Μήνας πληρωμών ο Δεκέμβριος για 2 εκατομμύρια δικαιούχους επιδομάτων, συντάξεων και αναδρομικών

Μήνας πληρωμών για πάνω από 2 εκατομμύρια δικαιούχους επιδομάτων, συντάξεων και αναδρομικών είναι ο Δεκέμβριος. 

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η Μπαρτσελόνα έφτασε σε συμφωνία με τη Γουλβς για τον Τραορέ
Τον Ανταμά Τραορέ, με τη μορφή δανεισμού, θα αποκτήσει η Μπαρτσελόνα από την Γουλβς, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο. Τις προσπάθειες ενίσχυσης της επιθετικής της γραμμής συνεχίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί συμφώνησαν με τη Γουλβς για την απόκτηση του θηριώδους 26χρονου εξτρέμ από το Μάλι, Ανταμά Τραορέ. Ο παίκτης θα πάει ως ... Περισσότερα To άρθρο Η Μπαρτσελόνα έφτασε σε συμφωνία με τη Γουλβς για τον Τραορέ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γερμανία: Οι ζαχαροπλάστες προειδοποιούν για ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια το Πάσχα
Οι περιορισμένες προμήθειες εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ζάχαρης και του κακάο, καθώς και τα παγκόσμια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα μπορούσαν να πλήξουν την παραγωγή σοκολατένιων κουνελιών για το Πάσχα, προειδοποίησαν σήμερα οι ζαχαροπλάστες της Γερμανίας. «Η αγορά σημαντικών πρώτων υλών έχει αδειάσει, μεγάλες αλυσίδες εφοδιασμού δεν λειτουργούν πια», δήλωσε ο Κάρστεν Μπέρνοθ, επικεφαλής της Ένωσης ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Οι ζαχαροπλάστες προειδοποιούν για ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια το Πάσχα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η πρώτη επίθεση της ΝΔ στον Ανδρουλάκη: Πώς συμβιβάζονται το «ναι» στην πρόταση μομφής και το «όχι» στις εκλογές;
Την πρώτη επίθεση κατά του νεοεκλεγέντα προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε η ΝΔ.
iefimerida.gr
Το νέο λογισμικό MIUI 13 της Xiaomi - Ποιες συσκευές θα το λάβουν
Η τελευταία έκδοση του λογισμικού μόλις κυκλοφόρησε και φέρνει παροχές όπως Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms, και Smart Balance οδηγώντας την εμπειρία χρήσης σε άλλα επίπεδα...
www.zougla.gr
EMA approves conditional use of Pfizer Covid Paxlovid pill
Merck’s pill is also under review by the EMA
www.protothema.gr
Το χρώμα που προτιμάς φανερώνει το κρυμμένο μυστικό σου
Αποκαλύπτουμε τα μυστικά σου!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίμονος πόνος σε όλο το σώμα: Γιατί δεν πρέπει να τον αγνοείτε (video)
Αισθάνεστε ότι πονάτε σε κάθε σημείο του σώματός σας αλλά δεν ξέρετε γιατί;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mε θετικό πρόσημε έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών
Μετά από μια έντονα νευρική συνεδρίαση με αρκετές εναλλαγές προσήμου, το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κλείσει θετικά, καθώς ενεργοποιήθηκαν...
www.zougla.gr
Γερμανία: Οι ζαχαροπλάστες προειδοποιούν -«Το Πάσχα θα έχουμε ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια»
Ελλείψεις σε... σοκολατένια κουνελάκια προβλέπουν οι ζαχαροπλάστες στη Γερμανία.
iefimerida.gr
Μήτσος: Ο μοναδικός παίκτης του Survivor που δεν θα αποχωρίσει ποτέ από τον Άγιο Δομίνικο
Το τηλεοπτικό κοινό έχει γνωρίσει μέχρι στιγμής τους παίκτες της ομάδας των Μαχητών...
www.zougla.gr
Σοκ για γνωστή παρουσιάστρια: Ο σύζυγός της είδε «ζωντανά» τη διάρρηξη στο σπίτι τους [βίντεο]
«Ζωντανά», μέσω εφαρμογής στο κινητό, ο σύζυγος της παρουσιάστριας δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ3, Θάλειας Ζαγναφέρη, είδε τη διάρρηξη στο σπίτι τους στη Νέα Ραιδεστό.
iefimerida.gr
Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Θέμα ζωής και θανάτου ο εμβολιασμός για τους άνω των 70 ετών
Ο κ. Μαγιορκίνης εκτίμησε ότι σταδιακά τους επόμενους μήνες θα περάσουμε αργά στο λεγόμενο μετα-πανδημικό στάδιο του κορονοϊούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα στο Ερζερούμ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ της ανατολικής Τουρκίας, ανακοίνωσε η αρχή αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών (AFAD), καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η Τουρκία διέκοψε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για σχεδόν 24 ώρες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω μιας σφοδρής χιονοθύελλας που κάλυψε με χιόνι την πόλη και ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα στο Ερζερούμ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Οι χώρες με κυβερνήσεις «λαϊκιστών» κατέγραψαν τους περισσότερους θανάτους λόγω Covid
Διεθνής ομάδα ερευνητών αξιολόγησε τη διαχείριση κρίσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 το 2020 σε 42 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ ή των χωρών BRICS - To Bloomberg παρουσίασε τα συμπεράσματα
www.protothema.gr
Καταγγελία: Απροσπέλαστοι οι δρόμοι στο Δήμο Ζωγράφου - «Για 4η ημέρα αποκλεισμένοι - Ριψοκίνδυνο να βγούμε με τα πόδια»
Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίς», ακόμη και σε περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας...
www.zougla.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας
Άκαρπη ήταν και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία. Οι αποχές έφτασαν τις 441 και οι λευκές ψήφοι τις 261. Ήταν η επιλογή που είχαν ανακοινώσει, αντίστοιχα, η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερή συμμαχία. Παράλληλα, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα έλαβε 166 ψήφους, ο δικαστικός Νίνο Ντι Ματέο ... Περισσότερα To άρθρο Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: 49χρονος με σκλήρυνση κατά πλάκας διασώθηκε από την Αττική Οδό - Τον απεγκλώβισαν στρατιώτες
«Όλη μέρα δεν είχα πάρει την αγωγή μου, γιατί δεν την είχα μαζί μου. Δεν είχα πρόσβαση και δεν μπορούσα να ενημερώσω κανεναν. Όλη νύχτα δεν πέρασε κανένας, ήμουν με τον συνεργάτη μου όλη μέρα και περάσαμε το βράδυ εκεί, ούτε νερό ούτε τίποτα. Ο στρατός ήρθε το πρωί και μας έδωσε λίγο νερό και μία μπάρα, αυτή που έχουν στον στρατό», τόνισε ο άνδρας
www.protothema.gr
Ο Τάσος Χαλκιάς παραδέχεται ότι έχει κι εκείνος μερίδιο ευθύνης για την «κόντρα» με τη Μαλέσκου
«Δεν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και να μην έχουν μερίδιο ευθύνης και οι δύο, σίγουρα όμως δεν είναι 50-50», τόνισε ο ηθοποιός
www.protothema.gr
Αναδρομικά συνταξιούχων: Ρύθμιση σε 48 δόσεις από υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ
Η διάταξη για τη ρύθμιση του φόρου εισοδήματος και των προστίμων είναι έτοιμη προς κατάθεση – Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να ρυθμίσουν οι συνταξιούχοι τον φόρο εισοδήματος από τις δηλώσεις που υπέβαλαν πέρυσι
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στρατιώτες απεγκλωβίζουν 49χρονο με σκλήρυνση κατά πλάκας στην Αττική Οδό - Δείτε βίντεο
Απεγκλωβίστηκε από τον στρατό - «Όλη μέρα δεν είχα πάρει την αγωγή μου, γιατί δεν την είχα μαζί μου. Δεν είχα πρόσβαση και δεν μπορούσα να ενημερώσω κανεναν. Όλη νύχτα δεν πέρασε κανένας, ήμουν με τον συνεργάτη μου όλη μέρα και περάσαμε το βράδυ εκεί, ούτε νερό ούτε τίποτα. Ο στρατός ήρθε το πρωί και μας έδωσε λίγο νερό και μία μπάρα, αυτή που έχουν στον στρατό», τόνισε ο άνδρας
www.protothema.gr
Το αντανακλαστικό Babinski στα μωρά: Τι πρέπει να γνωρίζετε
Τι είναι το αντανακλαστικό Babinski;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών αναρριχητών που εγκλωβίστηκαν σε λατομείο
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών αναρριχητών στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει λιγότερο επικίνδυνη για νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ -Η ανάλυση του ECDC
Οι λοιμώξεις από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού φαίνεται λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ, αναφέρει το ECDC.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει λιγότερο επικίνδυνη για νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ -Η ανάλυση του ECDC
Οι λοιμώξεις από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού φαίνεται λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ, αναφέρει το ECDC.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη - Βιασμός 24χρονης: Νέα κατάθεση καλεσμένου στη σουίτα - Πάνω από 17 άτομα στο πάρτι
Υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Την Παρασκευή (28/1) τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (28/01)
Μετά από διαβούλευση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής. Η απόφαση κρίθηκε ενδεδειγμένη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών στο σύνολο των περιοχών της Αττικής, ενώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα μετακίνησης, τόσο των μαθητών, όσο και των […]
www.makeleio.gr
ΑΑΔΕ: Ρύθμιση σε 48 δόσεις για τα αναδρομικά συνταξιούχων
Μόνιμη λύση στο πρόβλημα της δυνατότητας ρύθμισης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών δίνουν το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Lamborghini Countach LPI 800-4 βγαίνει στο δρόμο (vid)
Το ιστορικό μοντέλο της ιταλικής φίρμας για πρώτη φορά πάτησε τους τροχούς του στην ασφαλτο.
gazzetta.gr
«Αέρας» χαλάρωσης στην Ευρώπη, οι χώρες που προχωρούν σε άρση περιορισμών
Από το ολικό και το μερικό lockdown, κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου περνούν στη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα 
www.protothema.gr
Επίκειται τηλεφωνική συνομιλία του Τζο Μπάιντεν με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρόκειται να μιλήσει αργότερα τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
iefimerida.gr
Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επαφή
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρόκειται να μιλήσει αργότερα σήμερα τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση της κατάστασης. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, ο Σεργκέι Νικιφόροφ, έγραψε στο Facebook ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα ασφαλείας και ενέργειας, καθώς και την μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας. ... Περισσότερα To άρθρο Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επαφή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς διάλεξε αριθμό και δηλώθηκε σε Euroleague και Basket League
Ο Στέφαν Γιόβιτς αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο το με τον Παναθηναϊκό άμεσα, αφού δηλώθηκε για τις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του «τριφυλλιού». Χρόνο συμμετοχής ακόμα και στο αυριανό (28/1) ματς με την Μπασκόνια είναι πιθανό να πάρει ο Στέφαν Γιόβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ, πήρε τη θέση του Κέντρικ Πέρι -που αποχώρησε από την ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς διάλεξε αριθμό και δηλώθηκε σε Euroleague και Basket League δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία υγειονομικών που αντιτίθενται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βγήκαν για να διαμαρτυρηθούν οι υγειονομικοί.
iefimerida.gr
ΕΠΑΘΕ ΣΟΚ! Έβλεπε το σπίτι της να το κλέβουν σε ζωντανή ροή
O σύζυγος της παρούσιάστριας, Θάλειας Ζαγναφέρη, Θεόδωρος Ασβεστάς, έβλεπε «ζωντανά», σε εφαρμογή στο κινητό του, τη διάρρηξη στο σπίτι του στη Νέα Ραιδεστό, από τις κάμερες που κατέγραφαν κάθε τους κίνηση. Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, ήταν στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθούσαν… εξ αποστάσεως δίχως να μπορούν να κάνουν το παραμικρό, να τους «αδειάζουν» […]
www.makeleio.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου αύριο (28/01)
Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (28.01.2022), στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Υπενθυμίζεται ότι αύριο το απόγευμα αρχίζει η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλλε νωρίτερα σήμερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ... Περισσότερα To άρθρο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου αύριο (28/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ζενίτ - Εφές: Το «in your face» μπλοκ του Σίνγκλετον στον Ζούμπκοφ (vid)
Ο Αμερικανός φόργουορντ της Εφές «διάβασε» την κίνηση του αντιπάλου του και του έκανε μία εντυπωσιακή τάπα.
gazzetta.gr
Γερμανία: Για ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια το Πάσχα προειδοποιούν οι ζαχαροπλάστες
Οι περιορισμένες προμήθειες εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ζάχαρης και του κακάο...
www.zougla.gr
Ζενίτ - Εφές: Η καρφωματάρα του Πόιθρες (vid)
Ο Άλεξ Πόιθρες πάτησε γερά και απογειώθηκε κόντρα στην Εφές.
gazzetta.gr
Κιργιστάν: Μάχες στα σύνορα με το Τατζικιστάν, για πρώτη φορά από την άνοιξη
Μάχες ξέσπασαν στα σύνορα του Κιργιστάν με το Τατζικιστάν την Πέμπτη.
iefimerida.gr
Ο ρεπόρτερ του Παπαδάκη γλίστρησε στο χιόνι και… εξαφανίστηκε από το πλάνο – ΒΙΝΤΕΟ
Από την χιονισμένη και παγωμένη Λεωφόρο Μεσογείων βγήκε ζωντανά στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα ο Λάζος Μαντικός, το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, ενώ ο ρεπόρτερ περπατούσε πάνω στο χιόνι, ξαφνικά:  
www.makeleio.gr
Ο χιονιάς φέρνει ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα – Πού θα υπάρχει έλλειψη
Ανατιμήσεις και ελλείψεις αναμένεται να παρουσιαστούν τα επόμενα 24ωρα στα αγροτικά προϊόντα εξαιτίας της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών. Οι ελλείψεις αφορούν κυρίως τα προϊόντα από τα Μέγαρα και τον Μαραθώνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της πανελλήνιας ομοσπονδίας λαϊκών αγορών. Προς το δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές οι ελλείψεις των λαχανικών λόγω του πάγου, κάτι οποίο ... Περισσότερα To άρθρο Ο χιονιάς φέρνει ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα – Πού θα υπάρχει έλλειψη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Τον τρόμο σκόρπισε οπλισμένος ληστής - Χτύπησε τρεις επιχειρήσεις σε ένα βράδυ
Ο 40χρονος ληστής δεν φορούσε γάντια με αποτέλεσμα η Αστυνομία να τον ταυτοποιήσει από τα δαχτυλικά αποτυπώματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Όταν οι θρησκείες, ενώνουν: Ισραηλινός ραβίνος βρήκε καταφύγιο από τη χιονόπτωση σε τζαμί της Κωνσταντινούπολης
Ο Ισραηλινός ραβίνος που βρισκόταν στην Τουρκία, ξεκίνησε... για το αεροδρόμιο και κατέληξε να κοιμάται σε τζαμί.
iefimerida.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Ο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα τεθούν θέματα ασφάλειας και ενέργειας όπως και η μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας 
www.protothema.gr
Βασιλεία Καραχάλιου: Έντονη αντιπαράθεση με την ΕΟΕ για την αλλαγή σημαίας
H Βασιλεία Καραχάλιου, μέσω επιστολής της, ζητά σε αυστηρό ύφος από τον ΕΟΕ να κινηθούν οι διαδικασίες για την πολιτογράφησής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Gazzetta_2021: Κύπελλοοοο - Πρωτάααααθλημα!
«Και το 21 ήταν ωραία με την κούπα για παρέα». Μια χρονιά δύσκολη για όλους, το Gazzetta τα κατάφερε και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου επισκεψιμότητας.
gazzetta.gr
Survivor: Ο Θανάσης Μπέλλος επέστρεψε Ελλάδα! Οι συγκινητικές στιγμές με τον γιο του στο αεροδρόμιο!
Survivor: Ο Θανάσης Μπέλλος ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι, επιβίωσης, βρίσκεται πλέον επί ελληνικού εδάφους. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr