Mωρό κάνει βόλτα με τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο

Πατέρας χειρίζεται ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο που ρυμουλκεί ένα μικρό κάθισμα στο οποίο κάθεται το μωρού του και κάνει μια μικρή βόλτα...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Έρευνες στα σπίτια όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη
Έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων στην υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στην Θεσσαλονίκη γίνονται από την ΕΛ.ΑΣ.  Περισσότερα σε λίγο To άρθρο Έρευνες στα σπίτια όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Δείτε ποια είναι η ιδανική μέρα για να πάρετε ρεπό από τη δουλειά σας
Μήπως προβληματίζεστε για το ποια είναι η ιδανική μέρα για να πάρετε ρεπό από την δουλειά σας; Σύμφωνα με την ψυχολόγο Lisa Orbe-Austin, το ρεπό έχει την ικανότητα να ρυθμίζει τις συναισθηματικές εναλλαγές και να μας δίνει καλύτερη προοπτική. Η επιλογή όμως της κατάλληλης ημέρας έχει μεγάλη σημασία. Αν νομίζετε ότι π.χ η Τετάρτη σπάει την […]
5 m
www.makeleio.gr
Ρολόι της Αποκάλυψης: Στα 100 δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα
Επαναρυθμίζεται την Πέμπτη το Ρολόι της Αποκάλυψης, ένα υποθετικό ρολόι που συμβολίζει την αίσθηση του επιτακτικού κινδύνου και πλησιάζει όλο και…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Η εθιστική Zero SR/F μας βάζει στην... πρίζα!
Οδηγούμε την Zero SR/F, μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα από την Αμερική που θα σε κάνει να ξεχάσεις ότι ήξερες (ή δεν ήξερες) για τα ηλεκτρικά δίκυκλα...
9 m
www.zougla.gr
170.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα! LIVE η ενημέρωση μετά τα 18.869 νέα κρούσματα σε 24 ώρες
Όπως κάθε Πέμπτη έτσι και σήμερα, 20.01.2022, γίνεται η καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό και το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας. Στην ενημέρωση συμμετέχουν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, και ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. Όλα αυτά ... Περισσότερα To άρθρο 170.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα! LIVE η ενημέρωση μετά τα 18.869 νέα κρούσματα σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε live την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας: Μειώθηκε στο 5,7 από 9% το ποσοστό θετικότητας
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για την πορεία της πανδημίας στο υπουργείο Υγείας
www.protothema.gr
Δυστυχώς! 15χρονος πλήρως εμβολιασμένος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Η μετάλλαξη Όμικρον καλπάζει και μπορεί τα συμπτώματά της να είναι ήπια, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται άκρως επικίνδυνη. Συγκεκριμένα με τη μετάλλαξη Όμικρον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης ένα 15χρονο παιδί. Το παιδί δεν είναι διασωληνωμένο, είναι διπλά εμβολιασμένο ωστόσο παρουσίασε μυοκαρδίτιδα. Επτά ακόμα παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. […]
www.makeleio.gr
ΑΕΚ: Έπεσαν οι υπογραφές με την Περιφέρεια για το γήπεδο – «Έτοιμη η ‘Αγιά Σοφιά’ το καλοκαίρι»
Ένα αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση του γηπέδου της ΑΕΚ έγινε σήμερα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τζέισον Μαντζούκας θα κάνει τη φωνή του... ανδρικού μορίου του Τόμι Λι στη νέα μίνι σειρά «Pam & Tommy»
Ο Αμερικανός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής είναι πιο γνωστός στη χώρα μας από τον ρόλο του Άντριαν Πιμέντο στην τηλεοπτική σειρά «Brooklyn 99»
www.protothema.gr
Λιονέλ Μέσι: «Σαρώνει» στο Instagram - Έφτασε τους 300.000.000 followers
Λιονέλ Μέσι: Ο Αργεντινός «σταρ» έγινε μόλις ο τέταρτος στην ιστορία του Instagram που φτάνει τους 300.000.000 followers.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Παλαμάς Καρδίτσας: Δύο απολύσεις για τους εικονικούς εμβολιασμούς
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με τους «μαϊμού» εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στον Παλαμά Καρδίτσας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το απλό μυστικό της Γκουίνεθ Πάλτροου για λαμπερό δέρμα -Η καθημερινή συνήθεια που θα σου φανεί σωτήρια
Η Γκουίνεθ Πάλτροου είναι η βασίλισσα της αποτοξίνωσης και της λαμπερής επιδερμίδας.
iefimerida.gr
Δ. Παπαστεργίου (ΚΕΔΕ): Οι δήμοι θα έχουν εγκαταστήσει 300 φορτιστές οχημάτων έως τα τέλη του 2022
Στηρίζει την ηλεκτροκίνηση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου.
iefimerida.gr
Alert! Έρευνα στα σπίτια των εμπλεκομένων στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Το rapid test βγαίνει συχνότερα ψευδώς αρνητικό σε παιδιά
Έρευνα δείχνει ότι τα rapid test δεν έχουν τα ποσοστά ακρίβειας που συνιστά ο ΠΟΥ όταν διεξάγονται σε παιδιά – Η πιθανότητα ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος εκτινάσσεται στο 44% σε περίπτωση ασυμπτωματικού παιδιού
www.protothema.gr
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα!
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 11 έως τις 17 Ιανουαρίου 2022, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ.
iefimerida.gr
Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα
Τα δημόσια πρόσωπα δείχνουν και δημόσια την στήριξή τους στην 24χρονη κοπέλα που έπεσε θύμα βιασμού
www.protothema.gr
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αφοπλιστική απάντησή της στα μηνύματα που δέχεται για τα κιλά της [βίντεο]
Στα μηνύματα που δέχεται στα social media σχετικά με τα κιλά της, αναφέρθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
iefimerida.gr
ΑΕΚ – Δημήτρης Μελισσανίδης: «Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο στο γήπεδό μας»
Ένα ακόμη “βήμα” για την ολοκλήρωση του έργου του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έγινε με τις υπογραφές δύο συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλης και τον “ισχυρό άνδρα” της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ, Δημήτρη Μελισσανίδη. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σήμερα (20/01) στην Περιφέρεια Αττικής και υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,274 εκατ. ευρώ για την ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ – Δημήτρης Μελισσανίδης: «Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο στο γήπεδό μας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ – Δημήτρης Μελισσανίδης: «Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το γήπεδό μας»
Ένα ακόμη “βήμα” για την ολοκλήρωση του έργου του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έγινε με τις υπογραφές δύο συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλης και τον “ισχυρό άνδρα” της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ, Δημήτρη Μελισσανίδη. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σήμερα (20/01) στην Περιφέρεια Αττικής και υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,274 εκατ. ευρώ για την ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ – Δημήτρης Μελισσανίδης: «Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το γήπεδό μας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Κύργιος χάνει στο τένις αλλά κερδίζει στον έρωτα - Δεν ξεκολλάει από την καυτή του σύντροφο
Ο Νικ Κύργιος αποκλείστηκε νωρίς από το Australian Open αλλά δείχνει πως δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα αφού ζει τον έρωτα του με την 21χρονη Κοστίν
www.protothema.gr
Nτέμης Νικολαΐδης: Η νέα καθημερινότητα μετά τον χωρισμό από τη Δέσποινα Βανδή
Ο  Γρηγόρης Μπάκας, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό», αποκάλυψε πως είναι η ζωή του Ντέμη Νικολαΐδη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Κατέληξε βρέφος τριών μηνών
Τραγωδία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με βρέφος τριών μηνών να χάνει τη μάχη με τον κορονοϊόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Που κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον και μετάλλαξη Δέλτα
