Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Συνομιλίες ΗΠΑ και ΕΕ για την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσει τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας...
3 m
www.zougla.gr
Απολύθηκε ο Ρανιέρι από τη Γουότφορντ
Η Γουότφορντ απέλυσε τον Κλαούντιο Ρανιέρι μετά από μόλις τρεις μήνες στην τεχνική της ηγεσία και βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση αντικαταστάτη
6 m
www.protothema.gr
Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Ford Bronco Raptor των 412 ίππων
Η κορυφαία έκδοση επιδόσεων της νέας γενιάς του εμβληματικού 4x4 Ford Bronco έχει 412 ίππους και δυνατότητες που θυμίζουν αγωνιστικό Baja.
6 m
iefimerida.gr
Τέλος ο Κλαούντιο Ρανιέρι από την Γουότφορντ
Ο Κλαούντιο Ρανιέρι δεν κατάφερε να στεριώσει περισσότερο από τρεις μήνες στον πάγκο της Γουοτφορντ. Η Γουότφορντ βρίσκεται στο -3 από τη γραμμή της σωτηρίας στην Premier League και η βαριά εντός έδρας ήττα από την Νόριτς αποτέλεσε την… τελευταία σταγο΄να για τον Κλαούντιο Ρανιέρι. Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα “Athletic”, ο πρώην προπονητής της Εθνικής ... Περισσότερα To άρθρο Τέλος ο Κλαούντιο Ρανιέρι από την Γουότφορντ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Στο πόδι οι τεχνικοί για να διορθώσουν τις βλάβες
Με το χιόνι που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίς» να πέφτει πυκνό σε όλη τη χώρα, πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του newsit.gr προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα: Σε μία γραμμή στο Χαλάνδρι, σε δύο στο Ψυχικό και μία σε Πεύκη, Κηφισιά. Στην Ανατολική Αττική προβλήματα ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Στο πόδι οι τεχνικοί για να διορθώσουν τις βλάβες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Ιρλανδία: Μετέφεραν πτώμα στο ταχυδρομείο για να εισπράξουν τη σύνταξή του
Οι αστυνομία ερευνά αν ο άνδρας πέθανε την ώρα που βρισκόταν στο ταχυδρομείο ή αν ήταν ήδη νεκρός - Οι δύο ύποπτοι αρνούνται τις κατηγορίες ότι είχεε πεθάνει στο σπίτι
8 m
www.protothema.gr
Οι auditions του MasterChef 2022 βρίσκονται ένα βήμα πριν το τέλος τους
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο - Στις 21:00, στο Star
www.protothema.gr
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Σάρον Τέιτ - Το πιο διάσημο θύμα του διαβόητου δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον
Η Αμερικανίδα Σάρον Τέιτ, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 1943, υπήρξε μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός, προτού αποτελέσει το πιο διάσημο...
www.zougla.gr
Αττική Οδός: Επεμβαίνει ο στρατός για να σώσει τους εγκλωβισμένους οδηγούς
Φόβοι για τους οδηγούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό - Επεμβαίνει ο στρατόςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Πάνω από 6.200 κρούσματα στην Αττική, περισσότερες μολύνσεις η Θεσσαλονίκη από το κέντρο της Αθήνας
Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένει η πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα σημερινά (24/1) στοιχεία του ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Σήφης Βαλυράκης: Περιμένοντας τη δικαιοσύνη, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του
Σήφης Βαλυράκης: Έναν χρόνο μετά το θάνατό του, η ελληνική δικαιοσύνη καλείται να πράξει το καθήκον της - Το άρθρο του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βοιωτία - Φθιώτιδα: «Κόλλησαν» στα χιόνια και τα τραίνα
Πάνω από 4,5 ώρες καθυστέρηση, για την αμαξοστοιχία intercity 54 που ξεκίνησε από την Αθήνα στις 12:22’ με προορισμό Λιανοκλάδι και...
www.zougla.gr
Πού έχουν γίνει διακοπές ρεύματος στην Αττική - Σε απόγνωση οι πολίτες
Μεγάλες διακοπές ρεύματος σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί στα Κάτω Πατήσια, στον Διόνυσο...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Μόνο στο τμήμα Πειραιάς-Νέα Ιωνία η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο
Επιδεινώνονται τα προβλήματα στις συγκοινωνίες της Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Super League 1, Αστέρας Τρίπολης-Απόλλων Σμύρνης (19:30, Novasports Prime)
H αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League 1 πέφτει στην Τρίπολη όπου ο Αστέρας ψάχνει νίκη εξάδας κι ο Απόλλων βαθμούς για να ανασάει
www.protothema.gr
Παυλόπουλος στο gossip-tv: «Είμαστε χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι την Αττική οδό εδώ και έξι ώρες»
Κακοκαιρία Ελπίδα: Κύμα απόγνωσης έχει δημιουργηθεί σε χιλιάδες οδηγούς, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους εδώ και πολλές ώρες,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λευκό τοπίο σε «Καραϊσκάκη», «Αγιά Σοφία» και Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Τα social media του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού ανέβασαν στα social media εικόνες από τα χιονισμένα γήπεδά τους
www.protothema.gr
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μεγάλη πτώση 2,93% -Υποχώρησε κοντά στις 910 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκε σήμερα (24/1) το Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.
iefimerida.gr
Τηλεκπαίδευση και την Τρίτη στα σχολεία που είναι κλειστά - Δεν απαιτείται δήλωση για self test
Το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει νέες οδηγίες για τη διενέργεια των self test την τρέχουσα εβδομάδα
www.protothema.gr
ΗΠΑ - Μπάιντεν: Τα λέει μέσω βιντεοκλήσης με Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία
Ανησυχία στον Λευκό Οίκο για τη συγκέντρωση ρωσικών μονάδων κοντά στα ουκρανικά σύνορα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Δήμος Αθηναίων: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις τις επόμενες ώρες
Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει γονατίσει και την Αττική με τον Δήμο Αθηναίων να ζητά από τον κόσμο να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «ο Δήμος Αθηναίων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει ανοιχτές τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στα νοσοκομεία της Αθήνας, εν μέσω συνεχούς χιονόπτωσης. ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα – Δήμος Αθηναίων: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις τις επόμενες ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο - Ποιους αφορά
ΕΦΚΑ: Στην πρόσληψη 700 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Τηλεργασία στο Δημόσιο την Τρίτη
Δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση την Τρίτη εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα και γι’ αυτό τον λόγο συστήνεται τηλεργασία στο Δημόσιο Τομέα.  Το Υπουργείο Εσωτερικών με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των οδηγιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, οι οποίες κατά κύριο λόγο συνιστούν την αποφυγή μετακινήσεων, ειδικώς ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Τηλεργασία στο Δημόσιο την Τρίτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πατούλης: Κάνουμε επιχείρηση απεγκλωβισμού, μεγάλη μας ευθύνη είναι να διατηρήσουμε ανοιχτούς δρόμους
«Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να μην κυκλοφορούν ασκόπως αυτοκίνητα», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής - Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε το χάος που έχει δημιουργηθεί στην Αττική Οδό
www.protothema.gr
Υπόθεση Novartis: Γιατί οι εισαγγελείς έθεσαν στο αρχείο τις δικογραφίες κατά Γεωργιάδη και Αβραμόπουλου
Οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι «οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων» είναι αόριστες - «Καμία ένδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων»
www.protothema.gr
Premier League: Έκπληξη μεγατόνων με πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού - Υπογράφει στην Έβερτον
Έναν προπονητή που έχει αφήσει το στίγμα του στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για... λάθος λόγους ετοιμάζεται να ανακοινώσει η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιρλανδία: Δύο άνδρες μετέφεραν ένα... πτώμα στο ταχυδρομείο για να εισπράξουν τη σύνταξή του
Δύο άνδρες μετέφεραν το πτώμα ενός συγγενή τους στο ταχυδρομείο με σκοπό να εισπράξουν τη σύνταξή του… ή μήπως ο άνθρωπος πέθανε ενώ περίμενε στο γκισέ...
www.zougla.gr
Θεόδωρος Κολυδάς: 16 ώρες θα κρατήσει το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας Ελπίς! Πότε θα αρχίσει η ύφεση
Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας “Ελπίς”, που συνεχίζεται με εντάσεις, θα κρατήσει και μετά τις 20.00, ενώ οι μεγάλες εντάσεις θα είναι μέχρι και δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με όσα είπε ο μετεωρολόγος της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς, κατά την ενημέρωση από τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το απόγευμα της Δευτέρας (24.01.2022). Το κύμα ... Περισσότερα To άρθρο Θεόδωρος Κολυδάς: 16 ώρες θα κρατήσει το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας Ελπίς! Πότε θα αρχίσει η ύφεση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Το ΝΑΤΟ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για αποστολή δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη
Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αναπτύξει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στην ανατολική Ευρώπη ως απάντηση στις στρατιωτικές κινήσεις της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της βορειοατλαντικής συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. «Εξετάζουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας μας στον ανατολικό τομέα της συμμαχίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις ... Περισσότερα To άρθρο Κρίση στην Ουκρανία: Το ΝΑΤΟ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για αποστολή δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανδρουλάκης για κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ανεπαρκές το επιτελικό κράτος, χιλιάδες ταλαιπωρούνται στην Αττική Οδό
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κακοκαιρία «Ελπίδα» και ειδικά για ό,τι συμβαίνει στην Αττική Οδό, ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.
iefimerida.gr
Τσίπρας: Μόνος ανεύθυνος ο κ. Μητσοτάκης
Ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα από την κακοκαιρίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στόλτενμπεργκ: Το NATO θα μπορούσε να αναπτύξει επιπλέον στρατεύματα στην ανατολική Ευρώπη
Μέχρι στιγμής, το ΝΑΤΟ έχει περίπου 4.000 στρατιώτες σε πολυεθνικά τάγματα στην Εσθονία, στη Λιθουανία, στη Λετονία και στην Πολωνία
www.protothema.gr
Γεωργιάδης - Αβραμοπουλος: Το σκεπτικό της αρχειοθέτησης των υποθέσεων
Έκλεισε ο κύκλος των δικογραφιών που αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα και πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση Novartis.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι...
Όχι μόνο το λάστιχο ενός τρίκυκλου βγήκε εν κίνησή στην μέση του δρόμου, αλλά στην συνέχεια ακολουθεί μια πορεία και καταλήγει ακριβώς...
www.zougla.gr
Πείτε «αντίο» στα μαύρα στίγματα -Αυτός είναι ο θαυματουργός ορός για άμεση διαφορά στο δέρμα
Εάν είστε οπαδός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθείτε beauty μπλόγκερς, τότε σίγουρα γνωρίζετε τα προϊόντα περιποίησης The Ordinary.
iefimerida.gr
Σασμός: Ραγίζουν καρδιές στο αποψινό επεισόδιο- Όλα στην επιφάνεια
Ο Άγγελος και ο Μαθιός ρυθμίζουν τις εξελίξεις. Θα ραγίσουν καρδιές με το αποψινό επεισόδιο και σήμανε η ώρα για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός αύριο: Σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετός σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη – Χιονοθύελλες στο Αιγαίο
Χιονιάς θα διατηρηθεί ο καιρός αύριο, Τρίτη (25.01.2022) με πυκνές χιονοπτώσεις κατά τόπους. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Μονοψήφιες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες. Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετός σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη – Χιονοθύελλες στο Αιγαίο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΠΟ: Τηλεδιάσκεψη με τον ΠΣΑΠΠ για την Ολιστική Μελέτη
Tηλεδιάσκεψη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Κλειστά όλα τα σχολεία στη Ζάκυνθο αύριο Τρίτη
Μετά από απόφαση του αντιδημάρχου Ζακύνθου κ. Νικήτα Σπίνου, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών της πανδημίας. Στη σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι επιβάλλεται ο εξωτερικός αερισμός των αιθουσών των σχολείων λόγω covid-19, και σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Κλειστά όλα τα σχολεία στη Ζάκυνθο αύριο Τρίτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ!!!! Οδηγοί εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους και πηδάνε μέσα στον προαστιακό στην Κάντζα – ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ;;;
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» και η σφοδρή χιονόπτωση έχουν οδηγήσει σε πολλά προβλήματα τους πολίτες που ήταν έξω γιατί είχαν δουλειά ή γιατί επέστρεφαν από την εργασία τους, ωστόσο πολλοί δρόμοι έχουν μποτιλιάρει, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να μην μπορούν να πάνε πουθενά, παρά να μείνουν στη μέση του δρόμου. Χιλιόμετρα οι ουρές στην Αττική […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: 6.220 κρούσματα στην Αττική - 1.818 στη Θεσσαλονίκη
Η γεωγραφική κατανομή των 19.075 κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:
iefimerida.gr
Κορωνοϊός - Βρετανία: Μειώθηκαν κατά 6,8% του κρούσματα την τελευταία εβδομάδα
56 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία από επιπλοκές της Covid-19 το προηγούμενο 24ωρο
www.protothema.gr
Ανδρουλάκης: Καμία προετοιμασία για την κακοκαιρία από το ανεπαρκές «επιτελικό κράτος»
«Εδώ και μέρες υπάρχει ενημέρωση για ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά όπως αποδεικνύεται, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική προετοιμασία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
www.protothema.gr
Σε Αχαΐα και Κορινθία καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
Στις περιφερειακές ενότητες της Αχαΐας, στην Δυτική Ελλάδα, και της Κορινθίας, στην Πελοπόννησο, καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα, λόγω των συνεχιζόμενων χιονοπτώσεων, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων σε τμήματα του οδικού δικτύου. ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ Ειδικότερα, στην Αχαΐα παραμένει κλειστή η δημοτική οδός που συνδέει την τοπική κοινότητα της Περιστέρας του Δήμου […]
www.makeleio.gr
Βιασμός 24χρονης - Θεσσαλονίκη: Νέα καταγγελία για τον διοργανωτή του πάρτι – «Συνέβη και σε μένα»
Μια νέα καταγγελία βλέπει το «φως» της δημοσιότητας για τον φερόμενο ως διοργανωτή του πάρτι στη σουίτα ξενοδοχείου στη ΘεσσαλονίκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΟΚ: Η κακοκαιρία καθυστερεί τη μετεγγραφή του Φιλίπε Σοάρες
Λίγο ακόμα θα πρέπει να περιμένουν στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Φιλίπε Σοάρες. Δεν είναι μόνο η ρεβάνς με την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει την σκέψη του και στο μετεγγραφικό μέτωπο, όπου η προσοχή- τη δεδομένη στιγμή- είναι στραμμένη στον 22χρονο Πορτογάλο μέσο της Μορεϊρένσε, Φιλίπε Σοάρες. ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ: Η κακοκαιρία καθυστερεί τη μετεγγραφή του Φιλίπε Σοάρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανδρέας Φουστάνος: «Με ακινητοποίησαν, με έδεσαν, με φίμωσαν»
Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός μίλησε για την εισβολή που είχε δεχθεί στο σπίτι του
www.protothema.gr