Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γκερέκου: Η Μάνη μοναδικός προορισμός στο είδος του
Την Μάνη και ειδικότερα την περιοχή του Διρού επισκέφθηκε το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουνίου η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου.
iefimerida.gr
Θερινές εκπτώσεις 2022: Πότε κάνουν «πρεμιέρα» και πόσο θα διαρκέσουν
Εκπτώσεις - όλες οι ειδήσεις: Εντός του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις (θερινές εκπτώσεις 2022). Τι πρέπει να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατρούγκαλος για Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Η πολιτική του πιστού και δεδομένου σε βάρος των εθνικών συμφερόντων»
Σουηδία και Φινλανδία δεσμεύθηκαν να πουλάνε όπλα σε Τουρκία και να στηρίξουν συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής ΕΕ, ό,τι κι αν κάνει σε Αιγαίο, Κύπρο, Συρία, Λιβύη, σχολίασε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
www.protothema.gr
Βραζιλία: Οι άδειες οπλοκατοχής εξαπλασιάστηκαν αφότου ανέλαβε πρόεδρος ο Μπολσονάρου
Στην ετήσια έκθεσή του για τη δημόσια ασφάλεια, το FBSP αναφέρει ότι καταγράφηκαν 47.503 ανθρωποκτονίες στη Βραζιλία το 2021, αριθμός μειωμένος κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2020
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Αποχώρησαν προληπτικά από την προπόνηση οι Ραντζέλοβιτς και Κεϊτά
Οι Ντιμπί Κεϊτά και Λαζάρ Ραντζέλοβιτς αποχώρησαν προληπτικά από την προπόνηση της Τρίτης, δίχως να προκύπτει να έχουν κάτι ανησυχητικό.
gazzetta.gr
Βραζιλία: Οι άδειες οπλοκατοχής εξαπλασιάστηκαν, αφότου ανέλαβε πρόεδρος ο Μπολσονάρου
Ο αριθμός των πολιτών της Βραζιλίας που απέκτησαν άδεια να κατέχουν πυροβόλο όπλο...
www.zougla.gr
Καλαφάτης: «Η κυβέρνηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έκανε τη Θεσσαλονίκη ελκυστικό επενδυτικό προορισμό»
Η κυβέρνηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έκανε τη Θεσσαλονίκη ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Σταύρος Καλαφάτης.
iefimerida.gr
Χανιά: Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 1ου φεστιβάλ βιβλίου
Με πέντε θεματικούς άξονες, περισσότερες από 60 εκδηλώσεις και 100 ομιλητές από 8 χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Έφτασε Αυστρία και πιάνει δουλειά ο Αμπουμπακάρ Καμαρά
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ολυμπιακού αφίχθη στην Αυστρία το βράδυ της Τρίτης για να ενταχθεί στην ομάδα.
gazzetta.gr
Βραζιλία: Εξαπλασιάστηκαν οι άδειες οπλοκατοχής επί προεδρίας Μπολσονάρου!
Ο αριθμός των πολιτών στη Βραζιλία που απέκτησαν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου αυξήθηκε κατά... 474%, την τετραετία του Ζαΐχ Μπολσονάρου.
1 h
iefimerida.gr
Λεβαδειακός; Ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν (vid)
Με προπόνηση στο δημοτικό στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για τη νέα σεζόν.
1 h
gazzetta.gr
Η εξομολόγηση της Πέμης Ζούνη: «Δεν ήθελα να αυτοκτονήσω καλλιτεχνικά»
Την Πέμη Ζούνη φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2night Show» το βράδυ της Δευτέρας και...
1 h
www.zougla.gr
Μπογδάνος: «Πρέπει να κάνουμε pushbacks και να το λέμε» - Τι είπε για τις αμβλώσεις (vid)
Ο Αντιπρόεδρος της «Εθνικής Δημιουργίας» χαρακτήρισε το κόμμα του  το πιο φιλελεύθερο  στην Ελλάδα - Δήλωσε φανατικός οπαδός του Τραμπ τονίζοντας ότι με αυτόν στην εξουσία δεν θα υπήρχε εισβολή στην Ουκρανία
1 h
www.protothema.gr
Καλαφάτης: «Η κυβέρνηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έκανε τη Θεσσαλονίκη ελκυστικό επενδυτικό προορισμό»
Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, στην ομιλία του...
1 h
www.zougla.gr
Σερένα Γουίλιαμς: Πρόωρος αποκλεισμός στο Wimbledon
Η Σερένα Γουίλιας έπειτα από ένα χρόνο επέστρεψε σε Grand Slam, όμως ηττήθηκε από την άσημη Γαλλίδα, Αρμονί Ταβ με 2-1 και αποχαιρέτησε από τον 1ο γύρο το Wimbledon
1 h
gazzetta.gr
Κορονοϊός: Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων καταγράφει η Γαλλία
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων της Covid-19 στη Γαλλία που ανακοίνωσαν την Τρίτη οι υγειονομικές…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ-Μεξικό: Συνάντηση Μπάιντεν - Ομπραδόρ για το μεταναστευτικό στις 12 Ιουλίου
Ο πρόεδρος του Μεξικού τόνισε πως η μετανάστευση θα είναι «κεντρικό» ζήτημα στις συνομιλίες που θα έχει με τον Αμερικανό ομόλογό του, μετά το «φρικιαστικό» γεγονός στη μεγαλούπολη του Τέξας,   όπου 51 παράτυποι μετανάστες πέθαναν κλεισμένοι μέσα σε νταλίκα
2 h
www.protothema.gr
Σημαντικές απώλειες για τους δείκτες της Wall Street - Κατρακύλησε ο Nasdaq
Μολονότι η συνεδρίαση φάνηκε να ξεκινά με ορμή, το χρηματιστήριο της Wall Street έκλεισε την Τρίτη (28/6) για δεύτερη συναπτή…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Κατρούγκαλος για Σύνοδο ΝΑΤΟ: «Η πολιτική του πιστού και δεδομένου είναι σε βάρος των εθνικών συμφερόντων»
Τις διεργασίες στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ σχολίασε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος.
2 h
iefimerida.gr
NATO: Ικανοποίηση της Ελλάδας από τη συμφωνία Τουρκίας, Φινλανδίας και Σουηδίας
Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ενισχύει τον ευρωπαϊκό χώρο της Συμμαχίας και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές
2 h
www.protothema.gr
«ΕΚΒΙΑΖΑΝ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΤ-ΕΣΑ ΓΙΑ ΡΑΒΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥ». ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΑΓΚΑ. ΚΥΠ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ . Στενός συνεργάτης του δικτάτορα, αποκαλύπτει
Στο “ΜΑΚΕΛΕΙΟ της Εθνικής Απελευθέρωσης”. Με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον, εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
2 h
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: Το πράσινο φως της Τουρκίας δίνει «ισχυρή ώθηση» στην ενότητα της Δύσης
Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, ότι δίνεται ισχυρή ώθηση στην ενότητα της Δύσης...
2 h
www.zougla.gr
Pirahã. Η φυλή του Αμαζονίου που δεν ξέρει να μετράει. Η γλώσσα που δεν έχει αριθμούς και νούμερα
Στις προβολές του ποταμού Maici του Αμαζονίου ζουν οι Pirahã, ο λαός που έχει χαρακτηριστεί ως πρωτόγονος. Αυτά που θεωρούνται δεδομένα στον πολιτισμένο κόσμο, δεν υπάρχουν στην καθημερινότητά τους. Κυρίως όμως, η γλώσσα των Pirahã δεν έχει αριθμούς. Αντί να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις για να προσδιορίσουν τις ποσότητες, στηρίζονται σε ένα αναλογικό σύστημα, στο οποίο […]
2 h
www.makeleio.gr
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου: Δέθηκαν επίθεση από τρία άτομα
Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε και του Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου, που δέχθηκαν επίθεση από τρία άτομα, σε περιστατικό διατάραξης σε σπίτι.
2 h
gazzetta.gr
Φωτιά στο Σχιστό: Ενισχυθήκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Πού υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας
Φωτιές στην Ελλάδα - Όλες οι ειδήσεις: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στο Σχιστό, στον…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Wall Street: Με σημαντική πτώση το κλείσιμο -Δεύτερη σερί μέρα στα «κόκκινα»
Μολονότι η συνεδρίαση φάνηκε να ξεκινά με ορμή, το Χρηματιστήριο της Wall Street έκλεισε χθες Τρίτη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με καθαρή πτώση.
2 h
iefimerida.gr
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ικανοποιημένη η Ελλάδα από τη συμφωνία Φινλανδίας και Σουηδίας με τον Ερντογάν
Την ικανοποίηση της εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Ο Καλαϊτζάκης υπέγραψε στο ξενοδοχείο της Εθνικής
Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την απόκτηση του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη από τον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στο ξενοδοχείο της Εθνικής.
2 h
gazzetta.gr
Survivor: Ο Νίκος Γιάννης είπε «αντίο» και ο Άρης έγινε… Cowboy – Δείτε βίντεο
Η «προδομένη» Σταυρούλα, τα κλάματα της Ασημίνας, οι επιλογές του Άρη, το ξανθό άλογο και η «μάχη» για την ιππασία στην Πούντα Κάνα
2 h
www.protothema.gr
Πλανήτες διαφορετικοί από τη Γη, με «εξωτική» ατμόσφαιρα, μπορεί να διαθέτουν νερό και συνθήκες κατάλληλες για ζωή
Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, υγρό νερό μπορεί, να έχει εμφανιστεί εδώ και εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια σε πλανήτες που μοιάζουν ελάχιστα με τον δικό μας.
2 h
gazzetta.gr
Παπαδάκης: Το μέλλον του «Καλημέρα Ελλάδα» και ο θυμός για όσα γράφτηκαν για τους γιους του
Ο Γιώργος Παπαδάκης σε μία σπάνια τηλεοπτική του συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε για όλα, αποκαλύπτοντας φυσικά και το μέλλον…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Οι γυναίκες, οι άνθρωποι 50-60 ετών και εκείνοι με πρότερη κακή υγεία κινδυνεύουν περισσότερο με μακρά Covid-19
Τα επίμονα συμπτώματα της λεγόμενης μακράς Covid-19, τα οποία διαρκούν για μήνες, είναι συχνότερα στις γυναίκες, στους ανθρώπους ηλικίας 50 έως 60 ετών και σε όσους είχαν γενικότερα κακή υγεία πριν την πανδημία, δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Μακρά Covid-19, γνωστή επίσης ως σύνδρομο μετα-Covid, θεωρείται ότι υπάρχει όταν σε έναν άνθρωπο που αρρώστησε […]
2 h
www.makeleio.gr
Φωτιά στην Εύβοια: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Αλιβέρι
Φωτιές στην Ελλάδα - Όλες οι ειδήσεις: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά στο…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ελλάδα – Αλγερία 0-3: Έχασε αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά η Εθνική
Η εθνική ανδρών ηττήθηκε με 3-0 από την Αλγερία στο τελευταίο ματς του Β' ομίλου των Μεσογειακών Αγώνων, αλλά πήρε την 3η θέση και το εισιτήριο για τους 8.
3 h
gazzetta.gr
Λευκός Οίκος: «Η Τουρκία δεν ζήτησε παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ για να άρει το βέτο της»
Η Τουρκία δεν έκανε «κάποιο ιδιαίτερο αίτημα για παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ» προκειμένου να άρει το βέτο για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.
3 h
iefimerida.gr
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: Με Αυστραλία η εθνική πόλο γυναικών για τις θέσεις 5-8
Η Αυστραλία ηττήθηκε στο ντέρμπι των προημιτελικών από την Ουγγαρία με 7-6 και θα είναι η αντίπαλος της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.
3 h
gazzetta.gr
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Πάπε Σέικ Ντιόπ
Ο Πάπε Σέικ Ντιόπ ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την επικύρωση της συμφωνίας του με τον Άρη.
3 h
gazzetta.gr
Η Λιθουανία απαγόρευσε με νόμο την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου
Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ενέκρινε απόψε έναν νόμο με τον οποίο απαγορεύεται η εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, με σκοπό να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τη Μόσχα. Την άνοιξη, η Λιθουανία, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σταμάτησε να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών ή μέσω τερματικού σταθμού για LNG […]
3 h
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία στη Β. Ελλάδα - Πεύκο χτυπήθηκε από κεραυνό και άρπαξε φωτιά
Κακοκαιρία σημειώνεται το βράδυ της Τρίτης στη Β. Ελλάδα με ισχυρούς ανέμους, πολλές βροχές και κεραυνούς...
3 h
www.zougla.gr
Θετικός στον κορωνοϊό ο Ανδρέας Μικρούτσικος
Δεν κατάφερε, τελικά, να γλιτώσει την περιπέτεια καθώς, όπως όλα δείχνουν, κόλλησε από την σύντροφό του που όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, πριν από μερικές ημέρες είχε διαγνωστεί με κορονοϊό. Έτσι, η σημερινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κύλησε χωρίς αυτόν. Ο πάλαι ποτέ παρουσιαστής παρουσιαστής του «Βig Brother» ανήκει στις ευπαθείς ομάδες μιας και έχει περάσει […]
3 h
www.makeleio.gr
Γερμανία: Ανδρας άφησε κομμένο κεφάλι έξω από το δικαστήριο της Βόννης
Έχει βρεθεί ένα πτώμα στις όχθες του ποταμού Ρήνου.
3 h
gazzetta.gr
Συναγερμός για την φωτιά στο Σχιστό Αττικής – Εκφράζονται φόβοι για τα πυρομαχικά του ΠΝ (ΦΩΤΟ-VIDEO)
Φωτιά ξέσπασε τις βραδινές ώρες της Τρίτης (28/6) στο Σχιστό Αττικής. Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 25 υπαλλήλους και εννέα οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί σπίτια.  Να σημειώσουμε ότι την στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και αποθήκες πυρομαχικών του ΠΝ. Η πυρκαγιά είναι ορατή […]
3 h
www.makeleio.gr
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 25 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Φωτιά ξέσπασε τις βραδινές ώρες της Τρίτης (28/6) στο Σχιστό Κορυδαλλού. Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 25 υπαλλήλους και εννέα οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί σπίτια. Φωτιά τωρα σχιστό Κορυδαλλού pic.twitter.com/EM8BrSEOok — Nemesis (@Nemesis43800230) June 28, 2022  Να σημειώσουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν […]
3 h
www.makeleio.gr
Το πανόραμα του Πανελληνίου Πρωαθλήματος Παίδων
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων, το οποίο διεξάγεται στην Καρδίτσα με τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων.
3 h
gazzetta.gr
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Σε εξαιρετικό κλίμα οι συζητήσεις του Μητσοτάκη με Μπάιντεν, Τζόνσον, Μακρόν και άλλους ηγέτες
Επαφές σε εξαιρετικό κλίμα είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολλούς ξένους ηγέτες, στο περιθώριο του δείπνου που παρέθεσε ο βασιλιάς της Ισπανίας, στη Μαδρίτη.
3 h
iefimerida.gr
Πανηγυρίζει ο Μπόρις Τζόνσον για την άρση του βέτο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ: «Φανταστική είδηση»
Η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία κατέστη δυνατή με την άρση του τουρκικού βέτο, θα κάνει τη Συμμαχία “πιο ισχυρή και πιο ασφαλή”, δήλωσε απόψε ο Βρετανός πρωθυπουργός.  Είναι “μια φανταστική είδηση την ώρα που αρχίζουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ“, έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον στο Twitter. “Η συμμετοχή της Σουηδίας […]
3 h
www.makeleio.gr
Ολυμπιακός: Η πρώτη εικόνα για την ενδεκάδα εναντίον της Μακάμπι Χάιφα
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ακόμα αρκετές ημέρες για το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της 20ής Ιουλίου, ωστόσο μία πρώτη εικόνα για την 11άδα του υπάρχει.
3 h
gazzetta.gr