Κυριακίδου: Χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου των γυναικών

Tην ανάγκη για περισσότερη ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου των γυναικών τόνισε η Επίτροπος Υγείας και...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Super League 2: Πρώην ποδοσφαιριστή της Έβερτον ανακοίνωσε η Αναγέννηση Καρδίτσας
Ο Μαγκαγιέ Γκεγιέ ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Έβερτον είναι παίκτης της Αναγέννησης Καρδίτσας 
9 m
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Εκφοβισμό από τον δικηγόρο του φερόμενου βιαστή καταγγέλλει η 24χρονη
Για τις δύσκολες στιγμές που έζησε και στο Αστυνομικό Τμήμα, παρουσία του δικηγόρου του φερόμενου βιαστή, μίλησε η Γεωργία Μπίκα - Μέχρι και οι αστυνομικοί αντέδρασαν από τη συμπεριφορά του - Αρνείται όσα του καταλογίζει η 24χρονη ο δικηγόρος
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Πότε θα χιονίσει μέσα στην Αθήνα
Προ των πυλών είναι νέα σφοδρή κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά το πολικό κρύο και τις χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικονόμου: Ελπίζουμε στην επόμενη ιστορική στιγμή για τις Ενοπλες Δυνάμεις να παρευρεθεί έστω ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
«Ο ελληνικός λαός σήμερα αισθάνεται ασφαλέστερος και υπερήφανος», δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με αφορμή την άφιξη των 6 Rafale.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο με ντελιβερά – Μαρτυρίες ότι οδηγός ΙΧ παραβίασε το stop
Τροχαίο ατύχημα με ντελιβερά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα συνέβη στις 13:20, όταν οδηγός ΙΧ παρέσυρε τον διανομέα που κινούνταν επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να βρεθεί για λίγο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Όπως αναφέρει στο GRTimes αυτόπτης μάρτυρας, «ο οδηγός κινούνταν επί της οδού Φίλιππου ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο με ντελιβερά – Μαρτυρίες ότι οδηγός ΙΧ παραβίασε το stop δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρήκαν τον διοργανωτή του κορονοπάρτι στο Μετς
Πολύ ακριβά θα πληρώσει ένας άνδρας το κορονοπάρτι που διοργανώθηκε σε ακίνητό του, στο Μετς πριν από μερικές μέρες. 200 είχαν παραβρεθεί στο πάρτι. Το κορονοπάρτι είχε γίνει σε υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Μετς, στην οδό Αρδηττού και μάλιστα οι διοργανωτές για να… ικανοποιήσουν τους 200 καλεσμένους τους, είχαν φροντίσει να έχουν φωτορυθμικά, σαμπάνιες ... Περισσότερα To άρθρο Βρήκαν τον διοργανωτή του κορονοπάρτι στο Μετς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οταν σε αφήνει στο «διαβάστηκε»: 4 πιθανοί λόγοι που δεν σου απαντάει
Το μήνυμα εστάλη. Διαβάστηκε, αλλά δεν απαντήθηκε.
iefimerida.gr
Κορωνοπάρτι: Πρόστιμο €50.000 για την πριβέ «πρωτοχρονιάτικη» σύναξη στο Μετς
Πρόστιμο €50.000 στον άνθρωπο που -σύμφωνα με πληροφορίες- ενοικίασε την αποθήκη απο δεύτερο πρόσωπο που την ειχε μισθώσει απο τον ιδιοκτήτη
www.protothema.gr
Νέο πλήγμα για τον Μπόρις Τζόνσον: Συντηρητικός βουλευτής αποσκίρτησε από τους Τόρις
Ο Bρετανός βουλευτής Κρίστιαν Γουέικφορντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα και την προσχώρησή του στο Εργατικό Κόμμα, σε ένα ακόμη πλήγμα για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.
iefimerida.gr
Συναγερμός στη Νίκαια της Γαλλίας -Ένας νεκρός από πυροβολισμούς, διαφεύγει ο δράστης
Συναγερμός σήμανε στη Νίκαια της Γαλλίας καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό.
iefimerida.gr
54.505 έλεγχοι για μέτρα την Τρίτη: Τρεις συλλήψεις, 3 αναστολές λειτουργίας -412 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Η μετάλλαξη Όμικρον δε θα εκτροχιάσει την ανάπτυξη, σύμφωνα με την ΥΠΟΙΚ Γέλεν
Η μετάλλαξη Όμικρον θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους μήνες, αλλά δεν θα οδηγήσει σε εκτροχιασμό της, διαβεβαίωσε η ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν.
iefimerida.gr
Ξάνθη: Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ιστορική καπναποθήκη και η ανησυχία για το μέλλον
Προβληματισμός επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, την επομένη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην καπναποθήκη , στη συμβολή...
www.zougla.gr
Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Ένα μήνα θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο
Ξεκίνησε η αποκατάσταση των τηλεφωνικών συνδέσεων – Το μοναδικό υποθαλάσσιο καλώδιο χρειάζεται χρόνο να αποκατασταθεί, ενώ άγνωστο παραμένει αν τα καλώδια είναι άθικτα ή υπέστησαν ζημιές
www.protothema.gr
Βρετανία: Πώς μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να αποπεμφθεί από τους βουλευτές του
Οι δύο βουλευτές που θεωρούνται φαβορί για την αντικατάσταση του Τζόνσον είναι ο υπουργός επί των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας
www.protothema.gr
Ρέθυμνο: Θρήνος για το θάνατο της 43χρονης γιατρού
Έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο η Ανωγειανή γιατρός, Σεβαστή Αεράκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιώργος Κόρομι: Έρωτας στο Survivor, σε δύο εβδομάδες ε;
Όσα γνωρίζει εκ των έσω για το Survivor πρόδωσε ο Γιώργος Κόρομι. Με αφορμή το νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης, ο Γιώργος Κόρομι μίλησε στην εκπομπή MEGA Καλημέρα και σχολίασε αιχμηρά το ειδύλλιο ανάμεσα στην Μυριέλλα Κουρεντή και τον Γιώργο Κατσαούνη. «Έρωτας ε; Σε δύο εβδομάδες… Επειδή το έχω ζήσει το παιχνίδι και ξέρω… Είναι και ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Κόρομι: Έρωτας στο Survivor, σε δύο εβδομάδες ε; δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς θα πληρώνονται όσοι πάρουν άδεια επειδή νοσεί το παιδί τους από covid-19
ΕΡΓΑΝΗ: Περικοπή στους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι γονείς κατά τη διάρκεια άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης των παιδιών τους…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Euroleague: Θλάση ο Παπαγιάννης, χάνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές
Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δεξιό τετρακέφαλο και αναμένεται να ακολουθήσει θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν θα ακολουθήσει την αποστολή των «πρασίνων» για τον αγώνα της Euroleague με την Εφές (21/01) 
www.protothema.gr
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός LIVE για το Κύπελλο Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το πρώτο παιχνίδι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ψάχνοντας το πρώτο “βήμα” για την πρόκριση στην 4άδα. Οι Πειραιώτες προέρχονται από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και θα αναζητήσουν μία νίκη αντίδραση, κόντρα στους φορμαρισμένους γηπεδούχους, που έκαναν την έκπληξη αγωνιστικής την Κυριακή (16/01) με το διπλό ... Περισσότερα To άρθρο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός LIVE για το Κύπελλο Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
The Washington Post: The long slide – Inside Biden’s declining popularity as he struggles with multiple crises
Biden presented himself as an antidote to his predecessor…
www.protothema.gr
Θλίψη στο Άγιο Όρος: Πέθανε μοναχός από την Ιερά Μονή Φιλοθέου
Πέθανε χθες το βράδυ ο πατέρας Δαμιανός από την Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Ορους μετά από πολυήμερη μάχη που έδωσε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Harry -Meghan: Κινδυνεύουν να χάσουν το μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου
Δεν θα κάνουν πίσω οι Sussexes στο θέμα της ασφάλειας- Κινδυνεύουν να χάσουν και το μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηλίας Γκιώνης: «Κατάλαβαν ότι είμαι γκέι και μου έσπασαν ένα μπουκάλι στο πρόσωπο»
Ο ακτιβιστής μίλησε για τη βία που έχει υποστεί από τον κακοποιητικό πατέρα του
www.protothema.gr
Η GARMIN ανακοινώνει το λανσάρισμα 2 νέων smartwatch: του Fēnix 7 και του epix
Τα δύο νέα smartwatch Fēnix 7 και epix της Garmin φέρνουν την επανάσταση στη ζωή των φίλων της περιπέτειας, των αθλητών και των φίλων της υπαίθρου σε όλο τον κόσμο.
www.protothema.gr
Το Βερολίνο σχεδιάζει να απαγορεύσει τα αυτοκίνητα σε μια περιοχή μεγαλύτερη από αυτή του Μανχάταν
Το σχέδιο που προωθείται από πολίτες - και εξετάζει τώρα η πόλη - θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη περιοχή χωρίς αυτοκίνητα σε...
www.zougla.gr
Τι να κάνετε εάν αισθάνεστε απαθείς και άδειοι
Αν και η ατονία δεν θεωρείται διαταραχή ψυχικής υγείας, μπορεί να είναι πιο δύσκολη από την εμπειρία...
www.zougla.gr
«Σπίτι με το MEGA»: Ο Νίκος Μακρόπουλος υποδέχεται την Άντζελα Δημητρίου
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 21:40, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο «Σπίτι με το MEGA» για μια βραδιά μεγάλων λαϊκών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αργυρούπολη: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις από την ιατροδικαστική εξέταση - Την είχε ξυλοκοπήσει ξανά
Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση ξυλοδαρμού της 40χρονης στην Αργυρούπολη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βέλγιο: Καταδικάστηκε «εγκέφαλος» σπείρας που οδήγησε στο θάνατο 39 μετανάστες μέσα σε κοντέινερ
Ένας 45χρονος με καταγωγή από το Βιετνάμ καταδικάστηκε σήμερα στο Βέλγιο, καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 39 Βιετναμέζων μέσα σε κοντέινερ το 2019. Ο Βο Βαν Χονγκ θεωρείται από τη δικαιοσύνη του Βελγίου επικεφαλής της οργάνωσης που έδρασε από τις Βρυξέλλες, όπου είχαν επιβιβαστεί ... Περισσότερα To άρθρο Βέλγιο: Καταδικάστηκε «εγκέφαλος» σπείρας που οδήγησε στο θάνατο 39 μετανάστες μέσα σε κοντέινερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ο Κύργιος αιφνιδιάζει την διαιτητή με την ερώτηση του
Ο Νικ Κύργιος πριν από τον αγώνα του στο διπλό στο Australian Open με παρτενέρ τον Θανάση Κοκκινάκη ρώτησε την διαιτητή εάν αυτός ή ο συμπαίκτης του είναι πιο γυμνασμένος
www.protothema.gr
Τραγωδία στην Κύπρο: Βρέφος πνίγηκε κατά τη διάρκεια της σίτισης του
Τραγωδία στη Λεμεσό – Νεκρό μωρό κατά τη σίτιση του στη Λεμεσό – Μέλη της Αστυνομίας επί τόπουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Stan: «Άπαντες γνωρίζουν ότι ήμουν παρών στο τροχαίο»
Ο Stan είχε υποστηρίξει πως ήταν εκείνος που διέσωσε και απεγκλώβισε την σύζυγο του επιχειρηματία στη Βούλα, τόσο ο φίλος του Μονογυιού που τον ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του, όσο και η αδελφή του Κατερίνα Μονογυιού είχαν διαψεύσει τον τραγουδιστή και τα λεγόμενα του. Ο Stan, όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, συμμερίζεται […]
www.makeleio.gr
Πολωνία: Φόβοι για 50.000 κρούσματα κορωνοϊού ημερησίως
Εκκληση στους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσουν το παράδειγμα του δημοσίου ζητώντας από τους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι
www.protothema.gr
Η Φάρμα Spoiler 19/1: Η επιλογή του πρώτου μονομάχου προκαλεί αντιδράσεις (videos)
Η Φάρμα Spoiler 19/1: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Ο μπαμπάς μου είναι εκεί» - Η μικρούλα που έκλεψε καρδιές στην υποδοχή των Rafale στην Τανάγρα
Ήταν η πιο ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή στην τελετή υποδοχής των έξι Rafale στην 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα.  Σύμφωνα με την συνάδελφο Λιάνα Σπυροπούλου, η κορούλα ενός πιλότου όταν είδε τα αεροσκάφη να προσεγγίζουν την βάση της Τανάγρας φώναξε: «Ο μπαμπάς μου είναι εκεί!» Η μικρούλα περίμενε για πάνω από μια ώρα για να ... Περισσότερα To άρθρο «Ο μπαμπάς μου είναι εκεί» - Η μικρούλα που έκλεψε καρδιές στην υποδοχή των Rafale στην Τανάγρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο ατύχημα με τραυματία διανομέα φαγητού
Ο διανομέας παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο και βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ
www.protothema.gr
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Λουίς Πάλμα
Παίκτης του Άρη είναι κι επίσημα ο Λούις Πάλμα, αφού η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτησή του με μετεγγραφή, από την Ντεπορτίβο Βίντα. Ο 22χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής από την Ονδούρα, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία τον θεωρεί και επένδυση για το μέλλον των “κιτρίνων”. Η ανακοίνωση ... Περισσότερα To άρθρο Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Λουίς Πάλμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (15:00, Cosmote Sport 2)
Ο Παναιτωλικός υποδέχεται στο Αγρίνιο τον Ολυμπιακό στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου
www.protothema.gr
Μπακογιάννη για βιασμό 24χρονης: Τα αγόρια μας πρέπει να τα μεγαλώνουμε, να σέβονται και να τιμούν τη γυναίκα
Η Ντόρα Μπακογιάννη, μίλησε για την υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό.
iefimerida.gr
LIVE, Κύπελλο Ελλάδας: Οι αγώνες της Τετάρτης για τα προημιτελικά – Τα highlights (videos)
Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε highlights και δηλώσεις από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσίπρας: Ντροπή και εθνική καπηλεία η μετατροπή αγοράς εξοπλισμών με χρήματα του λαού, σε κομματικό σποτ
Σχόλιο για τα Rafale εκανε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.
iefimerida.gr
Λαμία: Άλλοι δύο νεκροί από κορονοϊό μέσα σε λίγες ώρες
Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι από κορονοϊό στη Λαμία με άλλα δύο άτομα προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων. Πρόκειται για δύο ηλικιωμένους μία 82χρονη και έναν 81χρονο που αμφότεροι νοσηλεύονταν στην Κλινική Κορονοϊού στο Πέτρινο κτίριο και δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις επιπλοκές που τους δημιούργησε ο κορονοϊός Ο Ιανουάριος θυμίζει έντονα τον «εφιάλτη» ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία: Άλλοι δύο νεκροί από κορονοϊό μέσα σε λίγες ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: Ταξιδεύει στην Ουκρανία «σε λίγες εβδομάδες» ο Ερντογάν
Η Τουρκία δεν θέλει να δει κανενός είδους στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, είπε ο Ιμπραχίμ Καλίν
www.protothema.gr
Τέλη κυκλοφορίας 2022 - myCAR: «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν
Τέλη κυκλοφορίας 2022: H προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου: Εθνικιστές έξω από το σχολείο – Έκρυθμη κατάσταση, κλούβες και τρικάκια
Τεταμένο κλίμα στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος είναι η επανεμφάνιση εθνικιστών έξω από το σχολικό συγκρότημα. Το σκηνικό έντασης στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου δυναμιτίζει η παρουσία και την Τετάρτη (19.01.2022) ομάδων του εθνικιστικού χώρου, οι οποίοι φεύγοντας άφησαν πίσω τους δεκάδες τρικάκια, αλλά και αυτοκόλλητα στους τοίχους, για την εθνικιστική τους δράση, ... Περισσότερα To άρθρο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου: Εθνικιστές έξω από το σχολείο – Έκρυθμη κατάσταση, κλούβες και τρικάκια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης: Διατάχθηκε άρση τηλεφωνικού απορρήτου της κοπέλας
Εισαγγελική διαταγή για άρση τηλεφωνικού απορρήτου της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε τον βιασμό της. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr