Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Επιστρέφει εσπευσμένα στις Βρυξέλλες - Τι συνέβη
Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ακύρωσε την συμμετοχή της  στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Ο Μπεκ χαρίζει χρήματα και αποχωρεί το καλοκαίρι
Ο Ούφε Μπεκ, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να αποχωρήσει το καλοκαίρι, χαρίζοντας και χρήματα που του αναλογούν. Ο Ούφε Μπεκ ήρθε στον Παναθηναϊκό το 2019, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι πράσινοι πίστεψαν στις δυνατότητες του Δανού εξτρέμ, ο οποίος, όμως δεν τους δικαίωσε, μιας και είναι ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ο Μπεκ χαρίζει χρήματα και αποχωρεί το καλοκαίρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Στη μάχη του Australian Open – Η ώρα της πρεμιέρας του
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το πρωί της Τρίτης (18/1) θα μπει στη μάχη του Australian Open ο Έλληνας τενίστας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρωσία: Στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμός φθάνουν στη Λευκορωσία ενόψει των επικείμενων ασκήσεων
Θα πραγματοποιήσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ανατολής και Δύσης
www.protothema.gr
Δείτε τον Νίκο Κοκλώνη να τραγουδάει και να χορεύει ημίγυμνος στο TikTok
Δύσκολα θα πετύχει κάποιος τον Νίκο Κοκλώνη με άσχημη διάθεση και το νέο βίντεο που ανέβασε, το επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά
www.protothema.gr
Η Δανία χαλαρώνει περιορισμούς κατά του κορονοϊού
Η ηπιότερη μορφή νόσησης που φέρνει η μετάλλαξη Όμικρον, οδηγεί την κυβέρνηση στην χαλάρωση των μέτρων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δανία: Χαλαρώνουν τα μέτρα για τον κορωνοϊό ενώ τα κρούσματα καταγράφουν ρεκόρ
Η Δανία κατέγραψε νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού την ώρα που οι κινηματογράφοι, τα μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί χώροι επαναλειτουργούν, έπειτα από ένα μήνα.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Στην Ελλάδα ο Γιόβιτς - «Θα είμαι έτοιμος μετά από μερικές προπονήσεις» (video)
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των «πράσινων» ο νεοαποκτηθέντας Στέφαν ΓιόβιτςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα της παράστασης «Κόκκινα Φανάρια»
Η κοινή φωτογραφία.
www.protothema.gr
Παλαιστίνιος που είχε τραυματιστεί από όχημα της ισραηλινής αστυνομίας υπέκυψε στα τραύματά του
Ένας 75χρονος Παλαιστίνιος υπέκυψε στα τραύματά του σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου χτυπήθηκε από όχημα στην υπηρεσία της ισραηλινής αστυνομίας στην κατεχόμενη...
www.zougla.gr
Αρχές Φεβρουαρίου η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου
Την πρώτη ή το αργότερο τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή ενθρόνισης του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παρέμβαση Άρειου Πάγου στην υπόθεση της καταγγελίας βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη
Ο Βασίλης Πλιώτας ζητάει να εποπτεύσει του ανακριτικού έργου ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης
www.protothema.gr
Αχλάδι Ευβοίας: Συνελήφθη η 33χρονη που έκαψε ζωντανό 68χρονο -Τον περιέλουσε με οινόπνευμα
Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 17/01 η 33χρονη που είχε επιτεθεί με οινόπνευμα και φωτιά σε 68χρόνο στο Αχλάδι Εύβοιας στις 02/01.
iefimerida.gr
Στην Αθήνα για λογαριασμό του ΠΑΟ ο Γιόβιτς
Ο Στέφαν Γιόβιτς το απόγευμα της Δευτέρας (17/01) πάτησε το πόδι του επί αθηναϊκού εδάφους και αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού
www.protothema.gr
Το καρέ που θα γίνει η μεγαλύτερη τάση στα μαλλιά το 2022 -Σέξι, με κίνηση και εύκολο στο styling
Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει κάθε version του καρέ (ή bob).
iefimerida.gr
Κλιματικός Νόμος: Η ασφάλιση κτιρίων από τις φυσικές καταστροφές στο επίκεντρο της συνάντησης Σκρέκα – ΕΑΕΕ
Το σχέδιο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου το οποίο βρίσκεται αυτό το διάστημα σε ανοιχτή διαβούλευση ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνάντηση αποτελεί μέρος των επαφών και συζητήσεων του προέδρου της ... Περισσότερα To άρθρο Κλιματικός Νόμος: Η ασφάλιση κτιρίων από τις φυσικές καταστροφές στο επίκεντρο της συνάντησης Σκρέκα – ΕΑΕΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μετά τους Μυριέλλα – Κατσαούνη: Αυτό είναι το νέο ζευγάρι του Survivor! (vid)
Η παραγωγή φέρεται έτοιμη να απασφαλίσει με την προσθήκη του εν λόγω Μαχητή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Οι μόνοι που απόλαυσαν το ντέρμπι
Ακόμα και αν δεν βλεπόταν το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο τέλος κάτι τους έμεινε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Για παραπληροφόρηση στο θέμα της Ουκρανίας κατηγορεί η Ρωσία τις ΗΠΑ
Το ειρωνικό σχόλιο του Ρώσου υπουργού Εξωτερικού, Σεργκέι Λαβρόφ, για τις ΗΠΑ
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: 6.851 κρούσματα στην Αττική, 1.685 στη Θεσσαλονίκη
Τα μεγάλα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν -όπως φαντάζει λογικό- τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού, όπως καταγράφουν τα δεδομένα του ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Ξεπέρασαν τους 100 οι θάνατοι, 18.834 νέα κρούσματα
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:¨ “Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.834 , εκ των οποίων 45 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται […]
www.makeleio.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο διοργανώνουν οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών...
www.zougla.gr
Κατερίνα Λέχου: Ενηλικιώθηκα στα 35 μου, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες
Η αγαπημένη ηθοποιός Κατερίνα Λέχου σε μία από τις σπάνιες και ιδιαίτερα αποκαλυπτικές της συνέντευξη στην εκπομπή «Ελένη», με την Ελένη Μενεγάκη, μίλησε για όλα. Η ηθοποιός Κατερίνα Λέχου, σε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη, μίκλησε για όλα. Η γνωστή ηθοποιός θεωρεί πως η σχέση με την οποία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει κανείς ... Περισσότερα To άρθρο Κατερίνα Λέχου: Ενηλικιώθηκα στα 35 μου, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Δανία χαλαρώνει τα μέτρα κατά του Covid παρά το νέο ρεκόρ μολύνσεων
Η Δανία κατέγραψε έναν αριθμό ρεκόρ μολύνσεων κορωνοϊού σήμερα, την ώρα που οι κινηματογράφοι...
www.zougla.gr
Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος ξεκαθαρίζει για Μυριέλλα Κουρεντή και Γιάννη Λυγνό
«Άλλο το dating, άλλο η σχέση», λέει ο Παναγιώτης Τσακαλάκος. Στον αέρα του Happy Day βγήκε σήμερα ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ο οποίος ξεκαθάρισε σχετικά με τη Μυριέλλα Κουρεντή και τον Γιάννη Λυγνό. «Για τον Γιάννη Λυγνό, εκτός από ανθρώπινη αγάπη, κάθε φορά που μιλάγαμε ο ενθουσιασμός της ήταν για τη συνεργασία τους. Αυτό που κυρίως ... Περισσότερα To άρθρο Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος ξεκαθαρίζει για Μυριέλλα Κουρεντή και Γιάννη Λυγνό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ: Το πάθημα δεν γίνεται μάθημα
Το «μαύρο κουτί» της ΑΕΚ δείχνει ότι οι συνηθισμένες αγωνιστικές παθογένειές της συνεχίζουν να την πληγώνουν με την Ένωση σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό σημείο να καταγράφει ελαφρώς χειρότερη πορεία.
gazzetta.gr
Κορονοϊός: Η κατανομή των 18.834 νέων λοιμώξεων - 6.851 στην Αττική και 1.685 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.834 νέα κρούσματα του νέου ιού εκ των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή προτάσεων στο «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022» -Αφιερωμένη στη Μικρασιατική Καταστροφή
Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022», αφιερωμένο εφέτος στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
iefimerida.gr
Αυτό είναι το αντίδοτο στο στρες που νικάει τον πόνο και ενισχύει την άμυνα
Εάν αναζητάτε την απάντηση σε κάποιο φάρμακο, τρόφιμο ή βότανο αδίκως ψάχνετε. Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή. Πρόκειται για ένα γιατροσόφι αρχαίο όσο και ο άνθρωπος και αποτελεσματικό πέρα από κάθε συζήτηση
www.protothema.gr
Λαίλαπα οι ηλεκτρονικές απάτες: «Χάνονται» πάνω από 33.500 ευρώ την ημέρα
Πώς οι επιτήδειοι καταφέρνουν να αδειάσουν τους λογαριασμούς των χρηστών – Με μαζική αγωγή κατά τράπεζας απειλούν 29 θύματα αξιώνοντας επιστροφή ποσών που έκαναν «φτερά»
www.protothema.gr
Τα οφέλη της τεχνικής μελέτης του χώρου πριν από την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
Η αγορά ενός συστήματος ασφαλείας είναι κάτι που απασχολεί αρκετό κόσμο στις μέρες μας, γιατί έχει σχέση με την ασφάλειά μας και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από αυτό...
www.zougla.gr
Τα παράπονά σας για φυσικό αέριο – ηλεκτρικό ρεύμα στο MyRAE
Στο MyRAE έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφεύγουν οι καταναλωτές για θέματα ενέργειας. Πρόκειται για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται αιτήματα σχετικά με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Τα περισσότερα παράπονα (42% του συνόλου) που υποβάλουν οι καταναλωτές στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αφορούν θέματα λογαριασμών και πληρωμών.  Το 17% έχουν να κάνουν με τη ... Περισσότερα To άρθρο Τα παράπονά σας για φυσικό αέριο – ηλεκτρικό ρεύμα στο MyRAE δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Coca-Cola: Δεν ξέρουμε τίποτα, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας
Η Coca Cola εξέδωσε ανακοίνωση στα social media, με την οποία παίρνει αποστάσεις από το θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τον βιασμό της 24χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία, διευκρινίζει ότι “δεν υπάρχει καμία ιδιοκτησιακή, μετοχική ή διοικητική σχέση με τα πρόσωπα που φέρονται να έχουν αναμειχθεί στην υπόθεση”.
www.makeleio.gr
Κοζάνη: Άνδρας μαχαίρωσε τον πατέρα του και απειλούσε να αυτοκτονήσει - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. [βίντεο]
Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τον πατέρα του και απειλούσε να αυτοκτονήσει, στην πόλη της Κοζάνης.
iefimerida.gr
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Βασικός μεταγραφικός στόχος ο ΜακΓκιν!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα κάνει τα πάντα για να αποκτήσει από την Άστον Βίλα τον Τζον ΜακΓκιν!
gazzetta.gr
Νέλλα Γκόλαντα: Η εικαστικός που θαύμαζαν ο Ελύτης και ο Σεφέρης
Η καλλιτέχνης μιλά στο protothema.gr για τα πρώτα της βήματα, τις βαθιά ελληνικές πηγές έμπνευσής της και τα μεγάλα έργα αστικού τοπίου
www.protothema.gr
Αγγλία: Η Μπέρνλι ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τη Γουότφορντ
Η Μπέρνλι ζήτησε να αναβληθεί η αυριανή εξ αναβολής αναμέτρησή της με τη Γουότφορντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τα παιχνίδια της 17ης ημέρας ήταν...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: 6.851 κρούσματα στην Αττική, 1685 στη Θεσσαλονίκη – Πώς κατανέμονται οι μολύνσεις σε όλη τη χώρα
Ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει και σήμερα 17/01/2022 τις περιφέρειες όπου καταγράφονται τα κρούσματα που προκάλεσε το τελευταίο 24ωρο ο κορονοϊός στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, από τα συνολικά 18.834 σημερινά κρούσματα, τα 6.851 εντοπίστηκαν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη 1.685. Ειδικότερα στην Αττική τα κρούσματα κατανέμονται ως εξής: Ανατολική Αττική          ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 6.851 κρούσματα στην Αττική, 1685 στη Θεσσαλονίκη – Πώς κατανέμονται οι μολύνσεις σε όλη τη χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Eurorepar Car Service: H πιο αξιόπιστη και προσιτή λύση στη συντήρηση αυτοκινήτου
Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις πως η συντήρηση του αυτοκινήτου σου γίνεται με ποιοτικά ανταλλακτικά, εκπαιδευμένους τεχνικούς, στις καλύτερες τιμές και με εγγύηση;
iefimerida.gr
Κορονοϊός: 18.834 νέα κρούσματα, 672 οι διασωληνωμένοι και 101 οι νέοι καταγεγραμμένοι θάνατοι
Ανακοινώθηκαν 18.834 νέα κρούσματα και 101 καταγεγραμμένοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο.
gazzetta.gr
Έβερτον: «Άκυρο» από Μουρίνιο και Μαρτίνεθ
Ο ιδιοκτήτης της Έβερτον, Φαράντ Μοσίρι, προσέγγισε τους Ζοζέ Μουρίνιο και Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, για τη διαδοχή του Ράφα Μπενίτεθ, όμως δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος.
gazzetta.gr
Δεν ήθελα να τη στείλω στο νοσοκομείο, δήλωσε ο καθ' ομολογίαν δράστης για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του
Τρεις ημέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του, ο 46χρονος παραδόθηκε...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 28χρονο οδηγό, αναποδογύρισε το αυτοκίνητο
Συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και έχασε τον έλεγχο - Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο ατύχημα
www.protothema.gr
Ο Στέφαν Γιόβιτς έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό
Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (17/1) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Στέφαν Γιόβιτς. Ο Σέρβος πλέι μέικερ είχε συμφωνήσει με τους πράσινους εδώ και πολλές μέρες, αλλά καθυστέρησε να έρθει στην Ελλάδα, λόγω της περιπέτειας που πέρασε με τον κορονοϊό. Ο Στέφαν Γιόβιτς έφτασε στη χώρα μας λίγο μετά τις 17:00 κι ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφαν Γιόβιτς έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: 18.834 νέα περιστατικά, 672 σε ΜΕΘ, 101 νέοι θάνατοι
Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 18.834  νέα περιστατικά Covid-19 στην Ελλάδα...
www.zougla.gr
Μαχαίρωσε τον πατέρα του στην Κοζάνη, «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει
Με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης ο πατέρας του δράστη - Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: 101 θάνατοι, 18.834 νέα κρούσματα και 672 διασωληνωμένοι
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.834 νέα κρούσματα κορωνοϊού, σήμερα 17-01-2022.
iefimerida.gr