Η μετάλλαξη Όμικρον συνεχίζει τις κυριαρχικές της τάσεις αναφορικά με τα ελεγχόμενα κρούσματα κορονοϊου όμως η Δέλτα παραμένει εδώ και απειλεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ η μετάλλαξη Δέλτα παίρνει κεφάλι στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (69,05%), Δυτικής Ελλάδας (51,63%), Ηπείρου (75%), Κεντρικής Μακεδονίας (60,48%), Πελοποννήσου (50,30%) και Στερεάς Ελλάδας (52,71%). ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Που κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον και μετάλλαξη Δέλτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Σταθερή η θετικότητα – Δείτε πόσα τεστ έγιναν σήμερα
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.869 κρούσματα κορονοϊού σήμερα Πέμπτη (20/1), μετά τη διενέργεια 323.060 τεστ, (PCR: 30.776, RAPID: 292.284). Το ποσοστό θετικότητας ανήλθε στο 5.84%, με τη σταθερότητα να οαραμένει σταθερή, αφού χθες (19/1) ήταν στο 5.56%, Δείγματα που έχουν ελεγχθεί Σημειώνεται επίσης, ότι από την ν 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό […]
www.makeleio.gr
Στα 1.382 τα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον -Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται
Στα 1.382, συνολικά, είναι τα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Κορονοϊός – Σουηδία: Χαλαρώνει η καραντίνα με συγκεκριμένες εξαιρέσεις
Η Σουηδία θα χαλαρώσει τους κανόνες καραντίνας λόγω COVID-19 και θα καταστήσει ευκολότερο για τους υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς όπως το σύστημα υγείας και η αστυνομία να πάνε στη δουλειά τους, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία υγείας, καθώς η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Όσοι έχουν θετικό τεστ ή ζουν μαζί με ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Σουηδία: Χαλαρώνει η καραντίνα με συγκεκριμένες εξαιρέσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το Μουσείο της Πολιτείας του Ιλλινόι διοργανώνει έκθεση για την «Gen X»
Το Μουσείο της Πολιτείας του Ιλλινόι στο Σπρίνγκφιλντ των ΗΠΑ αφιερώνει τη νέα του έκθεση σε όσους γεννήθηκαν...
www.zougla.gr
Δήμος Αθηναίων: Οι θερμαινόμενες αίθουσες για αστέγους ενόψει της κακοκαιρίας «Ελπίς»
Σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των αστέγων της πόλης από το επερχόμενο κρύο δηλώνει ο Δήμος Αθηναίων, διατηρώντας ανοιχτές θερμαινόμενες αίθουσες και αυξάνοντας τις επιτόπιες παρεμβάσεις του Streetwork στους δρόμους της πρωτεύουσας.
iefimerida.gr
«Ως έθνος δικαίου δεσμευόμαστε για την ισότητα όλων ανεξαρτήτως θρησκευτικών πιστεύω» το μήνυμα Ελπιδοφόρου
Φόρος τιμής από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής στη μνήμη του κορυφαίου μαύρου Αμερικανού ηγέτη Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
www.protothema.gr
ΕΦΚΑ: Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις - Ποιους αφορά
ΕΦΚΑ: Στην πρόσληψη 700 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποια premium εταιρεία "τερμάτισε" πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα;
Για όγδοη συνεχή χρονιά η Mercedes-Benz κατέκτησε το 2021 την πρώτη θέση στην κατηγορία των premium επιβατικών αυτοκινήτων στη χώρα μας.
iefimerida.gr
Ο Ζελένσκι απαντά στις δηλώσεις Μπάιντεν: Δεν υπάρχουν ήσσονες εισβολές και μικρά έθνη
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «μικρές» εισβολές
www.protothema.gr
Νέα υπόθεση revenge porn: Πασίγνωστη τραγουδίστρια καταγγέλλει πρώην μπασκετμπολίστα για εκδικητική πορνογραφία
Θύμα revenge porn έπεσε πολύ γνωστή τραγουδίστρια καταγγέλλοντας πρώην μπασκετμπολίστα και φίλο πρώην συντρόφου της για εκδικητική πορνογραφία.
iefimerida.gr
Βρέφος 38 ημερών από τον Πύργο νοσηλεύεται με κορωνοϊό στο Νοσοκομείο του Ρίου
Ένα βρέφος μόλις 38 ημερών από τον Πύργο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πάτρας...
www.zougla.gr
Αυτοκίνητο χτύπησε δημοσιογράφο την ώρα που ήταν live στον αέρα (vid)
Πολλά συμβαίνουν σε «ζωντανές μεταδόσεις», ωστόσο μάλλον για πρώτη φορά βλέπουμε αυτοκίνητο να κτυπάει τη ρεπόρτερ και να τη ρίχνει κάτω μαζί με τον εξοπλισμό της.
www.protothema.gr
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Για ποιες εναλλακτικές θεραπείες σας αποζημιώνει
Αυξάνεται ο αριθμός ανθρώπων που καταφεύγουν στην εναλλακτική ή παραδοσιακή ιατρική, πρακτικές των οποίων έχουν αναγνωριστεί για τη συμβολή τους στη διαχείριση παθήσεων και από σημαντικούς φορείς υγείας όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πώς ανταποκρίνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες στη μεγάλη ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών
www.protothema.gr
Νίκος Βαμβακούλας: «"Ρε π#@στη μπουζούκια πριν το ματς;", την έβρισκα στα υπόγεια της Συγγρού»
Συνέντευξη στον Παναγιώτη Δαλαταριώφ
www.protothema.gr
Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 13χρονος με «Όμικρον» -Τζανάκης: Αδυνατώ να φανταστώ τι θα πάθαινε αν ήταν ανεμβολίαστος
Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηράκλειου νοσηλεύεται ένας 13χρονος, ο οποίος νοσεί από κορωνοϊό και συγκεκριμένα από τη μετάλλαξη Όμικρον.
iefimerida.gr
Δείτε την σημερινή γεωγραφική κατανομή των 18.869 μολύνσεων
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε και σήμερα 20/01/2022 τις περιφέρειες που έχουν ανιχνευθεί τα κρούσματα κορονοϊού τα οποία έχουν παγιωθεί σε πενταψήφιο νούμερα λόγω της μετάλλαξης Όμικρον. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 18.869 κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα, τα 7.139 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 1.704 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική τα κρούσματα κατανέμονται ως εξής: Ανατολική Αττική      […]
www.makeleio.gr
Επιστολή Πέτσα στους δημάρχους και περιφερειάρχες της χώρας για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς»
Σε αυξημένη ετοιμότητα των μηχανισμών πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης και σε προετοιμασία των κοινωνικών δομών...
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Στα 665 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Όμικρον - Πού εντοπίζονται
Τι αποκαλύπτουν τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εικόνα των μεταλλάξεων του κορονοϊού στην Ελλάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξανθός: Η κυβέρνηση της ΝΔ το μόνο σχέδιο που έχει είναι η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ
«Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η υγειονομική τραγωδία στη χώρα και την ώρα που το κλίμα στο ΕΣΥ είναι πολύ βαρύ επειδή το προσωπικό...
www.zougla.gr
Απολύθηκε η υπάλληλος που εμπλέκεται στους «μαϊμού» εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας Παλαμά
Η διοικητική υπάλληλος βεβαίωνε ψευδώς σε δεκάδες πολίτες ότι έχουν εμβολιαστεί – Απολύθηκε και η νοσηλεύτρια που έκανε χρήση του πιστοποιητικού
www.protothema.gr
Απολύθηκαν η υπάλληλος και η νοσηλεύτρια που εμπλέκονται στους «μαϊμού» εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας Παλαμά
Η διοικητική υπάλληλος βεβαίωνε ψευδώς σε δεκάδες πολίτες ότι έχουν εμβολιαστεί – Απολύθηκε και η νοσηλεύτρια που έκανε χρήση του πιστοποιητικού
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Η κατανομή των 18.869 νέων λοιμώξεων - 7.139 στην Αττική και 1.704 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.869 νέα κρούσματα του νέου ιού εκ των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Πλατφόρμα παρακολούθησης ελλείψεων και υποστήριξη κλινικών δοκιμών για την ανάπτυξη εμβολίων» προανήγγειλε ο ΕΜΑ
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα είναι, όπως επισημαίνει, καλύτερα εξοπλισμένος για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
www.protothema.gr