Πως εκδίδεται ηλεκτρονικά η σύνταξη από τον ΕΦΚΑ

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) είναι σήμερα αποκλειστικά αρμόδιος για την συγκέντρωση όλων των ασφαλιστικών εισφορών και για...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σκάνδαλο στην Ισπανία: Ο σύζυγος της αδελφής του βασιλιά χέρι χέρι με την ερωμένη του
Ο 54χρονος Ινιάκι Ουρντανγκαρίν είναι ο σύζυγος της Ινφάντα Κριστίνα, μικρότερης αδελφής του βασιλιά Φελίπε - Ποια είναι η όμορφη ξανθιά που έκλεψε την καρδιά του πρώην παίκτη του χάντμπολ - Το 2018 ο βασιλικός γαμπρός είχε καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για την εμπλοκή του σε οικονομικό σκάνδαλo
9 m
www.protothema.gr
Φθηνότερα μοριακά τεστ για τους δημότες του Αιγάλεω
Μοριακά τεστ (PCR) στην τιμή των 30 ευρώ για τους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς του Δήμου Αιγάλεω
www.protothema.gr
Ντόνοβαν για το ύπουλο φάουλ Άλεν: «Θα μπορούσε να τελειώσει η καριέρα του Καρούσο» (vid)
Ο Μπίλι Ντόνοβαν στάθηκε στο ύπουλο αντιαθλητικό του Άλεν στον Καρούσο, αναφέροντας πως θα μπορούσε να του τελειώσει την καριέρα.
gazzetta.gr
Deltacron: Η ιστορία μιας (ανύπαρκτης) «σούπερ» παραλλαγής κορωνοϊού
Όλα ξεκίνησαν στις 7 Ιανουαρίου, όταν ένας διακεκριμένος επιστήμονας ανακοίνωσε ότι η ερευνητική ομάδα του εντόπισε, σε δείγματα ατόμων με κορωνοϊό, αρκετά γονιδιώματα του ιού που συνδύαζαν στοιχεία τόσο από τη Δέλτα όσο και την Όμικρον - Η παγκόσμια είδηση και η... διάψευση
www.protothema.gr
Γκίκας Μαγιορκίνης: Δεν μπορεί να επιτευχθεί «ανοσία της αγέλης» – Η σημασία του εμβολιασμού
Στην «ανοσία της αγέλης» αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης, σε μια ανάρτησή του στο Facebook. Ο ίδιος τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί «ανοσία της αγέλης», αλλά στόχος πλέον είναι το «τείχος ανοσίας» κατά του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως απαιτείται μεγαλύτερο ... Περισσότερα To άρθρο Γκίκας Μαγιορκίνης: Δεν μπορεί να επιτευχθεί «ανοσία της αγέλης» – Η σημασία του εμβολιασμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
DWTS: Βίκυ Καγιά σε Ισμήνη Παπαβλασοπούλου: «Δεν πιστεύω να ήρθες κι εδώ να μου πάρεις την δουλειά;»
Tο «καρφί» της Βίκυς Καγιά στην Ισμήνη Παπαβλασοπούλου για το DWTSΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΑΔΕ: Δηλώσεις και εκκαθαριστικά πριν από το Πάσχα
Αγώνας δρόμου 40 ημερών για νοικοκυριά, λογιστήρια και κρατικούς φορείς
www.protothema.gr
«Ελπίς»: Χιόνια και πολικό ψύχος και στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία
H κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει τα δόντια της και στην Αττική. Χιόνια σε Υμηττό, Πάρνηθα, Πεντέλη και Ιπποκράτειο ΠολιτείαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αθηνά Λινού: “Είναι λάθος να λέμε ότι είμαστε κοντά στο τέλος της πανδημίας”
Η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis, μίλησε στο MEGA, τονίζοντας ότι είναι λάθος να υπάρχει η άποψη πως είμαστε κοντά στο τέλος της πανδημίας, όταν τα κρούσματα είναι τόσο πολλά και υπάρχει πλέον και ο φόβος της Όμικρον 2. “Απ’ ότι φαίνεται η Όμικρον κορυφώθηκε, […]
www.makeleio.gr
Πως θα εξελιχθεί σήμερα η κακοκαιρία «Ελπίς» - Οι περιοχές που θα χτυπηθούν περισσότερο
Με χιόνια, χιονόνερο βροχές και πολύ κρύο συνεχίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς επελαύνει η κακοκαιρία «Ελπίς». Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αναμένονται τοπικές και ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο αναμένονται αρχικά σήμερα ακόμα και σε πεδινά τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, Τοπικές βροχές αναμένονται στις ... Περισσότερα To άρθρο Πως θα εξελιχθεί σήμερα η κακοκαιρία «Ελπίς» - Οι περιοχές που θα χτυπηθούν περισσότερο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πεινάτε διαρκώς; Δείτε 4 πιθανές αιτίες (εικόνες)
Έχουν περάσει ακριβώς 2 ώρες και 36 λεπτά από το τελευταίο γεύμα σας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χρούσος (ΕΚΠΑ): Ενα παιδί είναι καλύτερο να εμβολιαστεί παρά να νοσήσει -Η «Όμικρον» δεν είναι κρυολόγημα
Μεμονωμένα χαρακτηρίζουν τα περιστατικά κατάληξης ανηλίκων από βαριές επιπλοκές του κορωνοιού στη χώρα μας οι επιστήμονες.
iefimerida.gr
Μαίνονται οι συγκρούσεις Τζιχαντιστών και Κούρδων στη βόρεια Συρία - Περισσότεροι από 70 νεκροί
Οι μάχες συνεχίζονται για τρίτη συνεχή ημέρα μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των κουρδικών δυνάμεων...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Η ιστορία της ανύπαρκτης σούπερ παραλλαγής Deltacron
Κορονοϊός: Πώς έφτασε η επικίνδυνη... Deltacron να μην υπάρχει καν!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πενήντα χρόνια στην Γ' εθνική
Πιτσιρίκι ήμουνα με κοντό παντελόνι και άκουγα από το ραδιόφωνο τις Κυριακές τις μεταδόσεις των ποδοσφαιρικών αγώνων. Λοιπόν. Ήταν πολύ καλύτερες οι περιγραφές τότε απ’ ό,τι σήμερα....
www.zougla.gr
Συγκλονιστικό video με τις φωνές της κοπέλας που την χτυπούσε αστυνομικός: «Με χτυπάει, βοήθεια»
Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την κοπέλα την ώρα που την χτυπούσε ο ειδικός φρουρός στο Νέο Κόσμο.
gazzetta.gr
Φθιώτιδα: Τροχαίο στα τούνελ της εθνικής οδού
Φθιώτιδα: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γκουαρδιόλα: «Θα αποφασίσουμε ξανά μαζί για νέο συμβόλαιο»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει να φερθεί σωστά και με ειλικρίνεια προς την Μάντσεστερ Σίτι όταν ξανασυζητήσουν για ένα νέο συμβόλαιο και ξεκαθάρισε πως η απόφαση θα παρθεί από κοινού για το καλό της ομάδας.
gazzetta.gr
Παράταση για κορωνοχρέη και μεταβιβάσεις ακινήτων – Τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο
Δύο νέες παρατάσεις σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο για να βοηθήσει αφενός τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική και ενεργειακή κρίση και έχουν οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, και αφετέρου όσους είχαν υποβάλει δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά ακόμα δεν έχουν εκκαθαρισθεί από τις εφορίες. Και για τις δύο […]
www.makeleio.gr
Την προσοχή πεζών και οδηγών εφιστά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -7 βαθμούς Κελσίου στη Φλώρινα, τους -5 στην Κοζάνη, τους -4 στην Πτολεμαΐδα και τους -12 στα ορεινά και σε συνδυασμό με τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση......
www.zougla.gr
Συνελήφθη 22χρονος που συμμετείχε στην κατάληψη στο 2o ΕΠΑΛ Ευόσμου
Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκαν πανό τα οποία είχε αναρτήσει στο περίβολο του 2ου ΕΠΑΛ και έντυπο υλικό
www.protothema.gr
Λέσβος: Επίσκεψη της «Ελπίδας» με χιόνια στα δυτικά του νησιού
Χιονοπτώσεις στη δυτική Λέσβο, το Σάββατο, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» στο νησί. Χιόνια σε
www.zougla.gr
Σεμέδο: Τι χωρίζει Ολυμπιακό και Πόρτο στην περίπτωση του στόπερ
Με την μεταγραφική περίοδο να εκπνέει Ολυμπιακός και Πόρτο μπαίνουν στον τελικό γύρο διαπραγματεύσεων προκειμένου να έρθουν σε συμφωνία για την πώληση του Ρούμπεν Σεμέδο. 
gazzetta.gr
Ελληνοτουρκικά - Δένδιας «Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη οποιαδήποτε πρόκληση»
Ουδείς δικαιούται να έχει αυταπάτες ως προς τη θέληση της Ελλάδας να υπερασπισθεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τονίζει ο ΥΠΕΞ
www.protothema.gr
Κικίλιας: Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2022 ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει
Αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική του υπουργείου για το 2022, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η στρατηγική στόχευση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εμβολιασμός με Moderna και Pfizer: Σύγκριση των δύο εμβολίων κατά τη διάρκεια του κύματος της μετάλλαξης Δέλτα
Η ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια της Moderna και της Pfizer φθίνει με την πάροδο του χρόνου και ειδικά μετά την πάροδο 6μήνου από την τελευταία δόση.
iefimerida.gr
Ο ΠΑΟΚ ανανεώνει με τον Ίνγκι Ίνγκασον και «τελειώνει» τον Φερνάντο Βαρέλα
Ο ΠΑΟΚ θέλει να διατηρήσει στην ομάδα τον Ίνγκι Ίνγκασον και οι δύο πλευρές έχουν καθίσει στο “τραπέζι” των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Ισλανδός στόπερ μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον και από την Τουρκία, αλλά ο “Δικέφαλος του Βορρά” είναι πιο κοντά σε μία συμφωνία μαζί ... Περισσότερα To άρθρο Ο ΠΑΟΚ ανανεώνει με τον Ίνγκι Ίνγκασον και «τελειώνει» τον Φερνάντο Βαρέλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ – ΠΟΥ ΘΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ – ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η κακοκαιρία Ελπίδα βρίσκεται στην χώρα μας και έκανε την εμφάνισή της ήδη. Το χιόνι και το χιονόνερο θα είναι τα σημερινά φαινόμενα. Τοπικές και ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο αναμένονται αρχικά σήμερα ακόμα και σε πεδινά τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού […]
www.makeleio.gr
Τέλι Σαβάλας: Η ιστορία του Έλληνα ηθοποιού που κατέκτησε το Χόλιγουντ
Συμπληρώνονται σήμερα 29 χρόνια από τον θάνατο Έλληνα ηθοποιού Τέλι Σαβάλας. Ο θρυλικός ηθοποιός αγαπούσε την Ελλάδα και ουδέποτε έκρυψε την καταγωγή...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Άναψε… φωτιές ο Ζάχαβι - Τα δεδομένα για τη μεταγραφή (photos)
Ολυμπιακός: Έντονη είναι η φημολογία που θέλει τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται για τον Εράν Ζάχαβι, ο οποίος σε δηλώσεις του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ετσι θα γίνει το υδατοδρόμιο στην Κέρκυρα -Υδροπλάνα και πλοία στο λιμάνι [εικόνα]
Το πράσινο φως για την έναρξη λειτουργίας των υδατοδρομίων Κέρκυρας και Παξών έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ολονύχτια προσπάθεια για να μην κλείσουν οι δρόμοι στη Στερεά Ελλάδα
Μία κρίσιμη μάχη κέρδισαν όλη τη νύχτα τα μηχανήματα που βρέθηκαν στους δρόμους της Στερεάς Ελλάδας για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία και τις χαμηλές θερμοκρασίες....
www.zougla.gr
5 τροφές και βότανα για πιο δυνατούς και υγιείς πνεύμονες
Αναπνεύστε ευκολότερα με αυτές τις φυσικές τροφές και βότανα που θα προστατεύσουν τους πνεύμονές σας από την επιβλαβή ρύπανση και θα σας ενισχύσουν με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
gazzetta.gr
Γονική άδεια λόγω κορωνοϊού: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται 5 μέρες άδεια – Tι άλλαξε
Μέχρι πότε ισχύει το μέτρο - Ποιος από τους δύο γονείς λαμβάνει την άδεια - Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται 4ημερη άδεια - Πώς αμείβεται
www.protothema.gr
Oριστικό αντίο στον V12 της BMW
Η έλευση της ηλεκτροκίνησης και τα αυστηρά όρια ρύπων βγάζουν σε αποστρατεία μερικά από τα καλύτερα μοτέρ που υπήρξαν ποτέ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου: Μέσα στο μνημειώδες αξιοθέατο της Κέρκυρας -Μεγαλοπρέπεια και ιστορία
Μέσα στους χώρους του αρχιτεκτονικού κομψοτεχνήματος που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του νησιού
www.protothema.gr
ΑΔΜΗΕ: Οι καλόγριες των Καλαβρύτων κέρδισαν τη μάχη με τον διαχειριστή και μετακινούν 7 πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας
Λύθηκε ο… κόμπος του Δυτικού Διαδρόμου και ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του έργου-Υπέγραψε το ΥΠΕΝ την τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης για την νέα χάραξη.
www.protothema.gr
Αποστάσεις και από τον Σκουρλέτη για την πρόταση Τσίπρα στο θέμα της εκλογής αρχηγού
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ανάρτηση της Καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δέσποινας Παπαδοπούλου, η οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως «η αμεσότητα της άμεσης μεταδημοκρατίας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η δημοκρατία που όλοι ευχόμαστε και πολλοί φαντάζομαστε»
www.protothema.gr
Κικίλιας: Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2022 ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει
Αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική του υπουργείου για το 2022, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η στρατηγική στόχευση αφορά την προσέλκυση υψηλότερης ποιότητας τουριστών
www.protothema.gr
Σάκκαρη: Στις 4 τα ξημερώματα η μάχη με την Πεγκούλα στην Μελβούρνη
Δεύτερο ματς στην Margaret Court Arena η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τζέσικα Πεγκούλα.
www.protothema.gr
Aνατρεπτική αποχώρηση στο Dancing with the Stars: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε οικειοθελώς;
Στο 13ο live του Dancing with the Stars οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τα ζευγάρια που διαγωνίζονται να εκτελούν εκπληκτικές χορογραφίες. Οι κριτές Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα....
www.zougla.gr
Κωστής Χατζηδάκης: Τέλος Απριλίου η απόφαση για τον κατώτατο μισθό – Έρχεται μονάδα ελεγκτών μέσα στον ΕΦΚΑ
Μέχρι το τέλος Απριλίου θα έχει ληφθεί η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως το 2021 έγινε μια μικρή συμβολική αύξηση και τώρα που η οικονομία μπήκε σε τροχιά ανάκαμψης, αυτό θα έχει αντανάκλαση στις τσέπες των εργαζομένων. Υποστήριξε ... Περισσότερα To άρθρο Κωστής Χατζηδάκης: Τέλος Απριλίου η απόφαση για τον κατώτατο μισθό – Έρχεται μονάδα ελεγκτών μέσα στον ΕΦΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανάλυση Wyscout: Οι Ξενιτίδης, Κίτσος και Μπαγκαλιάνης είχαν 60%+ στις κερδισμένες μονομαχίες με Παναιτωλικό
Οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού Β' βγάζουν θετική αξιολόγηση στο ματς του Αγρινίου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της πλατφόρμας Wyscout.
gazzetta.gr
Η Βασίλισσα Λετίσια όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: Με στενό δερμάτινο παντελόνι (εικόνα)
Μια ακόμη κομψή εμφάνιση.
www.protothema.gr
Βορίδης: Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και άνοδο του ΚΙΝΑΛ
Ο Μάκης Βορίδης σχολίασε τις εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, ενώ μίλησε και για τις πολιτικές εξελίξεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πατάνε όλοι pause: Oι δύο σκηνές του Χόλιγουντ που έχουν προβληθεί τις περισσότερες φορές
Δύο ταινίες. Δύο διαφορετικές σκηνές. Ένας κοινός παρονομαστής. Όλοι σταματούν και τις βλέπουν ξανά και ξανά.
gazzetta.gr
Μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: Η Ελλάδα θα υπερασπισθεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Νίκος Δένδιας τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη οιαδήποτε πρόκληση και θα υπερασπισθεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα
iefimerida.gr