Πουλήθηκε το σπίτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Γλυφάδα

Την απόφαση για την πώληση του σπιτιού της οικογένειας Μητσοτάκη στη Γλυφάδα πήραν τα τέσσερα παιδιά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Εκλογές το συντομότερο δυνατόν πριν έρθουν και άλλα δεινά
Εκλογές ζήτησε για ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατηγορώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την διαχείριση της κακοκαιρίας.  «Ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από τρεις μέρες πρωτοφανούς παράλυσης του κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε σήμερα για να αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις δικές του πολιτικές ευθύνες», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,Αλέξης ... Περισσότερα To άρθρο Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Εκλογές το συντομότερο δυνατόν πριν έρθουν και άλλα δεινά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Περιζήτητος ο Χουάνκαρ στο εξωτερικό
Ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του τον Χουάνκαρ, αλλά ακόμη δεν έχει φθάσει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για την ανανέωση του συμβολαίου του και φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό ενόψει καλοκαιριού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής AS, ο πρώην παίκτης της Μάλαγα έχει ήδη αρκετές προτάσεις στα χέρια του, με ομάδες ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Περιζήτητος ο Χουάνκαρ στο εξωτερικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Ν. Ανδρουλάκης: Μισή η «συγγνώμη» του κ. Μητσοτάκη και κατόπιν εορτής
Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταφέρθηκε, την Τετάρτη, εναντίον του πρωθυπουργού για τη σημερινή πρώτη τοποθέτησή του...
5 m
www.zougla.gr
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε για να αποποιηθεί τις ευθύνες του
Σφοδρή επίθεση, προσωπικά σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Energean: Τον Μάρτιο στο Ισραήλ η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθράκων
Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αναχωρήσει από το ναυπηγείο Admiralty της Σιγκαπούρης, η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθράκων Energean Power που...
6 m
www.zougla.gr
Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μετά από 3 μέρες για να αποποιηθεί των ευθυνών του
Νέο κάλεσμα για εκλογές - Τι δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση – Δείτε βίντεο
6 m
www.protothema.gr
Κύπρος: Στην αστυνομία το email από τον Γκιώνη για το κύκλωμα μαστροπείας
Στις Κυπριακές Αρχές έφτασε γύρω στις 15:30 το mail για το κύκλωμα μαστροπείας – Ογκωδέστατο με φωτογραφίες και πολυσέλιδη ανάλυσηΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Προβλήματα στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας: Δεκάδες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ -Γέμισαν οι νεκροθάλαμοι
Λόγω της κακοκαιρίας, οι ασθενείς που διασωληνώθηκαν και έπρεπε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία που διέθεταν κλίνη ΜΕΘ δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν από τον χιονιά - Τα γραφεία τελετών δεν παραλαμβάνουν τους νεκρούς
6 m
www.protothema.gr
Ο Μουρίνιο γιόρτασε στη Ρώμη τα 59α γενέθλια του
Ο Ζοσέ Μουρίνιο γιόρτασε με τούρτα και σαμπάνιες τα γενέθλια του στο προπονητικό κέντρο της Ρόμα στην Ρώμη 
7 m
www.protothema.gr
Μητσοτάκης: Ποιες αλλαγές δρομολογεί ο Μητσοτάκης μετά την «συγγνώμη» για τη διαχείριση της χιονοθύελλας
Βασικό ζητούμενο για το κυβερνητικό επιτελείο θα αποτελέσει, κατά πληροφορίες, στο εξής ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός, με επίκεντρο τον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων
7 m
www.protothema.gr
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΥΛΛΗΠΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ – ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΥΡΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ
Το διαβάζουμε στο makeleio.gr. ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΔΥ: ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ ΜΕ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ! Λίγη υπομονή λοιπόν. Γιατί έχει φτάσει πράγματι η ώρα να τα τελικά χτυπήματα στην ομάδα των επίορκων της Ευελπίδων και της Λουκάρεως. Για να τελειώνουμε με τη σημερινή “Δικαιοσύνη” και […]
7 m
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Κλειστοί και αύριο οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στην Αθήνα
Τι αναφέρει ο δήμος Αθηναίων 
8 m
www.protothema.gr
Πατούλης: Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής
Σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων σε σημαντικούς οδικούς κόμβους...
8 m
www.zougla.gr
Καραμανλής: Πάνω από 710 λεωφορεία στους δρόμους – Πρώτα η ασφάλεια των επιβατών
Η αποζημίωση για την Αττική Οδό θα δοθεί άμεσα και σε 25 μέρες το πόρισμα για επιπλέον κυρώσεις.
9 m
www.protothema.gr
Φωτιά στα διυλιστήρια της Ελευσίνας
Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε στα διυλιστήρια στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο για το ενδεχόμενο έκρηξης. Η Πυροσβεστική έχει στείλει δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες. Σε ανάρτησή του ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Η πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε […]
www.makeleio.gr
80χρονη ξέσπασε σε κλάματα στο Πρωινό: «Είμαστε 36 ώρες χωρίς ρεύμα αποκλεισμένοι, κρυώνω»
Δραματική έκκληση έκανε μια 80χρονη γυναίκα που μένει στο Ντράφι Αττικής, όπου για 36 ώρες είναι χωρίς ρεύμα και είναι αποκλεισμένοι εξαιτίας της κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Κρήτη: Πέθανε από κορωνοϊό 63χρονος αρνητής, είχε προσπαθήσει να φύγει από το νοσοκομείο
Εισήχθη πριν από 20 μέρες σε κλινική Covid στα Χανιά - Γιατροί και νοσηλευτές τον κυνηγούσαν για να μην φύγει, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη
www.protothema.gr
Η CSL προχωρά στην εξαγορά της Vifor Pharma ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα της νεφρολογίας
Η CSL Limited, μητρική εταιρεία της CSL Behring, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει τη Vifor...
www.zougla.gr
Αττική Οδός: Οδηγός που εγκλωβίστηκε στα χιόνια διηγείται στο iefimerida.gr -«Ρώτησα στα διόδια και μου είπαν περάστε»
Οδηγώντας το 4Χ4 αυτοκίνητό του και με αλυσίδες στο πορτ μπαγκάζ , ο κ. Γιώργος διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική εταιρία, πέρασε στις 11 το πρωί της Δευτέρας τα διόδια της Αττικής οδού στο Κορωπί με κατεύθυνση την Περιφερειακή Υμηττού.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Ανατροπή με Ζάχαβι - Η «ερυθρόλευκη» πρόταση και η επιθυμία του (photos)
Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα παρουσιάζονται στην υπόθεση του Εράν Ζάχαβι για τους «ερυθρόλευκους».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η αλλαγή που χρειάζεται είναι στη νοοτροπία κράτους και πολιτών
Η κακοκαιρία Ελπίδα ανέδειξε για άλλη μια φορά τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ενεργειακή κρίση: Nέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, ανησυχία λόγω Ουκρανίας
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν στη κόψη του ξυραφιού λόγω των περιορισμένων ροών από τη Ρωσία και της γεωπολιτικής κρίσης στα σύνορα της Ουκρανίας - Η απειλή της Μόσχας να κλείσει την «κάνουλα»
www.protothema.gr
Νεκρός ο γιος του ηθοποιού Μάικλ Μάντσεν, Χάντσον
Ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν επιβεβαίωσε ότι ο γιος του, Χάντσον Λι Μάντσεν πέθανε σε ηλικία...
www.zougla.gr
Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον δήμο Αθηναίων και την Πέμπτη – «Προτεραιότητα η ασφάλεια»
Κλειστοί θα παραμείνουν και την Πέμπτη (27.01.2022) οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία Ελπίδα. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων την Τετάρτη (26.01.2022), «με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων και των εργαζομένων και λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στην πόλη, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον δήμο Αθηναίων και την Πέμπτη – «Προτεραιότητα η ασφάλεια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
6 όμορφα νεόδμητα ακίνητα στους Αμπελόκηπους, προς πώληση -Από 62 έως 143 τμ.
Το χαρτοφυλάκιο της Prosperty εξασφάλισε 5 διαμερίσματα και 1 μεζονέτα στο πιο ήσυχο κομμάτι μιας ιστορικής συνοικίας της Αθήνας
www.protothema.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να στείλει γραπτώς τις προτάσεις στη Ρωσία
Υπάρχει ακόμη «διπλωματική διέξοδος» επισημαίνει η εκπρόσωπος της Συμμαχίας – Καλεί τη Ρωσία να αποκλιμακώσει και να δεσμευτεί με καλή πίστη στις συνομιλίες
www.protothema.gr
«Η Δημοκρατία του Μπακλαβά»: Η επιτυχημένη παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών ανεβαίνει στο Αμφι - θέατρο
Με πρωταγωνιστές ένα ελληνοτουρκικό ζευγάρι
www.protothema.gr
Χαμηλότερα και σήμερα το ευρώ
Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,1280 δολάρια...
www.zougla.gr
Πρώτη γεύση από το εσωτερικό του νέου Renault Austral (pics)
Tο Renault Austral είναι το νέο κόμπακτ SUV των Γάλλων που έρχεται να αντικαταστήσει το Kadjar. Πρόσφατα ο κατασκευαστής δημοσίευσε μια εικόνα που μας δίνει μια πρώτη γεύση από το εσωτερικό του, στο οποίο ξεχωρίζουν οι δύο οθόνες στο ταμπλό με διαφορετικό μέγεθος μεταξύ τους. Κάτι που συναντάμε και στο νέο Megane E-Tech. Όπως το ... Περισσότερα To άρθρο Πρώτη γεύση από το εσωτερικό του νέου Renault Austral (pics) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρίνα Λαμπροπούλου και Δόμνα Μιχαηλίδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, και η όμορφη και ταλαντούχα χορεύτρια Μαρίνα Λαμπροπούλου αποκαλύπτονται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Απόψε στις 23:45,  ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. Το νεότερο στέλεχος της Κυβέρνησης περιγράφει πώς από καθηγήτρια του Cambridge έγινε συνεργάτιδα του Πρωθυπουργού και ... Περισσότερα To άρθρο Μαρίνα Λαμπροπούλου και Δόμνα Μιχαηλίδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Αδιανόητο video - Σέρνουν φέρετρο στα χιόνια στου Ζωγράφου
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας παραμένει αποκλεισμένο και οι κάτοικοι δεν έχουν επιλογή από το να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Μάλια Ομπάμα εγκατέλειψε το πατρικό της και απέκτησε... κακές συνήθειες
Η μεγαλύτερη κόρη του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα απολαμβάνει την ελευθερία της στο έπακρον, καπνίζει, δοκιμάζει κάνναβη και αδιαφορεί για τα δημοσιεύματα
www.protothema.gr
Σασμός: Ο Αστέρης καίει το γράμμα της μάνας του!Τι γράφει η Καλλιόπη και δεν πρέπει να το δει κανείς
  Σασμός: Ο Αστέρης καεί το γράμμα της μάνας του! Τι γράφει η Καλλιόπη και δεν πρέπει να το μάθει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάτρα: Λήστεψαν ηλικιωμένο στο σπίτι του και πριν φύγουν, του άφησαν 5 ευρώ... για να πάρει γάλα
Οι δράστες ζήτησαν απο τον 98χρονο να τους ανοίξει την κεντρική πόρτα και αφού του άφησαν τα 5 ευρώ, έφυγαν σαν κύριοι
www.protothema.gr
Το ΝΑΤΟ θα στείλει «γραπτώς» τις προτάσεις του στη Ρωσία
Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να στείλει τη «γραπτή» απάντησή του στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα. Αυτό ανακoίνωσε, μέσω του Twitter η εκπρόσωπος...
www.zougla.gr
Για να μην ξεχνιόμαστε! Κανονικά από αύριο οι εμβολιασμοί
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη 27/1, οι εμβολιασμοί των ενηλίκων και των παιδιών άνω των 12 όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Όσοι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να επαναπρογραμματίσουν άμεσα τον εμβολιασμό τους, καθώς […]
www.makeleio.gr
Οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρουν πολίτες στην Αττική Οδό για να πάρουν τα ΙΧ τους -ΜΑΤ φτυαρίζουν χιόνια [βίντεο]
Και η αστυνομία, εκτός από την Πολιτική Προστασία, θα μεταφέρει πολίτες στην Αττική Οδό προκειμένου να πάρουν τα αυτοκίνητά τους.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανίλ Μεντβέντεφ την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του Australian Open
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έμεινε “ζωντανός” μετά από συγκλονιστική “μάχη” σχεδόν πέντε ωρών στα προημιτελικά και έτσι θα βρεθεί στο “δρόμο” του Στέφανου Τσιτσιπά, για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Australian Open. Οι δύο κορυφαίοι του ταμπλό στη Μελβούρνη (Νο1 ο Ρώσος και Νο2 ο Έλληνας) θα “διασταυρώσουν” τα… ξίφη τους στην Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανίλ Μεντβέντεφ την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανίλ Μεντβέντεφ την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του Asutralian Open
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έμεινε “ζωντανός” μετά από συγκλονιστική “μάχη” σχεδόν πέντε ωρών στα προημιτελικά και έτσι θα βρεθεί στο “δρόμο” του Στέφανου Τσιτσιπά, για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Australian Open. Οι δύο κορυφαίοι του ταμπλό στη Μελβούρνη (Νο1 ο Ρώσος και Νο2 ο Έλληνας) θα “διασταυρώσουν” τα… ξίφη τους στην Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανίλ Μεντβέντεφ την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του Asutralian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΟΑΣΘ: Ερευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος με λεωφορείο
Από ειδική επιτροπή θα διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη σήμερα, το ατύχημα με εμπλοκή λεωφορείου του ΟΑΣΘ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Η ΕΕ να δημιουργήσει ένα καθεστώς κυρώσεων κατά της παραπληροφόρησης λένε οι ευρωβουλευτές
Όσο η ΕΕ δεν διαμορφώνει συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων και κυρώσεων, θα είναι εκτεθειμένη στην ξένη παρέμβαση και παραπληροφόρηση, λένε οι ευρωβουλευτές.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία – Περιφέρεια Αθηνών: Ενεργοποιείται το 1110 για τα αιτήματα των πολιτών
Στην ενεργοποίηση του 1110 σε 24ωρη βάση για την καταγραφή πάσης φύσεως αιτημάτων πολιτών και φορέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω κακοκαιρίας προχωρεί το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη. Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμία χρέωση για τους πολίτες όταν το καλούν. Η σχετική απόφαση ελήφθη ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Περιφέρεια Αθηνών: Ενεργοποιείται το 1110 για τα αιτήματα των πολιτών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μελέτη: Πάνω από 800 θάνατοι μπορεί να αποφεύχθηκαν λόγω της ποιότητας του αέρα στο πρώτο lockdown
Περισσότεροι από 800 θάνατοι μπορεί να αποφεύχθηκαν χάρη στην καλύτερη ποιότητα του αέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου λοκντάουν στην Ευρώπη για την αναχαίτιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Με πολλές δυσκολίες ο αποχιονισμός στον Καρέα - Αιχμές του δημάρχου Βύρωνα προς την Περιφέρεια Αττικής
Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες αποχιονισμού στον Δήμο Βύρωνα και λόγω της μορφολογίας και λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού...
www.zougla.gr
Απίστευτο: Ο Δήμος καθάριζε τους δρόμους από το χιόνι και αυτός άναψε φωτιά μέσα στα πεύκα
Ενα απρόσμενο συμβάν είχε να αντιμετωπίσει ο Δήμος Φυλής κατά την επιχείρηση διάνοιξης δρόμων από τον μεγάλο όγκο χιονιού που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Αρκαλοχώρι: Έμπαζαν νερά τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων λόγω της κακοκαιρίας
Συνεχίζονται τα προβλήματα των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι από την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» καθώς τα κοντέινερ που τους φιλοξενούν μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές του σεισμού έμπαζαν νερά το βράδυ της Τρίτης, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφεραν κάτοικοι του οικισμού των σεισμόπληκτων στο creta24.gr, ο… «Γολγοθάς» για τους πληγέντες, λόγω της κακοκαιρίας, συνεχίζεται καθώς ... Περισσότερα To άρθρο Αρκαλοχώρι: Έμπαζαν νερά τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων λόγω της κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κλειστά τα σχολεία στο Ηράκλειο Κρήτης και την Πέμπτη – Λουκέτο και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί
Παράταση αναστολής λειτουργίας των σχολείων στο Ηράκλειο Κρήτης και την Πέμπτη (27.01.2022) ανακοίνωσε ο δήμος μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελπίδα. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, αποφάσισε να μην ανοίξουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022. Ο λόγος είναι οι προβλεπόμενες ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά τα σχολεία στο Ηράκλειο Κρήτης και την Πέμπτη – Λουκέτο και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr