Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Κατά της χρήσης πλάσματος για τη θεραπεία της Covid-19

Παρά τις προσδοκίες, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν προσφέρει κάτι στον ασθενή
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αλλά και νόστιμο λουκάνικο στον κόσμο
Αποτελεί έδεσμα για όσους γνωρίζουν από ethnic κουζίνα.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Σουηδία: Σύσταση κατά του εμβολιασμού παιδιών 5 ως 11 ετών – Ποιο το σκεπτικό
Η Σουηδία αποφάσισε να μην συστήσει τον εμβολιασμό κατά του νέου κορονοϊού για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Υγείας, υποστηρίζοντας ότι τα οφέλη δεν υπερτερούν των κινδύνων. «Με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα, με χαμηλό κίνδυνο για σοβαρή ασθένεια για τα παιδιά, δεν βλέπουμε κανένα σαφές όφελος για τον εμβολιασμό τους», δήλωσε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Σουηδία: Σύσταση κατά του εμβολιασμού παιδιών 5 ως 11 ετών – Ποιο το σκεπτικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Θετικός και ο Μάριος Θεμιστοκλέους - «Τριπλά εμβολιασμένος, τηρούμε τα πρωτόκολλα»
Κορονοϊός: Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε πως είναι θετικός.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Κλειδί» οι τοξικολογικές εξετάσεις της Γεωργίας
Υψίστης σημασίας είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη η Γεωργία Μπίκα και έντονο το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμά τους...
www.zougla.gr
Παγκράτι: Βρέθηκε η αιτία διαρροής φυσικού αερίου -Συνεργεία της ΔΕΠΑ στο σημείο, δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι εργασίες των συνεργείων της ΔΕΠΑ, για την επιδιόρθωση του αγωγό φυσικού αερίου, απ' όπου προήλθε η διαρροή, στην συμβολή των οδών Αινείου και Πύρρου, στο Παγκράτι, λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι.
iefimerida.gr
O Γιάννης Τσιμιτσέλης εξομολογείται: «Με πληγώνει που είμαι πατέρας του Σαββατοκύριακου»
Καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτός και ο Άλλος» ήταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης...
www.zougla.gr
Χαλάρωση μέτρων: Ανακοινώσεις Πλεύρη στις 17:30
Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σήμερα στις 17.30 θα κάνει ανακοινώσεις για τα μέτρα της πανδημίας στο Υπουργείο Υγείας.  Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι ειδικοί εισγήθηκαν την απευλευθέρωση του ωραρίου αλλά και της μουσικής στην εστίαση.  Επίσης, αυξάνεται η πληρότητα στα γήπεδα στο 50%.   To άρθρο Χαλάρωση μέτρων: Ανακοινώσεις Πλεύρη στις 17:30 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κατέρρευσε από το χιόνι η οροφή του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΪΣ
Απίστευτη καταστροφή σημειώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο ΔΑΪΣ, αφού από το βάρος του χιονιού που έπεσε στην Αττική τις τελευταίες ημέρες, η οροφή δεν άντεξε και κατέρρευσε, με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες. Μεγάλες ζημιές υπέστη το γήπεδο ΔΑΪΣ, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων οι ομάδες μπάσκετ, χάντμπολ και FUTSAL του Δούκα, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως ... Περισσότερα To άρθρο Κατέρρευσε από το χιόνι η οροφή του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΪΣ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κιμ Καρντάσιαν: Στα 3,2 δισ. δολάρια εκτοξεύθηκε η αποτίμηση της εταιρείας εσωρούχων Skims
Στα 3,2 δισ. δολάρια αποτιμάται πλέον η αξία της εταιρείας Shapewear Skims, ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η διάσημη Αμερικανίδα τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόταση μομφής: Πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση στη Βουλή
Πρόταση μομφής: Την εκτίμηση ότι η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20.00 το βράδυ της Κυριακής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον γ' κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας
ΟΑΕΔ: Τη Δευτέρα (31/1) ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δυναμική ανάκαμψη στη Wall Street με ώθηση από την αμερικανική οικονομία
Ανοδικά κινούνται οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Wall Street, τη στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν το επόμενο διάστημα με αγωνία νέα στοιχεία από τη...
www.zougla.gr
Λύματα – Θεσσαλονίκη: Σταθερά υψηλό το ιικό φορτίο – Εκτιμήσεις για 42.000 κρούσματα στην πόλη
Σταθεροποιητική παραμένει η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Θεσσαλονίκης στις πιο πρόσφατες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ... Περισσότερα To άρθρο Λύματα – Θεσσαλονίκη: Σταθερά υψηλό το ιικό φορτίο – Εκτιμήσεις για 42.000 κρούσματα στην πόλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επιτροπή των Ειδικών και άρση μέτρων: Επιστρέφει η μουσική – Ελεύθερο το ωράριο σε εστίαση διασκέδαση
Άρση μέτρων εισηγήθηκε η Επιτροπή των Ειδικών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ειδικοί εισηγήθηκαν επιστροφή ης μουσικής και ελεύθερο ωράριο σε εστίαση και διασκέδαση. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου είχε εισηγηθεί την παράταση των μέτρων όπως απαγόρευση μουσικής στους χώρους διασκέδασης, μόνο καθήμενοι έως έξι άτομα ανά τραπέζι και περιορισμός ωραρίου έως τις 00:00, […]
www.makeleio.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου
Στις επόμενες ψηφοφορίες απαιτείται απλή πλειοψηφία 50% + 1 ψήφο – Αναζητείται συμβιβασμός μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων
www.protothema.gr
Έκτακτες ανακοινώσεις Πλεύρη στις 17:30 -Πάμε για χαλάρωση των μέτρων
Σε έκτακτη ενημέρωση για τα μέτρα θα προχωρήσει ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης στις 17:30.
iefimerida.gr
Τυνησία: Έξι μετανάστες νεκροί και 30 αγνοούμενοι σε ναυάγιο
Έξι μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν παράνομα στην Ευρώπη πνίγηκαν σήμερα και άλλοι 30 αγνοούνται μετά τη βύθιση μιας αυτοσχέδιας...
www.zougla.gr
Απίστευτη καταγγελία: Απείλησαν ποδοσφαιριστές με σουγιάδες στην ΕΠΣ Αθηνών
Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι άνθρωποι του Μικρασιατικού, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Α.Ο. Κηπούπολης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Κώστας Νικούλι μιλά για τον τηλεοπτικό «Πετρή» και την καταγωγή του
Ο αγαπητός ηθοποιός ανέφερε και τους λόγους που δεν θέλει να αλλάξει το επίθετό του, ενώ δηλώνει χαρούμενος από την αγάπη του κόσμου
www.protothema.gr
Οι αποκαλύψεις της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ για την γνωριμία της με τον Κριστιάνο και τις βόλτες με την Bugatti
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ  αποκαλύπτει μέσω του Netflix την γνωριμία της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτά που την εντυπωσίασαν στον διάσημο ποδοσφαιριστή
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλαμαριά
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 σε περίπτερο στην οδό Σωκράτους, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο δράστης απείλησε με όπλο τον εργαζόμενο και στη συνέβη απέσπασε άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο ο δράστης το είχε βάλει στα πόδια. Οι αρχές ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλαμαριά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Νταλακούρας στο zougla.gr: «Μπορεί να πετύχει και περισσότερα ο Παναιτωλικός»
Ο Παναιτωλικός την περασμένη εβδομάδα εξέπληξε το φίλαθλο κοινό με τρία αποτελέσματα-«βόμβες» σε επτά μέρες...
www.zougla.gr
Ιταλία: Άκαρπη η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας
Άκαρπη ήταν και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία. Οι αποχές έφτασαν τις 441 και οι λευκές ψήφοι τις 261...
www.zougla.gr
Οι ONIRAMA για μία βραδιά στη Λυρική παρέα με όλους τους διάσημους φίλους τους
Οι ONIRAMA καλούν τους φίλους τους σε μία συναυλία στην Εναλλακτική σκηνή της Λυρικής.
iefimerida.gr
Τραμ: Ως τις 10 το βράδυ τα δρομολόγια σήμερα και αύριο
Έκτακτες εργασίες της ΕΥΔΑΠ πλησίον της στάσης «Ζέφυρος», οδηγούν τους συρμούς σε απόσυρση νωρίτερα από το προγραμματισμένο
www.protothema.gr
Άρης: Συνεχίζει με Μάντζιο εκτός απροόπτου…
Άρης: Με τον Άκη Μάντζιο θα πορευτεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή τη στιγμή δε φαίνεται να υπάρχει σκέψη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι ιστορίες για τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του Σταμάτη Κραουνάκη στο Mega Stories
Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, στις 23:50, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Σήλια Κριθαριώτη: Η νέα συλλογή υψηλής ραπτικής που μάγεψε το Παρίσι -Το λαμπερό, εντυπωσιακό show [εικόνες]
Η πόλη του φωτός τις τελευταίες μέρες ζει και πάλι το όνειρο.
iefimerida.gr
Ελένη Μενεγάκη: «Τα έχασε» με την παιδική φώτο του Μάκη της – Είναι αγνώριστος!
Αποκαλυπτική η Ελένη Μενεγάκη για τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο on air!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλέξης Ράπανος: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός της Πυροσβεστικής -Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Ο Αλέξης Ράπανος είναι ο νέος αρχηγός της Πυροσβεστικής.
iefimerida.gr
Ήταν να μην πάρουν φόρα! Ανακάλυψαν νέο κορωνοϊό Κινέζοι ερευνητές από την Γουχάν
Tην ώρα που η ανθρωπότητα παλεύει ακόμη με τον SARS-CoV-2 Kινέζοι επιστήμονες από την Γουχάν ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική ένας νέος κορωνοϊός, ο NeoCov. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια προδημοσίευση σχετικής μελέτης που δημοσιεύεται στο bioRxiv, «οι περιπτώσεις εξάπλωσης αυτής της ομάδας ιών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, δεδομένης της πιθανότητας εμφάνισης και μετάδοσης […]
www.makeleio.gr
Διακοπή δρομολογίων του τραμ σήμερα κα αύριο από τις 22:00 λόγω έκτακτων εργασιών ΕΥΔΑΠ
Δεν θα διεξάγονται σήμερα και αύριο (Πέμπτη 27-01 και Παρασκευή 28-01) τα δρομολόγια του τραμ από τις 10:00 το βράδυ έως τη λήξη της λειτουργίας, λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ. Οι εργασίες αφορούν σε αγωγό που διαπερνά τον τροχιόδρομο πλησίον της στάσης «Ζέφυρος». Θα προηγηθεί σταδιακή απόσυρση των συρμών από το δίκτυο.
www.makeleio.gr
EMA: Ενέκρινε το χάπι της Pfizer για χρήση υπό όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στην υπό όρους έγκριση του αντιικού χαπιού Covid-19 της Pfizer προχώρησε σήμερα Πέμπτη η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
www.zougla.gr
The Russia-Ukraine Military Imbalance (infographic)
Tensions between NATO and Russia are still high
www.protothema.gr
Δοκιμές αξιολόγησης για την αυτόνομη οδήγηση
Η υπηρεσία ασφαλείας των αυτοκινητόδρομων των ΗΠΑ είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα πρωτόκολλο δοκιμών αξιολόγησης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.
www.protothema.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 27/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 27/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Δεν ξεχνάμε», το μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη για τα θύματα του Ολοκαυτώματος
«Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος ας γίνει ο φάρος που θα δείχνει τον δρόμο της καθημερινής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η απάντηση της Abacus στον ΣΥΡΙΖΑ για το γκάλοπ στον Alpha: Οι ατεκμηρίωτες αντιδράσεις δεν προωθούν την δημοκρατία
Δίνει στη δημοσιότητα τις ταυτότητες των δύο διαφορετικών ερευνών - Η μέτρηση που αφορούσε την διαχείριση της κακοκαιρίας έγινε σε μικρό δείγμα 303 νοικοκυριών  λόγω έλλειψης χρόνου, ενώ εκείνη που αφορούσε τις πολιτικές εξελίξεις πραγματοποιήθηκε νωρίτερα  σε τυπικό δείγμα 1012 ατόμων
www.protothema.gr
Εξιτήριο για τη μαμά που γέννησε πρόωρα στην Αττική Οδό: «Έχω απογοητευτεί τόσο πολύ από το κράτος»
«Θα το πάρω μαζί μου το μωρό μου, μου το επέτρεψαν οι γιατροί. Ευτυχώς είναι καλά», είπε η νεαρή μητέρα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Γλυφάδας: Αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων
Σε αποζημιώσεις προς τους οδηγούς των οποίων τα οχήματα «χτυπήθηκαν» από πτώσεις δέντρων προχωρά ο Δήμος Γλυφάδας.
iefimerida.gr
Αναδρομικά συντάξεων: Πότε θα γίνουν οι νέες πληρωμές, όλες οι εξελίξεις
Συντάξεις: Τα αναδρομικά του 2022 και τα σενάρια πληρωμών - Εντός του έτους αναμένεται και η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα από τις μνημονιακές περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις 
www.protothema.gr
ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση για τη Βιολογική Γεωργία – Από 16/2 έως τις 16/3 οι αιτήσεις
Από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020) καθώς...
www.zougla.gr
Ρωσία: Επιμένει η Μόσχα - «Απαράδεκτη» ακόμα και η σκέψη πολέμου με την Ουκρανία
«Έχουμε ήδη επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα μας δεν προτίθεται να επιτεθεί σε κανέναν» είπε εκπρόσωπος του  ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών - Οι στρατιωτικές εντάσεις θα μειωθούν εάν το ΝΑΤΟ αποσύρει τις δυνάμεις του από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, πρόσθεσε
www.protothema.gr
Τραμ: Διακοπή δρομολογίων σήμερα και αύριο από τις 22:00 λόγω έκτακτων εργασιών ΕΥΔΑΠ
Διακοπή στα βραδινά δρομολόγια των τραμ λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
iefimerida.gr
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω
Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ... Περισσότερα To άρθρο ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης: Δικαιώθηκε στο CAS o Παλαθουέλος - Οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να του καταβάλουν 100.000 ευρώ
Σαν να μην έφτανε στον Άρη ο αποκλεισμός από το θεσμό του Κυπέλλου - και μάλιστα με δραματικό τρόπο...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Σταθερά υψηλό το ιικό φορτίο στα λύματα – Περίπου 42.000 φορείς του κορωνοϊού στην πόλη
Τι δείχνει η έρευνα του ΑΠΘ για τη συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης – Υπολογίζεται ότι από τους φορείς του ιού, οι 11.000 έχουν μολυνθεί από το στέλεχος Δέλτα και οι 31.000 από την Omicron
www.protothema.gr