Σε υψηλότερο επίπεδο το ιικό φορτίο των λυμάτων στη Θεσσαλονίκη

Το υψηλό επίπεδο διασποράς του SARS-CoV-2 στη Θεσσαλονίκη αποτυπώνουν και οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας στα αστικά απόβλητα...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
4 ελληνικές πόλεις που αξίζει να επισκεφθείς το χειμώνα -Για ωραίες βόλτες σε φύση και σοκάκια, καλό φαγητό
Εκτός από τα ορεινά χωριά υπάρχουν κάποιες πόλεις που είναι ιδανικές για τις χειμερινές αποδράσεις.
9 m
iefimerida.gr
Το σχέδιο της κυβέρνησης μετά την «Ελπίδα» – Τι θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή
Το «μπάχαλο» που προκλήθηκε από την πρόσφατη κακοκαιρία Ελπίδα «τραυματίζοντας» σοβαρά το προφίλ της κυβέρνησης, ωθεί το Μέγαρο Μαξίμου να «τρέξει» τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η «Ελπίδα» είναι το τρίτο πλήγμα για το επιτελικό κράτος, μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τη «Μήδεια», και το πολιτικό κόστος από τους άστοχους χειρισμούς ... Περισσότερα To άρθρο Το σχέδιο της κυβέρνησης μετά την «Ελπίδα» – Τι θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Σάββατο (29/1) σε 45 σημεία σε όλη τη χώρα
Το Σάββατο 29, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται σε 45 κεντρικά σημεία σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας: Πού αναμένονται σήμερα χιόνια και βροχές -Οι προειδοποιήσεις των ειδικών
Ένα νέο, ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, που θα φέρει καταιγίδες, βροχές και χιόνια σε αρκετές περιοχές, θα πλήξει σήμερα τη χώρα.
iefimerida.gr
Ο ελληνικός καταρράκτης που τον βλέπεις μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες
Όσο κι αν ταξιδέψεις και εξερευνήσεις την Ελλάδα, πάντα θα υπάρχουν όμορφες και διαφορετικές τοποθεσίες που μπορεί να μην γνωρίζεις ή να μην έχεις ακούσει. Κάποιες από αυτές είναι γεγονός πως δεν είναι τόσο γνωστές ενώ μπορεί να αποτελούν ακόμη και μια ευχάριστη έκπληξη στη διαδρομή σου. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο καταρράκτης για ... Περισσότερα To άρθρο Ο ελληνικός καταρράκτης που τον βλέπεις μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: 31χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ
O 31χρονος που έριξε το αυτοκίνητο στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ συνελήφθηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mε Γιόκιτς οι Νάγκετς, νίκες για Πέισερς και Χοκς (vids)
Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Νάγκετς, οι Πέισερς, οι Χοκς και οι Μπλέιζερς.
gazzetta.gr
Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα δούμε τον Φεβρουάριο στο Netflix
Πολυαναμενόμενες σειρές όπως το «Vikings: Valhalla» και ενδιαφέρουσες ταινίες έρχονται στο Netflix τον Φεβρουάριο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν απέλυσε τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας μετά τη δημοσίευση των στοιχείων πληθωρισμού – Διόρισε νέο υπουργό Δικαιοσύνης
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέλυσε τον επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Tüik), σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε συνέχεια της δημοσίευσης των ετήσιων στοιχείων για τον πληθωρισμό. Ο επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Σαίτ Ερντάλ Ντινσέρ, δέχθηκε πυρά μετά τη δημοσίευση των […]
www.makeleio.gr
Νέα Υόρκη: Συνελήφθη 31χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιστρέφοντας σπίτι του...
www.zougla.gr
Πώς ο Μαρκ Μαζάουερ αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε την Ελληνική Επανάσταση - Διαβάσαμε το νέο του βιβλίο
Διαβάσαμε το νέο ιστορικό βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση» του Βρετανού καθηγητή του Columbia Μαρκ Μαζάουερ, το οποίο παρουσιάστηκε εχθές από τρεις σημαντικούς Έλληνες ιστορικούς στο Πολεμικό Μουσείο, παρουσία του ίδιου του συγγραφέα.
iefimerida.gr
Τα 10 πιο σημαντικά «Σαν Σήμερα»: Εισάγεται στην Ελλάδα κάτι περίεργο… Το ποδήλατο
Σαν σήμερα το 1870 ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ και ο Παύλος Δαμαλάς, γιατρός και Δήμαρχος Πειραιώς, εισάγουν στην Ελλάδα το ποδήλατο.
gazzetta.gr
Ανδρέας Ησαϊάδης: Ιπτάμενος και τζέντλεμαν… από απόσταση!
Μιλά στο Newsbomb.gr για το χόμπι που κερδίζει συνεχώς έδαφος και επισημαίνει πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τουριστικό προορισμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Πέντε τρόποι που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να απλώσει τα πλοκάμια του Κρεμλίνου στον κόσμο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συγκεντρώνει εδώ και μήνες χιλιάδες στρατιώτες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Μόσχα λέει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σπερς - Μπουλς 131-122: Ο Μάρεϊ... καθάρισε το Σικάγο (vid)
Οι Σπερς με πρωταγωνιστή τον Μάρεϊ επικράτησαν με 131-122 των Μπουλς.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ποιοι και πώς νοιάστηκαν για τους αστέγους τη νύχτα του χιονιά
Ζεστές σούπες, κουβέρτες και χαμόγελα πίσω από τις μάσκες, μοιράστηκαν σε ανθρώπους που ήταν σε ανάγκη για να ξεπεράσουν αναίμακτα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία: Περισσότερα από 189.000 νέα περιστατικά Covid-19
Τα περιστατικά του SARS-CoV-2 αυξήθηκαν κατά 189.166 στη Γερμανία τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 9.618.245, δείχνουν οι αριθμοί που δημοσιοποίησε...
www.zougla.gr
Η κρίση των Ιμίων το 1996 μέσα από τα μάτια των «συμμάχων» του ΝΑΤΟ
Τα πηγαδάκια των Ανώτατων Αξιωματικών των συμμαχικών δυνάμεων το βράδυ της κρίσης των Ιμίων στο φως… από το Newsbomb.grΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σανς - Τίμπεργουλβς 134-124: Τo δίδυμο Πολ-Μπούκερ έκανε πάλι την διαφορά (vid)
Oι Σανς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 134-124 της Μινεσότα χάρη στους ηγέτες τους.
gazzetta.gr
Πειραιάς: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του 27χρονου Τζόις - Το θύμα «έδειξε» τη λύση του γρίφου
Πειραιάς: Σοκαριστικές ήταν οι αποκαλύψεις στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής 28 Ιανουαρίου για τον Γάλλο χορευτή,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουρουγουάη: Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν κατά της σεξουαλικής βίας
Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο κέντρο του Μοντεβιδέο κατά της σεξουαλικής βίας, καταγγέλλοντας την «κουλτούρα βιασμού» που επικρατεί στην Ουρουγουάη...
www.zougla.gr
Χόρνετς - Λέικερς 117-114: Οι... σφήκες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία ΛεΜπρόν-Ντέιβις (vid)
Οι Χόρνετς ζορίστηκαν, αλλά επικράτησαν των Λέικερς που έπαιξαν χωρίς ΛεΜπρόν και Ντέιβις.
gazzetta.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Η Αφροδίτη ήταν ανάδρομη για σχεδόν έξι εβδομάδες και σήμερα επανέρχεται σε ορθή πορεία. Ενώ ο Ερμής παραμένει ανάδρομος αυτή η μετατόπιση της Αφροδίτης βελτιώνει τη διαύγεια ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Ο μεγαλύτερος μύθος για το χιόνι και το κρύο που έχει καταρριφθεί
Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Η κακοκαιρία Ελπίδα και η επέλαση του χιονιά σε μεγάλο μέρος της χώρας, έφερε ξανά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Covid-19: Νέο ρεκόρ ημερήσιων μολύνσεων στη Νότια Κορέα
Τo όριο των 17.000 μολύνσεων του νέου κορωνοϊού ξεπεράστηκε σήμερα Σάββατο στη Νότια Κορέα, καθώς καταγράφονται απανωτά αρνητικά ρεκόρ τις τελευταίες πέντε μέρες...
www.zougla.gr
Γκρίζλις - Τζαζ 119-109: Με... τριπλό Μοράντ το Μέμφις (vid)
Οι Γκρίζλις νίκησαν με 119-109 τους Τζαζ, με τον Μοράντ να κάνει παπάδες.
gazzetta.gr
Απόβαση Γάλλων στην Ελλάδα: Στο Αιγαίο ο στόλος – Πιάνει… Πειραιά το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle
Μήνυμα ισχύος και συνεργασίας με την Ελλάδα η παρουσία του γαλλικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο – Ενδεχόμενο να βρεθεί στον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η χειμερινή, θεσμική αντεπίθεση του Τσίπρα
Ποιο ήταν του σκεπτικό του Αλέξη Τσίπρα που τον οδήγησε στην απόφαση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησηςΠερισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Χιτ - Κλίπερς 121-114: Κράτησαν την κορυφή της Ανατολής (vid)
Oι Χιτ ανέβηκαν στο 32-17 μετά το 121-114 επί των Κλίπερς.
1 h
gazzetta.gr
Καπραβέλος στο Newsbomb.gr: Πανδημία όπως κακοκαιρία – Έρχεται επόμενο κύμα και δεν προετοιμαζόμαστε
Παραλληλίζοντας την πανδημία με τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα ο κ. Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής της Β' ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου»…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Μήνυση κατά της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές σε αποθήκη στη Νέα Υόρκη
Το αμερικανικό Συμβούλιο Εργατικών Σχέσεων (National Labor Relations Board, NLRB), η υπηρεσία αρμόδια για το εργατικό δίκαιο στις ΗΠΑ...
1 h
www.zougla.gr
Ανοίγουν στόματα για τον «ιερέα του Instagram» - Είχε 10 βήματα αποπλάνησης κοριτσιών
Αναφορές, οι οποίες δείχνουν ότι ο 37χρονος ιερέας -που ιερουργούσε σε εκκλησία στα Κάτω Πατήσια- είχε στοχοποιήσει και άλλες ανήλικες,…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Οι προτάσεις μομφής - δυσπιστίας δεν έριξαν ποτέ καμία κυβέρνηση
Ενδεχομένως οι προτάσεις δυσπιστίας ή μομφής να παρουσιάζουν κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά για να είμαστε ακριβείς δεν έχουν ποτέ ανατρέψει…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Λαγουβάρδος στο Newsbomb.gr: Αιγαίο και Κρήτη «απειλούν» οι καταιγίδες – Τι έρχεται στη Αττική
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη προβλέπει η ΕΜΥ με τον διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Βραζιλία-Covid-19: 799 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 269.968 περιστατικά του SARS-CoV-2...
1 h
www.zougla.gr
Φίλης σε κυβέρνηση: Αφήστε τις συγγνώμες, όλοι ξέρουμε ποια είναι η αξία τους
«Το υπουργείο Παιδείας ήθελε μαθητές και εκπαιδευτικούς στους δρόμους, πάνω στην κορύφωση του χιονιά» κατήγγειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης...
2 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Μήνυση κατά της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές σε αποθήκη της εταιρείας στην Νέα Υόρκη
Η Amazon  υποστηρίζει ότι «αυτές οι καταγγελίες είναι ψευδείς» -  Η ακρόαση ενώπιον διοικητικού δικαστή θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου
2 h
www.protothema.gr
Ουρουγουάη: Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν κατά της «κουλτούρας βιασμού»
Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο κέντρο του Μοντεβιδέο κατά της σεξουαλικής βίας, καταγγέλλοντας την «κουλτούρα βιασμού» που επικρατεί στην…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Αυτό είναι το μπαχαρικό που επιταχύνει τον μεταβολισμό!
Υπάρχουν νοστιμότατα φαγητά και, φυσικά, ροφήματα που δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς αυτό το μπαχαρικό που, χάρη στο χαρακτηριστικό του άρωμα, ευφραίνει τη διατροφική μας καθημερινότητα έχει ακόμα μια ευεργετική ιδιότητα. Μπαίνει στον καφέ, στη ζεστή σοκολάτα, στα λικέρ. Ταιριάζει πολύ με τα κοκκινιστά φαγητά με κρέας όπως κιμάς, μοσχαράκι, αλλά χρησιμοποιείται και στη […]
2 h
www.makeleio.gr
Καναδάς: Κομβόι φορτηγατζήδων προς την Οτάβα ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Μέσα σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης, και με τον φόβο επεισοδίων, πολλές εκατοντάδες Καναδοί φορτηγατζήδες, υπό τη στήριξη του Έλον Μασκ...
2 h
www.zougla.gr
Καναδάς: «Κονβόι» φορτηγατζήδων διαδηλώνει ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό - Δείτε βίντεο
Με αφετηρίες μεταξύ άλλων, την επαρχία Βρετανική Κολομβία στις ακτές του Ειρηνικού, με προορισμό την Οτάβα, στα ανατολικά, η «Οχηματοπομπή Ελευθερίας» («Freedom Convoy»), όπως ονοματίστηκε από τους φορτηγατζήδες, συνέχισε να μεγαλώνει σε μέγεθος τις τελευταίες μέρες - Το σημείο συνάντησης είναι τώρα ο Λόφος του Κοινοβουλίου, στην καρδιά της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας
2 h
www.protothema.gr
O Macaulay Culkin αρραβωνιάστηκε την εκλεκτή της καρδιάς του εννέα μήνες μετά τον ερχομό του γιου τους
Την εκλεκτή της καρδιάς του, Brenda Song, αρραβωνιάστηκε ο Macaulay Culkin μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης και ένα παιδί που απέκτησαν πριν 9 μήνες...
2 h
www.zougla.gr
Ιωάννινα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 60 μέτρων - Σώοι πατέρας και γιος
Από θαύμα σώθηκαν πατέρας και γιος, όταν το αυτοκίνητό τους, ένα αγροτικό φορτηγάκι κατέληξε σε χαράδρα βάθους εξήντα μέτρων...
2 h
www.zougla.gr
Καιρός σήμερα: Επιδείνωση με χιόνια, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους
Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση σήμερα Σάββατο (29.01.2022) με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους δυνατούς ανέμους.  Κακοκαιρία προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, οι οποίες στη δυτική ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Επιδείνωση με χιόνια, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Ο καιρός σήμερα Σάββατο, 29 Ιανουαρίου
Καιρός: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Μεξικό-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 305.000 οι νεκροί
Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 45.115 περιστατικά του SARS-CoV-2...
3 h
www.zougla.gr
Εσθονία: Καμία παραχώρηση στη Ρωσία
Η  Εσθονία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στείλει "δεκάδες" αντιαρματικούς πυραύλους Javelin αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία για να τη βοηθήσει να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης, και έχει λάβει την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών να το κάνει
3 h
www.protothema.gr