Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η «Ελπίδα» παρέλυσε την Τουρκία: Έκλεισαν δρόμοι από την κακοκαιρία, εγκλωβίστηκαν οδηγοί – Κομφούζιο στην Κωνσταντινούπολη [εικόνες & βίντεο]
Τεράστια προβλήματα προκαλεί στην Τουρκία το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας και οι σφοδρές χιονοπτώσεις με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν παράταση του εφιάλτη σε μεγάλο μέρος της χώρας.
iefimerida.gr
Η ανάρτηση της Ζέτας Δούκα για το #metoo - Έναν χρόνο μετά τις αποκαλύψεις για τον Κιμούλη
Οι καταγγελίες της είχαν προκαλέσει σοκ.  
www.protothema.gr
Χιονοκαταιγίδα συνέβαινε κάθε 40 χρόνια, πλέον θα συμβαίνει συχνά, λέει ο καθηγητής Ζερεφός
 «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ» – «Η σφοδρότητα της χιονόπτωσης ήταν εκπληκτική», τόνισε ο καθηγητής Φυσικής Ατμόσφαιρας και ΓΓ της Ακαδημίας Αθηνών
www.protothema.gr
Συνταγή για κοκκινιστή σούπα με κριθαράκι: Λαχταριστή και αχνιστή, ό,τι πρέπει για το τσουχτερό κρύο
Το κρύο είναι τσουχτερό και λόγω του παγετού οι περισσότεροι είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χωρίς ρεύμα και θέρμανση για 3 ημέρες ο Μίμης Πλέσσας
Η σύζυγος του Μίμη Πλέσσα μίλησε για την τραγική κατάσταση που αντιμετώπισαν Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες
Άνοιξε, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εκ νέου να κάνουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Να σημειωθεί ότι αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι δεν είχαν υποβάλλει, μέχρι την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία που ήταν στις 15 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 ... Περισσότερα To άρθρο Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυστρία: Τέλος στο lockdown για τους ανεμβολίαστους -Μειώνεται η πίεση στα νοσοκομεία
Το lockdown της Αυστρίας για όσους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της Covid-19 θα λήξει τη Δευτέρα διότι η πίεση στα νοσοκομεία έχει χαλαρώσει.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η καθοριστική συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στους απεγκλωβισμούς
Οι Ένοπλες Δυνάμεις μόλις κλήθηκαν να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό οδηγών και οχημάτων, έσπευσαν στα σημεία που τους υπέδειξαν και μέχρι σήμερα βοηθούν καθοριστικά.
iefimerida.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά 22,1%, τον Νοέμβριο του 2021
Αύξηση 22,1% σημείωσε ο κύκλος εργασιών στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου τον περασμένο Νοέμβριο και ανήλθε σε 2,86 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
iefimerida.gr
Ο Κέβιν ΜακΝτόναλντ θα σκηνοθετήσει νέο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Γκαλιάνο
Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει o βραβευμένος με Όσκαρ, Κέβιν ΜακΝτόναλντ
www.protothema.gr
Η realme ανακοινώνει τη στρατηγική "Όλα σε 5G" της σειράς 9 Pro Series
Και επιβεβαιώνει ότι θα κυκλοφορήσει τον πρώτο επεξεργαστή MediaTek Dimensity 920 5G στην ΕυρώπηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατερίνα Λιόλιου: «Προφανώς και υπήρχαν κλίκες στο J2US, όπως υπάρχουν και στη ζωή»
Τι είπε η τραγουδίστρια για την προσωπική της ζωή
www.protothema.gr
ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, ΛΟΤΤΟ: Αναβάλλονται οι κληρώσεις για την Πέμπτη
Οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ ήταν προγραμματισμένες για απόψε το βράδυ. Ωστόσο αναβάλλονται για την Πέμπτη (27.01.2022), λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις των τριών παιχνιδιών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, στις 22:00. Η κατάθεση των δελτίων συνεχίζεται κανονικά μέχρι την Πέμπτη στις 21:30. To άρθρο ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, ΛΟΤΤΟ: Αναβάλλονται οι κληρώσεις για την Πέμπτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τηλεκπαίδευση την Πέμπτη και την Παρασκευή στις περιοχές όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά
Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση στις περιοχές όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Στο «ψυγείο» η Αττική -«Παγοδρόμια» τα στενά στα Βόρεια Προάστια
Η λεωφόρος Κηφισίας και οι κεντρικοί δρόμοι των Βορείων Προαστίων είναι ανοιχτοί, ωστόσο, τα στενά είναι όλα αποκλεισμένα
www.protothema.gr
ΑΕΚ: «Μάχη» με τα χιόνια για να γίνει η προπόνηση
Η Αττική έχει “σκεπαστεί” από το χιόνι και το ίδιο ισχύει και για το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα, όπου και δεν έγιναν οι προπονήσεις το τελευταίο διήμερο. Στην Ένωση δίνουν πάντως “μάχη” σήμερα για να ξεχιονίσουν τους αγωνιστικούς χώρους και να μπορέσει η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη, να πραγματοποιήσει τη μεσημεριανή της προπόνηση. ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: «Μάχη» με τα χιόνια για να γίνει η προπόνηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική: Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία και που χρειάζονται αλυσίδες
Συνεχίζονται τα προβλήματα από τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την πρωτεύουσα, καθώς αρκετοί δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι στην Αττική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Αθήνας έχει διακοπεί η κυκλοφορία, λόγω χιονόπτωσης, ενώ σε κάποιους δρόμους η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων γνωστοποίησε η ΕΛΑΣ. Ειδικότερα: Διακοπή ... Περισσότερα To άρθρο Αττική: Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία και που χρειάζονται αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΚΕΠ: Στο «σφυρί» το Εκθεσιακό Κέντρο της Μεταμόρφωσης – Από τις «χρυσές» δεκαετίες στην ερήμωση
Μία νέα ευκαιρία για να αναβιώσει αποκτά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκθέσεων και Προβολής (ΕΚΕΠ) στη Μεταμόρφωση Αττικής, καθώς στις 16 Φεβρουαρίου το άλλοτε περιζήτητο εκθεσιακό κέντρο βγαίνει σε πλειστηριασμό, με τιμή εκκίνησης τα 17,5 εκατ. ευρώ. Το ΕΚΕΠ, που βγαίνει σε πλειστηριασμό, αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά εκθεσιακά κέντρα τις δεκαετίες του ΄90 και ... Περισσότερα To άρθρο ΕΚΕΠ: Στο «σφυρί» το Εκθεσιακό Κέντρο της Μεταμόρφωσης – Από τις «χρυσές» δεκαετίες στην ερήμωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσιτσιπάς: «Διέψευσα το γιατρό μου, δεν περίμενε ότι θα παίξω στο Australian Open»
Έτοιμος να κάνει όσες αγωνιστικές υπερβάσεις χρειαστεί προκειμένου να φθάσει ως το τέλος της διαδρομής στο Australian Open, δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς...
www.zougla.gr
Μπορέλ: Σήμερα γίνονται «αόρατοι πόλεμοι» με «όπλα» τους μετανάστες, τα εμβόλια, την ενέργεια
Tον κίνδυνο των «αόρατων πολέμων» και τη χρήση των πάντων ως όπλων επισήμανε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «Η Ευρώπη σε κίνδυνο: Τι ακολουθεί για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ;» «Στρατιωτικές συγκρούσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι ‘αόρατοι πόλεμοι’ παντού και η ... Περισσότερα To άρθρο Μπορέλ: Σήμερα γίνονται «αόρατοι πόλεμοι» με «όπλα» τους μετανάστες, τα εμβόλια, την ενέργεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ!!! 62χρονος έπαθε έμφραγμα όσο ήταν εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό
Απερίγραπτες είναι οι στιγμές που πέρασαν οι χιλιάδες πολίτες στην Αττική Οδό, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι για ώρες μέσα στο χιόνι και το κρύο. Τις αντίξοοες συνθήκες φαίνεται ότι δεν άντεξε ένας 62χρονος, ο οποίος έπαθε έμφραγμα και κατάφερε με δυσκολία να φτάσει στο νοσοκομείο. Ο αδερφός του 62χρονου μίλησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και […]
www.makeleio.gr
Ηλιόπουλος: «Η ευθύνη για το χάος είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη»
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «διαρκώς από χθες ψάχνει να ρίξει αλλού τις ευθύνες, ενώ ήταν εξαφανισμένη»
www.protothema.gr
Αναβάλλονται για αύριο οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ
Οι ακραίες καιρικές  συνθήκες επηρεάσαν και τις κληρώσεις των παιχνιδιών ΟΠΑΠ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χάος στους δρόμους και τα στενά της Αττικής, για 3η ημέρα -Άφαντοι οι δήμαρχοι και οι υπηρεσίες
«Πνιγμένη» στο χιόνια παραμένει για τρίτη ημέρα η Αττική και ειδικότερα τα βόρεια προάστια, με αρκετούς δρόμους να παραμένουν αδιάβατοι λόγω της σφοδρής επέλασης της κακοκαιρίας «Ελπίδας» που σάρωσε το λεκανοπέδιο.
iefimerida.gr
Πρόγραμμα «Συν-εργασία»: Διπλή πληρωμή την Πέμπτη, ποιοι πάνε ταμείο
Ταμείο πάνε την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου,  92.804 δικαιούχοι του προγράμματος «Συν-εργασία»
www.protothema.gr
Η Κωνσταντινούπολη «βυθίστηκε» στο χιόνι και οι υπεύθυνοι ανταλλάσσουν πυρά- Πόλεμος για τις ευθύνες
Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από τη σφοδρή χιονόπτωση, την ώρα που οι πολιτικοί ρίχνουν τις ευθύνες ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σημαντικές ζημιές στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, στη Λ. Συγγρού, από την ισχυρή έκρηξη στο γειτονικό κτίριο
Εκτεταμένες υλικές ζημίες υπέστη το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, στη Λ. Συγγρού 15-17, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε...
www.zougla.gr
Επιτήδειοι διαφήμιζαν ποδοσφαιρικό καμπ υπό την επίβλεψη της Μίλαν – Την “πάτησαν” τρεις γονείς
Με το πρόσχημα της διοργάνωσης παιδικού ποδοσφαιρικού καμπ υπό την επίβλεψη παραγόντων της φημισμένης ιταλικής Μίλαν, επιτήδειοι φέρονται πως εξαπάτησαν τρεις γονείς στη Θεσσαλονίκη, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά 2000 ευρώ για τη συμμετοχή των ανήλικων παιδιών τους στην υποτιθέμενη εκδήλωση. Ως δράστες εμφανίζονται ένας 50χρονος και μία 39χρονη, ιδιοκτήτες εταιρείας διοργάνωσης αθλητικών event, που […]
www.makeleio.gr
Copa Africa:Ο δικτάτορας της Γουϊνέας... συγχώρεσε την ομάδα, αλλά ζητάει επιστροφή χρημάτων!
Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει στην Γουϊνέα με τον δικτάτορα της χώρας, Μαντί Ντουμπουγιά να θεωρεί πως πρέπει να... συγχωρέσει την εθνική ομάδα για τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Copa Africa, αλλά να απαιτεί την επιστροφή μέρος των χρημάτων που είχαν δοθεί
www.protothema.gr
Εκρηξη στη Συγγρού: Καταστροφές και στο γραφείο της σύζυγου Καμμένου
Τεράστιες ζημιές προκάλεσε η έκρηξη που έγινε το πρωί σε κτίριο στην αρχή της Συγγρού.
iefimerida.gr
Κωνσταντίνα Μιχάηλ: Τόπλες και σέξι στο Instagram
Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε η ηθοποιός
www.protothema.gr
Μαγικές εικόνες στην Κύπρο: Ο «Γκρεμός της Πελλής» ντυμένος στα λευκά (pics+vid)
Συνεχίζουν να μαγεύουν τα κατάλευκα τοπία που σημειώθηκαν μετά τις έντονες χιονοπτώσεις στην ορεινή και ημιορεινή Κύπρο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρίστρια εκδιώχθηκε από τη Βενετία επειδή πόζαρε τόπλες σε ιστορικό μνημείο
To μνημείο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που πολέμησαν τον φασισμό
www.protothema.gr
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Δεν με άφηναν να πίνω καφέ ή τσάι και με ανάγκαζαν να φοράω δύο καλσόν»
Η σταρ αποκάλυψε τους περιορισμούς που της επέβαλαν κατά τη διάρκεια των συναυλιών της - Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ενημέρωση της ΕΛΑΣ - Οι κλειστοί δρόμοι και πού χρειάζονται αλυσίδες
Η ΕΛΑΣ με νέα ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους πολίτες για τους δρόμους που είναι κλειστοί αλλά και πού χρειάζονται αντιολισθητικές…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Eurovision 2022: Σε ποιόν ημιτελικό θα διαγωνιστούν Ελλάδα και Κύπρος;
Το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των χωρών...
www.zougla.gr
ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΔΥ: ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ ΜΕ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ!
Εξαιρετικά ύποπτη είναι η αρχειοθέτηση της υπόθεσης για τη διπλή καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την οποία είχε αποκαλύψει πρώτη η «δημοκρατία» στις 29 Δεκεμβρίου 2020. Και αυτό που την κάνει εξαιρετικά ύποπτη είναι, από τη μια, το γεγονός πως αρχικά αποσιωπήθηκε για μήνες, δηλαδή συγκαλύφθηκε, και, από την άλλη, ο τρόπος που επικοινωνήθηκε από τα συμπολιτευόμενα […]
www.makeleio.gr
Αναβάλλονται για αύριο οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ
Οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για απόψε το βράδυ, αναβάλλονται για αύριο, λόγω των ακραίων καιρικών...
www.zougla.gr
Μονομαχία στα χιόνια
Δύο νεαροί κάνουν μια μονομαχία με χιονόμπαλες. Κάνουν δέκα βήματα και γυρίζουν ταυτόχρονα για να ρίξουν τη χιονόμπαλα στον αντίπαλο. Οι δύο μπάλες συγκρούονται στον...
www.zougla.gr
Μαρία Βοσκοπούλου: Παίζει σαν μικρό παιδί στα χιόνια μαζί με τη μαμά και τη γιαγιά της
Οι φωτογραφίες τους στο Instagram.
www.protothema.gr
Γη της ελιάς: Νευρικό γέλιο με τη Μέλπω - Η σκηνή που τρέλανε το Twitter
Έρχεται debate Μέλπως-Αρετής! Η Βασιλική παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αντιμετωπίσει την οικογένειά της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H Δανάη Μπάρκα αποκαλύπτει πώς έμαθε για τη συμμετοχή του Απόστολου Ρουβά στο Survivor
Συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ παραχώρησε η Δανάη Μπάρκα...
www.zougla.gr
Αυστρία: Η κυβέρνηση δίνει τέλος στο lockdown για τους ανεμβολίαστους
Μειώνεται η πίεση στο Σύστημα Υγείας, με την Αυστρία να αποφασίζει την άρση κάποιων περιορισμών
www.protothema.gr
Αναβάλλονται για αύριο οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ
Οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για απόψε το βράδυ, αναβάλλονται για αύριο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις των τριών παιχνιδιών θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, στις 22:00. Η κατάθεση των δελτίων συνεχίζεται κανονικά μέχρι την Πέμπτη στις 21:30.
www.makeleio.gr
Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση Πέμπτη και Παρασκευή στα κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Πέθανε 47χρονος πυροσβέστης και πατέρας δύο παιδιών
Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Μποδοσάκειο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, όπου και κατέληξε σήμερα το πρωί
www.protothema.gr
Χρήστος Ζερεφός: Χιονοκαταιγίδα συνέβαινε κάθε 40 χρόνια, πλέον θα συμβαίνει συχνά - Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ
Για τη σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών μίλησε ο καθηγητής Φυσικής Ατμόσφαιρας και ΓΓ της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός. Ο κ. Ζερεφός μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ανέφερε πως πίσω από τη χιονόπτωση, κρύβεται η κλιματική αλλαγή. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Ζερεφός: «Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτά είναι από την ίδια τη φύση. ... Περισσότερα To άρθρο Χρήστος Ζερεφός: Χιονοκαταιγίδα συνέβαινε κάθε 40 χρόνια, πλέον θα συμβαίνει συχνά - Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr