ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενίσχυση 5 εκατ. ευρώ για τις «Φυλές απειλούμενων αυτόχθονων ζώων»

ΟΠΕΚΕΠΕ | Αγρότες - Όλες οι ειδήσεις: Περίπου 5.000.000 ευρώ μοιράζονται οι δικαιούχοι παραγωγοί της δράσης «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». 

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ο διάσημος ηθοποιός που ξαναβρήκε τον εαυτό του χάρη στο καράτε
Και μαζί την χαμένη του φόρμα.Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Όλγα Κεφαλογιάννη - Μίνως Μάτσας: Η βόλτα με τα παιδιά τους στο κέντρο της Αθήνας
Τα casual look τους. 
5 m
www.protothema.gr
Formula 1: H AlphaTauri θα μας φέρει τον Άγιο Βαλεντίνο (vid)
H AlphaTauri έγινε ακόμα μια ομάδα που ανακοίνωσε τα σχέδιά της αναφορικά με την αποκάλυψη του μονοθεσίου της για το 2022.
8 m
gazzetta.gr
Πού σκαλώνει τελικά η μεταγραφή του Σεμέδο στην Πόρτο;
Λίγες ώρες έμειναν για να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Κι ένα από τα σίριαλ που είναι ανοιχτά είναι αυτό του Ρούμπεν Σεμέδο.
8 m
gazzetta.gr
Σοφία Καρβέλα: Η άγνωστη πληροφορία για τη ζωή της - Μέχρι και η Βίσση σχολίασε
Μαμά και κόρη δείχνουν πολύ «δεμένες».Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Tsitsipas storms into semi-finals after beating Sinner in straight sets
He will play against Medvedev in the semi-finals
8 m
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Ο Μπουχαλάκης εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος για Τούμπα, έρχονται Αγκιμπού Καμαρά και Κανέ
Ο Κρητικός χαφ όπως φαίνεται θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ενώ αναμένονται οι αφίξεις των Αγκιμπού Καμαρά και Κανέ.
8 m
gazzetta.gr
Η CSL προχωρά στην εξαγορά της Vifor Pharma
Η Vifor Pharma είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της νεφρολογίας.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» - Ελένη Γερασιμίδου: 18 ώρες χωρίς ρεύμα και εγκλωβισμένη στην Παλλήνη
Ελένη Γερασιμίδου: «Πήρα εκ μέρους όλης της οικογένειας γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα προβλήματα από τα προσωπικά. Αλλά δεν πειράζει βγήκε…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
ΕΛΠΕ: Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Μετρό: Άνοιξαν όλες οι στάσεις από και προς το Αεροδρόμιο – Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια
Άνοιξαν και λειτουργούν κανονικά όλες οι στάσεις της διαδρομής του Μετρό από και προς το αεροδρόμιο και οι συρμοί σταματούν κανονικά στους σταθμούς Κορωπί, Κάντζα και Παλλήνη, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Έτσι, λειτουργούν κανονικά και οι τρεις γραμμές του Μετρό, καθώς νωρίτερα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα «Ειρήνη – Κηφισιά» της Γραμμής 1 ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Άνοιξαν όλες οι στάσεις από και προς το Αεροδρόμιο – Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Εκλογές το συντομότερο δυνατόν πριν έρθουν και άλλα δεινά
Εκλογές ζήτησε για ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατηγορώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την διαχείριση της κακοκαιρίας.  «Ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από τρεις μέρες πρωτοφανούς παράλυσης του κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε σήμερα για να αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις δικές του πολιτικές ευθύνες», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,Αλέξης ... Περισσότερα To άρθρο Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Εκλογές το συντομότερο δυνατόν πριν έρθουν και άλλα δεινά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Περιζήτητος ο Χουάνκαρ στο εξωτερικό
Ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του τον Χουάνκαρ, αλλά ακόμη δεν έχει φθάσει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για την ανανέωση του συμβολαίου του και φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό ενόψει καλοκαιριού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής AS, ο πρώην παίκτης της Μάλαγα έχει ήδη αρκετές προτάσεις στα χέρια του, με ομάδες ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Περιζήτητος ο Χουάνκαρ στο εξωτερικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ν. Ανδρουλάκης: Μισή η «συγγνώμη» του κ. Μητσοτάκη και κατόπιν εορτής
Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταφέρθηκε, την Τετάρτη, εναντίον του πρωθυπουργού για τη σημερινή πρώτη τοποθέτησή του...
www.zougla.gr
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε για να αποποιηθεί τις ευθύνες του
Σφοδρή επίθεση, προσωπικά σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Energean: Τον Μάρτιο στο Ισραήλ η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθράκων
Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αναχωρήσει από το ναυπηγείο Admiralty της Σιγκαπούρης, η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθράκων Energean Power που...
www.zougla.gr
Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μετά από 3 μέρες για να αποποιηθεί των ευθυνών του
Νέο κάλεσμα για εκλογές - Τι δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση – Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
Κύπρος: Στην αστυνομία το email από τον Γκιώνη για το κύκλωμα μαστροπείας
Στις Κυπριακές Αρχές έφτασε γύρω στις 15:30 το mail για το κύκλωμα μαστροπείας – Ογκωδέστατο με φωτογραφίες και πολυσέλιδη ανάλυσηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προβλήματα στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας: Δεκάδες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ -Γέμισαν οι νεκροθάλαμοι
Λόγω της κακοκαιρίας, οι ασθενείς που διασωληνώθηκαν και έπρεπε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία που διέθεταν κλίνη ΜΕΘ δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν από τον χιονιά - Τα γραφεία τελετών δεν παραλαμβάνουν τους νεκρούς
www.protothema.gr
Ο Μουρίνιο γιόρτασε στη Ρώμη τα 59α γενέθλια του
Ο Ζοσέ Μουρίνιο γιόρτασε με τούρτα και σαμπάνιες τα γενέθλια του στο προπονητικό κέντρο της Ρόμα στην Ρώμη 
www.protothema.gr
Μητσοτάκης: Ποιες αλλαγές δρομολογεί ο Μητσοτάκης μετά την «συγγνώμη» για τη διαχείριση της χιονοθύελλας
Βασικό ζητούμενο για το κυβερνητικό επιτελείο θα αποτελέσει, κατά πληροφορίες, στο εξής ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός, με επίκεντρο τον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων
www.protothema.gr
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΥΛΛΗΠΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ – ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΥΡΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ
Το διαβάζουμε στο makeleio.gr. ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΔΥ: ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ ΜΕ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ! Λίγη υπομονή λοιπόν. Γιατί έχει φτάσει πράγματι η ώρα να τα τελικά χτυπήματα στην ομάδα των επίορκων της Ευελπίδων και της Λουκάρεως. Για να τελειώνουμε με τη σημερινή “Δικαιοσύνη” και […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Κλειστοί και αύριο οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στην Αθήνα
Τι αναφέρει ο δήμος Αθηναίων 
www.protothema.gr
Καραϊσκάκης - Ζάκυνθος 0-2: Πρώτη νίκη για την ουραγό του Νοτίου ομίλου
Η Ζάκυνθος πέρασε νικηφόρα με 0-2 από την έδρα του Καραϊσκάκη και σημείωσε την πρώτη της νίκη στον Νότιο όμιλο της Super League 2 μετά από 13 ματς.
gazzetta.gr
Πατούλης: Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής
Σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων σε σημαντικούς οδικούς κόμβους...
www.zougla.gr
Καραμανλής: Πάνω από 710 λεωφορεία στους δρόμους – Πρώτα η ασφάλεια των επιβατών
Η αποζημίωση για την Αττική Οδό θα δοθεί άμεσα και σε 25 μέρες το πόρισμα για επιπλέον κυρώσεις.
www.protothema.gr
Φωτιά στα διυλιστήρια της Ελευσίνας
Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε στα διυλιστήρια στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο για το ενδεχόμενο έκρηξης. Η Πυροσβεστική έχει στείλει δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες. Σε ανάρτησή του ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Η πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε […]
www.makeleio.gr
80χρονη ξέσπασε σε κλάματα στο Πρωινό: «Είμαστε 36 ώρες χωρίς ρεύμα αποκλεισμένοι, κρυώνω»
Δραματική έκκληση έκανε μια 80χρονη γυναίκα που μένει στο Ντράφι Αττικής, όπου για 36 ώρες είναι χωρίς ρεύμα και είναι αποκλεισμένοι εξαιτίας της κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Κρήτη: Πέθανε από κορωνοϊό 63χρονος αρνητής, είχε προσπαθήσει να φύγει από το νοσοκομείο
Εισήχθη πριν από 20 μέρες σε κλινική Covid στα Χανιά - Γιατροί και νοσηλευτές τον κυνηγούσαν για να μην φύγει, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη
www.protothema.gr
Η CSL προχωρά στην εξαγορά της Vifor Pharma ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα της νεφρολογίας
Η CSL Limited, μητρική εταιρεία της CSL Behring, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει τη Vifor...
www.zougla.gr
Αττική Οδός: Οδηγός που εγκλωβίστηκε στα χιόνια διηγείται στο iefimerida.gr -«Ρώτησα στα διόδια και μου είπαν περάστε»
Οδηγώντας το 4Χ4 αυτοκίνητό του και με αλυσίδες στο πορτ μπαγκάζ , ο κ. Γιώργος διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική εταιρία, πέρασε στις 11 το πρωί της Δευτέρας τα διόδια της Αττικής οδού στο Κορωπί με κατεύθυνση την Περιφερειακή Υμηττού.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Ανατροπή με Ζάχαβι - Η «ερυθρόλευκη» πρόταση και η επιθυμία του (photos)
Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα παρουσιάζονται στην υπόθεση του Εράν Ζάχαβι για τους «ερυθρόλευκους».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η αλλαγή που χρειάζεται είναι στη νοοτροπία κράτους και πολιτών
Η κακοκαιρία Ελπίδα ανέδειξε για άλλη μια φορά τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ενεργειακή κρίση: Nέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, ανησυχία λόγω Ουκρανίας
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν στη κόψη του ξυραφιού λόγω των περιορισμένων ροών από τη Ρωσία και της γεωπολιτικής κρίσης στα σύνορα της Ουκρανίας - Η απειλή της Μόσχας να κλείσει την «κάνουλα»
www.protothema.gr
Νεκρός ο γιος του ηθοποιού Μάικλ Μάντσεν, Χάντσον
Ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν επιβεβαίωσε ότι ο γιος του, Χάντσον Λι Μάντσεν πέθανε σε ηλικία...
www.zougla.gr
Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον δήμο Αθηναίων και την Πέμπτη – «Προτεραιότητα η ασφάλεια»
Κλειστοί θα παραμείνουν και την Πέμπτη (27.01.2022) οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία Ελπίδα. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων την Τετάρτη (26.01.2022), «με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων και των εργαζομένων και λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στην πόλη, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον δήμο Αθηναίων και την Πέμπτη – «Προτεραιότητα η ασφάλεια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
6 όμορφα νεόδμητα ακίνητα στους Αμπελόκηπους, προς πώληση -Από 62 έως 143 τμ.
Το χαρτοφυλάκιο της Prosperty εξασφάλισε 5 διαμερίσματα και 1 μεζονέτα στο πιο ήσυχο κομμάτι μιας ιστορικής συνοικίας της Αθήνας
www.protothema.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να στείλει γραπτώς τις προτάσεις στη Ρωσία
Υπάρχει ακόμη «διπλωματική διέξοδος» επισημαίνει η εκπρόσωπος της Συμμαχίας – Καλεί τη Ρωσία να αποκλιμακώσει και να δεσμευτεί με καλή πίστη στις συνομιλίες
www.protothema.gr
Super League 2: Αναβολή και στο Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Βόλου
Ο παγετός στον αγωνιστικό χώρο δεν επέτρεψε στο να γίνει το ντέρμπι του Βόλου στη 2η κατηγορία και έτσι υπήρξε άλλη μία αναβολή.
gazzetta.gr
Κόμπι Μπράιαντ: Η «μπασκετική» ζωή που δεν... έζησε
Ο Αντώνης Καλκαβούρας αποδίδει τον δικό του φόρο τιμής στον αδικοχαμένο “Black Mamba” και «παρεισφρύοντας» στα ενδότερα της οικογένειάς του, επιχειρεί να αναδείξει την ολοκληρωτική αφοσίωση του στην επιθυμία της κόρης του Τζιτζι να συνεχίζει την μπασκετική του κληρονομιά.
gazzetta.gr
Τεράστιο πανό για τη Γεωργία Μπίκα απέναντι από το «Αχίλλειον» (vid)
«Η αχίλλειος πτέρνα σε κάθε Έλληνα λεβέντη βιαστή είναι γυναίκα που αντιστέκεται, Γεωργία είμαστε μαζί σου» γράφει το πανό το οποίο υπογράφει η αντιεξουσιαστική κίνηση Θεσσαλονίκης.
gazzetta.gr
«Η Δημοκρατία του Μπακλαβά»: Η επιτυχημένη παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών ανεβαίνει στο Αμφι - θέατρο
Με πρωταγωνιστές ένα ελληνοτουρκικό ζευγάρι
www.protothema.gr
Χαμηλότερα και σήμερα το ευρώ
Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,1280 δολάρια...
www.zougla.gr
Πρώτη γεύση από το εσωτερικό του νέου Renault Austral (pics)
Tο Renault Austral είναι το νέο κόμπακτ SUV των Γάλλων που έρχεται να αντικαταστήσει το Kadjar. Πρόσφατα ο κατασκευαστής δημοσίευσε μια εικόνα που μας δίνει μια πρώτη γεύση από το εσωτερικό του, στο οποίο ξεχωρίζουν οι δύο οθόνες στο ταμπλό με διαφορετικό μέγεθος μεταξύ τους. Κάτι που συναντάμε και στο νέο Megane E-Tech. Όπως το ... Περισσότερα To άρθρο Πρώτη γεύση από το εσωτερικό του νέου Renault Austral (pics) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρίνα Λαμπροπούλου και Δόμνα Μιχαηλίδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, και η όμορφη και ταλαντούχα χορεύτρια Μαρίνα Λαμπροπούλου αποκαλύπτονται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Απόψε στις 23:45,  ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. Το νεότερο στέλεχος της Κυβέρνησης περιγράφει πώς από καθηγήτρια του Cambridge έγινε συνεργάτιδα του Πρωθυπουργού και ... Περισσότερα To άρθρο Μαρίνα Λαμπροπούλου και Δόμνα Μιχαηλίδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Αδιανόητο video - Σέρνουν φέρετρο στα χιόνια στου Ζωγράφου
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας παραμένει αποκλεισμένο και οι κάτοικοι δεν έχουν επιλογή από το να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Μάλια Ομπάμα εγκατέλειψε το πατρικό της και απέκτησε... κακές συνήθειες
Η μεγαλύτερη κόρη του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα απολαμβάνει την ελευθερία της στο έπακρον, καπνίζει, δοκιμάζει κάνναβη και αδιαφορεί για τα δημοσιεύματα
www.protothema.gr