Οι ταινίες και οι σειρές που δεν πρέπει κανείς να χάσει αυτό το μήνα

To τέλος του 2021 θα μας βρει γεμάτο δράση, ακόμα κι αν αυτή είναι ένα θέαμα στην οθόνη κι εμείς…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Καβάλα: Βασανιστικά ερωτήματα για τον πνιγμό - μυστήριο της 38χρονης μητέρας
Με την υπόθεση του θανάτου μίας 38χρονης από την Καβάλα ασχολήθηκε στην χθεσινοβραδινή εκπομπή το «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Ανησυχία για την υποπαραλλαγή Όμικρον λίγο πριν τις αποφάσεις για τα μέτρα - Ποιοι περιορισμοί αναμένεται να χαλαρώσουν πρώτα
Με ανησυχία παρακολουθούν κυβέρνηση και επιστήμονες κάθε δεδομένο που προκύπτει για την Υποπαραλλαγή Όμικρον 2 του κορονοϊού. Οι πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων είναι ότι, όπως και με την παραλλαγή Όμικρον τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά και ότι δεν θα οδηγεί σε βαριές νοσηλείες. Ωστόσο η επαγρύπνηση είναι δεδομένη, καθώς τα στοιχεία είναι ακόμη ελλιπή, και ... Περισσότερα To άρθρο Ανησυχία για την υποπαραλλαγή Όμικρον λίγο πριν τις αποφάσεις για τα μέτρα - Ποιοι περιορισμοί αναμένεται να χαλαρώσουν πρώτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Σεισμός 6.3 Ρίχτερ στα νησιά Φοξ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νησιά Φοξ στις 7:17 (ώρα Ελλάδος) το πρωί του Σαββάτου. Ο σεισμός έγινε 51 χλμ., νότια από την περιοχή....
8 m
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Εύβοια - Μισό μέτρο χιόνι μέχρι τη θάλασσα!
Κακοκαιρία Ελπίδα: Για ραγδαία επιδείνωση του καιρού με πυκνές και ισχυρές χιονοπτώσεις στην Εύβοια έκανε λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
ΠΕΤΑΞΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΤΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΟΥ ΜΠΑΙΝΤΕΝ – ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ – ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΑΙΝΙΑ
Όλα τα είχαμε στην Ελλάδα, οι χολιγουντιανές ταινίες μας έλειπαν! Και μάλιστα, με πρωταγωνιστές ανισόρροπους ηθοποιούς, τσιράκια του Μπάιντεν, όπως είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Εκτός κι αν θέλουμε να “θαμπώσουμε” τον κόσμο και του πετάμε ένα σούπερ όνομα για να μην έχει αντιρρήσεις. Με επίκεντρο την πόλη της Δράμας λοιπόν, χολιγουντιανή παραγωγή αναμένεται να […]
www.makeleio.gr
Η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς»: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες -Ποιες περιοχές θα πλήξει -Live η πορεία της
Η κακοκαιρία Ελπίς άρχισε την επέλασή της στη χώρα.
iefimerida.gr
Καστοριά: 3 πράγματα που δεν γνωρίζετε για την Κυρά της Λίμνης
Ας πάμε λοιπόν στην Καστοριά… Ας αφεθούμε στην μαγεία μιας πόλης που ενώνει μέσα από τις αντανακλάσεις της λίμνης της τον ουρανό με την γη… Μια πόλη γεμάτη ενέργεια, με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και παράξενη, μυστηριώδη φυσιογνωμία… Όπως κάθε πόλη που φιλιέται με το υδάτινο στοιχείο η Καστοριά αποκτά μια παραμυθένια γοητεία, γίνεται ένα με το ... Περισσότερα To άρθρο Καστοριά: 3 πράγματα που δεν γνωρίζετε για την Κυρά της Λίμνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μοτοσικλετιστής σκοτώνεται σε ζωντανή μετάδοση [Σκληρές εικόνες -Βίντεο]
Τραγικό τέλος είχε η καταδίωξη ενός μοτοσικλετιστή στους δρόμους του Los Angeles από τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς ο άγνωστος άντρας έχασε τη ζωή του μετά από μια σφοδρή σύγκρουση.
iefimerida.gr
Φθιώτιδα: Τροχαίο στα τούνελ της εθνικής οδού (Εικόνες)
Από τύχη δεν τραυματίστηκαν η μητέρα οδηγός και το παιδί της που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Το τροχαίο έγινε στις 8:30′ το βράδυ της Παρασκευής στη 2η σήραγγα της εθνικής οδού στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Η οδηγός του αυτοκινήτου από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου μέσα στο τούνελ και χτύπησε στο τοιχίο. Ευτυχώς […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία -Μόνον οι απαραίτητες μετακινήσεις
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
«Ελπίζω να έχω δίκιο»: Ο ΓΓ του ΟΗΕ «πεπεισμένος» ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία
«Πεπεισμένος» ότι δεν θα παρεισφρήσουν ή θα εισβάλουν στρατεύματα της Ρωσίας στην Ουκρανία δήλωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
iefimerida.gr
Καιρός: Κρύο, χιόνια και βροχές σήμερα -Δείτε πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα
Κρυος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις, τοπικές βροχές ή χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.
iefimerida.gr
Δείτε Up’o ψηλά το νησάκι της Αττικής που “βούλιαξε” απο το ιικό φορτίο (Βίντεο)
Αλήθεια εσείς γνωρίζατε που γίνονται οι περίφημες μετρήσεις του ιικού φορτίου που ακούμε σχεδόν καθημερινά μέσα από τα ΜΜΕ; Η ομάδα Up Stories χάρη την πολύτιμη βοήθεια του φίλου G-fly όπου και μας παραχώρησε τα εναέρια πλάνα του αποκαλύπτει σε ενα πολύ μεγάλο μέρος των κατοίκων του λεκανοπεδίου που δεν γνώριζαν μέχρι σήμερα το μικροσκοπικό […]
www.makeleio.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Αυτά είναι τα 7 συνηθέστερα συμπτώματα στα παιδιά και τα 3 πιο σπάνια
Ολοένα και περισσότερα παιδιά νοσούν με Covid-19, πολύ περισσότερα σε σύγκριση με προηγούμενες παραλλαγές του κορωνοϊού, καθώς τα κύματα της μετάλλαξης Όμικρον σαρώνουν τη μία μετά την άλλη τις χώρες του πλανήτη.
iefimerida.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν rapid test σήμερα, Σάββατο
Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 154 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022, για τη διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού. Αναλυτικά οι ώρες και τα σημεία: Δ. Σαλαμίνας, Δημαρχείο Σαλαμίνας, Αίθουσα Μπόγρη, 10:00-15:00 Δ. Σπάτων, παλιό Δημαρχείο Σπάτων, […]
www.makeleio.gr
Κώστας Λούζης: Ο αγρότης που μετέτρεψε την Καλαμάτα σε… γκαλερί
Γνωστός και ως «Skitsofrenis» αποτυπώνει στους τοίχους της πόλης της Πελοποννήσου τους πολύχρωμους και έντονους προβληματισμούς τους σχεδιάζοντας και γράφονταςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τρίτη δόση: Ποιοι θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι από 1η Φεβρουαρίου -Ποια προνόμια εμβολιασμένων «χάνουν»
Εκπνέει η προθεσμία για τους πολίτες που δεν έχουν λάβει ακόμα την τρίτη, αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Η “Ελπίδα” κατέφτασε! Χιόνια και κρύο σε όλη την Ελλάδα
Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές αρχικά της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Από τις βραδινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις θα έχουμε επίσης στα νησιά […]
www.makeleio.gr
Η Μόσχα καταδικάζει την ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας»
Η Μόσχα «συμμερίζεται» πλήρως «την ανησυχία» για τον μεγαλοϊδεατισμό ορισμένων στην Πρίστινα και στα Τίρανα και την πρόθεσή τους για τη δημιουργία...
www.zougla.gr
Το κυματιστό resort στην Επίδαυρο που κρύβεται σαν χαμαιλέοντας μέσα στη γη - To ερωτεύθηκε ο ξένος Τύπος
Το υπόσκαφο ξενοδοχείο στην Επίδαυρο θα είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σαν αρχαίο θέατρο σε μια πλαγιά, μισό μέσα στη γη και μισό στο φρύδι του γκρεμού.
iefimerida.gr
Δώρα Πασχαλίδου: Η τυφλή «Τζουντόκα» που διέπρεψε στους παραολυμπιακούς του Τόκιο σπουδάζει Νομική
Η Ελληνίδα παραολυμπιονίκης στο Judo ανοίγει την καρδιά της στο Newsbomb.gr και μιλάει για τους αγώνες της μέσα και έξω…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαγγέλης Κανάρης: Ο ξυλουργός από την Λήμνο που φτιάχνει μόδα… για γυναίκες
Οι ξύλινες τσάντες που έφτιαξε στο εργαστήριο του… φορέθηκαν πολύΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη: Στις 4 τα ξημερώματα η μάχη με την Πεγκούλα στην Μελβούρνη
Δεύτερο ματς στην Margaret Court Arena η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τζέσικα Πεγκούλα.
gazzetta.gr
Σίξερς - Κλίπερς: Ανατροπάρα από το -24 παρά την 40άρα Εμπίντ (vid)
Oι Κλίπερς επέστρεψαν από το -24 και πήραν μεγάλη νίκη με 102-101 επί των Σίξερς.
gazzetta.gr
«Χάρτινοι» ηγέτες: Από τον Πούτιν στο Μαδούρο, οι ήρωες κόμικ που τα βάζουν με τους...κακούς
Σούπερ ήρωες που...βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Χαρακτήρες καρτούν που «εξολοθρεύουν» τους εχθρούς και γίνονται όπλο προπαγάνδας, αλλά και αφορμή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απαγωγή στο Ντράφι: Σημάδια ότι ο επιχειρηματίας βρίσκεται στη ζωή
Μάχη με το χρόνο δίνουν αστυνομικοί, συγγενείς αλλά και ο ίδιος ο επιχειρηματίας που απήχθη από το Ντράφι πριν από…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πολιτιστική ατζέντα: Εκθέσεις, παραστάσεις και ταινίες για να δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο
Δέκα προτάσεις που θα βρεις στην ατζέντα μας για το Σαββατοκύριακο 22-23 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Nάγκετς - Γκρίζλις 118-122: Ο απίθανος Μοράντ έσβησε το triple double του Γιόκιτς (vid)
Οι Γκρίζλις νίκησαν με 122-118 και τους Νάγκετς, σε ένα ματς που Μοράντ και Γιόκιτς έκαναν... παπάδες.
1 h
gazzetta.gr
Γερμανία: Περισσότερα από 135.000 νέα περιστατικά Covid-19
Στα επιβεβαιωμένα περιστατικά του SARS-CoV-2 στη Γερμανία προστέθηκαν 135.461 τις προηγούμενες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο των μολύνσεων στις 8.596.007...
1 h
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε εξέλιξη είναι η πρώτη φάση της κακοκαιρίας «Ελπίς» όπως έχει ονμαστεί το κύμα κακοκαιρίας που από το…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Μάτζικ - Λέικερς 105-116: Η τριάδα ΛεΜπρόν-Καρμέλο-Ουέστμπρουκ είχε κέφια (vid)
Oι Λέικερς νίκησαν με 116-105 μέσα στο Ορλάντο, με την τριάδα ΛεΜπρόν-Καρμέλο-Ουέστμπρουκ να κάνει τη δουλειά.
1 h
gazzetta.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Σήμερα έχεις την τάση να πιέζεις κάποιες καταστάσεις ή να υποκύπτεις στις πιέσεις και να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αισθάνεσαι διχασμένη ανάμεσα ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Μπακς: «Σάρωσε» ο Αντετοκούνμπο με 30 πόντους - Σημαντική νίκη επί των Σικάγο Μπουλς
Ένας τρομερός Γιάννης Αντετοκούνμπο με 30 πόντους, πήρε από το «χέρι» τους Μιλγουόκι Μπακς, πετυχαίνοντας μεγάλη νίκη-«ανάσα» με 94-90 επί των Σικάγο Μπουλς...
1 h
www.zougla.gr
Τζανάκης στο Newsbomb.gr: Η Όμικρον κρύβει «άσους στο μανίκι» – Τι ανησυχεί τους ειδικούς
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης μίλησε στο Newsbomb.gr για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Υεμένη: Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία αρνείται πως έβαλε στο στόχαστρο τις φυλακές στη Σαάντα
Ως αναληθή χαρακτήρισε την πληροφορία πως έβαλε στο στόχαστρο κέντρο κράτησης στην επαρχία Σαάντα η στρατιωτική συμμαχία που διοικεί η Σαουδική Αραβία...
1 h
www.zougla.gr
Σπερς - Νετς 102-117: Τριπλός Χάρντεν και Ίρβινγκ οδηγούν το Μπρούκλιν (vid)
Οι Νετς επικράτησαν με 117-102 των Σπερς, αφού Χάρντεν και Ίρβινγκ έκαναν τη διαφορά.
1 h
gazzetta.gr
Δουλέμποροι «πολυτελείας» στην Αθήνα: Ο «ταμίας», οι «ταρίφες» και ο έγκλειστος
Μέσα σε ένα ψιλικατζίδικο στα Πατήσια συνελήφθη ένας από τους πρωταγωνιστές του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών που «ξηλώθηκε» από την…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αλλαγή στρατηγικής από τους Τούρκους: Γιατί μπαίνουν σφήνα στις ελληνικές συμμαχίες;
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι έμπειροι διπλωματικοί αναλυτές παρατηρούν μια στροφή στους τακτικούς ελιγμούς του Ταγίπ Ερντογάν τόσο στη Μέση…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Μπακς - Μπουλς 94-90: Ηγέτης Γιάννης, το... θρίλερ στο Μιλγουόκι (vid)
O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός σε άλλο ένα ματς με 30 πόντους και 12 ριμπάουντ και οι Μπακς νίκησαν 94-90 τους Μπουλς.
1 h
gazzetta.gr
Αλέξης Τσίπρας: Το μήνυμα στον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα
Αλέξης Τσίπρας: O αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε μετά από καιρό τη δυνατότητα να αναφερθεί διεξοδικά στα εθνικά θέματα, ενώπιον…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε στις ΗΠΑ για την «άνευ προηγουμένου» βοήθεια
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν...
2 h
www.zougla.gr
Βιασμός Θεσσαλονίκη: Κλειδί οι τοξικολογικές –Η κατάθεση του Μάνου Παπαδόπουλου για το μοιραίο βράδυ
«Η Γεωργία εμφανίστηκε με θάρρος μπροστά στην ανακρίτρια, επιβεβαιώνοντας όσα κτηνώδη βίωσε στη σουίτα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς» είπε ο…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Τριπλή έρευνα για την επίθεση χάκερ στη Βουλή - Τι αναζητούν οι Αρχές
Τριπλή έρευνα ανοίγει ύστερα από την επίθεση χάκερς στα e-mails της ΒουλήςΠερισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Χάλεπ – Κόβινιτς 2-0: Σιμόνα από τον παλιό καλό καιρό
Η Σιμόνα Χάλεπ κάνει το comeback της στην Μελβούρνη, κερδίζοντας άλλο ένα παιχνίδι χαρακτηριστικά εύκολα.
2 h
gazzetta.gr
Βιασμός από ιερέα: Πώς η ανήλικη έσπασε τη σιωπή της - Ο ρόλος μίας ταινίας
Πλύση εγκεφάλου επιχειρούσε να κάνει ο 37χρονος ιερέας στην ανήλικη που φέρεται να έπεσε στα δίχτυα του, σύμφωνα με την…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Περού: Συνεχίζεται ο καθαρισμός των ακτών από το πετρέλαιο
Η ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Repsol ανέφερε χθες Παρασκευή ότι συνεχίζεται η επιχείρηση καθαρισμού μετά τη διαρροή μεγάλης ποσότητας αργού...
2 h
www.zougla.gr