Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αίγινα: Διώξεις για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε δύο φίλους – Το μεγάλο λάθος που αποκαλύπτεται
Ένας 18χρονος και ένας 20χρονος που επέβαιναν σε μηχανή σκοτώθηκαν στην Αίγινα, σε ένα δυστύχημα που πάγωσε το νησί… Ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο και τα δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε ρέμα που έπεσαν. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει σκουπιδιάρικο που είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα και ... Περισσότερα To άρθρο Αίγινα: Διώξεις για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε δύο φίλους – Το μεγάλο λάθος που αποκαλύπτεται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας κατά την επίσημη έναρξη του καρναβαλιού στην Πάτρα
Mε μια σεμνή τελετή και με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αποστάσεων που επιτάσσουν...
9 m
www.zougla.gr
Οι διαπραγματευτές του «σχήματος της Νορμανδίας» θα συναντηθούν εντός της εβδομάδας στο Παρίσι
Πολιτικοί σύμβουλοι από τις τέσσερις χώρες του «σχήματος της Νορμανδίας», τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, θα συναντηθούν...
www.zougla.gr
Το απίθανο τατουάζ του Τζόρνταν Κλάρκσον για τον Κόμπι Μπράιαντ
Ο Τζόρνταν Κλάρκσον θέλησε να τιμήσει τον  Κόμπι Μπράιαντ, μ' ένα τατουάζ που παραπέμπει στην κοινή τους θητεία στους Lakers 
www.protothema.gr
Πυροβολισμοί έξω από φούρνο στη Βούλα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου, 22/1, στην Βούλα, αφού σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από φούρνοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Eκτακτη είδηση: Πυροβολισμοί στη Βούλα, έξω από φούρνο
Πληροφορίες για πυροβολισμούς πριν από λίγο στη Βούλα, έξω από φούρνο.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς πήρε το... τόξο του! (vid)
Ο παλαίμαχος παίκτης του Ολυμπιακού και νυν μάνατζερ δοκίμασε τις δυνάμεις του στην τοξοβολία.
gazzetta.gr
Πυροβολισμοί τώρα στη Βούλα
Συναγερμός το απόγευμα του Σαββάτου, 22.01.2022, στην Βούλα, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Πυροβολισμοί τώρα στη Βούλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΚΠΑ: Δραματική αύξηση έως και 60% σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαΐνη στην Αττική
Δραματική αύξηση έως και 60% στη χρήση αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών από το Μάρτιο του ‘19 έως το Νοέμβριο του ‘21 διαπιστώνει μελέτη του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νικόλαος Θωμαΐδης, στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ». […]
www.makeleio.gr
ΟΦΗ - Παναιτωλικός: Το γκολ του Μεντόσα με... ριμπάουντ μετά το πέναλτι (vid)
Ο Μεντόσα αστόχησε στην εκτέλεση πέναλτι όμως έγινε ξανά αποδέκτης της μπάλας και σκόραρε κάνοντας το 0-1 στο ΟΦΗ - Παναιτωλικός.
gazzetta.gr
Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα 22/01
Για το πού καταγράφονται τα κρούσματα που προκάλεσε ο κορονοϊός το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα ενημερώνει και σήμερα, Σάββατο 22.01.2022, ο ΕΟΔΥ με την καθιερωμένη του ανακοίνωση. Πιο συγκεκριμένα, ο κορονοϊός «έδωσε» 7001 νέα κρούσματα στην Αττική, η οποία για ακόμη μια μέρα καταγράφει την σχετική πρωτιά, ενώ στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 1621. Στην ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα 22/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Η κατανομή των 18.333 νέων λοιμώξεων - 7.001 στην Αττική και 1.621 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.333 νέα κρούσματα του νέου ιού εκ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Βόρεια Ελλάδα: Παγετός και δρόμοι παγίδες – Όλα όσα πρέπει να ξέρουν πεζοί και οδηγοί
Η χώρα σε κλοιό κακοκαιρίας με χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας… Με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -7 βαθμούς Κελσίου στη Φλώρινα, τους -5 στην Κοζάνη, τους -4 στην Πτολεμαΐδα και τους -12 στα ορεινά και σε συνδυασμό με τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Βόρεια Ελλάδα: Παγετός και δρόμοι παγίδες – Όλα όσα πρέπει να ξέρουν πεζοί και οδηγοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άγριες Μέλισσες: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Κωνσταντής
Στις Άγριες Μέλισσες ο Κωνσταντής χαροπαλεύει έπειτα από δολοφονική ενέργεια εναντίον του. Καταιγιστικές αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς Άγριες Μέλισσες. Ο Δούκας είναι αποφασισμένος να απαλλαγεί από τον Ακύλα και γι’ αυτό προτείνει στο χωριό να συμμαχήσουν εναντίον του και να αποτρέψουν το σχέδιο του αεροδρομίου στο Διαφάνι. Ο Σεβαστός ... Περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Κωνσταντής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απειλές στα αποδυτήρια από αντιπάλους του στο Australian Open κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο Κύργιος
Ο Νικ Κύργιος κατήγγειλε ότι απειλήθηκε στα αποδυτήρια από τον γυμναστή και προπονητή των Μέτκιτς και Πάβιτς μετά από τον αποκλεισμό τους στο Australian Open - Παρέμβαση Βολκανόφσκι υπέρ Κύργιου 
www.protothema.gr
Meteo: Μέχρι -13°C η θερμοκρασία αύριο -Πού ακριβώς θα χιονίσει
Από την Κυριακή θα φορέσει κιόλας τα «λευκά» της η χώρα, με την κακοκαιρία «Ελπίς» να κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή τη παρουσία της.
iefimerida.gr
Άρης: Ο Μάντζιος πήρε όλους τους διαθέσιμους παίκτες για τη Λαμία χωρίς να ανακοινώσει αποστολή
Με όλους του διαθέσιμους παίκτες ταξίδεψε ο Άρης για τη Λαμία και τον αυριανό (23/1) αγώνα πρωταθλήματος της Superleague με τον προπονητή των «κιτρίνων», Άκη Μάντζιο ωστόσο να μην ανακοινώνει αποστολή.  Με την προπόνηση, που έγινε το πρωί του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον ... Περισσότερα To άρθρο Άρης: Ο Μάντζιος πήρε όλους τους διαθέσιμους παίκτες για τη Λαμία χωρίς να ανακοινώσει αποστολή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: 18.333 νέα κρούσματα, 668 οι διασωληνωμένοι και 73 οι νέοι καταγεγραμμένοι θάνατοι
Ανακοινώθηκαν 18.333 νέα κρούσματα και 73 καταγεγραμμένοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο.
gazzetta.gr
Eurovision 2022 - Amanda Ice Queen: «Το όνειρο μου είναι να γίνω μια γιατρός που τραγουδάει»
Pop star και τελειόφοιτη Ιατρικής, η 25χρονη Αμάντα Γεωργιάδη που κατέκτησε τους Σκανδιναβούς ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μεγάλο διαγωνισμό και απαντάει σε ό,τι θα ήθελε να μάθει κάποιος που ακούει για πρώτη φορά το όνομά της.
www.protothema.gr
Τα θρυλικά κοσμήματα Serpenti του οίκου Bulgari ενσαρκώνουν την τέχνη της αποπλάνησης εδώ και δεκαετίες
Mε καταβολές από την αρχαία Αίγυπτο, αποτελούν εδώ και δεκαετίες σύμβολο δύναμης, αίγλης και αισθησιασμού.
www.protothema.gr
Πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός γνώρισε έναν τύπο που υποτείθεται ήταν νεκρός!
Ένα story σκέτο θρίλερ, βγαλμένο από τη ζωή του Έλληνα ηθοποιού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: 18.333 νέα περιστατικά, 73 θάνατοι, 668 διασωληνωμένοι
Σήμερα, Σάββατο 22 Ιανουαρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 18.333 νέα περιστατικά Covid-19 στην Ελλάδα...
www.zougla.gr
Ιωάννα Τούνη: Νέοι μάρτυρες θα καταθέσουν για την υπόθεση διαρροής του βίντεο
Για επιπλέον μάρτυρες έκανε λόγο ο Αναστάσιος Ντούγκας, δικηγόρος της influencer, Ιωάννας Τούνη, η οποία κατηγορεί 35χρονο επιχειρηματία ότι διέρρευσε βίντεο με προσωπικές τους στιγμές. «Υπάρχουν μάρτυρες που δεν υπήρχαν το 2020. Μάρτυρες οι οποίοι θα αποδείξουν όλα αυτά που κατατέθηκαν στη μήνυση. Έχουμε μάρτυρες που θα καταθέσουν ότι ο 35χρονος έστελνε και διακινούσε στα ... Περισσότερα To άρθρο Ιωάννα Τούνη: Νέοι μάρτυρες θα καταθέσουν για την υπόθεση διαρροής του βίντεο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΙΝΑΛ: Πρωτοβουλίες και συναντήσεις με φορείς της αγοράς για την ακριβεία
Ποιες είναι οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη - Ευθύνες στην κυβέρνηση καταλογίζει το Κίνημα Αλλαγής -  Την Δευτέρα   θα συζητηθεί η επίκαιρη επερώτησης του κόμματος προς την Κυβέρνηση 
www.protothema.gr
Mάρτιν Τσίλιτς: Για 7η φορά στον 4ο γύρο του Australian Open
Ο Μάρτιν Τσίλιτς θα αντιμετωπίσει τον Καναδό, Φελίξ Αλιασίμ για μια θέση στα προημιτελικά του Australian Open
gazzetta.gr
Κορωνοϊός: 18.333 νέα κρούσματα, 73 θάνατοι, 668 διασωληνωμένοι
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.333 νέα κρούσματα κορωνοϊού σήμερα, Σάββατο 22-01-2022.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: 18.333 νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα 22/01
Ο κορονοϊός εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, όπως φαίνεται κι από τα σημερινά (Σάββατο 22.01.2022) επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Αυτό, πάντως, που φαίνεται ξεκάθαρα πια είναι πως ο κορονοϊός καταγράφει μια πορεία αποκλιμάκωσης συγκριτικά με την έξαρση που παρατηρήθηκε την περίοδο των εορτών, παρόλο που αυτή έρχεται με αργούς ρυθμούς. Κορονοϊός: ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 18.333 νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα 22/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρούσματα σήμερα: 18.333 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 73 θάνατοι και 668 διασωληνωμένοι
Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα σήμερα Σάββατο (22/1) - Πού εντοπίζονταιΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στα 18.333 τα νέα κρούσματα, 668 οι διασωληνωμένοι, 73 θάνατοι
Από τους ασθενείς που  νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 541 είναι ανεμβολίαστοι - 544  οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
www.protothema.gr
Κύπρος: Μείωση της περιόδου αυτοπεριορισμού των στενών επαφών με περιστατικά Covid
Διευκρινιστική ανακοίνωση αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της περιόδου του αυτοπεριορισμού από 14 σε 10 ημέρες,...
www.zougla.gr
Αχαϊα: Άγρια ληστεία σε καφετέρια με λεία 1.800 ευρώ – Τα πειστήρια και ο τρόμος του υπαλλήλου
Η ληστεία στην καφετέρια έγινε θέμα συζήτησης στην περιοχή, με τους δράστες να καταφέρνουν αρχικά να απομακρυνθούν… Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, υπόθεση ληστείας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Αχαΐα. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, κλοπή τροχοφόρου, παράβαση του νόμου ... Περισσότερα To άρθρο Αχαϊα: Άγρια ληστεία σε καφετέρια με λεία 1.800 ευρώ – Τα πειστήρια και ο τρόμος του υπαλλήλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φενέρμπαχτσε: Νέο κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα
Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ακόμη μία περίπτωση θετικού αποτελέσματος για Covid-19 που βρέθηκε μετά από καθιερωμένο έλεγχο. Αφορά παίκτη και βρίσκεται ήδη σε καραντίνα.
gazzetta.gr
Γερμανία: Αποστάσεις από τις δηλώσεις «λατρείας» του αντιναυάρχου Σένμπαχ για τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Η γερμανική κυβέρνηση πήρε αποστάσεις σήμερα από τα σχόλια που έκανε ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, ο αντιναύαρχος Κάι-Άχιμ Σένμπαχ, που σε ένα βίντεο εμφανίζεται να δηλώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «αξίζει τον σεβασμό» και ότι το Κίεβο δεν θα επανακτήσει ποτέ τη χερσόνησο της Κριμαίας. Ο Σένμπαχ ζήτησε συγγνώμη για τις «ωμές» ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Αποστάσεις από τις δηλώσεις «λατρείας» του αντιναυάρχου Σένμπαχ για τον Βλαντιμίρ Πούτιν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ζάλγκιρις: Ενίσχυση εκ των έσω με Λελεβίτσιους λόγω λειψανδρίας
Οι πολλές απουσίες έχουν «γονατίσει» την Ζάλγκιρις, η οποία ενισχύεται... εκ των έσω, προβιβάζοντας μόνιμα στην ανδρική ομάδα των 19χρονο Λιουτάουρας Λελεβίτσιους.
gazzetta.gr
Φάρσαλα: Στην αντεπίθεση ο Κατσαούνης – Η πρώτη του αντίδραση μετά την αποκάλυψη του ΜΑΚΕΛΕΙΟ
Να κλείσει εν τη γενέσει του το θέμα που προέκυψε με την καταγγελία ανήλικης για παρενόχληση, θα επιχειρήσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα η πλευρά του νεαρού παίκτη ριάλιτι. Μετά την αποκάλυψη του θέματος από την εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, οι δύο δικηγόροι του, έχουν έρθει σε επαφή με πλήθος νεαρών ατόμων που φέρονται να βρίσκονταν μπροστά στο επίμαχο […]
www.makeleio.gr
Την απόλυτη συμπαράστασή του στον ουκρανικό λαό, εξέφρασε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
Την πρέσβη της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα, επισκέφθηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προκειμένου...
www.zougla.gr
ΠΛΕΟΝ… ΨΕΚΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ “ΕΙΔΙΚΟΙ”! ΟΛΗ Η ΜΟΥΦΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗ! “ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΜΕ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΟΧΙ…” – ΞΕΒΡ@ΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ [ΒΙΝΤΕΟ]
Όταν πολλοί άλλοι πραγματικοί επιστήμονες το φώναζαν, από πέρσι, απέναντι στις φανφάρες που εκστομίζατε όλοι εσείς οι «ειδικοί», με τις πλάτες της κυβέρνησης η οποία σας χρησιμοποίησε για να φτάσει η χώρα εδώ σήμερα, τα «δημοκρατικά» ΜΜΕ τους λοιδορούσαν, κάνοντας λόγο για «ψεκασμένες απόψεις, ενώ οι «ελεγκτές» των Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να φιμωθεί η […]
www.makeleio.gr
Πάνος Γκόγκος: Aυτή είναι η κόρη του «Μάρκου Βρουλάκη» από τον Σασμό
O Πάνος Γκόγκος, ενσαρκώνει τον «Μάρκο Βρουλάκη» στο σήριαλ του Alpha Σασμός...
www.zougla.gr
Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με την Μορεϊρένσε για τον Σοάρες
Βρέθηκε η «χρυσή τομή» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μορεϊρένσε και ο Φιλίπε Σοάρες αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ώστε να ολοκληρώσει την μετεγγραφή του. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Φιλίπε Σοάρες. Οι διαπραγματεύσεις με τη Μορεϊρένσε έφτασαν σε αίσιο τέλος με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να καταβάλλει ένα ... Περισσότερα To άρθρο Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με την Μορεϊρένσε για τον Σοάρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΠΑΟΚ: Δικός του ο Σοάρες – Συμφωνία με Μορεϊρένσε! (Photos)
ΠΑΟΚ: Προφορική συμφωνία με την Μορεϊρένσε για την αγορά του Φελίπε Σοάρες – Πόσα θα πληρώσει ο «δικέφαλος», πότε έρχεται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: «Κοντά σε συμφωνία με την Πόρτο για τον Ρούμπεν Σεμέδο» λένε στην Πορτογαλία
Τα σενάρια για το μέλλον του Ρούμπεν Σεμέδο έχουν “φουντώσει” για τα καλά τις τελευταίες ώρες, με τους Πορτογάλους να αναφέρουν ότι η Πόρτο βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Οι δύο κορυφαίες εφημερίδες της χώρας «Abola» και «O’Jogo»κάνουν λόγο για έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που φέρνουν τον παίκτη μία “ανάσα” από […]
www.makeleio.gr
Κόμπι Μπράιαντ: Το απίθανο τατουάζ του Τζόρνταν Κλάρκσον για τον Black Mamba
Ο Τζόρνταν Κλάρκσον θέλησε να τιμήσει τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, βάζοντας στο σώμα του μία φωτογραφία των δύο από τα χρόνια των Λος Άντζελες Λέικερς.
gazzetta.gr
Εφυγε από τη ζωή ο μουσικός Χρήστος Γερμενόγλου, μετά από μάχη με τον κορωνοϊό
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο μουσικός Χρήστος Γερμενόγλου.
iefimerida.gr
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Τροχαίο ατύχημα για τον ηθοποιό - Ένας τραυματίας από τη σύγκρουση (pics)
Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για το πανό και τις προσαγωγές μελών του κόμματος
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για άτομα που ήθελαν να αναρτήσουν πανό στον Λευκό Πύργο. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 15 μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησαν να μπουν μέσα στον Λευκό Πύργο ώστε να αναρτήσουν πανό για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας. Έγιναν τρεις προσαγωγές με την ένταση να τερματίζεται γρήγορα. ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για το πανό και τις προσαγωγές μελών του κόμματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζέραρντ: Έβγαλε.. γλώσσα στους οπαδούς της Έβερτον μετά το ματς (vid)
Μετά την επίσκεψη στο «Ολντ Τράφορντ», ο Στίβεν Τζέραρντ αντιμετώπισε στα ίσα τις αποδοκιμασίες και στο «Γκούντισον Παρκ» και αυτή τη φορά έβγαλε και τη γλώσσα του προς τους οπαδούς της Έβερτον!
gazzetta.gr
Ο Έλτον Τζον επιστρέφει στη σκηνή ύστερα από 2 χρόνια
Ο Έλτον Τζον επέστρεψε και είναι καλύτερος από ποτέ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr