Κορονοϊός: Ποιοι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν περισσότερο από μόλυνση με covid-19

Μελέτη της Pfizer καταγράφει ποιοι εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού κινδυνεύουν περισσότερο με μόλυνση απο covid-19

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
Γερμανία: Νέος πρόεδρος του CDU ο Φρίντριχ Μερτς.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χονγκ Κονγκ: Σε καραντίνα συγκροτήματα διαμερισμάτων λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον
Έντονος είναι ο φόβος για κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στο Χονγκ Κονγκ, μετά την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού και στα χάμστερ, καθώς η διασπορά προκάλεσε το κλείσιμο δύο συγκροτημάτων με διαμερίσματα για αρκετές ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ, προειδοποίησε σήμερα για την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων ... Περισσότερα To άρθρο Χονγκ Κονγκ: Σε καραντίνα συγκροτήματα διαμερισμάτων λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μελίσσια: Θρίλερ με Ρουμάνο – Βρέθηκε με taser και πλαστές αστυνομικές ταυτότητες
Μια υπόθεση – μυστήριο σημειώθηκε την Παρασκευή, 21.01.2022, στα Μελίσσια, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να συλλαμβάνουν έναν Ρουμάνο ο οποίος… υποδύονταν τον αστυνομικό. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Όλα έγιναν όταν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον άνδρα μέσα σε ένα μεγάλο μαύρο όχημα. Κρίθηκε ύποπτος και του έκαναν έλεγχο, κατά ... Περισσότερα To άρθρο Μελίσσια: Θρίλερ με Ρουμάνο – Βρέθηκε με taser και πλαστές αστυνομικές ταυτότητες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για το Πατρινό Καρναβάλι, ξεχύθηκαν στους δρόμους οι καρναβαλιστές - Βίντεο και φωτογραφίες
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του  λαβάρου - Ακολούθησε  ρίψη σοκολατών από το  μπαλκόνι του Δημαρχείου
www.protothema.gr
Καλύτερα ο Σούλης στον ΠΑΣ, με 2 γκολκίπερ στο Φάληρο
Ο 27χρονος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και αυτόματα τέθηκε στη διάθεση του Μεταξά για το αυριανό ματς με τον Ολυμπιακό.
gazzetta.gr
Κορωνοϊός – Κύπρος: Μειώνεται η περίοδος αυτοπεριορισμού στενών επαφών κρουσμάτων
Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στις 24 Ιανουαρίου 2022
www.protothema.gr
Νέος αρχηγός του CDU ο Φρίντριχ Μερτς - Είχε αποσυρθεί από την πολιτική όταν επικράτησε η Μέρκελ
Ο άνθρωπος που πριν από 2 χρόνια είχε χάσει την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (CDU) από τον Άρμιν Λάσετ, ο Φρίντριχ Μερτς, είναι πλέον ο νέος αρχηγός του κόμματος. Όπως έγινε γνωστό, ο Μερτς εξελέγη αρχηγός του κόμματος με  ποσοστό 94,62% των ψήφων των συνέδρων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν και τυπικά τη νίκη που ... Περισσότερα To άρθρο Νέος αρχηγός του CDU ο Φρίντριχ Μερτς - Είχε αποσυρθεί από την πολιτική όταν επικράτησε η Μέρκελ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επιδημιολογικό μοντέλο για τον έλεγχο των κουνουπιών μπορεί να βάλει τέλος σε μεταδοτικές νόσους
Το πρωτοποριακό σύστημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κέρδισε το πρώτο βραβείο EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics και επιχορήγηση πέντε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην Εθνική Ιταλίας
Η καριέρα του Μάριο Μπαλοτέλι έχει πάρει την κάτω βόλτα τα τελευταία χρόνια και χάθηκε από το προσκήνιο, αγωνιζόμενος στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και τώρα στην Τουρκία. Με την Ντεμίρσπορ όμως, ο ιδιόρρυθμος Ιταλός ποδοσφαιριστής έχει κάνει καλές εμφανίσεις “μετρώντας” ήδη 7 γκολ στο πρωτάθλημα, γεγονός που είναι πιθανό να τον επαναφέρει και στην ... Περισσότερα To άρθρο Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην Εθνική Ιταλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκρέκας: Προτάσεις στην ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι δεν ευθύνεται η ενεργειακή μετάβαση για την κρίση
www.protothema.gr
Υπουργείο Εργασίας: Οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνήσουν για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους
Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαρία Δεληθανάση: «Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα με συκοφαντεί»
Όσα είπε η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή λίγα 24ωρα μετά την σύλληψή του 
www.protothema.gr
Δοκιμάζουμε το XSR125: Η μοτοσυκλέτα "τσέπης" της Yamaha κερδίζει όλα τα scooters
Με στιλ που περισσεύει και προδιαγραφές που κάνουν την κίνηση στην πόλη πραγματικό παιχνίδι η Yamaha XSR125, είναι το μικρότερο μέλος της γνωστής νεορετρό οικογένειας... μόνο στα χαρτιά.
iefimerida.gr
Μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης Ελπιδοφόρου στην Ουκρανία
O Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξήρε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης και χαιρέτισε την πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος καταδίκασε τις κακόβουλες προσπάθειες του Κρεμλίνου 
www.protothema.gr
Η νέα τάση στα μαλλιά χαρίζει όγκο και ανάλαφρη κίνηση -Την έχουν υιοθετήσει ήδη οι πιο στιλάτες
Η νέα χρονιά ήρθε και μια νέα τάση στα μαλλιά έκανε την εμφάνισή της.
iefimerida.gr
Χαμός στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, με τον δικηγόρο του ιερέα: «Έλεος, σταματήστε πια, μη το ξαναπείτε αυτό»
Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε τηλεφωνικά ο δικηγόρος του ιερέα, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, με τα όσα ισχυρίστηκε να φέρνουν εκτός εαυτού την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της. «Για να υφίσταται βιασμός νομικά θα πρέπει να υπάρχουν δύο στοιχεία: την ιατροδικαστική εξέταση και εκτός από τη σωματική απειλή για την ακεραιότητά της […]
www.makeleio.gr
Ηθοποιός του Σασμού αποκάλυψε ότι πριν γίνει ηθοποιός ήταν ναύτης στα καράβια
Ο Δημήτρης Μαμιός, που παίζει στον Σασμό, συνδέει τη ζωή των ναυτικών με την έλλειψη αγαπημένων προσώπων για αρκετό καιρό. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Με μισό μέτρο χιόνι πήγε στο αγαπημένο του εστιατόριο, αλλά ήταν κλειστό: Τον ψάχνουν για να τον κεράσουν (vid)
Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου είδαν την απογοήτευσή του άνδρα όταν διαπίστωσε πως είναι κλειστό και αποφάσισαν να τον κεράσουν το επόμενο γεύμα του.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Υπουργείο Εργασίας: Οι εργοδότες να πάρουν μέτρα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους υπενθυμίζει το υπουργείο 
www.protothema.gr
Κρήτη: «Κορονοτρέλα» για οικογένεια που ενώ είναι εμβολιασμένη θα αντιμετωπίζεται ως ανεμβολίαστη
H ιστορία έρχεται από την Κρήτη και αφορά 6μελή οικογένεια που ζει στα Χανιά. Ο κορονοϊός χτύπησε τα περισσότερα μέλη της διαδοχικά και άφησε άλλου είδους κατάλοιπα… Σε «κενό» ανάμεσα στα πρωτόκολλα διαχείρισης κορονοϊού του ΕΟΔΥ έχουν πέσει δύο από τα έξι μέλη οικογένειας Χανιωτών με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ενώ είναι εμβολιασμένοι και έχουν ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: «Κορονοτρέλα» για οικογένεια που ενώ είναι εμβολιασμένη θα αντιμετωπίζεται ως ανεμβολίαστη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΠΑΟΚ: Με Σάστρε και Τσόλακ στην αποστολή για Βόλο, εκτός ο Βαρέλα (pic)
Ο Ισπανός αμυντικός συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του ΠΑΟΚ, που θα ταξιδέψει στο Βόλο για το παιχνίδι με τον ΝΠΣ. Μέσα ο Τσόλακ, έξω ο Βαρέλα.
gazzetta.gr
«#Cancel_Kopsialis»: Ο μισογύνης influencer και το εμετικό video
Ο Κοψιάλης Αλέξανδρος είναι ένας influencer 29 ετών. Τα στοιχεία του Διαδικτύου δείχνουν ότι διαθέτει 1,2 εκατομμύρια ακολούθους τους οποίους λογικά επηρεάζει......
www.zougla.gr
Τζέραρντ: Κοιτούσε τους οπαδούς της Έβερτον και χαμογελούσε στα γιουχαΐσματα (vid)
Ο Στίβεν Τζέραρντ όπως το έκανε στο «Ολντ Τράφορντ» πριν από λίγο καιρό, έτσι και τώρα στο «Γκούντισον Παρκ» έδειξε σε όλους τους... εχθρούς του ότι δεν «μασάει»!
gazzetta.gr
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον λαό της Ουκρανίας
Την πρέσβη της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα, επισκέφθηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
iefimerida.gr
Formula 1: H Alpine A522 πήρε ζωή (vid)
H Alpine έβαλε μπρος το μονοθέσιο που θα αγωνιστεί στη Formula 1 το 2022 και μοιράστηκε τη στιγμή αυτή με όλους τους οπαδούς της.
gazzetta.gr
Ν. Ηλιόπουλος: "Αυτό που χρειάζεται δεν είναι υπομονή, αλλά ενίσχυση του ΕΣΥ και πολιτική αλλαγή"
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνθηκολογήσει με τον θάνατο», αναφέρει σε δήλωσή του...
www.zougla.gr
Κόμπι Μπράιαντ: Δεκαέξι χρόνια από το βράδυ των 81 πόντων (vid)
Εκείνη η βραδιά γιγάντωσε ένα θρύλο. Και «σημάδεψε» μια για πάντα τον Τζέιλεν Ρόουζ. Η νύχτα που ο Κόμπι σημείωσε 81 πόντους. Τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή στην ιστορία του NBA.
gazzetta.gr
Premier League: Πέταξαν μπουκάλια στους παίκτες της Άστον Βίλα μετά από γκολ
Ελληνικό γήπεδο θύμισε η εικόνα από τον αγώνα της ΈΒερτον με την Άστον Βίλα, καθώς οπαδοί των “ζαχαρωτών” πέταξαν μπουκάλια στους παίκτες της αντιπάλου, την ώρα που αυτοί πανηγύριζαν το γκολ τους στο ματς. Οι “χωριάτες” άνοιξα το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και πήγαν προς το κόρνερ για να πανηγυρίσουν, για να δεχθούν ... Περισσότερα To άρθρο Premier League: Πέταξαν μπουκάλια στους παίκτες της Άστον Βίλα μετά από γκολ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Acun τίναξε την μπάνκα στον... αέρα με το μισθό της Ταραμπάνκο στο Survivor
Η Κάτια Ταραμπάνκο αναμένεται να γίνει η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του Survivor.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι εργοδότες οφείλουν να λάβουν μέτρα για τους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους κατά την κακοκαιρία
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους...
www.zougla.gr
Η Πάτρα υποδέχεται το καρναβάλι με... διαφορετικού τύπου μάσκες
Ξεκίνησε το καρναβάλι στην Πάτρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Σισέ στο πρωτοσέλιδο της «Tutosport»
Η ιταλική εφημερίδα αναφέρει πως ο Σενεγαλέζος στόπερ του Ολυμπιακού απασχολεί την Τορίνο.
gazzetta.gr
Πέντε ταινίες πιο αισθησιακές και από τις 50 αποχρώσεις του γκρι
Ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη.  
www.protothema.gr
Βουλγαρία: Ο πρόεδρος Ράντεφ δεσμεύεται να στηρίξει το κράτος δικαίου, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη
«Τα επόμενα χρόνια θα φροντίσω ώστε αυτή η χώρα να μην απομακρυνθεί από τον δρόμο της...
www.zougla.gr
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΠΙΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μίλησε το πνευματικοπαίδι του οσιακού Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη, ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος και αποκάλυψε τη νέα προφητική εμφάνισή του για μία φρικτή αρρώστια που έρχεται η οποία θα σαπίζει το στόμα, τα χέρια και….. αφήνοντας πολλούς νεκρούς.
www.makeleio.gr
Ξέσπασε η Μαρία Ηλιάκη: «Είναι ντροπή! Θα έπρεπε να προσέχουμε τι λέμε και τι γράφουμε»
Τι λες τώρα: Ξέσπασε η Μαρία Ηλιάκη σήμερα (22/1) στον αέρα της εκπομπής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 90ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ !!! ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ 4η ΜΕΡΑ, ΑΠΥΡΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΠΑΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ MEΘ COVID ΔΕ
Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα !! Θα μπορούσε να είναι η μητέρα μου !! 4η μέρα διασωληνωμένη εκτός ΜΕΘ η 90χρονη Παρασκευή Αλεξάνδρου και να μπορεί να αποσωληνωθεί για να σωθεί, αλλά να μη βρίσκουν λέει μονάδα για να τη σώσουν !! Βρείτε λύση ΤΩΡΑ !! Πηγή
www.makeleio.gr
Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία
Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη το Σάββατο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) με ποσοστό 94,62%
www.zougla.gr
Άστον Βίλα – Έβερτον: Γκολ με τρομερή κεφαλιά ο Μπουέντια, αντικείμενο από την εξέδρα χτύπησε τους παίκτες (vid)
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Άστον Βίλα άνοιξε το σκορ στο ματς με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ», με τους Κας και Ντιν να χτυπούν στη συνέχεια στο κεφάλι από αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από την εξέδρα.
gazzetta.gr
Κιλκίς: Σκοτάδι και οδήγηση υψηλού κινδύνου σε δρόμο δίχως φώτα – Οι αποκαλυπτικές εικόνες από drone
Οι οδηγοί σε αυτό το σημείο του Κιλκίς βλέπουν μόνο μέχρι και εκεί που φτάνουν τα φώτα των αυτοκινήτων τους… Ο κόμβος του Μεταλλικού είναι ο πλέον πολυσύχναστος του νομού Κιλκίς. Συνδέει την πρωτεύουσα του νομού, το Κιλκίς, με την Παιονία, το Πολύκαστρο, την ΠΑΘΕ και το Τελωνείο Ευζώνων, με την ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου – Κιλκίς, ... Περισσότερα To άρθρο Κιλκίς: Σκοτάδι και οδήγηση υψηλού κινδύνου σε δρόμο δίχως φώτα – Οι αποκαλυπτικές εικόνες από drone δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΤΑΝ “ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ” ΜΙΑ ΧΑΡΟΚΑΜΕΝΗ ΚΟΠΕΛΑ!!!! ΣΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 24ΧΡΟΝΗΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ – “ΗΜΟΥΝ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΝΕΚΡΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ”
Η 24χρόνη είναι το πρόσωπο των ημερών, καθώς είναι η πρώτη μη επώνυμη που καταγγέλει και κατονομάζει επώνυμους για βιασμό. Η Γεωργία Μπίκα δεν έχει περάσει εύκολη ζωή, έχοντας χάσει και τους δύο της γονείς, αλλά και τον αρραβωνιαστικό της. Τον Μάιο του 2019, η κοπέλα διασκέδαζε σε γάμο συγγενικού της προσώπου και, μέσα σε […]
www.makeleio.gr
Η έκθεση «ΙΠΠΟΣ: Το άλογο στην αρχαία Αθήνα» στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
Μπαίνοντας στην έκθεση «ΙΠΠΟΣ: Το άλογο στην αρχαία Αθήνα» που διοργανώνει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, από τις 20/1 στην πτέρυγα...
www.zougla.gr
Ο Απόστολος Λύτρας για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: Με πήρε κι έκλαιγε, ήταν πολύ ταραγμένος
«Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι με ψάχνει κάποιος Δημήτρης Αλεξάνδρου. Εγώ δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο», λέει ο Απόστολος Λύτρας. Ο Απόστολος Λύτρας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τη Μαρία Παπαϊωάννου. Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, αλλά και στο τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Αυτή η υπόθεση οδήγησε στο να ... Περισσότερα To άρθρο Ο Απόστολος Λύτρας για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: Με πήρε κι έκλαιγε, ήταν πολύ ταραγμένος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηλιόπουλος: Η πανδημία χρειάζεται ενίσχυση του ΕΣΥ και πολιτική αλλαγή, όχι «υπομονή»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ απαντά στις δηλώσεις της Μίνας Γκάγκα
www.protothema.gr
Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για την «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ -Ποιοι δικαιούνται το Voucher
Την εκπόνηση προγράμματος "Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ" προβλέπει - μεταξύ άλλων - τροπολογία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
iefimerida.gr
Αυτό στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε σε κανένα κανάλι Δίνουν μικρόφωνο μόνο εκεί που θέλουν
Από τις εντολές εμβολίων και αναμνηστικών έως τον περιορισμό του τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές εκτός της πανεπιστημιούπολης, ένας αυξανόμενος αριθμός πανεπιστημίων αναγκάζουν τους φοιτητές σε περιορισμούς. Ωστόσο, ορισμένοι γονείς λένε ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι αδικαιολόγητοι και επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία του παιδιού τους στο κολέγιο. Σε συνέντευξή τους την Τετάρτη στο «Fox […]
www.makeleio.gr
Snow falling in Athens, as “Eplis” weather system hits Greece (photos)
The state is on alert as the competent politicians said
www.protothema.gr