Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ταγαράδων-Σουρωτής
Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης
www.protothema.gr
Θεμιστοκλέους στο Newsbomb.gr: Το διοικητικό πρόστιμο δεν έχει σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας
Το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους πολίτες άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν θα αρθεί αν υπάρξει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αργυρούπολη: «Τη χτύπησα αλλά δεν ήθελα να τη στείλω στο νοσοκομείο» – Τι είπε ο 46χρονος στους αστυνομικούς
Αμετανόητος εμφανίζεται ο 46χρονος που χτύπησε άγρια τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη καθώς στόχος του, όπως είπε, δεν ήταν να την στείλει στο νοσοκομείο. “Παραδέχομαι ότι την χτύπησα, αλλά δεν ήταν σκοπός μου να την στείλω στο νοσοκομείο. Τσακωθήκαμε και σε κάποια στιγμή ξέφυγε η κατάσταση”. Αυτά ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, ... Περισσότερα To άρθρο Αργυρούπολη: «Τη χτύπησα αλλά δεν ήθελα να τη στείλω στο νοσοκομείο» – Τι είπε ο 46χρονος στους αστυνομικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αργυρούπολη: «Τη χτύπησα αλλά δεν ήθελα να τη στείλει στο νοσοκομείο» – Τι είπε ο 46χρονος στους αστυνομικούς
Αμετανόητος εμφανίζεται ο 46χρονος που χτύπησε άγρια τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη καθώς στόχος του, όπως είπε, δεν ήταν να την στείλει στο νοσοκομείο. “Παραδέχομαι ότι την χτύπησα, αλλά δεν ήταν σκοπός μου να την στείλω στο νοσοκομείο. Τσακωθήκαμε και σε κάποια στιγμή ξέφυγε η κατάσταση”. Αυτά ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, ... Περισσότερα To άρθρο Αργυρούπολη: «Τη χτύπησα αλλά δεν ήθελα να τη στείλει στο νοσοκομείο» – Τι είπε ο 46χρονος στους αστυνομικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προσφυγή συνταξιούχων στο ΣτΕ για την ακύρωση της εγκυκλίου που περικόπτει τις συντάξεις χηρείας
Καταγγέλλουν τις περικοπές που προβλέπει η εγκύκλιος για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Ευελπιστούν πως θα κριθεί αντισυνταγματική και θα ακυρωθεί
www.protothema.gr
Καιρός – Καλλιάνος: Έρχονται πολικές θερμοκρασίες σε δύο κύματα – Δεν αποκλείονται χιόνια στην Αθήνα
Θα μας δοκιμάσει για τα καλά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε δυο ψυχρές εισβολές σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο. Πρόκειται για έναν αεροχείμαρρο που φέρνει πολικές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και δεν αποκλείονται χιόνια ακόμα και στην Αθήνα.  Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει αύριο Τρίτη, ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Καλλιάνος: Έρχονται πολικές θερμοκρασίες σε δύο κύματα – Δεν αποκλείονται χιόνια στην Αθήνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη – βιασμός: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητάει να εποπτεύσει του ανακριτικού έργου ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας παρήγγειλε στον διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης ‘Αγγελο Καμηλάρη, να εποπτεύσει ο ίδιος του ανακριτικού έργου στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει σε βάθος έρευνα, όπως επιτάσσει «η βαρύτητα και η σοβαρότητα της ποινικής απαξίας των αναφερομένων-καταγγελλόμενων». Ο κ. Πλιώτας στην παραγγελία του […]
www.makeleio.gr
Κρατούμενος απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως
Aνθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του
www.protothema.gr
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ
Τα θύματα σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τα σπίτια τους στην περιοχή Κάντις, στην επαρχία Μπαντγκίς.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Νέο βίντεο από την στιγμή της πρόσκρουσης της Ferrari - «Υπήρξε κατασκευαστική αμέλεια», λέει ο Κούγιας
Τα αίτια του δυστυχήματος στη Βούλα που στοίχισε τη ζωή στον Τζώρτζη Μονογυιό συνεχίζουν να αναζητούνται από τις αρχές.
iefimerida.gr
Premier League: Η Μπέρνλι ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τη Γουότφορντ λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού
Η Μπέρνλι ζήτησε να αναβληθεί η αυριανή εξ αναβολής αναμέτρησή της με τη Γουότφορντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τα παιχνίδια της 17ης ημέρας ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθούν το διάστημα 14-16 Δεκεμβρίου, ωστόσο η συγκεκριμένη συνάντηση αναβλήθηκε, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στο «στρατόπεδο» της Γουότφορντ. Τώρα, όμως, η Μπέρνλι είναι… αποδεκατισμένη από την ... Περισσότερα To άρθρο Premier League: Η Μπέρνλι ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τη Γουότφορντ λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμός φτάνουν στη Λευκορωσία ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων
Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και υλικό άρχισαν να φτάνουν στη Λευκορωσία μετά την ανακοίνωση στην οποία προέβη το Μινσκ, σύμφωνα με την οποία οι γείτονες χώρες...
www.zougla.gr
Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Οι διάλογοι των εργαζομένων την ώρα της σύγκρουσης (pics+vid)
Ντοκουμέντο από τους διαλόγους των εργαζομένων του ΗΣΑΠ την ώρα της σύγκρουσηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Rapid test: Εντατικοποιούνται οι δωρεάν έλεγχοι στην Αττική
Σε ποια νέα σημεία θα πραγματοποιούνται έλεγχοι rapid testΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ – Απέδρασε κρατούμενος από το ΑΤ Ακροπόλεως
Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας καθώς απέδρασε ένας κρατούμενος στο ΑΤ Ακροπόλεως. Οι αρχές έχουν εξαπολύσεις ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
www.makeleio.gr
Απέδρασε Αλβανός κρατούμενος από το Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την απόδραση ενός κρατούμενου στο Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης.
iefimerida.gr
Στο emvolio.gov.gr το πρόστιμο 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών - Πώς θα γίνονται οι ενστάσεις
Διευκρινίσεις για το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών παρείχε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, το απόγευμα της Δευτέρας (17.01.2022). Όπως εξήγησε ο κ. Πιτσιλής, κατά την εφαρμογή του νομού η ΑΔΕΕ ... Περισσότερα To άρθρο Στο emvolio.gov.gr το πρόστιμο 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών - Πώς θα γίνονται οι ενστάσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εντατικοποιούνται οι δωρεάν έλεγχοι με Rapid Tests σε Δήμους και Δομές της Περιφέρειας Αττικής
Με σταθερό ρυθμό συνεχίζεται η πραγματοποίηση δωρεάν ελέγχων ταχείας ανίχνευσης CoviD-19 (rapid tests) σε επιλεγμένα σημεία των Δήμων,...
www.zougla.gr
Γαλλία – Κορονοϊός: Παραμένει υποχρεωτική η μάσκα στο Παρίσι
Η χρήση της μάσκας παραμένει υποχρεωτική στο Παρίσι, στους εξωτερικούς χώρους στα πιο πολυσύχναστα μέρη της πρωτεύουσας στη Γαλλία. Παράλληλα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μεταξύ άλλων στις ουρές αναμονής που σχηματίζονται στα τουριστικά αξιοθέατα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στο Παρίσι. Μια νέα διαταγή εκδόθηκε με στόχο να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις αυτής της απαγόρευσης και ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία – Κορονοϊός: Παραμένει υποχρεωτική η μάσκα στο Παρίσι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θάνος Πλεύρης για το Παίδων Πεντέλης: «Μόνο για 6 βδομάδες οι αλλαγές στις εφημερίες»
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής αναφέρθηκε στο θέμα του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.
iefimerida.gr
Ο Ηλίας Γκιώνης με δάκρυα στα μάτια στέλνει νέο μήνυμα συμπαράστασης μετά την επικοινωνία με την 24χρονη
«Είμαι σε σοκ αλλά κλαίω από χαρά», αναφέρει ο ακτιβιστής
www.protothema.gr
Η άφυλη ποίηση!
Η βραβευμένη με Νόμπελ Λουίζ Γκλικ σε μια εντυπωσιακή ποιητική συλλογή. «Η άγρια ίρις» (Εκδόσεις Στερέωμα) περιμένει να την ανακαλύψετε.
gazzetta.gr
ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 101 θέσεις στο υπ. Τουρισμού και στο Κτηματολόγιο
ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 12Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 65/τ.ΑΣΕΠ/22.12.2021), για τις 101 θέσεις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Επιστροφή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα πολυσύχναστα μέρη του Παρισιού
Η υποχρέωση χρήσης της μάσκας επιβάλλεται στις αγορές, τα παζάρια, τις συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις με τη συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων
www.protothema.gr
Επιστροφή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα πολυσύχναστα μέρη του Παρισιού
Η υποχρέωση χρήσης της μάσκας επιβάλλεται στις αγορές, τα παζάρια, τις συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις με τη συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων
www.protothema.gr
Για ποιους κτυπάει η καμπάνα: Η βία, οι θύτες και το χαλάκι του ΣΚΑΪ για το Survivor
ΝΤΙΝ Η κατάσταση έχει ξεφύγει! Καθημερινά έρχεται στο φως κάποια υπόθεση κακοποίησης, κυρίως γυναικών. Τα θύματα όλο και αυξάνονται προκαλώντας εντύπωση για το «πώς γίνονται αυτά;»! Σε μια κοινωνία που συνεχίζει να διαχωρίζει και κρίνει τις πράξεις και όρια ελευθερίας των πολιτών σύμφωνα με το φύλο τους, αλλά και τις σεξουαλικές τους επιλογές, τα δυσάρεστα ... Περισσότερα To άρθρο Για ποιους κτυπάει η καμπάνα: Η βία, οι θύτες και το χαλάκι του ΣΚΑΪ για το Survivor δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πιτσιλής: Στο emvolio.gov.gr θα βλέπουν το πρόστιμο οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 - Πώς μπορούν να κάνουν ένσταση
Διευκρινίσεις για επιβολή του προστίμου που επιβάλλεται από σήμερα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών έδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
iefimerida.gr
Τέταρτη δόση εμβολίου: Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα για τους ανοσοκατεσταλμένους
Ανοίγει την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, η πλατφόρμα προκειμένου περίπου 500.000 ανοσοκατεσταλμένοι...
www.zougla.gr
Φλόριντα: Αστυνομικός άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα συνάδελφο του - Τον εμπόδισε να κακοποιήσει ύποπτο
Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Σανράιζ συνεχάρη την αστυνομικό για την αντίδρασή της  ενώ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του άντρα συνάδελφού της ως «αηδιαστική»
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Ο μεγαλύτερος σύμμαχος για Σοάρες βρίσκεται στον Βόλο! (photos)
ΠΑΟΚ: Ο «Δικέφαλος» δίνει μάχη για την απόκτηση του Σοάρες με τον αδερφό του Άλεξ Σοάρες του Βόλου να τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόστιμο 100 ευρώ: Πού θα εμφανίζεται στο taxisnet – Πώς γίνεται η διαδικασία αμφισβήτησης
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε διευκρινίσεις για τη διαδικασία της επιβολής του προστίμου των 100 ευρώ στους πολίτες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γονείς: Ο παράγοντας που τους έσωσε από την κατάθλιψη της πανδημίας
Στο ζοφερό κλίμα της πανδημίας και του εγκλεισμού που βιώσαμε τον περασμένο καιρό υπό την απειλή της πανδημίας, κάποιοι αποδείχθηκαν καλύτερα οχυρωμένοι ψυχικά έναντι της πρωτόγνωρης κατάστασης που έφερε ο κορωνοϊός. Διαβάστε ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα των ανθρώπων με παιδιά
www.protothema.gr
Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Απέδρασε κρατούμενος από το ΑΤ Ακροπόλεως
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι
Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής συντάξεων στους δικαιούχους ανά Tαμείο
www.protothema.gr
Μεγάλη επιστροφή: Η σειρά που έσπασετα ταμεία επιστρέφει μετά από χρόνια
Spin off περιμέναμε, αλλά τελικά μας έρχεται κάτι πολύ καλύτερο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παρί Σεν Ζερμέν: «Πόρτα» στη Νιούκαστλ για Νάβας
H Νιούκαστλ έκανε κίνηση για την απόκτηση του Κέιλοπρ Νάβας από την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως οι Γάλλοι δεν έχουν πρόθεση να τον παραχωρήσουν.
gazzetta.gr
Λιντνέρ: «Είμαι υπέρ της μείωσης του δημόσιου χρέους»
Η πραγματική αντιπαράθεση για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται τον Ιούνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΟΙΚ, Κρίστιαν...
www.zougla.gr
Η Ταμίλα Κουλίεβα για τη Σκοτεινή Θάλασσα: «Κανένας από τους συντελεστές δεν ξέρει το φινάλε»
Η ηθοποιός μίλησε για το ρόλο της στη σειρά μυστηρίου του Mega, αλλά και για τα νέα της επαγγελματικά βήματα
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Επέμβαση ο Μπεκ και συμφωνία σχετικά με την αποδέσμευσή του
Ο Δανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού έκανε εγχείρηση στο Λονδίνο και επιστρέφει στην Αθήνα, έχοντας συμφωνήσει με το «τριφύλλι» να χαρίσει ένα μέρος από τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
gazzetta.gr
Υπόθεση Παππά – Παπαγγελόπουλου: «Βροχή» οι κλήσεις σε απολογία
Δύο εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και απασχόλησαν την κοινή γνώμη, μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Η πρώτη αφορά τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και η δεύτερη την επονομαζόμενη σκευωρία της Novartis. Ερευνώμενα πολιτικά πρόσωπα μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή, ο πρώην υπουργός Επικρατείας, Νίκος ... Περισσότερα To άρθρο Υπόθεση Παππά – Παπαγγελόπουλου: «Βροχή» οι κλήσεις σε απολογία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΟΦΗ: Τα παιχνίδια που χάνουν οι Πασαλίδης, Νέιρα, Γκαγιέγος και Βούρος
Δείτε ποιους αγώνες θα χάσουν στον ΟΦΗ οι Πασαλίδης, Νέιρα, Γκαγιέγος και Βούρος, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κάρτες.
gazzetta.gr
ΙΑΣΩ: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας
Το ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που...
www.zougla.gr
Γιόβιτς: «Θα δώσω ό,τι έχω για τον Παναθηναϊκό»
Ο Στέφαν Γιόβιτς έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και δήλωσε έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα του. Ο Σέρβος ξεκαθάρισε ότι αισθάνεται...
www.zougla.gr
Τουλάχιστον 12 νεκροί από σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών στο Αφγανιστάν
Μια σεισμική δόνηση στοίχισε σήμερα, Δευτέρα, τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές...
www.zougla.gr
Ο Κορέα της Ίντερ έκανε τατουάζ στα ελληνικά – Έγραψε «δωρεάν» αντί για «ελεύθερος» (photos)
Απίστευτη γκάφα από τον παίκτη της Ίντερ, Χοακίν Κορέα, ο οποίος ήθελε να «χτυπήσει» tattoo στα ελληνικά αλλά τα έκανε……Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιόβιτς: «Εύκολη απόφαση να έρθω στον Παναθηναϊκό, θα είμαι έτοιμος μετά από μερικές προπονήσεις»
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην Ελλάδα και στις πρώτες δηλώσεις που παραχώρησε, μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ενώ τόνισε την «πείνα» του να βοηθήσει την ομάδα.
gazzetta.gr
Formula 1: Καθυστερεί η απόφαση της Audi
Η Audi δεν πρόκειται τελικά να πάρει την απόφασή της σύντομα για το αν θα εισέλθει στη Formula 1 το 2026, σύμφωνα με το διεθνή Τύπο.
gazzetta.gr