ποσό που πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα προημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης [λίστα]
Νέα ενημέρωση για τις περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, λόγω του χιονιού από την «κακοκαιρία Ελπίδα», εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
iefimerida.gr
ΑΝΙΚΑΝΟΙ – Έκλεισε και το “Ελ. Βενιζέλος” – Οι πτήσεις γυρνάνε πίσω ή πάνε Θεσσαλονίκη
Είναι ανίκανοι, τέλος! Ούτε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ανοικτό. Πτήσεις από Ευρώπη πανε Θεσσαλονίκη για προσγείωση. Πτησεις από Μόσχα, Βρυξέλλες, Παρίσι και Βελιγράδι προσγειώνωνται στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Ενώ όπως μας ενημέρωσε αναγνώστης μας, πτήση από τα Χανιά επέστρεψε πίσω και δεν έφτασε ποτέ στο “Ελ. Βενιζέλος”.
www.makeleio.gr
Νικολέττα Ράλλη: «Μου στέλνουν πάλι τις προσωπικές μου φωτογραφίες, έδωσαν λινκ σε τσατ ραδιοφωνικής εκπομπής»
Η παρουσιάστρια εξήγησε πως η αναφορά της στην υπόθεση revenge porn τελικά, δεν της βγήκε σε καλό - «Αντί να φοβηθούνε με όλα αυτά που γίνονται»
www.protothema.gr
Φινλανδή βουλευτής δικάζεται επειδή χαρακτήρισε «αναπτυξιακή διαταραχή» την ομοφυλοφιλία
Φινλανδή Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής και πρώην υπουργός Εσωτερικών παραπέμφθηκε, τη Δευτέρα, σε δίκη για υποκίνηση βία...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Που έχει διακοπές ρεύματος
 Σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα με διακοπές ρεύματος  εξαιτίας της κακοκαιρίας σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε αρκετές από τις περιοχές υπάρχουν δυσκολίες και στην πρόσβαση των συνεργείων του Διαχειριστή στις βλάβες, λόγω των χιονοπτώσεων. Αναλυτικά, τα προβλήματα σημειώνονται στις εξής περιοχές:  -Αττική: Διακοπή της ηλεκτροδότηση ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Που έχει διακοπές ρεύματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσιτσιπάς: «Έδωσα τα πάντα, είμαι περήφανος»
Πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 4) επιβλήθηκε με 3-2 σετ του Τέιλορ Φριτζ...
www.zougla.gr
Ακάρ: «Λίγα» τα 6 Rafale της Ελλάδας για να αντιμετωπίσουν την Τουρκία
Την αγορά των έξι γαλλικών μαχητικών Rafale απο την Ελλάδα επιχείρησε να υποβαθμίσει ο Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας ότι είναι λίγα για να αντιμετωπίσουν την Τουρκία, ενώ χαρακτήρισε εντελώς παράλογες τις κατηγορίες εις βάρος της χώρας του ότι είναι επεκτατική.
iefimerida.gr
Survivor 2022: Η πλάκα της Ευρυδίκης στον Άρη Σοϊλέδη
Ο Άρης Σοϊλέδης εισέβαλε στο Survivor 2022 το βράδυ του Σαββάτου.
iefimerida.gr
Αύξηση κατά 22,6% στο διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας
Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 22,6% κατά το α ́ εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους...
www.zougla.gr
Long traffic jam on Attiki Odos due to the heavy snowfall (photos)
The Fire Brigade is trying to clear the road from snow
www.protothema.gr
O Καπουτζίδης θυμάται πώς βρέθηκε από την γκαρσονιέρα της Ιπποκράτους στο σπίτι με θέα θάλασσα στην Αίγινα
Καλεσμένος στην Έλενα Κατρίτση και την εκπομπή «Προσωπικά» βρέθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αγαπημένη του Αίγινα όπου μένει μόνιμα και τους στόχους του.
iefimerida.gr
Leading Minds Festival: Το μεγάλο φεστιβάλ Ηγεσίας 12 - 20 Φεβρουαρίου 2022
Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα συνέδριο – φεστιβάλ Leading Minds. Στο συνέδριο θα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ωρωπός: Απεγκλωβισμός πολιτών από ΚΤΕΛ που ακινητοποιήθηκε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης
Οι επιβάτες επικοινώνησαν με τον Δήμο Ωρωπού και ζήτησαν την συνδρομή της Πολιτικής ΠροστασίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στα λευκά το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας - Εικόνες Σιβηρίας δίπλα στη θάλασσα
Σε κλοιό κρατά η κακοκαιρία Ελπίδα την Αθήνα μέχρι και τη θάλασσα. Πυκνό πέπλο χιονιού σκέπασε το παραλιακό μέτωπο συνθέτοντας πανέμορφες εικόνες. Η κακοκαιρία Ελπίδα σαρώνει όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Τα προβλήματα από την έντονη χιονόπτωση είναι πολλά, ωστόσο οι εικόνες από το λευκό τοπίο είναι παραμυθένιες. Τα χιόνια έφτασαν μέχρι το παραλιακό ... Περισσότερα To άρθρο Στα λευκά το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας - Εικόνες Σιβηρίας δίπλα στη θάλασσα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr