OHE: Στη Λιβύη το εμπάργκο όπλων παραβιάζεται λιγότερο, αλλά οι μισθοφόροι είναι πάντα παρόντες

Ο αριθμός των παραβιάσεων του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που εντοπίστηκαν μειώθηκε το 2021 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Μύλος» με την ηλικία του Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο και τις 4 ημερομηνίες γέννησης
Ο Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο, θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της ηλικίας του στο ξεκίνημα της καριέρα του, αλλά φαίνεται τελικά ότι αυτή αμφισβητείται πια, ακόμη και από την ίδια την ομάδα του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχουν… τέσσερις πιθανές ημερομηνίες για τη γέννησή του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η σωστή είναι 8 ... Περισσότερα To άρθρο «Μύλος» με την ηλικία του Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο και τις 4 ημερομηνίες γέννησης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Χολιγουντιανή ταινία θα κάνει γυρίσματα στη Δράμα -Φήμες ότι έρχεται ο Ντε Νίρο
Με επίκεντρο την πόλη της Δράμας και με το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων να έχουν ολοκληρωθεί ήδη, μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή αναμένεται να «προσγειωθεί» στην ανατολική Μακεδονία.
9 m
iefimerida.gr
Where Trust In Government Is Highest and Lowest around the world (infographic)
The Chinese trust their government the most
www.protothema.gr
Σασμός spoiler: Η επόμενη μέρα μετά το φονικό – Ο Μαθιός καταρρέει και ο Νικηφόρος κινδυνεύει
Σασμός spoiler: Οργισμένες οι στιγμές μετά το φονικό. Ο Μαθιός καταρρέει και ο Νικηφόρος βρίσκεται σε κίνδυνο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στα 88 τα παιδιά που νοσηλεύονται με κορωνοϊό, «έχουν διπλασιαστεί οι εισαγωγές στην Παιδιατρική του Ρίου»
Το βρέφος 38 ημερών από τον Πύργο δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο του Ρίου - Η κατάσταση υγείας του αγοριού δεν εμπνέει ανησυχία - «Τα μωρά που νοσηλεύουμε στη μονάδα είναι σχετικά καλά» τόνισε ο διευθυντής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο του Ρίου
www.protothema.gr
Πληρώνει το νερό χρυσάφι – Ήρθε σε 82χρονη 18.000 ευρώ ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ
Δεν πίστευε στα μάτια της μια γυναίκα όταν είδε τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς καλείται να πληρώσει το νερό χρυσάφι.   «Μόνο που δε λιποθύμησα, μόνο που δεν πέθανα. Να με πεθάνουνε για το νερό; Πού ακούστηκε 18.130 ευρώ νερό;». μονολογεί  η κ. Μαρία καθώς ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ που της ήρθε αυτόν τον μήνα αναγράφει ... Περισσότερα To άρθρο Πληρώνει το νερό χρυσάφι – Ήρθε σε 82χρονη 18.000 ευρώ ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άνοιγμα της Ρωσίας στη Βρετανία: Ο υπουργός Άμυνας κάλεσε στη Μόσχα τον ομόλογό του
Ένα άνοιγμα προς τη Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να επιχειρεί η Ρωσία και ενώ η ένταση με επίκεντρο της Ουκρανία συνεχίζεται.
iefimerida.gr
Βουλή: Επίθεση χάκερ μέσω email
Στις 20 Ιανουαρίου 2021 μεσημβρινές ώρες η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε ότι ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής από εξωτερική IP. Άμεσα διακόπηκε η λειτουργία του web mail των χρηστών για την προστασία τους και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι σε άμεση και στενή συνεργασία […]
www.makeleio.gr
Βιασμός ανήλικης: Ο ιερέας την κακοποιούσε σεξουαλικά μέσα στην εκκλησία μετά την εξομολόγηση
Ο βιασμός ανήλικης κοπέλας από ιερέα στα Κάτω Πατήσια έχει προκαλέσει οργή, ενώ σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Συγκλονίζουν και οργίζουν οι αποκαλύψεις για τον ιερέα που κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό ανήλικης. Ο ιερέας, που είναι πατέρας τριών παιδιών, είχε βιάσει την κοπέλα, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέσα στην εκκλησία όπου […]
www.makeleio.gr
Η Ιταλία ζητά να ενταχθεί ο espresso στη λίστα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
Μετά τη δημιουργία του στο Τορίνο στα τέλη του 19ου αιώνα, ο espresso έγινε αναπόσπαστο μέρος της εθνικής ταυτότητας – Η αγορά υπολογίζεται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως
www.protothema.gr
Προειδοποιεί ο Ουκρανός Πρόεδρος: Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο
Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ η πόλη που βρίσκεται στο «μάτι»…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο ιερέας δεν αποδέχεται τις κατηγορίες βιασμού - «Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία» λέει ο δικηγόρος του
«Δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ο εντολέας μου», δηλώνει ο δικηγόρος του ιερέα που συνελήφθη για τον βιασμό ανήλικης.
iefimerida.gr
Επίθεση χάκερς στη Βουλή – Παραβιάστηκαν 60 email
Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της 20ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε ότι ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής από εξωτερική IP. Άμεσα διακόπηκε η λειτουργία του web mail των χρηστών για την προστασία τους και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Διεύθυνση Πληροφορικής ... Περισσότερα To άρθρο Επίθεση χάκερς στη Βουλή – Παραβιάστηκαν 60 email δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σεισική δόνηση 6,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία...
www.zougla.gr
Εμβολιασμός – Freedom Pass: Δόθηκαν 86 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα 6μηνο
Σχεδόν 86 εκατομμύρια ευρώ (85.950.307,60) έχει καταβάλλει η Κοινωνία της Πληροφορίας σε διάστημα 6 μηνών, μέσω 658.628 επιταγών (Vouchers) και προπληρωμένων χρεωστικών καρτών σε δικαιούχους των προγραμμάτων Freedom Pass και Freedom Pass Data. Το Freedom Pass αφορά την παροχή ψηφιακής προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ για αγορές σε συγκεκριμένες ελληνικές επιχειρήσεις του τουριστικού και ... Περισσότερα To άρθρο Εμβολιασμός – Freedom Pass: Δόθηκαν 86 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα 6μηνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την Όμικρον 2 – Ανησυχία για τη μεταδοτικότητα της «stealth» παραλλαγής
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Όμικρον που αναφέρεται επίσης ως B.1.1.529, έχει 3 κύριες υποπαραλλαγές: BA.1, BA.2 και BA.3, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος. Από τις 23 Δεκεμβρίου, όπως επισημαίνει, ο ΠΟΥ ... Περισσότερα To άρθρο Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την Όμικρον 2 – Ανησυχία για τη μεταδοτικότητα της «stealth» παραλλαγής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά 5 - 11 ετών συστήνει η συμβουλευτική επιτροπή του ΠΟΥ
Η συνιστώμενη δόση για τον νεότερο πληθυσμό είναι 10 αντί για 30 μικρογραμμάρια που χορηγούνται σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω
www.protothema.gr
Γαλλία: Εγκρίθηκε υπό όρους το κυβερνητικό σχέδιο για το πάσο εμβολιασμού
Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ενέκρινε υπό όρους το σχέδιο της κυβέρνησης για το πάσο εμβολιασμού.
iefimerida.gr
Ηλίας Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την υποπαραλλαγή της Omicron
Δείτε την ανάρτηση του καθηγητή στο Facebook
www.protothema.gr
Τυνησία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι σε ναυάγιο με μετανάστες
Τέσσερις Τυνήσιοι, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι, πνίγηκαν και επτά άλλοι αγνοούνται μετά το ναυάγιο ενός πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά της πόλης Σφαξ, ανακοίνωσε σήμερα το λιμενικό. “Το πλοιάριο είχε αναχωρήσει από τις τυνησιακές ακτές και βυθίστηκε τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη κοντά στα νησιά Κερκένα” που βρίσκονται στα ανοικτά της Σφαξ, ... Περισσότερα To άρθρο Τυνησία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι σε ναυάγιο με μετανάστες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πατάς κόρνα; Προσοχή στο πρόστιμο
Η χρήση κόρνας είναι μια εκνευριστική συνήθεια αρκετών οδηγών, με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να απαγορεύει την άσκοπη χρήση της.
iefimerida.gr
Σε καραντίνα ο Παναγιωτόπουλος – Θετικός στον κορονοϊό ο Ισραηλινός ομόλογός του
Σε προληπτικά καραντίνα πέντε ημερών τέθηκε, σήμερα, μετά την επιστροφή του από την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Ισραήλ, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μπένζαμιν Γκαντζ ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Όπως ανακοινώθηκε, όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής επέστρεψαν από τη χώρα αφού υποβλήθηκαν σε προληπτικό […]
www.makeleio.gr
Δένδιας: Μονόδρομος για την ΕΕ η ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για την ασφάλεια
«Αυτό που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη γεωπολιτική δύναμη είναι πρώτα απ' όλα η βούληση και η φιλοδοξία να το κάνουμε» υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ μιλώντας σε συνέδριο στην Κροατία
www.protothema.gr
Άρης: Συμφωνία με Λιόν για Παπέ Σεΐκ Ντιόπ αποκαλύπτει η «Equipe»
Ο Άρης φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Λιόν για τη μετεγγραφή του Παπέ Σεΐκ Ντιόπ, ο οποίος και έμενε ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από τη γαλλική ομάδα. Ο Σενεγαλέζος μέσος είχε αποκτηθεί έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ από τους “Λιονέ”, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στη Γαλλία και μετά από δύο δανεισμούς, η «Equipe» αναφέρει ... Περισσότερα To άρθρο Άρης: Συμφωνία με Λιόν για Παπέ Σεΐκ Ντιόπ αποκαλύπτει η «Equipe» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συναγερμός στη Βουλή για επίθεση από χάκερς
Άμεσα διακόπηκε η λειτουργία του web mail των χρηστών για την προστασία τους
www.protothema.gr
Νίκος Δένδιας: Χρειάζεται ευρωπαϊκή φωνή για τις τεράστιες γεωπολιτικές προκλήσεις
«Η ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια, την ασφάλεια των κρατών-μελών της και την ασφάλεια των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Δεν αποδέχεται τις κατηγορίες», λέει ο δικηγόρος του
«Δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ο ιερέας», τόνισε ο δικηγόρος του Ανδρέας ΘεοδωρόπουλοςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μόσιαλος: Τι ξέρουμε ως τώρα για την υποπαραλλαγή ΒΑ.2 της μετάλλαξης Όμικρον
Ο Ηλίας Μόσιαλος με άρθρο του αναφέρεται στις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις υποπαραλλαγές της μετάλλαξης Όμικρον.
iefimerida.gr
Μόσιαλος: Τι ξέρουμε ως τώρα για την υποπαραλλαγή ΒΑ.2 της μετάλλαξης Όμικρον
Ο Ηλίας Μόσιαλος με άρθρο του αναφέρεται στις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις υποπαραλλαγές της μετάλλαξης Όμικρον.
iefimerida.gr
Η εξομολόγηση του Λεωνίδα Κακούρη: «Την κατάθλιψη την πέρασα δύσκολα»
Στην κάμερα της εκπομπής «Πάμε Δανάη!» μίλησε ο Λεωνίδας Κακούρης, ο οποίος μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο της κατάθλιψης, αλλά και την...
www.zougla.gr
Δράμα: Χολιγουντιανή παραγωγή «προσγειώνεται» στην πόλη - Φήμες ότι θα πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο!
Πρόκειται για ταινία δράσης, που θα σχετίζεται με έναν πρώην κατάδικο - Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το Πάσχα και οι τοπικές αρχές λένε ότι θα συμμετάσχει και πασίγνωστος ηθοποιός, με τις... φήμες να μιλούν για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
www.protothema.gr
Δράμα: Χολιγουντιανή παραγωγή «προσγειώνεται» στη πόλη με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Πρόκειται για ταινία δράσης που θα σχετίζεται με ένα πρώην κατάδικο
www.protothema.gr
Δράμα: Χολιγουντιανή παραγωγή «προσγειώνεται» στη πόλη τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Πρόκειται για ταινία δράσης που θα σχετίζεται με ένα πρώην κατάδικο
www.protothema.gr
Μπενουά Περ, ο αντίπαλος του Τσιτσιπά που έχει κουραστεί να βγαίνει θετικός στον κορωνοϊό
Ο 32χρονος Μπενουά Περ που θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 3ο γύρο του Australian Open έχει σπάσει κάθε ρεκόρ νόσησης στον κορωνοϊό - Είχε βρεθεί θετικός αλλά έπαιξε στην Γερμανία - Η φιλοσοφία του Γάλλου για το τένις
www.protothema.gr
Πορτό: Οι «Δράκοι» τελειώνουν τον Μπεμπά λόγω... αμφιβολιών για την ηλικία του
To συμβόλαιο του Σανκέλ Μπεμπά με την Πόρτο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και οι «Δράκοι» δεν προτίθενται να τον ανανεώσουν, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχουν «αμφιβολίες» για την ηλικία του.
gazzetta.gr
Αυτοκίνητα θάφτηκαν από χιονοθύελλα στη Ρωσία
Στη Σαχαλίνη της Ρωσίας, οι αυτοκινητιστές πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους σε ένα πάρκινγκ πριν χτυπήσει η χιονοθύελλα την πόλη. Μετά τη χιονοθύελλα τα αυτοκίνητα εξαφανίστηκαν μέσα στο χιόνι και τα...
www.zougla.gr
Κυβερνοεπίθεση στη Βουλή: Χάκερς επιχείρησαν να υποκλέψουν λογαριασμούς email
Αντιμέτωπη με επίθεση από χάκερς, χωρίς ωστόσο ακόμα να είναι ξεκάθαρη η ταυτότητα τους, δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η Βουλή.
iefimerida.gr
Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την υποπαραλλαγή υποπαραλλαγή ΒΑ.2 της Όμικρον
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Όμικρον που αναφέρεται επίσης ως B.1.1.529, έχει 3 κύριες υποπαραλλαγές: BA.1, BA.2 και BA.3,...
www.zougla.gr
Έφυγε από τη ζωή ο κωμικός Λούι Άντερσον
Διαγνώστηκε με λέμφωμα και «έφυγε» σε ηλικία 68 ετών
www.protothema.gr
Το ΚΚΕ «για την επικίνδυνη όξυνση ανάμεσα στις δυνάμεις του ευρωατλαντισμού και τη Ρωσία»
«Η ατελέσφορη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη Γενεύη, η αδυναμία τους να συνεννοηθούν ακόμη και για το αντικείμενο...
www.zougla.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: «Περιμένουμε τις τοξικολογικές για να μπουν οι ένοχοι φυλακή»
Ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (21/1) πριν από λίγο η κατάθεση της 24χρονης Γεωργίας στην 4η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης -…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονικη – 24χρονη: «Η σημερινή κατάθεση επιβεβαιώνει όσα κτηνώδη βίωσε στη σουίτα»
Ολοκληρώθηκε η νέα κατάθεση της 24χρονης στην ανακρίτρια, η οποία διήρκησε πάνω από δύο ώρες παρουσία ψυχολόγου, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, σχετικά με την καταγγελία της για ομαδικό βιασμό, σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. Όπως είχε γράψει νωρίτερα το ThessToday.gr, η νεαρή κοπέλα σήμερα κατέθεσε με κάθε λεπτομέρεια όλα αυτά που συνέβησαν […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: «Επιβεβαίωσε όσα κτηνώδη βίωσε στη σουίτα» είπε ο δικηγόρος της 24χρονης
«Η Γεωργία εμφανίστηκε με θάρρος μπροστά στην ανακρίτρια, επιβεβαιώνοντας όσα κτηνώδη βίωσε στη σουίτα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς» είπε ο Θανάσης Ζιώγας, δικηγόρος της 24χρονης η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε η 24χρονη ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας […]
www.makeleio.gr
Συναγερμός στη Βουλή: Απόπειρα επίθεσης από χάκερς
Πρόλαβαν και μπλόκαραν κάθε πρόσβαση - Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αθρόες πωλήσεις και μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο
Πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 950 μονάδων. Η αγορά επηρεάστηκε αρνητικά από...
www.zougla.gr
Αποτροπιασμός για τον σάτυρο ιερέα: «Θα με βλέπεις σαν πατέρα σου», έλεγε στη 17χρονη και τη βίαζε
Αποτροπιασμό προκαλούν όλες οι πληροφορίες που σκάνε σαν «χιονοστιβάδα» από το πρωί της Παρασκευής για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε ο σάτυρος ρασοφόρος σε ιερό ναό των Κάτω Πατησίων, σε βάρος ενός ανήλικου κοριτσιού.
gazzetta.gr
«Ο Βαλμπουενά ο καλύτερος παίκτης που έχω προπονήσει», τονίζει ο Πέδρο Μαρτίνς - Δείτε video
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, βγάζει το καπέλο στον Ματιέ Βαλμπουενά και επιλέγει τον Ντιέγκο Μαραντόνα ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών
www.protothema.gr